BSc

Graffeg, Gweld a Gemau Cyfrifiadurol (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

Graffeg, Gweld a Gemau Cyfrifiadurol (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) Cod G451 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Mae Graffeg, Gweld a Gemau Cyfrifiadurol ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cynnwys ystod eang o bynciau o faes y diwydiant cyfrifiadura a'r byd modern.

Er mai gemau cyfrifiadurol yw agwedd fwyaf adnabyddus y maes hwn, o dan y defnydd cymharol syml mae cymhlethdod.

Ar ôl cwblhau'r radd hon, bydd gennych sylfaen gadarn mewn Sgiliau Cyfrifiadura, megis Rhaglennu, Dylunio Meddalwedd, Storio Data, Dadansoddi a Dosbarthu. Byddwch hefyd yn meddu ar sgiliau arbenigol ym meysydd Gweld a Graffeg, ac yn rhyngweithio gyda meysydd astudio perthnasol megis Asiantau Deallusol a Chyfrifiadura Symudol - ynghyd â chael cyfle i roi'r dechrau gorau i'ch gyrfa gyda'ch Blwyddyn Integredig mewn Diwydiant a Hyfforddiant Proffesiynol.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Graffeg, Gweld a Gemau Cyfrifiadurol ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Cewch gyfle i gynyddu eich dealltwriaeth o holl egwyddorion cyffredinol Cyfrifiadureg
 • Cewch flas ar ddechrau eich gyrfa gyda'n blwyddyn integredig mewn diwydiant.
 • Mae'n radd sy'n unol â safonau'r diwydiant, a fydd yn rhoi'r dechrau gorau i chi pan fyddwch yn cyrraedd y farchnad swyddi gystadleuol.
 • Cewch fynediad at weinyddion canolog a labordai pwrpasol Linux a Mac OS X.
 • Cewch fynediad at robotiaid awyrol a symudol, systemau tracio symudedd a gweld, systemau micro-reoli a sganwyr laser.

Cewch gyfle i astudio:

 • rhaglennu
 • cronfeydd data
 • dylunio meddalwedd
 • peirianneg meddalwedd
 • deallusrwydd artiffisial
 • roboteg
 • graffeg,
 • rhwydweithio a busnes.
Ein Staff

Mae gan bron bob un o ddarlithwyr yr Adran Cyfrifiadureg gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y gweddill brofiad helaeth ym maes ymchwil neu ddiwydiant. Mae'n rhaid i bob darlithydd newydd ennill cymhwyster TUAAU, ac felly maent yn Gymrodyr Uwch neu'n Gymrodyr o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r adran hefyd yn cyflogi nifer o staff arddangos a thiwtoriaid rhan amser a rhai arddangoswyr sy'n fyfyrwyr, wedi’u dewis o blith ein hisraddedigion a'n huwchraddedigion. Mae ein cymrodyr ymchwil a'n cynorthwywyr ymchwil (y rhan fwyaf ohonynt â gradd PhD) hefyd yn gwneud rhywfaint o waith dysgu o bryd i'w gilydd pan fo hynny'n briodol.

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algorithm Design and Data Structures CS21120 20
Applied Graphics CS24320 20
Artificial Intelligence CS26520 20
Modelu Data Parhaus CC27020 20
Peirianneg Meddalwedd CC22120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sandwich Year CSS0060 60

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Fundamentals of Machine Learning CS36110 10
Machine Learning CS36220 20
Computer Graphics and Games CS32420 20
Computer Vision CS34110 10
Prosiect Hir CC39440 40
Materion Proffesiynol yn y Diwydiant Cyfrifiadura CC38220 20

Gyrfaoedd

Mae ein gradd yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd:

 • dylunio meddalwedd
 • cyfathrebu a rhwydweithio
 • rhaglenni cyfrifiadurol
 • datblygu'r we
 • rheoli ac ymgynghori technoleg gwybodaeth
 • dadansoddi a datblygu systemau
 • gwerthu a marchnata cyfrifiaduron
 • addysg

Pa sgiliau bydda i'n eu dysgu o'r radd?

