Prif Ffeithiau

GG14
 • Tariff UCAS

  104 - 120

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  59%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

92% boddhad cyffredinol yn yr Adran Fathemateg (ACF 2020).

2ail yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Mathemateg, a 5ed yn y DU am Brofiad Myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

96% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Mathemategol yn genedlaethol. (HESA 2018*)

90% o’r myfyrwyr ym maes Cyfrifiadureg wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 83% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 8% yn uwch na graddedigion Cyfrifiadureg yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Cyfrifiadureg a Mathemateg yn Aberystwyth?

 • Mae Mathemateg yn cael ei haddysgu yn Aberystwyth ers 1872, felly mae'r adran yn adeiladu ar dros 140 mlynedd o ragoriaeth addysgu, ac yn cyflogi darlithwyr sy'n athrawon ymroddedig ac yn ymchwilwyr sydd â chydnabyddiaeth ryngwladol.
 • Mae'r radd wedi'i hachredu gan BCS (y Sefydliad Siartredig ar gyfer Technoleg Gwybodaeth) ar ran y Cyngor Peirianneg, sy'n rhoi'r cyfle gorau i chi pan fyddwch yn cyrraedd y farchnad swyddi gystadleuol.
 • Mae gan fyfyrwyr fynediad at weinyddion canolog a labordai pwrpasol Linux a Mac OS X.
 • Caiff y radd ei haddysgu gan ddarlithwyr sydd â chysylltiadau agos â'r diwydiant a chynadleddau peirianneg meddalwedd.
 • Mae gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn fynediad at ein hoffer robotig, gan gynnwys Arduino, robotiaid symudol a robotiaid hwylio.
 • Mae'r ddwy adran yn cynnig nifer o fodiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan yr Adrannau.


Ein Staff

Mae’r holl ddarlithwyr yn yr Adran Mathemateg wedi’u cymhwyso i lefel PhD ac yn weithgar ym myd ymchwil. Mae gan y rhan fwyaf gymhwyster addysgu uwchraddedig ac mae’n rhaid i staff newydd gwblhau’r TUAAU. Mae’r adran hefyd yn cyflogi nifer o diwtoriaid rhan-amser, sydd â phrofiad dysgu eang, a rhai arddangoswyr sy’n cael eu dewis o blith ein myfyrwyr israddedig ac uwchraddedig.

Mae gan bron bob un o ddarlithwyr a chymrodyr dysgu’r Adran Cyfrifiadureg gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y gweddill brofiad helaeth ym maes ymchwil neu ddiwydiant. Mae'n rhaid i bob darlithydd a chymrawd dysgu newydd ennill cymhwyster TUAAU, ac felly maent yn Gymrodyr Uwch neu'n Gymrodyr o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r adran hefyd yn cyflogi nifer o staff arddangos a thiwtoriaid rhan amser a rhai arddangoswyr sy'n fyfyrwyr, wedi’u dewis o blith ein hisraddedigion a'n huwchraddedigion.  Mae ein cymrodyr ymchwil a'n cynorthwywyr ymchwil (y rhan fwyaf ohonynt â gradd PhD) hefyd yn gwneud rhywfaint o waith dysgu o bryd i'w gilydd pan fo hynny'n briodol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyniad i Raglennu * CC12020 20
Rhaglennu gan ddefnyddio Iaith Gwrthrych-Gyfeiriadol * CC12320 20
Algebra * MT10510 10
Calcwlws * MT10610 10
Algebra a Chalcwlws Pellach * MT11010 10
Dadansoddi Mathemategol * MT11110 10
Geometreg Gyfesurynnol a Fectoraidd * MT10110 10
Tebygoleg * MT10310 10
Hafaliadau Differol * MT11210 10
Ystadegaeth * MT11310 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cylch Bywyd Datblygiad Meddalwedd * CC22120 20
Python Gwyddonol * CC24400
Python Gwyddonol * CC24420 20
Dylunio Algorithmau a Strwythurau Data * CC21120 20
Algebra Llinol * MT21410 10
Dadansoddiad Cymhlyg * MT21510 10
Introduction to Abstract Algebra MA20310 10
Distributions and Estimation MA26010 10
Applied Statistics MA26600
Applied Statistics MA26620 20
Dadansoddiad Real * MT20110 10
Introduction to Abstract Algebra MA20310 10
Advanced Dynamics MA25710 10
Dadansoddiad Real * MT20110 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Agile Development and Testing CS31310 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Prosiect Byr * CC39620 20

Cyflogadwyedd

Rhagolygon Gyrfa

Bydd gradd mewn Cyfrifiadureg a Mathemateg yn arbennig o werthfawr mewn sefyllfaoedd cyflogaeth sy'n gofyn am sgiliau rhifiadol arbenigol a meddwl rhesymegol a dadansoddol. 

