BSc

Cyfrifiadureg / Daearyddiaeth Ffisegol

Mae'r cwrs Cyfrifiadureg a Daearyddiaeth Ffisegol ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cynnig strwythur cwrs rhyngweithiol, amrywiol a chyffrous, sy'n cyfuno theori, astudiaethau maes ac astudiaethau yn y labordy.

Drwy gael eich addysgu gan staff sy'n cael eu harwain gan ymchwil, mewn amgylchedd dysgu cefnogol, byddwch yn datblygu dealltwriaeth o gyfrifiadura, gan gynnwys: systemau gweithredu, telathrebu, rheoli cronfeydd data, rhyngweithio rhwng pobl a chyfrifiaduron, methodolegau Agile a gogwydd gwrthrychau - ochr yn ochr â'r prosesau ffisegol sy'n ffurfio'r ddaear, o'r môr i afonydd, o rewlifoedd i losgfynyddoedd, a thirweddau o'r anialwch i'r Arctig.

Byddwch yn cael cynnig teithio ar Daith Maes Ryngwladol yn ystod eich ail flwyddyn o astudio. Bydd y cyfuniad o'r ddwy ddisgyblaeth hon yn eich paratoi â chyfres unigryw o sgiliau i ddatrys problemau cymhleth, yn enwedig mewn Geowybodeg. 

Trosolwg o'r Cwrs

Mae'r rhaglen radd gyfun BSc mewn Cyfrifiadureg a Daearyddiaeth Ffisegol yn cynnig cyfuniad ysgogol o ddwy ddisgyblaeth wyddonol a thechnolegol sy'n gweddu i'w gilydd, gan gydbwyso astudiaeth ddamcaniaethol ochr yn ochr â chymhwysiad ymarferol.

Pam astudio Cyfrifiadureg a Daearyddiaeth Ffisegol yn Aberystwyth?

Mae ein cyrsiau cyfrifiadureg wedi'u hachredu gan Gymdeithas Cyfrifiaduron Prydain (BCS) ar ran y Cyngor Peirianneg, sy'n golygu eu bod yn bodloni safonau a gofynion y diwydiant, gan roi'r cyfle gorau i chi pan fyddwch chi'n cyrraedd y farchnad swyddi gystadleuol.

Mae'r Adran Cyfrifiadureg hefyd yn Ganolfan Ragoriaeth benodedig gan Adran Menter, Arloesi a Rhwydweithiau Llywodraeth Cymru. Yn yr Ymarfer Asesu Ymchwil diweddaraf (2014), barnwyd bod 100% o'r ymchwil yr aseswyd ei effaith yn ymchwil sy'n arwain y byd neu sy'n ardderchog yn rhyngwladol.

Mae llawer o'n staff Cyfrifiadureg yn gweithio ar flaen y gad yn eu disgyblaethau, ac mae ganddynt brofiad helaeth yn y diwydiant, yn aml yn gweithio mewn cydweithrediad â chwmnïau rhyngwladol mawr, felly gallwch fod yn hyderus y byddwch yn dysgu'r cysyniadau diweddaraf ac yn gweithio gyda thechnolegau o'r radd flaenaf.

Fel y byddech yn ei ddisgwyl gan adran ymchwil fawr, mae'r cyfleusterau sydd ar gael i chi'n ardderchog. Ynghyd â labordai dysgu sydd â gweithfannau aml-gyfrwng o ansawdd uchel, sydd wedi'u cefnogi gan weinyddion canolog pwerus a labordy Systemau Digidol, mae gan yr Adran Cyfrifiadureg ystod eang o offer a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer ymchwil, sydd ar gael i fyfyrwyr yn y flwyddyn olaf sy'n dewis cyflawni prosiectau yn y meysydd ymchwil hyn. Mae'r rhain yn cynnwys robotiaid diwydiannol, robotiaid symudol arbrofol, nifer o systemau tracio symudiad a gwelededd, a meddalwedd arbenigol niferus megis amgylcheddau rhithwir.

Mae'r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn Aberystwyth yn un o'r adrannau hynaf ac uchaf eu parch o'i bath ym Mhrydain. Fel un o gymunedau Daearyddiaeth mwyaf dynamig a mwyaf gwledydd Prydain, mae modd i ni gynnig ystod eang iawn o arbenigeddau daearyddol, sy'n amrywio o bryderon am newid hinsawdd, effaith amgylcheddol echdoriadau folcanig, a thueddiadau cyfredol o ran geoberyglon i gynaliadwyedd trefol, datblygu rhanbarthol a dyfodol y genedl-wladwriaeth, ymhlith eraill.

Mae llawer o'n darlithwyr yn ymchwilwyr gweithgar sy'n flaengar yn eu disgyblaethau, a byddwch yn elwa ar gael dysgu'r damcaniaethau a'r technegau daearyddol diweddaraf. Yn yr Ymarfer Asesu Ymchwil diweddaraf (2014), barnwyd bod 78% o'r ymchwil a gyflwynwyd gan yr Adran yn ymchwil sy'n arwain y byd neu sy'n ardderchog yn rhyngwladol.

Mae gan y labordai addysgu ac ymchwil ddetholiad trawiadol o offer dadansoddi, megis sbectomedrau màs a sganwyr craidd, ac mae ystod eang o offer ar gael ar gyfer gwaith maes, megis cynnal arolygon, canfod o bell, a samplu dŵr a gwaddod. Mae adnoddau eraill yn cynnwys llyfrgell fapiau ddigidol, mynediad at ddata'r cyfrifiad, a recordwyr a thrawsgrifwyr ar gyfer gwaith arolwg cymdeithasol. Mae ein darpariaeth gyfrifiadurol heb ei ail, gyda chymorth ardderchog ar y we ar gael.