Sgiliau cyflogadwyedd yw gwerthoedd craidd ein gradd.

Fel rhan o'ch gradd, bydd angen i chi gymryd rhan mewn penwythnos preswyl yn y flwyddyn gyntaf lle byddwch chi a myfyrwyr eraill yn gweithio mewn timau i ddatrys problemau.

Bydd y gweithgaredd hwn yn annog ac yn gwella'r canlynol:

 • sgiliau cyfathrebu
 • sgiliau dadansoddol
 • rheoli amser
 • y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • sgiliau trefnu
 • sgiliau gweithredu
 • sgiliau ymchwil
 • sgiliau technegol

Mae cyfle gan fyfyrwyr sy'n gwneud Blwyddyn mewn Diwydiant i ymuno â phenwythnos preswyl ail flwyddyn sy'n canolbwyntio ar sgiliau i'ch helpu i ddod o hyd i leoliad gwaith gwych. Mae hyn yn cynnwys:

 • sgiliau CV
 • ymarfer ar gyfer cyfweliad
 • rhwydweithio gyda chyflogwyr
 • presenoldeb ar-lein 

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn cael eich cyflwyno i'r canlynol:

 • rhaglennu
 • systemau gweithredu
 • cronfeydd data
 • datblygu meddalwedd

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn astudio:

 • strwythurau data ac algorithmau
 • ieithoedd rhaglennu amrywiol
 • dylunio cronfeydd data
 • prosesu delweddau
 • dysgu peirianyddol

Yn eich trydedd flwyddyn, byddwch yn ymgymryd â'ch lleoliad gwaith gyda chymorth yr adran. Erbyn diwedd y lleoliad hwn bydd gennych y wybodaeth a'r ddealltwriaeth i wneud cyfraniad sylweddol yn y gweithle, a byddwch hefyd yn dychwelyd i'r Brifysgol gydag ymdeimlad cryfach o gymhelliant.

Yn ystod eich pedwaredd flwyddyn, byddwch yn astudio:

 • gallu cyfrifiaduron i weld
 • graffeg cyfrifiadurol uwch
 • rhyngwynebau defnyddwyr
 • technolegau, technegau a phrosesau datblygu ar gyfer adeiladu meddalwedd gweithredol go iawn
 • prosiect unigol, lle byddwch yn datblygu darn o feddalwedd mewn maes sydd o ddiddordeb arbennig i chi.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

 • Bydd ein staff brwdfrydig yn eich addysgu drwy gyfrwng darlithoedd, seminarau, tiwtorialau, ymarferion a gwaith prosiect unigol/grŵp.
 • Cewch eich asesu drwy gyfuniad o waith cwrs, ymarferion, prosiectau, gweithdai ac arholiadau.
 • Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cwrs gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.
 • Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio, a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd, ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Tystiolaeth Myfyrwyr

Dw i'n teimlo bod y cwrs yn ddiddorol iawn. Mae'r cynnwys yn berthnasol, ac mae'r sgiliau rydw i wedi'u hennill wedi golygu bod canfod lleoliad blwyddyn mewn diwydiant yn llawer haws. Rwy'n teimlo fy mod i'n dysgu sgiliau sy'n ddefnyddiol ac yn berthnasol i fy nyfodol yn y diwydiant! Gideon Jones

Rhoddodd y flwyddyn mewn diwydiant brofiad i fi na fyddwn wedi'i gael fel arall. Ar ôl astudio iaith dramor yn yr ysgol, des i yma heb ddim profiad rhaglennu. Yn ystod y pedair blynedd, galla i ddweud â sicrwydd nad ydw i wedi dod yn rhaglennwr yn unig, ond yn beiriannydd meddalwedd hefyd. Roedd y cyfleusterau roedd y brifysgol yn eu darparu yn cynnig cyfle ardderchog i ymarfer y deunydd a ddysgwyd yn y gwersi. Georgi Tanev Atanasov

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|