BSc

Busnes a Rheolaeth

BSc Busnes a Rheolaeth Cod N122

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

N122
 • Tariff UCAS

  96 - 120

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  46%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Mae'r radd BSc Busnes a Rheolaeth yn Ysgol Fusnes Aberystwyth yn berffaith er mwyn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y byd busnes. Mae'r radd wedi'i hachredu gan Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli (CIMA) a Chymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig. Bydd ein hacademyddion arbenigol yn eich tywys drwy feysydd marchnata, rheoli gweithrediadau, cyllid, cyfrifo, strategaeth, rheoli adnoddau dynol ac entrepreneuriaeth – yn ogystal ag ystod eang o fodiwlau arbenigol a blaengar eraill. Mae'r radd wedi'i chynllunio ar gyfer myfyriwr sy'n dymuno rhagori a llwyddo i lefel uchaf arferion rheoli busnes byd-eang.

Modiwlau Blwyddyn 1. Modiwlau Blwyddyn 2 a 3.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

91% boddhad cyffredinol yn Ysgol Fusnes Aberystwyth (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Busnes a Rheolaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Byddwch yn cael eich addysgu yn awyrgylch arloesol a dynamig Ysgol Fusnes Aberystwyth.
 • Byddwch yn cael dealltwriaeth o'r byd mentergarwch.
 • Byddwch yn cael dealltwriaeth o effaith newidiadau yn yr amgylchedd busnes e.e. digwyddiadau economaidd.

Byddwch yn cael dealltwriaeth o'r canlynol:

 • newidiadau mewn arferion cyfrifo
 • newidiadau yn yr amgylchedd rheoleiddiol a chyfreithiol
 • penderfyniadau marchnata
 • strategaethau busnes.

Ar ôl gorffen y radd hon, byddwch yn meddu ar y canlynol:

 • dealltwriaeth eang o reoli ymarferol
 • dealltwriaeth fanwl o fasnach yn y sector cyhoeddus a phreifat
 • dealltwriaeth gadarn o gymhlethdodau heriau rheoli, ac effaith gyfunol y materion economaidd, ariannol, dynol a chyfreithiol y mae arweinwyr yn eu hwynebu.
Ein Staff

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Data Analytics AB15220 20
Fundamentals of Accounting and Finance AB11120 20
Understanding the Economy AB13120 20
Egwyddorion Marchnata ac Ymarfer Cyfoes * CB17120 20
Hanfodion Rheolaeth a Busnes * CB15120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Rheolaeth Adnoddau Dynol * CB25420 20
Rheolaeth Marchnata * CB27120 20
Corporate Governance, Risk and Ethics AB21320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Entreprenwriaeth a Chreu Menter Newydd * CB25220 20
Gweithrediadau a Rheoli'r Gadwyn Cyflenwi * CB25120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Financial Strategy AB31720 20
Organizational Psychology AB35420 20
Strategic Leadership AB35120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Digital Business: Leadership and Management AB35220 20
Dissertation AB35540 40
Employability Skills for Professionals MM38020 20
Entrepreneurship and Culture in South East Asia AB35620 20
Global Logistics AB35320 20
Traethawd Estynedig CB35540 40

Cyflogadwyedd

Beth alla i ei wneud gyda gradd mewn Rheolaeth a Busnes?

Mae ein graddedigion yn gweithio ac yn llwyddiannus mewn nifer o sectorau:

 • Cyfrifo Siartredig
 • Bancio Buddsoddi
 • Yswirio
 • Gwarantu
 • Rheoli Risg
 • Rheoli Marchnata
 • Rheoli Masnachol
 • Rheoli Logisteg a Dosbarthu.

Pa sgiliau fydda i'n eu cael o'r radd hon? 

Bydd astudio ein gradd mewn Rheolaeth a Busnes yn rhoi'r sgiliau canlynol i chi:

 • dealltwriaeth o strwythur ac ymddygiad sefydliadol
 • sgiliau rhifedd gwell a'r gallu i ymchwilio, dehongli a defnyddio data busnes ac ariannol
 • dealltwriaeth fanwl o achosion ac effeithiau newidiadau economaidd a newidiadau allanol eraill
 • y gallu i gyfathrebu'n glir yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • sgiliau datrys problemau effeithiol
 • sgiliau dadansoddi a meddwl yn greadigol
 • gwneud penderfyniadau
 • y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • sgiliau trefnu a rheoli amser
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun.

