BSc

Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

BSc Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) Cod GG47 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

GG47
 • Tariff UCAS

  120 - 96

 • Hyd y Cwrs

  4 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  32%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Archwiliwch hanfodion Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial yma ym Mhrifysgol Aberystwyth - gyda Blwyddyn o Hyfforddiant Diwydiannol a Phroffesiynol Integredig i roi'r cychwyn gorau ar eich rhagolygon gyrfa ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus. 

Mae'r radd ei hun, sydd wedi'i hachredu gan y Sefydliad Siartredig ar gyfer Technoleg Gwybodaeth (BCS) ar ran y Cyngor Peirianneg, yn caniatáu i chi ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i ddatrys problemau cymhleth, sy'n cynnwys dadansoddi, dylunio, dewis datrysiad a gweithredu.

Byddwch yn meddu ar y sgiliau priodol ar gyfer unrhyw swydd nodweddiadol yn y diwydiant meddalwedd. Fodd bynnag, bydd y pwyslais ar ddeallusrwydd artiffisial yn rhoi'r cyfle gorau i chi mewn swyddi ymreolaeth, deallusrwydd artiffisial, tasgau meddygol a/neu fiowybodeg, deallusrwydd cyfrifiannol, rhaglennu masnachol/busnes gyda rhaglenni softbot, rheolwyr deallus a mwy.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Yn y 10 uchaf ym Mhrydain am ansawdd y dysgu ym maes Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021)

Trosolwg

Trosolwg

Pam astudio Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial gyda Blwyddyn Integredig mewn Diwydiant ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn strwythur y radd hon.
 • Mae'r radd hon wedi'i hachredu gan y BCS (y Sefydliad Siartredig ar gyfer Technoleg Gwybodaeth) ar ran y Cyngor Peirianneg, sy'n rhoi'r cyfle gorau i chi pan fyddwch yn cyrraedd y farchnad swyddi gystadleuol.
 • Bydd yr adran yn rhoi mynediad i chi at weinyddion canolog a labordai pwrpasol Linux a Mac OS X.
 • Cewch eich addysgu gan ddarlithwyr sydd â chysylltiadau agos â'r diwydiant a chynadleddau peirianneg meddalwedd.
 • Bydd gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn fynediad at ein hoffer robotig, gan gynnwys Arduino, robotiaid symudol a robotiaid hwylio.
Ein Staff

Mae gan bron bob un o ddarlithwyr yr Adran Cyfrifiadureg gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y gweddill brofiad helaeth ym maes ymchwil neu ddiwydiant. Mae'n rhaid i bob darlithydd newydd ennill cymhwyster TUAAU, ac felly maent yn Gymrodyr Uwch neu'n Gymrodyr o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r adran hefyd yn cyflogi nifer o staff arddangos a thiwtoriaid rhan amser a rhai arddangoswyr sy'n fyfyrwyr, wedi’u dewis o blith ein hisraddedigion a'n huwchraddedigion. Mae ein cymrodyr ymchwil a'n cynorthwywyr ymchwil (y rhan fwyaf ohonynt â gradd PhD) hefyd yn gwneud rhywfaint o waith dysgu o bryd i'w gilydd pan fo hynny'n briodol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyniad i Raglennu * CC12020 20
Datblygiad Proffesiynol a Phersonol * CC18010 10
Diogelwch Data CC11110 10
Hanfodion Datblygu Gwe * CC11010 10
Rhaglennu gan ddefnyddio Iaith Gwrthrych-Gyfeiriadol CC12320 20
Introduction to Computer Infrastructure CS10220 20
Problems and Solutions CS10720 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cylch Bywyd Datblygiad Meddalwedd CC22120 20
Dylunio Algorithmau a Strwythurau Data CC21120 20
Artificial Intelligence CS26520 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sandwich Year CSS0060 60

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Prosiect Hir CC39440 40
Agile Development and Testing CS31310 10
Professional Issues in the Computing Industry CS38220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Fundamentals of Machine Learning CS36110 10
Machine Learning CS36220 20

Cyflogadwyedd

Mae ein gradd yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd:

 • dylunio meddalwedd
 • cyfathrebu a rhwydweithio
 • rhaglenni cyfrifiadurol
 • datblygu'r we
 • rheoli ac ymgynghori technoleg gwybodaeth
 • dadansoddi a datblygu systemau
 • addysg.

Pa sgiliau bydda i'n eu dysgu o'r radd?

Fel rhan o'ch gradd, bydd angen i chi gymryd rhan mewn penwythnos preswyl yn y flwyddyn gyntaf lle y byddwch chi a myfyrwyr eraill yn gweithio mewn timau i ddatrys problemau.

Bydd y gweithgaredd hwn yn annog ac yn gwella'r canlynol:

 • sgiliau cyfathrebu
 • sgiliau dadansoddol
 • rheoli amser
 • y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • sgiliau trefnu
 • sgiliau gweithredu
 • sgiliau ymchwil
 • sgiliau technegol.

Mae cyfle gan fyfyrwyr sy'n gwneud Blwyddyn mewn Diwydiant i ymuno â phenwythnos preswyl ail flwyddyn sy'n canolbwyntio ar sgiliau i'ch helpu i ddod o hyd i leoliad gwaith gwych. Mae hyn yn cynnwys:

 • sgiliau CV
 • ymarfer ar gyfer cyfweliad
 • rhwydweithio gyda chyflogwyr
 • presenoldeb ar-lein.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, gallech gael eich cyflwyno i'r canlynol:

 • rhaglennu
 • isadeiledd cyfrifiaduron
 • datblygu'r we
 • problemau ac atebion.

Yn ystod eich ail flwyddyn, gallech ddarganfod:

 • C a C++ ac amgylcheddau
 • cylch oes datblygu meddalwedd (Bydd y modiwl hwn yn eich galluogi i gymryd rôl sy'n bodoli yn y diwydiant, hynny yw rheolwr prosiect neu ddylunydd ac ati, a bydd gofyn i chi gynhyrchu darn o feddalwedd sy'n gweithio, gan ddilyn arferion gorau diweddaraf y diwydiant ar bob cam.)
 • roboteg a systemau planedig
 • deallusrwydd artiffisial
 • strwythurau data ac algorithmau.

Yn eich trydedd flwyddyn, gallech fod yn ymgymryd â'ch lleoliad gwaith, gyda chymorth yr adran. Erbyn diwedd y lleoliad hwn, bydd gennych y wybodaeth a'r ddealltwriaeth i wneud cyfraniad sylweddol yn y gweithle, a byddwch hefyd yn dychwelyd i'r Brifysgol gydag ymdeimlad cryfach o gymhelliant.

Yn eich blwyddyn olaf, byddwch yn gwneud y canlynol:

 • methodolegau agile
 • dysgu peirianyddol
 • datblygu rhaglenni ar y rhyngrwyd
 • prosiect unigol, lle byddwch yn datblygu darn o feddalwedd mewn maes sydd o ddiddordeb arbennig i chi
 • amrywiaeth o bynciau dewisol pellach i arbenigo mewn meysydd o'ch dewis.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|