BA

Ysgrifennu Creadigol a Senograffeg a Dylunio Theatr

BA Ysgrifennu Creadigol a Senograffeg a Dylunio Theatr Cod W847

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

W847
 • Tariff UCAS

  120 - 104

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  11%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Mae ein cwrs Ysgrifennu Creadigol yn cynnig cyfleoedd cyffrous ac amrywiol i ysgrifennu mewn amryw helaeth o ffurfiau a genres. Yma yn Aberystwyth byddwch yn datblygu sgiliau creadigol dychmygol a dyfeisgar a fydd yn eich galluogi i weithio’n hyderus ac yn effeithiol ar draws amrywiaeth o arddulliau. Mae’r radd hon yn cynnig cwricwlwm eang sy’n torri ar draws ffiniau pwnc traddodiadol. Cewch gyfleoedd i arbrofi gyda genre, ffurf, iaith, cyfryngau, arddull a chyflwyniad. Wedi ichi gwblhau’r radd hwn byddwch yn gallu ysgrifennu’n hyderus, gan deilwra eich gwaith i amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd. Fe fydd gennych ymwybyddiaeth graff o faterion fel cywair, strwythur, genre a swyddogaeth a byddwch yn trosi’r rhain i’ch ysgrifennu eich hun.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

90% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu (ACF 2020).

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Drama a Dawns (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Celfyddydau Creadigol a Dylunio yn genedlaethol. (HESA 2018*)

94% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes Saesneg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

96% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 2% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2018)

Trosolwg

Pam astudio Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Byddwch yn cael y cyfle i ddysgu ochr yn ochr â thîm o awduron nodedig, arobryn, sy’n gweithio ar draws sbectrwm eang o feysydd creadigol
 • Mae gan y brifysgol traddodiad cryf o ddysgu arbenigol ym meysydd barddoniaeth gyfoes, y nofel graffig, ffuglen trosedd, ysgrifennu am fywyd, ffuglen hanesyddol, ffuglen wyddonol, ac ysgrifennu ar gyfer y llwyfan, y sgrin, a’r radio
 • Mae gan fyfyrwir ar y cwrs BA Ysgrifennu Creadigol cyfleoedd i weithio gyda sefydliadau llenyddol a diwylliannol blaenllaw fel y New Welsh Review – prif gylchgrawn llenyddol Cymru – a Chanolfan Celfyddydau Aberystwyth - un o’r canolfannau celfyddydol fwyaf yng Nghymru.
 • Mae gradd Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Aberystwyth yn cynnig cwricwlwm eang sy'n pontio ffiniau traddodiadol genre, ffurf a diben. Bydd gennych gyfleoedd i arbrofi gyda iaith, cyfrwng, arddull a chyflwyniad. Byddwch wedi'ch trochi mewn cymuned ysgrifennu gefnogol a bywiog, ac yn elwa ar gyfres lawn o gyfleoedd i weithio gydag arbenigwyr o'r diwydiant yn cyhoeddi, perfformio a datblygu eich gwaith. Fel myfyriwr yn yr adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, byddwch yn rhan o sîn greadigol ffyniannus sydd â hanes hir a llwyddiannus o fod yn sbringfwrdd ar gyfer doniau newydd. Mae hyn yn arbennig o wir gyda'r ystod o ddarpariaeth cyd-anrhydedd sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n dymuno dilyn rhaglen astudio Ysgrifennu Creadigol ochr yn ochr â disgyblaeth arall.
 • Yn naturiol, mae Ysgrifennu Creadigol yn Aberystwyth yn hyrwyddo gwerth creadigrwydd yn y gweithle, fel sgìl a ffordd o feddwl sydd â phosibiliadau di-ben-draw. Ynghyd â datblygu eich gwaith creadigol mewn ystod eang o ffurfiau - ffuglen, barddoniaeth, hysbysebu, ysgrifennu i'r llwyfan, sgrin a radio - bydd ein tîm profiadol o awduron yn rhoi arweiniad i chi wrth i chi ddatblygu a chydnabod sgiliau gydol oes a fydd yn gonglfaen i'ch llwyddiant yn y dyfodol fel awdur, a'r tu hwnt i hynny. 
 • Wrth astudio, nid yn unig y byddwch chi'n datblygu eich arfer creadigol eich hun, ond byddwch hefyd yn dysgu deall y prosesau sy'n ymwneud ag ysgrifennu i ystod o ddibenion llenyddol a galwedigaethol. Byddwch yn archwilio'r cysylltiadau rhwng meddwl creadigol a beirniadol, ac yn datblygu dealltwriaeth ddofn o'r gydberthynas rhwng arfer proffesiynol a meddwl dychmygus. Ar ôl gorffen y cwrs hwn, byddwch chi'n gallu ysgrifennu'n hyderus, gan deilwra eich gwaith i ystod eang o gynulleidfaoedd. Bydd gennych ymwybyddiaeth fanwl o faterion fel cywair, strwythur, genre a swyddogaeth, a byddwch yn trosi'r rhain i'ch ysgrifennu a'ch cynhyrchiad testunol eich hun.
 • Mae llwyddiannau ein myfyrwyr yn adrodd cyfrolau. Mae graddedigion diweddar a myfyrwyr presennol wedi sicrhau contractau gyda rhai o asiantaethau llenyddol mwyaf Prydain, wedi cyhoeddi gyda rhai o gyhoeddwyr mwyaf mawreddog y byd, gan gynnwys Faber and Faber a Penguin, ac wedi cyrraedd rhestrau byrion gwobrau ysgrifennu cenedlaethol a rhyngwladol. Yn wir, fel myfyriwr Ysgrifennu Creadigol yn Aberystwyth, bydd gwneud eich gwaith yn gyhoeddus yn haws na pheidio.
Ein Staff