Pa gyfleoedd am brofiad gwaith sydd ym Mhrifysgol Aberystwyth? 

Dysgwch am y gwahanol gyfleoedd am swyddi y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn archwilio: 

 • egwyddorion sylfaenol rheolaeth
 • dynameg yr amgylchedd busnes modern
 • defnydd o wybodaeth ariannol a chyfrifo mewn penderfyniadau rheoli ar lefelau gweithredol a strategol
 • egwyddorion marchnata.

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn archwilio: 

 • theori ac ymddygiad sefydliadol
 • damcaniaethau a thechnegau rheoli gweithrediadau
 • strwythurau'r farchnad a strategaethau prisio
 • y sgiliau, y teclynnau dadansoddi a'r technegau i nodi a mynd i'r afael â phroblemau a chyfleoedd ym meysydd marchnata a rheoli busnes. 

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, byddwch yn astudio:

 • y strategaeth fusnes a sut mae'n gweithredu'n fewnol ac yn allanol i'r amgylchedd busnes;
 • rheoli adnoddau dynol
 • dealltwriaeth o'r meddylfryd rheoli presennol, o safbwynt ymarferol a damcaniaethol
 • prosiect ymchwil annibynnol gorfodol a fydd yn rhoi cyfle i chi arbenigo mewn agwedd benodol ar farchnata a rheoli busnes.

Mae modiwlau opsiynol ar gael er mwyn eich galluogi i gyfeirio'ch dysgu a'ch arbenigedd eich hun.

Barn ein Myfyrwyr

Mae Busnes a Rheolaeth yn rhoi cipolwg academaidd ar ymddygiad busnesau yn eu hamgylcheddau allanol a mewnol, gan alluogi unigolion i amgyffred cyd-destun ehangach gweithrediadau yn llawn mewn cyd-destun byd-eang, mewn modd addysgiadol a diddorol. Mae'n amrywiol gan ei fod yn archwilio ystod o bynciau busnes. Caiff myfyrwyr brofi economeg, cyfrifo a marchnata, gan ddarparu sail gref mewn ystod eang o feysydd busnes y gellir ehangu arnynt yn yr ail a'r drydedd flwyddyn. Roedd y modiwlau yn paratoi unigolion i ddeall amrywiaeth o weithrediadau busnes. Andrea Jane Phillips

Mae'r cwrs wedi bod yn help mawr i fi, ac wedi rhoi hyder i fi ym maes marchnata a busnes, yn enwedig pan oedden ni'n gweithio fel ymgynghorwyr busnes ar gyfer Aber Town Trader wrth wneud Astudiaethau Achos Marchnata. Mae'n rhoi cipolwg i ni o waith yn y dyfodol, ac mae'n brofiad gwaith gwych i fyfyrwyr. Roedd Cyfathrebu Marchnata y tymor diwethaf hefyd yn bwnc diddorol iawn, gan i ni ddysgu a dadansoddi gwahanol ddulliau cyfathrebu mae cwmnïau'n eu defnyddio i farchnata er mwyn cyrraedd eu cynulleidfa darged a chwsmeriaid posib. Mae'r cyfleoedd hyn wedi bod yn wych, ac yn dda i'w rhoi ar eich CV fel profiadau! Dwynwen Medi Evans

Mae astudio Busnes a Rheolaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi fy ngalluogi i ddatblygu fy ymwybyddiaeth, a deall y byd rydyn ni'n byw ac yn gweithio ynddo yn well. Gyda dealltwriaeth gyfyngedig o Fusnes a Rheolaeth cyn astudio, rydw i wedi cael budd mawr o'r cwrs yma, a'r gallu i ddewis a dethol pa lwybr roeddwn i eisiau ei ddilyn. Drwy ystod o sesiynau dysgu rhyngweithiol ac yn y dosbarth, blodeuodd fy angerdd am y pwnc. Mae'r radd yma wedi sbarduno fy awydd i barhau ag addysg i'r lefel nesaf, er mwyn sicrhau dealltwriaeth fwy trylwyr o'r amgylchedd busnes. Peter Hamilton-Gray

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|