BSc

Cyllid Busnes

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Mae’r byd busnes yn heriol ac yn dibynnu i raddau helaeth iawn ar gyllid. Mae’n fyd amrywiol lle mae gwahanol ffactorau’n dylanwadu ar berfformiad a rhagolygon busnes. Yn Aberystwyth, nod ein rhaglen yw rhoi ichi fframwaith cydlynol i ymdrin â materion megis strategaethau ariannol, y modd y gweinyddir gwasanaethau ariannol a rheoleiddio arian a chyllid.

Trosolwg o'r Cwrs

Dysgir elfennau cyllid y rhaglen er mwyn eich ysbrydoli a’ch dysgu am gymwysiadau damcaniaethol ac ymarferol sylfaenol cyfrifeg er mwyn i sefydliadau allu gwneud penderfyniadau ariannol ar sail gwybodaeth.

Byddwch hefyd yn archwilio’r meysydd canlynol ar y cwrs hwn: cyllid rheoli, trethi, hanfodion buddsoddi, rheoli portffolios a chyllid byd-eang.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Cyllid Busnes yn Aberystwyth:

 • clywed amrywiol safbwyntiau gan ymwelwyr gwadd o’r diwydiant fydd yn dod i roi darlithoedd
 • cael eich eithrio o arholiadau cyrff cyfrifeg proffesiynol y DU
 • gwella’ch cyfleoedd gyrfaol trwy bartneriaethau â busnes, diwydiant a masnach
 • cael eich dysgu gan ddarlithwyr sy’n gwneud ymchwil, a fydd yn sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf yn y maes pwnc
 • gweithio gyda Refinitiv Workspace sy’n rhoi cyfle i fanteisio ar ddata ariannol a dangosyddion economaidd cwmnïau, yn ogystal â newyddion a dadansoddi, i roi ichi brofiad dysgu mwy cyfoethog a rhyngweithiol
 • y cyfle i ymuno â’n Cymdeithas Buddsoddi er mwyn cymryd rhan mewn ymryson rhwng prifysgolion Cymru ac Iwerddon - cystadleuaeth y mae tîm Aberystwyth wedi ei hennill yn y blynyddoedd diweddar.


Ein Staff

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Data Analytics AB15220 20
Fundamentals of Accounting and Finance * AB11120 20
Hanfodion Rheolaeth a Busnes CB15120 20
Understanding the Economy AB13120 20
Accounting and Finance for Specialists AB11220 20
Economic Theory and Policy AB13220 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Financial Technology and Business Success AB31820 20
Growth, Development and Sustainability AB33420 20
Investments and Financial Instruments AB31320 20
Trade and International Monetary Systems AB33520 20

Gyrfaoedd

Mae cyfleoedd gwaith i raddedigion â gradd mewn Cyllid Busnes yn cynnwys gweithio mewn meysydd fel adwerthu a bancio buddsoddi, ymgynghori rheoli a chynllunio treth. Mae nifer sylweddol o’n graddedigion yn mynd ymlaen i ymuno â chynlluniau hyfforddi cyllid i raddedigion ac yn dod o hyd i waith gyda chwmnïau a sefydliadau cyllid yn y DU ac yn rhyngwladol heb drafferth.


Dysgu ac Addysgu

Dyma’r modiwlau y mae’n bosibl y byddwch yn eu hastudio ar y cwrs hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

 • Hanfodion Cyfrifeg a Chyllid/Fundamentals of Accounting and Finance
 • Accounting and Finance for Specialists
 • Understanding the Economy
 • Hanfodion Rheolaeth a Busnes/Fundamentals of Management and Business
 • Economic Theory and Policy
 • Data Analytics.

Yr ail flwyddyn:

 • Microeconomics Theory and Policy
 • Macroeconomics Theory and Policy
 • Intermediate Financial Accounting
 • Corporate Governance, Risk and Ethics
 • Corporate Finance and Financial Markets.

Y flwyddyn olaf:

 • Investments and Financial Instruments
 • Trade and International Monetary Systems
 • Growth, Development and Sustainability.Tystiolaeth Myfyrwyr

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|