Bydd yr elfen Gyfrifiadureg yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd:

 • dylunio meddalwedd
 • cyfathrebu a rhwydweithio
 • rhaglenni cyfrifiadurol
 • datblygu'r we
 • rheoli ac ymgynghori technoleg gwybodaeth
 • dadansoddi a datblygu systemau
 • gwerthu a marchnata cyfrifiaduron.

Bydd yr elfen Fathemateg yn eich paratoi ar gyfer gweithio i sefydliadau fel y Swyddfa Ystadegau Gwladol a'r Swyddfa Dywydd.

Llwybrau gyrfaol

 • cyfrifo a bancio
 • dadansoddi risg a gwaith actiwaraidd
 • rheoli cyllid
 • dadansoddi buddsoddiadau
 • technoleg gwybodaeth
 • ymchwil a darlithio

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd Cyfrifiadureg a Mathemateg yn eich paratoi gydag ystod o sgiliau trosglwyddadwy sy'n werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • sgiliau ymchwil a dadansoddi data
 • sgiliau mathemategol a chyfrifiadol uwch
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • y gallu i ddelio â chysyniadau haniaethol
 • sylfaen drylwyr mewn sgiliau technoleg gwybodaeth
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Ar y cwrs gradd cyd-anrhydedd mewn Cyfrifiadureg a Mathemateg, byddwch yn rhannu eich amser yn gyfartal rhwng y ddau bwnc.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf byddwch yn astudio'r modiwlau craidd canlynol:

 • datblygu meddalwedd
 • rhaglennu
 • cyfathrebu a thelemateg
 • dadansoddi mathemategol
 • algebra a chalcwlws.

Mae'r modiwlau opsiynol yn cynnwys Geometreg a Thebygolrwydd

Yn ystod yr ail flwyddyn, byddwch yn archwilio:

 • dylunio rhaglenni
 • strwythurau data ac algorithmau
 • cylch oes datblygu meddalwedd (Mae'r modiwl hwyn yn cynnwys prosiect grŵp. Drwy ymgymryd ag un o'r rolau sy'n bodoli yn y diwydiant, fel rheolwr prosiect, dylunydd, neu reolwr sicrhau ansawdd, byddwch yn creu cynnyrch meddalwedd sy'n gweithio, gan ddilyn arferion gorau diweddaraf y diwydiant ar bob cam.)

Byddwch hefyd yn astudio algebra llinol ac yn dewis modiwlau opsiynol o blith ystod eang sy'n cynnwys algebra haniaethol, dadansoddi cymhleth a hydrodynameg.

Yn y drydedd flwyddyn, ychydig iawn o fodiwlau craidd fydd gennych, ond gallwch ddewis o ystod eang o blith opsiynau yn y ddwy adran. Byddwch yn ymgymryd â phrosiectau cyfrifiadureg lle byddwch yn datblygu ac yn gweithredu darn o feddalwedd, ac yn ymchwilio i broblem o natur arbrofol, ddamcaniaethol, dadansoddi data, offeryniaeth neu fodelu cyfrifiadurol o dan oruchwyliaeth aelod o staff academaidd.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Byddwch yn cael eich addysgu drwy gyfres o ddulliau ac ymagweddau dysgu ac addysgu, sy'n amrywio o ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau ffurfiol i weithdai, gwaith ymarferol a gwaith prosiect unigol a grŵp.

Byddwch yn cael eich asesu drwy gyfuniad o waith cwrs, gwaith ymarferol, cyflwyniadau ac arholiadau.

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cwrs gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 120

Lefel A BBB-BCC to include B in Mathematics

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with B in A level Mathematics

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Mathematics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Mathematics

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|