BA

Ysgrifennu Creadigol a Ffrangeg

BA Ysgrifennu Creadigol a Ffrangeg Cod WR81

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

WR81
 • Tariff UCAS

  120 - 112

 • Hyd y Cwrs

  4 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  17%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwella, ehangu, a datblygu eich llais, ac os hoffech archwilio, darganfod ac ymgolli yn y geiriau sydd wedi siapio ein byd, yna mae'r radd Ysgrifennu Creadigol a Ffrangeg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn berffaith i chi. Bydd ein gradd drawsddisgyblaethol yn eich cyflwyno i ddiwydiant sy'n ehangu'n barhaus, gan roi dechrau addawol a manteisiol i chi ar ôl graddio. Byddwch yn dysgu'r grefft o farddoni, sgriptio, ysgrifennu ffuglen, ysgrifennu ffeithiol a mwy, yn ogystal â dosbarthiadau iaith wythnosol, lle bydd eich cymhwysedd yn Ffrangeg yn ffynnu. Byddwch hefyd yn datblygu'r sgiliau beirniadol a dadansoddol y mae arnoch eu hangen er mwyn cael gyrfa mewn ystod eang o ddiwydiannau creadigol. Dan arweiniad arbenigol tîm o awduron sydd wedi ennill gwobrau, byddwch yn datgelu doniau cudd, ac yn dysgu pa fath o awdur ydych chi. Ar ôl gorffen y radd hon, nid yn unig y bydd gennych bortffolio o ddeunydd creadigol rhagorol, ond bydd gennych sgiliau a nodweddion er mwyn ffynnu mewn unrhyw weithle sy'n gofyn am fedrusrwydd gyda'r gair ysgrifenedig.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

94% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes Saesneg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

96% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 2% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2018)

100% o fyfyrwyr yr Adran Ieithoedd Modern yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2020

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Ysgrifennu Creadigol a Ffrangeg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae'r Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ymhlith yr 20 uchaf yng ngwledydd Prydain ar gyfer y pwnc Ysgrifennu Creadigol, yn ôl y Canllaw Prifysgolion Da (The Times a'r Sunday Times 2019). 
 • Mae'r cyfuniad o Ffrangeg ac Ysgrifennu Creadigol yn cynnig cwricwlwm eang sy'n croesi ffiniau traddodiadol genre, ffurf, swyddogaeth, diwylliant, ieithyddiaeth, ffilm a llenyddiaeth. Fel myfyriwr yn yr Adran Ieithoedd Modern a'r Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, byddwch yn rhan o sîn greadigol ffyniannus sydd â hanes hir a llwyddiannus o fod yn sbringfwrdd ar gyfer doniau newydd.
 •  Mae'r Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn cynnig ystod eang o fodiwlau sy'n eich galluogi i archwilio'r cysylltiadau rhwng meddwl creadigol a beirniadol, a datblygu dealltwriaeth ddofn o'r gydberthynas rhwng arfer proffesiynol a meddwl dychmygus.
 • Yn yr Adran Ieithoedd Modern, mae'r ystod eang o fodiwlau'n amrywio o ieithyddiaeth (fodern a hanesyddol); dialecteg (astudiaeth o wahanol ffurfiau ar Ffrangeg, o'r gorffennol a'r presennol); llenyddiaeth; hanes syniadau a mudiadau artistig; portreadau llenyddol o Baris, llenyddiaeth teithio a materion cyfoes.
 • Bydd pob myfyriwr ar y cwrs hwn yn treulio eu trydedd flwyddyn yn byw'n annibynnol mewn gwlad lle siaredir Ffrangeg. Gallech ddewis astudio yn y Brifysgol, gweithio fel cynorthwyydd iaith, neu ffurfiau eraill ar leoliadau gwaith. Yn ystadegol, mae graddedigion ieithoedd modern ymhlith y graddedigion mwyaf cyflogadwy. 
 • Yn adroddiad Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2017 a gyhoeddwyd yn 2018, nodwyd bod gradd mewn Ieithoedd Modern yn cynnig llwybr clir tuag at swydd neu astudiaeth bellach. Yn ein hadran ni, roedd 95% o'n graddedigion mewn gwaith neu astudiaeth bellach ymhen 6 mis ar ôl graddio (HESA 2018). Yn ogystal, bu i'r Canllaw Prifysgolion Da a gyhoeddir gan y Times a'r Sunday Times ein gosod ymhlith y deg adran orau o ran rhagolygon graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ar gyfer pwnc Ffrangeg. Mae ein dull pwrpasol o addysgu yn sicrhau y bydd eich cyfnod pontio o'r brifysgol i'r byd gwaith yn un llyfn. 
 • Mae'r radd hon ar gael i ddechreuwyr a myfyrwyr ar lefel uwch. Bydd dechreuwyr yn cyflawni cwrs dwys yn ystod y flwyddyn gyntaf.
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
French Language Advanced FR19930 30
Images of France: The French Family FR12910 10
Beginners French 1 FR10920 20
Beginners French 2 FR11020 20
Critical Perspectives on Creative Writing WR10220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ancestral Voices EN10220 20
Contemporary Writing EN10520 20
Greek and Roman Epic and Drama CL10120 20
Introduction to Poetry WL10420 20
Literature And The Sea WL11420 20
Re-imagining Nineteenth-Century Literature WL10120 20
Introduction to European Film EL10520 20
Language, Culture, and Identity in Europe EL10820 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Year Abroad Assessment FRS0060 60
Abroad Year Credits ENS0060 60

