BSc

Technoleg Gwybodaeth Busnes (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

BSc Technoleg Gwybodaeth Busnes (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) Cod G501

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

G501
 • Tariff UCAS

  96 - 120

 • Hyd y Cwrs

  4 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  17%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Mae Technoleg Gwybodaeth Busnes (gyda Blwyddyn mewn Diwydiant) ym Mhrifysgol Aberystwyth yn archwilio sut mae gweithwyr proffesiynol yn defnyddio technoleg i ateb problemau busnes.

Gyda mynediad at y cydrannau allweddol sy'n cyfrannu at effeithlonrwydd busnes, gan gynnwys Dadansoddi Systemau, Amgylchedd Busnes, Rhaglenni Cronfeydd Data, Systemau E-fasnach / E-fusnes, Rhaglennu'r We a Theclynnau'r We, byddwch yn dysgu'n gyflym sut mae dadansoddi gofynion busnes a'u trosi'n systemau busnes effeithiol.

Cynyddwch eich rhagolygon gyrfa ymhellach gyda chyfle i gyflawni Blwyddyn mewn Diwydiant. Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn meddu ar y gallu a'r sgiliau craidd hynod drosglwyddadwy y mae cyflogwyr yn y ddisgyblaeth hon yn chwilio amdanynt.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

90% o’r myfyrwyr ym maes Cyfrifiadureg wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 83% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 8% yn uwch na graddedigion Cyfrifiadureg yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Technoleg Gwybodaeth Busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn strwythur y radd hon.
 • Mae ein hymchwil wedi cyrraedd safle 11 yng ngwledydd Prydain, a'r 1af yng Nghymru (Addysg Uwch y Times).
 • Mynediad at weinyddion canolog a labordai pwrpasol Linux a Mac OS X.
 • Cewch eich addysgu gan ddarlithwyr sydd â chysylltiadau agos â'r diwydiant a chynadleddau peirianneg meddalwedd.
Ein Staff

Mae gan bron bob un o ddarlithwyr a chymrodyr dysgu’r Adran Cyfrifiadureg gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y gweddill brofiad helaeth ym maes ymchwil neu ddiwydiant. Mae'n rhaid i bob darlithydd a chymrawd dysgu newydd ennill cymhwyster TUAAU, ac felly maent yn Gymrodyr Uwch neu'n Gymrodyr o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r adran hefyd yn cyflogi nifer o staff arddangos a thiwtoriaid rhan amser a rhai arddangoswyr sy'n fyfyrwyr, wedi’u dewis o blith ein hisraddedigion a'n huwchraddedigion.  Mae ein cymrodyr ymchwil a'n cynorthwywyr ymchwil (y rhan fwyaf ohonynt â gradd PhD) hefyd yn gwneud rhywfaint o waith dysgu o bryd i'w gilydd pan fo hynny'n briodol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyniad i Raglennu * CC12020 20
Datblygiad Proffesiynol a Phersonol * CC18010 10
Diogelwch Data * CC11110 10
Hanfodion Datblygu Gwe * CC11010 10
Rhaglennu gan ddefnyddio Iaith Gwrthrych-Gyfeiriadol * CC12320 20
Data Analytics AB15220 20
Problems and Solutions CS10720 20
Communication and Technology PH19510 10
Computational thinking CS12910 10
Functional Programming CS12510 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Graphics CS24320 20
Business Systems Analysis IL33010 10
Management Information Systems IL32410 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sandwich Year CSS0060 60

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Web Development CS35510 10
Management of Organisations IL32520 20
Professional Issues in the Computing Industry CS38220 20
Web-Based Major Project CS39930 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
E-Commerce: Implementation, Management and Security CS37420 20

Cyflogadwyedd

Mae ein gradd yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd:

 • cyfathrebu a rhwydweithio
 • datblygu'r we
 • rheoli ac ymgynghori technoleg gwybodaeth
 • dadansoddi a datblygu systemau
 • gwerthu a marchnata cyfrifiaduron
 • addysg

Pa sgiliau bydda i'n eu dysgu o'r radd?

