BSc

Cyllid Busnes

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Mae’r byd busnes yn heriol ac yn dibynnu i raddau helaeth iawn ar gyllid. Mae’n fyd amrywiol lle mae gwahanol ffactorau’n dylanwadu ar berfformiad a rhagolygon busnes. Yn Aberystwyth, nod ein rhaglen yw rhoi ichi fframwaith cydlynol i ymdrin â materion megis strategaethau ariannol, y modd y gweinyddir gwasanaethau ariannol a rheoleiddio arian a chyllid.

Trosolwg o'r Cwrs

Dysgir elfennau cyllid y rhaglen er mwyn eich ysbrydoli a’ch dysgu am gymwysiadau damcaniaethol ac ymarferol sylfaenol cyfrifeg er mwyn i sefydliadau allu gwneud penderfyniadau ariannol ar sail gwybodaeth.

Byddwch hefyd yn archwilio’r meysydd canlynol ar y cwrs hwn: cyllid rheoli, trethi, hanfodion buddsoddi, rheoli portffolios a chyllid byd-eang.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Cyllid Busnes yn Aberystwyth:

 • clywed amrywiol safbwyntiau gan ymwelwyr gwadd o’r diwydiant fydd yn dod i roi darlithoedd
 • cael eich eithrio o arholiadau cyrff cyfrifeg proffesiynol y DU
 • gwella’ch cyfleoedd gyrfaol trwy bartneriaethau â busnes, diwydiant a masnach
 • cael eich dysgu gan ddarlithwyr sy’n gwneud ymchwil, a fydd yn sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf yn y maes pwnc
 • gweithio gyda Refinitiv Workspace sy’n rhoi cyfle i fanteisio ar ddata ariannol a dangosyddion economaidd cwmnïau, yn ogystal â newyddion a dadansoddi, i roi ichi brofiad dysgu mwy cyfoethog a rhyngweithiol
 • y cyfle i ymuno â’n Cymdeithas Buddsoddi er mwyn cymryd rhan mewn ymryson rhwng prifysgolion Cymru ac Iwerddon - cystadleuaeth y mae tîm Aberystwyth wedi ei hennill yn y blynyddoedd diweddar.


Ein Staff

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Data Analytics AB15220 20
Fundamentals of Accounting and Finance AB11120 20
Hanfodion Rheolaeth a Busnes CB15120 20
Understanding the Economy AB13120 20
Accounting and Finance for Specialists AB11220 20
Economic Theory and Policy AB13220 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Growth, Development and Sustainability AB33420 20
Investments and Financial Instruments AB31320 20
Trade and International Monetary Systems AB33520 20

Gyrfaoedd

Mae cyfleoedd gwaith i raddedigion â gradd mewn Cyllid Busnes yn cynnwys gweithio mewn meysydd fel adwerthu a bancio buddsoddi, ymgynghori rheoli a chynllunio treth. Mae nifer sylweddol o’n graddedigion yn mynd ymlaen i ymuno â chynlluniau hyfforddi cyllid i raddedigion ac yn dod o hyd i waith gyda chwmnïau a sefydliadau cyllid yn y DU ac yn rhyngwladol heb drafferth.


Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Dyma’r modiwlau y mae’n bosibl y byddwch yn eu hastudio ar y cwrs hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

 • Hanfodion Cyfrifeg a Chyllid/Fundamentals of Accounting and Finance
 • Accounting and Finance for Specialists
 • Understanding the Economy
 • Hanfodion Rheolaeth a Busnes/Fundamentals of Management and Business
 • Economic Theory and Policy
 • Data Analytics.

Yr ail flwyddyn:

 • Microeconomics Theory and Policy
 • Macroeconomics Theory and Policy
 • Intermediate Financial Accounting
 • Corporate Governance, Risk and Ethics
 • Corporate Finance and Financial Markets.

Y flwyddyn olaf:

 • Investments and Financial Instruments
 • Trade and International Monetary Systems
 • Growth, Development and Sustainability.Tystiolaeth Myfyrwyr

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|