BSc

Bioleg a Newid Hinsawdd

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Bioleg a Newid Hinsawdd 

BSc - gyda blwyddyn sylfaen integredig

Wedi’i gynllunio ar gyfer darpar fyfyrwyr nad oes ganddynt gefndir academaidd ddigonol neu berthnasol, mae’r cwrs gyda blwyddyn sylfaen integredig yn ddewis perffaith i gael mynediad at y cynllun gradd hynod boblogaidd hwn. Yn ystod y flwyddyn sylfaen, cewch eich dysgu am hanfodion Bioleg a bydd hynny’n rhoi ichi sail gadarn i allu mynd ymlaen i fwynhau’r radd israddedig lawn.

Trosolwg o'r Cwrs

Ar y radd hon, byddwch yn dysgu am y wyddoniaeth sy’n sail i brosesau’r hinsawdd, a sut mae dynol ryw wedi newid y prosesau hyn yn y cyfnod diweddar. Byddwch yn archwilio effeithiau newid hinsawdd ar fioamrywiaeth ar lefel rhywogaethau, cynefinoedd, a’r ecosystemau, a’r posibilrwydd y bydd organebau a phoblogaethau yn esblygu yn sgil y bygythiad hwn. Gan weithio ar draws disgyblaethau, byddwch yn dysgu am yr angen am ymchwil wyddonol a mesurau rheoli wrth fynd i’r afael â’r materion pwysig hyn.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Bioleg a Newid Hinsawdd (gyda blwyddyn sylfaen integredig) yn Aberystwyth:

 • amrywiaeth eang o gynefinoedd ac ecosystemau lleol, ar y môr a’r tir - a lleoliadau delfrydol i astudio effeithiau newid hinsawdd ar fioamrywiaeth, a’r cyfleoedd i liniaru’r newid
 • cyfle i gynnal ymchwil yn y maes, yn lleol a thramor
 • cael gweithio gydag ymchwilwyr academaidd cydnabyddedig sy’n gweithio ar amrywiol agweddau ar effeithiau newid hinsawdd byd-eang ar ecosystemau naturiol yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol.


Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Communication Skills BR01520 20
Molecules and Cells BR01340 40
Organisms and the Environment BR01440 40
Practical Skills for Biologists BR01220 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Climate and Climate Change BR16620 20
Ecoleg BG13510 10
Evolution and the Diversity of Life BR14310 10
Introduction to Conservation BR10110 10
Amrywiaeth Microbau BG12110 10
Sgiliau Astudio a Chyfathrebu BG12410 10
The Biosphere BR13210 10
Y Blaned Werdd BG13610 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biochemistry and the Cellular Basis of Life BR15320 20
Biological Thought and Discovery BR12510 10
Comparative Animal Physiology BR14110 10
Exploring Genetics BR14410 10
Introduction to Palaeobiology BR16510 10
Soils and their Management BR14910 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Global Biodiversity Conservation BR33420 20
Traethawd Estynedig BG36440 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cwrs Maes Ecoleg Ddaearol BG36620 20
Marine and Freshwater Field Course BR35020 20
Parasitology BR33820 20
Population and Community Ecology BR33920 20
Terrestrial Ecology Fieldcourse BR36620 20
The Agri-Environment BR30420 20
Tropical Rainforest Ecology and Conservation (Trec) Field Course BR30120 20
Wildlife Conservation BR34520 20

Gyrfaoedd

Mae ein graddedigion yn gymwys i ddilyn gyrfa ym maes rheoli, addasu a lliniaru newid yn yr hinsawdd, yn ogystal â gyrfaoedd mewn meysydd cysylltiedig, megis addysg amgylcheddol a gwaith ymgynghorol neu gadwraeth.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Dyma’r modiwlau y mae’n bosibl y byddwch yn eu hastudio ar y cwrs hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

 • Communication Skills
 • Molecules and Cells
 • Organisms and the Environment
 • Practical Skills for Biologists.

Yr ail flwyddyn:

 • Amrywiaeth Microbau/Microbial Diversity
 • Climate Change: Impacts, Perceptions, Adaptations
 • Ecoleg/Ecology
 • Evolution and Diversity of Life
 • Introduction to Conservation
 • Sgiliau Astudio a Chyfathrebu/Study and Communication Skills
 • Climate and Climate Change
 • Y Blaned Werdd/The Green Planet.

Y drydedd flwyddyn:

 • Climate Change: Plants, Animals and Ecosystems
 • Dulliau Ymchwil/Research Methods
 • The Governance of Climate Change.

Y flwyddyn olaf:

 • Global Biodiversity Conservation
 • Prosiect Ymchwil/Research Project.


Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS

Safon Uwch Available to candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
Available to candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation

Bagloriaeth Ryngwladol:
Available to candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation

Bagloriaeth Ewropeaidd:
Available to candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|