Mae holl staff academaidd yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn gwneud gwaith ymchwil a/neu'n ymwneud â phrosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth, ac mae ganddynt naill ai gymwysterau academaidd perthnasol ar lefel doethuriaeth neu brofiad proffesiynol ac arbenigedd cyfatebol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Critical Perspectives on Creative Writing WR10220 20
Scenography Site Project TP11720 20
Scenography Studio Project TP11620 20
Theatre Technologies TP19820 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ancestral Voices EN10220 20
Contemporary Writing EN10520 20
Greek and Roman Epic and Drama CL10120 20
Introduction to Poetry WL10420 20
Literature And The Sea WL11420 20
Re-imagining Nineteenth-Century Literature WL10120 20

Cyflogadwyedd

Mae llawer o’n graddedigion yn ysgrifenwyr llwyddiannus ac yn cyhoeddi mewn amrywiaeth fawr o feysydd megis ffuglen, ysgrifennu ffeithiol, y cyfryngau newyddiadurol, barddoniaeth, ysgrifennu ar gyfer y sgrin a drama. Mae eraill wedi datblygu gyrfa lwyddiannus ym maes cyhoeddi, newyddiaduraeth, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus, dysgu, golygu, a hysbysebu.

Yr hyn mae cyflogwyr yn ei werthfawrogi am ein graddedigion yw eu hannibyniaeth i "gymell eu hunain", eu gallu i gynnal prosiect hyd nes y cam cwblhau, gyda digon o waith creadigol ar y ffordd. Wrth galon eich gradd bydd gwaith uniongyrchol ar gynllunio gyrfa a chyflogadwyedd. Byddwn ni'n rhoi sgiliau i chi a gaiff eu gwerthfawrogi yn y gweithle ac y mae galw amdanynt, ac yn eich galluogi i ddangos a chynyddu eich llwyddiannau. Fel graddedigyn o Brifysgol Aberystwyth, byddwch yn mynd i'r byd gwaith yn llwyr ymwybodol o'r sgiliau y byddwch chi wedi'u datblygu, a gyda'r gallu a'r hyder angenrheidiol i ddefnyddio ac i addasu'r sgiliau hynny i'r amgylchedd o'ch dewis. Mae cydberthynas gref rhwng Prifysgol Aberystwyth a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Fel myfyriwr, bydd arbenigedd a chefnogaeth Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth a'i staff yn chwarae rhan hanfodol yn eich cyfleoedd dysgu, gan ganiatáu i staff a myfyrwyr ddod ynghyd gyda'r nod o ymgysylltu, gweithio a dysgu mewn diwylliant creadigol ffyniannus a dynamig. Nid yn unig y bydd Canolfan y Celfyddydau yn amhrisiadwy i chi fel safle ar gyfer arddangos eich gwaith ac ymgysylltu ag allbwn creadigol arall, bydd hefyd yn rhoi cyfle unigryw i chi feithrin a datblygu sgiliau gydol oes, sy'n werthfawr i gyflogwyr yn y diwydiannau creadigol a'r tu hwnt.

