BSc

Graffeg, Gweld a Gemau Cyfrifiadurol (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

Graffeg, Gweld a Gemau Cyfrifiadurol (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) Cod G451

Ymgeisio Nawr

Mae Graffeg, Gweld a Gemau Cyfrifiadurol ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cynnwys ystod eang o bynciau o faes y diwydiant cyfrifiadura a'r byd modern.

Er mai gemau cyfrifiadurol yw agwedd fwyaf adnabyddus y maes hwn, o dan y defnydd cymharol syml mae cymhlethdod.

Ar ôl cwblhau'r radd hon, bydd gennych sylfaen gadarn mewn Sgiliau Cyfrifiadura, megis Rhaglennu, Dylunio Meddalwedd, Storio Data, Dadansoddi a Dosbarthu. Byddwch hefyd yn meddu ar sgiliau arbenigol ym meysydd Gweld a Graffeg, ac yn rhyngweithio gyda meysydd astudio perthnasol megis Asiantau Deallusol a Chyfrifiadura Symudol - ynghyd â chael cyfle i roi'r dechrau gorau i'ch gyrfa gyda'ch Blwyddyn Integredig mewn Diwydiant a Hyfforddiant Proffesiynol.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Graffeg, Gweld a Gemau Cyfrifiadurol ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Cewch gyfle i gynyddu eich dealltwriaeth o holl egwyddorion cyffredinol Cyfrifiadureg
 • Cewch flas ar ddechrau eich gyrfa gyda'n blwyddyn integredig mewn diwydiant.
 • Mae'n radd sy'n unol â safonau'r diwydiant, a fydd yn rhoi'r dechrau gorau i chi pan fyddwch yn cyrraedd y farchnad swyddi gystadleuol.
 • Cewch fynediad at weinyddion canolog a labordai pwrpasol Linux a Mac OS X.
 • Cewch fynediad at robotiaid awyrol a symudol, systemau tracio symudedd a gweld, systemau micro-reoli a sganwyr laser.

Cewch gyfle i astudio:

 • rhaglennu
 • cronfeydd data
 • dylunio meddalwedd
 • peirianneg meddalwedd
 • deallusrwydd artiffisial
 • roboteg
 • graffeg,
 • rhwydweithio a busnes.
Ein Staff

Mae gan bron bob un o ddarlithwyr yr Adran Cyfrifiadureg gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y gweddill brofiad helaeth ym maes ymchwil neu ddiwydiant. Mae'n rhaid i bob darlithydd newydd ennill cymhwyster TUAAU, ac felly maent yn Gymrodyr Uwch neu'n Gymrodyr o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r adran hefyd yn cyflogi nifer o staff arddangos a thiwtoriaid rhan amser a rhai arddangoswyr sy'n fyfyrwyr, wedi’u dewis o blith ein hisraddedigion a'n huwchraddedigion. Mae ein cymrodyr ymchwil a'n cynorthwywyr ymchwil (y rhan fwyaf ohonynt â gradd PhD) hefyd yn gwneud rhywfaint o waith dysgu o bryd i'w gilydd pan fo hynny'n briodol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Introduction to Computer Infrastructure CS10220 20
Problems and Solutions CS10720 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algorithm Design and Data Structures CS21120 20
Applied Graphics CS24320 20
Artificial Intelligence CS26520 20
Modelling Persistent Data CS27020 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sandwich Year CSS0060 60

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Fundamentals of Machine Learning CS36110 10
Machine Learning CS36220 20
Computer Graphics and Games CS32420 20
Computer Vision CS34110 10
Professional Issues in the Computing Industry CS38220 20

Gyrfaoedd

Mae ein gradd yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd:

 • dylunio meddalwedd
 • cyfathrebu a rhwydweithio
 • rhaglenni cyfrifiadurol
 • datblygu'r we
 • rheoli ac ymgynghori technoleg gwybodaeth
 • dadansoddi a datblygu systemau
 • gwerthu a marchnata cyfrifiaduron
 • addysg

Pa sgiliau bydda i'n eu dysgu o'r radd?