Ein Staff

Mae gan bron bob un o ddarlithwyr yr Adran Cyfrifiadureg gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y gweddill brofiad helaeth ym maes ymchwil neu ddiwydiant. Mae'n rhaid i bob darlithydd newydd ennill cymhwyster TUAAU, ac felly maent yn Gymrodyr Uwch neu'n Gymrodyr o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r adran hefyd yn cyflogi nifer o staff arddangos a thiwtoriaid rhan amser a rhai arddangoswyr sy'n fyfyrwyr, wedi’u dewis o blith ein hisraddedigion a'n huwchraddedigion. Mae ein cymrodyr ymchwil a'n cynorthwywyr ymchwil (y rhan fwyaf ohonynt â gradd PhD) hefyd yn gwneud rhywfaint o waith dysgu o bryd i'w gilydd pan fo hynny'n briodol.

Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: mae gan bob un o'r darlithwyr gymhwyster hyd at safon PhD neu maent yn gweithio tuag at PhD.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Earth Surface Environments GS10520 20
Introduction to Computer Infrastructure CS10220 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Geographical Information Systems GS23710 10
Quantitative Data Analysis GS23810 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Chemical Analysis of Natural Materials GS21010 10
Daearberyglon DA22810 10
Geohazards GS22810 10
Geomorffoleg Afonol DA22510 10
Gwaith Maes Daearyddiaeth DA22420 20
Physical Analysis of Natural Materials GS22010 10
Reconstructing Past Environments GS21910 10
The Frozen Planet GS23510 10
Dylunio Algorithmau a Strwythurau Data CC21120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Agile Development and Testing CS31310 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Environmental Management GS31120 20
Earth Observation from Satellites and Aircraft GS32020 20
Glaciers and Ice Sheets GS33420 20
People, Climate and Environment: a Palaeoenvironmental Perspective GS33720 20
Rheoli’r Amgylchedd Gymreig DA31720 20
Sedimentary Environments GS32120 20
Volcanic Activity: Hazards and Environmental Change GS30420 20

Cyflogadwyedd

Rhagolygon Gyrfaol

Bydd gradd mewn Cyfrifiadureg a Daearyddiaeth Ffisegol yn arbennig o werthfawr mewn sefyllfaoedd cyflogaeth ym maes geowybodeg. Bydd y gydran Cyfrifiadureg yn eich paratoi ar gyfer ystod o yrfaoedd ym maes dylunio meddalwedd, cyfathrebu a rhwydweithio, rhaglenni cyfrifiadurol, datblygu'r we, ymgynghori a rheoli technoleg gwybodaeth, dadansoddi a datblygu systemau, gwerthu a marchnata cyfrifiaduron. Bydd y gydran Daearyddiaeth Ffisegol yn eich paratoi ar gyfer ystod o yrfaoedd mewn cartograffeg, ymgynghori amgylcheddol, cynnal arolygon, systemau gwybodaeth daearyddol, cynllunio a datblygu trefi

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd mewn Cyfrifiadureg a Daearyddiaeth Ffisegol yn eich paratoi gydag ystod o sgiliau trosglwyddadwy sy'n werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • sgiliau ymchwil a dadansoddi data
  • sgiliau mathemategol a chyfrifiadol uwch
  • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
  • y gallu i ymdrin â chysyniadau haniaethol
  • sylfaen drylwyr mewn sgiliau technoleg gwybodaeth
  • y gallu i weithio'n annibynnol
  • sgiliau trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
  • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
  • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hunan
  • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb.

Cynllun Blwyddyn mewn Gwaith (BMG)

Mae'r Brifysgol yn gweithredu Cynllun Blwyddyn mewn Gwaith (BMG), sy'n cynnig cyfle anhygoel i chi gymryd blwyddyn rhwng eich ail a'ch trydedd flwyddyn i weithio mewn sefydliad yng ngwledydd Prydain neu dramor. Mae BMG yn darparu profiad gwerthfawr a buddiol, yn bersonol ac yn broffesiynol, a gall helpu i'ch amlygu mewn marchnad swyddi gystadleuol iawn. Bydd Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol yn eich helpu i archwilio eich opsiynau a sicrhau lleoliad gwaith addas.

GO Wales

Gweinyddir GO Wales gan Wasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol, ac mae'n gweithio gyda busnesau lleol i greu lleoliadau gwaith cyflogedig am gyfnod o ychydig wythnosau i fyfyrwyr. Mae'n rhoi cyfle i chi gael profiad gwaith gwerthfawr, a fydd yn gwella eich CV ac yn eich gwneud yn fwy atyniadol i gyflogwyr posib.

Cynllun Datblygu Personol

Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio, a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd, ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Dysgu ac Addysgu

Mae ffocws dwbl ar addysgu ac ymchwil yn creu amgylchedd bywiog a chroesawgar i weithio ynddo. Cyflawnir yr addysgu drwy ddarlithoedd ac astudiaethau ymarferol, wedi'u hategu gan diwtorialau llai, ac asesir drwy waith cwrs ac arholiadau.

Mae'r staff yn gyfeillgar ac yn agos-atoch, ac maent yn ymroddedig i'ch paratoi gyda'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i lwyddo yn ystod ac ar ôl eich astudiaethau.

Eich tiwtor personol

Drwy gydol eich amser yn Aberystwyth, bydd gennych gyfle i gwrdd yn rheolaidd â thiwtor personol, a all gynnig cymorth gydag unrhyw anhawster gyda'ch gradd neu fywyd yn y brifysgol.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM - MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|