Dysgu sgiliau cyflogadwyedd yw gwerthoedd craidd ein gradd.

Fel rhan o'ch gradd, bydd gofyn i chi gymryd rhan mewn cwrs preswyl, lle bydd rhaid i chi a myfyrwyr eraill weithio mewn timau i ddatrys problemau.

Bydd y gweithgaredd hwn yn annog ac yn gwella'r canlynol:

 • sgiliau cyfathrebu
 • sgiliau dadansoddol
 • rheoli amser
 • y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • sgiliau trefnu
 • sgiliau gweithredu
 • sgiliau ymchwil
 • sgiliau technegol

Mae cyfle gan fyfyrwyr sy'n gwneud Blwyddyn mewn Diwydiant i ymuno â phenwythnos preswyl ail flwyddyn sy'n canolbwyntio ar sgiliau i'ch helpu i ddod o hyd i leoliad gwaith gwych. Mae hyn yn cynnwys:

 • sgiliau CV
 • ymarfer ar gyfer cyfweliad
 • rhwydweithio gyda chyflogwyr
 • presenoldeb ar-lein 

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, gallech archwilio:

 • datblygu'r we
 • problemau ac atebion
 • rhaglennu
 • amgylchedd busnes

Yn ystod eich ail flwyddyn, gallech ddarganfod:

 • rhaglennu ar gyfer y we
 • modelu data
 • dylunio gwe a phrofiad y defnyddiwr
 • graffeg gymhwysol
 • peirianneg meddalwedd

Yn eich trydedd flwyddyn, byddwch yn ymgymryd â'ch lleoliad gwaith, gyda chymorth yr adran. Erbyn diwedd y lleoliad hwn, bydd gennych y wybodaeth a'r ddealltwriaeth i wneud cyfraniad sylweddol yn y gweithle. Byddwch hefyd yn dychwelyd i'r Brifysgol gydag ymdeimlad cryfach o gymhelliant.

Yn eich pedwaredd flwyddyn, cewch ymgymryd â'r canlynol:

 • e-fasnach
 • prosiect Grŵp Technoleg Gwybodaeth Busnes
 • materion proffesiynol yn y diwydiant cyfrifiadura
 • prif brosiect ar y we

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

 • Bydd ein staff brwdfrydig yn eich addysgu drwy gyfrwng darlithoedd, seminarau, tiwtorialau, gwaith ymarferol a gwaith prosiect unigol/grŵp.
 • Byddwch yn cael eich asesu drwy gyfuniad o waith cwrs, gwaith ymarferol, prosiectau, gweithdai ac arholiadau.
 • Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cwrs gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.
 • Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Barn ein Myfyrwyr

Roedd y radd Technoleg Gwybodaeth Busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn apelio ata i'n syth pan ddes i ar ei thraws hi yn y prosbectws. Gan fod gen i ddiddordeb mawr mewn cyfrifiaduron a sut maent yn fanteisiol i fusnesau, ro'n i'n gwybod y byddai'r radd hon yn ddelfrydol i fi, gan nad yw'r radd yn cynnwys rhaglennu dwys o gymharu â gradd Cyfrifiadureg. Mae'r staff a'r cymrodyr dysgu yn yr adran mor barod i helpu, ac maen nhw bob amser yn barod i roi cefnogaeth ychwanegol i chi y tu allan i'r gwersi os byddwch chi'n cael anhawster. Ers i fi ymuno â'r Adran Gyfrifiadureg, dw i heb edrych yn ôl o gwbl - mae e wedi bod yn brofiad ardderchog. Samuel Mills

Mae'n berffaith ar gyfer rhywun sydd â diddordeb mewn cyfrifiaduron, fel fi, ond sydd heb ddealltwriaeth arbennig o gryf o raglennu. Mae 'na ystod eang o fodiwlau ar draws sawl adran sy'n ddiddorol hefyd. Kyle Jordon Holloway

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|