BSc

Economeg Busnes gyda Blwddyn Sylfaen

Wedi’i gynllunio ar gyfer darpar fyfyrwyr nad oes ganddynt gefndir academaidd ddigonol neu berthnasol, y cwrs BSc Economeg Busnes (gyda blwyddyn sylfaen integredig) ym Mhrifysgol Aberystwyth yw eich llwybr mynediad i’r cynllun gradd hynod boblogaidd hwn. Bydd y flwyddyn sylfaen yn rhoi ichi sail gadarn gan eich cyflwyno i’r arfau, y fframweithiau, y cysyniadau a’r sgiliau angenrheidiol i allu mynd ymlaen i lwyddo ar y radd israddedig lawn.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Economeg Busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Bydd ein gradd mewn Economeg Busnes (gyda blwyddyn sylfaen integredig) yn eich paratoi ar gyfer datblygu datrysiadau busnes effeithiol gan ddefnyddio gwybodaeth economaidd ymarferol. Mae’n radd ddelfrydol ar gyfer datblygu gyrfa broffesiynol yn y byd busnes a masnach, yn enwedig drwy gysylltu strategaethau polisi a rheoli cwmnïau â ffactorau a pholisïau allanol.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Economeg Busnes yn Aberystwyth:

 • clywed amrywiol safbwyntiau gan ymwelwyr gwadd o’r diwydiant fydd yn dod i roi darlithoedd
 • gwella’ch cyfleoedd gyrfaol trwy bartneriaethau â busnes, diwydiant a masnach
 • cael eich dysgu gan ddarlithwyr sy’n gwneud ymchwil, a fydd yn sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf yn y maes.
Ein Staff

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Economic Theory and Policy AB13220 20
Data Analytics AB15220 20
Fundamentals of Accounting and Finance AB11120 20
Understanding the Economy AB13120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Macroeconomics: Theory and Policy Applications AB23220 20
Managerial Economics AB23320 20
Microeconomics Theory and Policy Applications AB23120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Contemporary Issues in Economics and Policy AB33120 20
Organizational Psychology AB35420 20
Strategic Leadership AB35120 20
Trade and International Monetary Systems AB33520 20

Cyflogadwyedd

Bydd y radd BSc mewn Economeg Busnes (gyda blwyddyn sylfaen integredig) yn cynnig cyfleoedd mewn meysydd megis dadansoddi polisi neu weinyddiaeth lywodraethol yn y sector cyhoeddus, y sector bancio a chyllid neu yn y sector preifat. Gallech hefyd weithio i gyrff anllywodraethol a sefydliadau gwirfoddol. Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i weithio yng Ngwasanaethau Economaidd y Llywodraeth, Trysorlys EM, y British Council, grŵp FDM, Nexus Financial Consulting, a Kiva. Mae llawer hefyd wedi dilyn ymchwil ac astudiaethau pellach mewn prifysgol.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Y flwyddyn gyntaf:

 • Sylfaen Sgiliau Academaidd 1 a 2
 • Economics, Finance and Accounting for Business
 • Foundations of Management and Marketing
 • Information Technology for University Students
 • Introduction to Statistics
 • The Mathematics Driving Licence.

Yr ail flwyddyn:

 • Hanfodion Cyfrifeg a Chyllid
 • Hanfodion Rheolaeth a Busnes
 • Economic Theory and Policy
 • Data Analytics.

Y dryddedd flwyddyn:

 • Microeconomics Theory and Policy
 • Macroeconomics Theory and Policy
 • Managerial Economics
 • Rheolaeth Adnoddau Dyno
 • Dulliau Ymchwil.

Y flwyddyn olaf:

 • Environmental Economics
 • Trade, Development and Growth
 • Organisational Psychology
 • Traethawd Hir.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS

Safon Uwch Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Bagloriaeth Ryngwladol:
Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Bagloriaeth Ewropeaidd:
Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|