Prif Ffeithiau

NG14
  • Tariff UCAS

    96 - 120

  • Hyd y Cwrs

    3 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    63%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

90% o’r myfyrwyr ym maes Cyfrifiadureg wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 83% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 8% yn uwch na graddedigion Cyfrifiadureg yn genedlaethol. (HESA 2018*)

91% boddhad cyffredinol yn Ysgol Fusnes Aberystwyth (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Ein Staff

Mae gan bron bob un o ddarlithwyr a chymrodyr dysgu’r Adran Cyfrifiadureg gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y gweddill brofiad helaeth ym maes ymchwil neu ddiwydiant. Mae'n rhaid i bob darlithydd a chymrawd dysgu newydd ennill cymhwyster TUAAU, ac felly maent yn Gymrodyr Uwch neu'n Gymrodyr o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r adran hefyd yn cyflogi nifer o staff arddangos a thiwtoriaid rhan amser a rhai arddangoswyr sy'n fyfyrwyr, wedi’u dewis o blith ein hisraddedigion a'n huwchraddedigion.  Mae ein cymrodyr ymchwil a'n cynorthwywyr ymchwil (y rhan fwyaf ohonynt â gradd PhD) hefyd yn gwneud rhywfaint o waith dysgu o bryd i'w gilydd pan fo hynny'n briodol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyniad I Raglennu CC12020 20
Hanfodion Datblygu Gwe CC11010 10
Egwyddorion Marchnata Ac Ymarfer Cyfoes * CB17120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Rhaglennu Gan Ddefnyddio Iaith Gwrthrych-gyfeiriadol CC12320 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Fundamentals Of Accounting And Finance AB11120 20
Fundamentals Of Management And Business * AB15120 20
Fundamentals Of Web Development CS11010 10
Introduction To Programming CS12020 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Computational Thinking CS12910 10
Introduction To Computer Infrastructure CS10220 20
Diogelwch Data CC11110 10
Information Security CS11110 10
Programming Using An Object-oriented Language CS12320 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Rheolaeth Marchnata CB27120 20
Entreprenwriaeth A Chreu Menter Newydd CB25220 20
Cylch Bywyd Datblygiad Meddalwedd CC22120 20
Rheolaeth Adnoddau Dynol CB25420 20
Gweithrediadau A Rheoli'r Gadwyn Cyflenwi CB25120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Python Gwyddonol CC24420 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Entrepreneurship And New Venture Creation AB25220 20
Human Resource Management AB25420 20
Marketing Management AB27120 20
Operations And Supply Chain Management AB25120 20
Programming For The Web CS25320 20
Software Engineering CS22120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Modelling Persistent Data CS27020 20
Scientific Python CS24420 20
Web Design And The User Experience CS22620 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Web-based Major Project CS39930 30

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A 96-120 UCAS Tariff

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
MMM-DDM

Bagloriaeth Ryngwladol:
26-30

Bagloriaeth Ewropeaidd:
60% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|