Cyflogadwyedd

Pa ragolygon gyrfa fydd gen i?

Mae llawer o'n graddedigion yn awduron llwyddiannus yn y meysydd canlynol:

 • Ffuglen
 • Ffeithiol
 • Barddoniaeth
 • Sgriptio
 • Radio
 • Theatr.

Mae rhai o'n graddedigion wedi canfod gyrfaoedd llwyddiannus eraill:

 • Cyhoeddi
 • Golygu
 • Newyddiaduraeth
 • Marchnata a Chyfathrebu
 • Addysgu.

Pa gyfleoedd i wella gyrfa sydd ar gael i fi fel myfyriwr?

Bydd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn rhan hanfodol o'ch cyfleoedd dysgu, gan ganiatáu i staff a myfyrwyr ddod ynghyd gyda'r nod o ymgysylltu, gweithio a dysgu mewn diwylliant creadigol ffyniannus a dynamig. Yma gallech arddangos eich gwaith, ymgysylltu a rhwydweithio gydag eraill, a datblygu sgiliau gydol oes sy'n werthfawr i gyflogwyr yn y diwydiannau creadigol a'r tu hwnt.

Bydd ein gradd yn eich galluogi i ddatblygu:

 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth yn effeithiol mewn ystod eang o gyd-destunau
 • sgiliau rhagorol yn creu, ffurfio a thrin y gair ysgrifenedig
 • tystiolaeth o'ch gallu i ddatrys problemau yn effeithiol
 • meddwl creadigol ardderchog, wedi'i lywio gan fanwl gywirdeb beirniadol
 • y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • sgiliau rheoli amser a threfnu ardderchog, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hunan, a'r gallu i ddatblygu strategaethau priodol ac effeithiol
 • sgiliau ymchwil trawsddisgyblaethol gwerthfawr, y bydd modd eu haddasu i unrhyw gyd-destun ymchwil.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i wneud profiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd.

Mae'r radd hon yn seiliedig ar ein cred bendant bod angen bod yn ddarllenwr da er mwyn dod yn awdur gwirioneddol dda, gan gynnig hyblygrwydd i chi ddatblygu fel awdur ar draws ystod o ddulliau creadigol. Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn datblygu sgiliau cychwynnol yn dehongli a dadansoddi testunau llenyddol, ochr yn ochr ag astudio sgiliau ysgrifennu sylfaenol. Drwy gydol y cwrs, byddwch yn defnyddio eich dealltwriaeth o lenyddiaeth a chynhyrchu testun eich gwaith creadigol eich hun, gan archwilio'r gydberthynas rhwng arfer creadigol a beirniadol.

Yn ystod eich pedair blynedd, bydd gennych bedair awr wythnosol o waith iaith, sy'n cynnwys gwaith:

 • Llafar
 • Ysgrifenedig
 • Clywedol
 • Cyfieithu.

 Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn darganfod:

 • Ystod o dechnegau ar gyfer darllen ac ysgrifennu ffuglen a barddoniaeth
 • Ffyrdd o ysgrifennu'n ddisgrifiadol
 • Pwysigrwydd plot
 • Defnydd o ddeialog
 • Yr ystod o sgiliau sydd eu hangen ar gyfer astudiaethau Ffrangeg, a chyflwyno ymchwil annibynnol
 • Eiliadau sefydlu diwylliant Ffrangeg
 • Yr iaith drwy ffilm, iaith a hunaniaeth
 • Ffigurau allweddol o hanes llenyddol (o Shakespeare i deulu'r Brontë)
 • Testunau llai adnabyddus, ac awduron sy'n newydd i chi
 • Amrywiaeth o "ffyrdd o ddarllen" ac ymagweddau damcaniaethol tuag at ddadansoddi testunau
 • "Sylwebaeth feirniadol" a sgiliau ymchwil i awduron.