Sgiliau cyflogadwyedd yw gwerthoedd craidd ein gradd.

Fel rhan o'ch gradd, bydd angen i chi gymryd rhan mewn penwythnos preswyl yn y flwyddyn gyntaf lle byddwch chi a myfyrwyr eraill yn gweithio mewn timau i ddatrys problemau.

Bydd y gweithgaredd hwn yn annog ac yn gwella'r canlynol:

 • sgiliau cyfathrebu
 • sgiliau dadansoddol
 • rheoli amser
 • y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • sgiliau trefnu
 • sgiliau gweithredu
 • sgiliau ymchwil
 • sgiliau technegol

Mae cyfle gan fyfyrwyr sy'n gwneud Blwyddyn mewn Diwydiant i ymuno â phenwythnos preswyl ail flwyddyn sy'n canolbwyntio ar sgiliau i'ch helpu i ddod o hyd i leoliad gwaith gwych. Mae hyn yn cynnwys:

 • sgiliau CV
 • ymarfer ar gyfer cyfweliad
 • rhwydweithio gyda chyflogwyr
 • presenoldeb ar-lein 

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn cael eich cyflwyno i'r canlynol:

 • rhaglennu
 • systemau gweithredu
 • cronfeydd data
 • datblygu meddalwedd

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn astudio:

 • strwythurau data ac algorithmau
 • ieithoedd rhaglennu amrywiol
 • dylunio cronfeydd data
 • prosesu delweddau
 • dysgu peirianyddol

Yn eich trydedd flwyddyn, byddwch yn ymgymryd â'ch lleoliad gwaith gyda chymorth yr adran. Erbyn diwedd y lleoliad hwn bydd gennych y wybodaeth a'r ddealltwriaeth i wneud cyfraniad sylweddol yn y gweithle, a byddwch hefyd yn dychwelyd i'r Brifysgol gydag ymdeimlad cryfach o gymhelliant.

Yn ystod eich pedwaredd flwyddyn, byddwch yn astudio:

 • gallu cyfrifiaduron i weld
 • graffeg cyfrifiadurol uwch
 • rhyngwynebau defnyddwyr
 • technolegau, technegau a phrosesau datblygu ar gyfer adeiladu meddalwedd gweithredol go iawn
 • prosiect unigol, lle byddwch yn datblygu darn o feddalwedd mewn maes sydd o ddiddordeb arbennig i chi.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

 • Bydd ein staff brwdfrydig yn eich addysgu drwy gyfrwng darlithoedd, seminarau, tiwtorialau, ymarferion a gwaith prosiect unigol/grŵp.
 • Cewch eich asesu drwy gyfuniad o waith cwrs, ymarferion, prosiectau, gweithdai ac arholiadau.
 • Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cwrs gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.
 • Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio, a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd, ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Tystiolaeth Myfyrwyr

Dw i'n teimlo bod y cwrs yn ddiddorol iawn. Mae'r cynnwys yn berthnasol, ac mae'r sgiliau rydw i wedi'u hennill wedi golygu bod canfod lleoliad blwyddyn mewn diwydiant yn llawer haws. Rwy'n teimlo fy mod i'n dysgu sgiliau sy'n ddefnyddiol ac yn berthnasol i fy nyfodol yn y diwydiant! Gideon Jones

Rhoddodd y flwyddyn mewn diwydiant brofiad i fi na fyddwn wedi'i gael fel arall. Ar ôl astudio iaith dramor yn yr ysgol, des i yma heb ddim profiad rhaglennu. Yn ystod y pedair blynedd, galla i ddweud â sicrwydd nad ydw i wedi dod yn rhaglennwr yn unig, ond yn beiriannydd meddalwedd hefyd. Roedd y cyfleusterau roedd y brifysgol yn eu darparu yn cynnig cyfle ardderchog i ymarfer y deunydd a ddysgwyd yn y gwersi. Georgi Tanev Atanasov

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|