Yn ystod yr ail flwyddyn, byddwch yn archwilio:

 • Ymagweddau damcaniaethol tuag at feirniadaeth lenyddol, ac arfer beirniadaeth lenyddol
 • Eich arddull ysgrifennu eich hun, wedi'i llywio gan eich gwaith darllen ac ymchwil
 • Ein modiwlau cynnwys ar lenyddiaeth Ffrangeg, iaith, hanes celf, diwylliannau'r Ffrainc gyfoes
 • Nifer o bynciau arbenigol o'ch dewis chi (gallai'r rhain ganolbwyntio ar genre penodol (fel ffuglen trosedd), cyfnod hanesyddol (fel oes Fictoria), neu thema (fel "trawsddodiad").

Mae gan fyfyrwyr sy'n dilyn y rhaglen radd hon hyblygrwydd i ddewis modiwlau opsiynol o'r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu ac Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd – dwy adran sy'n cynnig nifer o fodiwlau ysgrifennu creadigol mewn meysydd fel sgriptio, ysgrifennu ar gyfer y radio, ysgrifennu ar gyfer y teledu, a llawer mwy.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, byddwch: 

 • Yn dechrau eich Blwyddyn Dramor o astudio neu leoliadau gwaith.

Yn ystod y flwyddyn olaf, byddwch yn meistroli:

 • Damcaniaeth i awduron a chymhwyso safbwyntiau damcaniaethol drwy gynhyrchu eich gwaith creadigol eich hun a'i werthuso'n feirniadol
 • Gwaith ymchwil annibynnol ac ysgrifennu estynedig yn eich prosiect ysgrifennu yn ystod y flwyddyn olaf (ar bwnc a gaiff ei ddewis a'i ddiffinio gennych chi gyda chefnogaeth awdur cyhoeddedig)
 • Eich cymhwysedd iaith ymhellach ar ôl treulio blwyddyn yn Ffrainc
 • Dewis o blith ystod o fodiwlau yn amrywio o Lenyddiaeth, Ffilm, Diwylliant a Busnes
 • Creu eich Traethawd Hir, sef uchafbwynt eich blynyddoedd israddedig, yn seiliedig ar ymchwil gwreiddiol estynedig, wedi'i ysgrifennu yn Ffrangeg
 • Eich arbenigedd chi o blith ystod amrywiol o fodiwlau opsiynol, a gaiff eu haddysgu gan awduron yn y meysydd hynny. Mae ein modiwlau opsiynol yn cynnwys pynciau fel drama Elisabethaidd, y stori ysbryd, ffuglen queer, ysgrifennu i blant, ffuglen wyddonol, a llawer mwy.
 • Hefyd, yn ystod eich blwyddyn olaf, bydd gennych gyfle i gymryd rhan mewn encil ysgrifennu mewn tŷ gwledig yn y canolbarth – cyfle gwych i dreulio amser gyda chyd-fyfyrwyr a staff, gan ddatblygu'ch traethodau hir a phrosiectau'r flwyddyn olaf, mewn lleoliad gwledig ac ysblennydd.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Darperir ein cwrs drwy ystod o ffurfiau traddodiadol ac anhraddodiadol, gyda phwyslais penodol ar weithdai a seminarau disgyrsiol. Nid darlithoedd yw'r norm, ond cânt eu defnyddio pan mae'n hanfodol cyfleu deunydd penodol sy'n seiliedig ar wybodaeth. Bydd tiwtorialau un i un hefyd yn nodwedd reolaidd yn eich amserlen, yn enwedig tua diwedd eich rhaglen astudio.

Rydyn ni'n asesu ein myfyrwyr drwy gyflwyniadau portffolio a thraethodau, ynghyd ag arholiadau a chyflwyniadau traddodiadol mewn rhai modiwlau.


Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 112

Lefel A BBB-BBC to include B in French (unless to be studied as a beginner)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM to include B in A level French (unless to be studied as a beginner)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 to include 5 points in French (unless to be studied as a beginner) at Higher Level.

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|