Bydd astudio am radd Ysgrifennu Creadigol yn eich paratoi gydag ystod o sgiliau trosglwyddadwy sy'n werthfawr iawn i gyflogwyr. Fel graddedigyn o Aberystwyth, byddwch: 

 • Yn meddu ar y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth yn effeithiol mewn ystod eang o gyd-destunau
 • Yn cynnig sgiliau rhagorol o ran creu, ffurfio a thrin y gair ysgrifenedig
 • Yn gallu datrys problemau yn effeithiol
 • Yn dangos meddwl creadigol ardderchog, wedi'i lywio gan fanwl gywirdeb beirniadol
 • Yn meddu ar y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • Yn dangos sgiliau rheoli amser a threfnu ardderchog, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • Yn hunanddibynnol ac yn gallu cymell eich hun, ac yn gallu datblygu strategaeth briodol ac effeithiol
 • Yn meddu ar sgiliau ymchwil trawsddisgyblaethol gwerthfawr, y bydd modd eu haddasu i unrhyw gyd-destun ymchwil. 

Cynllun Blwyddyn mewn Gwaith (BMG) 

Mae'r Brifysgol yn gweithredu Cynllun Blwyddyn mewn Gwaith (BMG), sy'n cynnig cyfle anhygoel i chi gymryd blwyddyn allan rhwng eich ail a'ch trydedd flwyddyn i weithio mewn sefydliad yng ngwledydd Prydain neu dramor. Mae BMG yn darparu profiad gwerthfawr a buddiol, yn bersonol ac yn broffesiynol, a gall helpu i'ch amlygu mewn marchnad swyddi gystadleuol iawn. Bydd Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol yn eich helpu i archwilio eich opsiynau ac i sicrhau lleoliad gwaith addas. GO Wales Gweinyddir GO Wales gan Wasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol, ac mae'n gweithio gyda busnesau lleol i greu lleoliadau gwaith cyflogedig am gyfnod o ychydig wythnosau i fyfyrwyr. Mae'n rhoi cyfle i chi gael profiad gwaith gwerthfawr, a fydd yn gwella eich CV ac yn eich gwneud yn fwy atyniadol i gyflogwyr posib.

Dysgu ac Addysgu

Bydd dysgu ac addysgu yn cael ei gyflawni drwy ystod o ffurfiau traddodiadol a ffurfiau nad ydynt yn draddodiadol, gyda phwyslais penodol ar weithdai ymarferol a seminarau disgyrsiol. Lle bo'n briodol, byddwn yn defnyddio darlithoedd ffurfiol i gyfleu deunydd penodol sy'n seiliedig ar wybodaeth, ond nid darlithoedd fydd conglfaen y ddarpariaeth fel sy'n gyffredin mewn astudiaeth israddedig. Bydd y pwyslais ar grwpiau bach, gan ddefnyddio tiwtorialau grwpiau bach ar gyfer cyd-destunau addysgu penodol. Ochr yn ochr ag amserlen lawn a strwythuredig o ddysgu ymarferol a chysyniadol, bydd disgwyl i chi gyflawni lefel sylweddol o ymchwil hunangyfeiriedig, ysgrifennu a gweithgarwch creadigol hefyd – mae hyn oll yn hanfodol er mwyn datblygu a mireinio eich ysgrifennu.

Gellir cyflawni llawer o'n cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg. Os ydych chi'n siarad neu'n dysgu Cymraeg, gallwch ddatblygu eich sgiliau iaith drwy astudio cyfran o'ch gradd drwy gyfrwng y Gymraeg a chyflwyno aseiniadau yn eich dewis iaith. Waeth beth fyddwch chi'n ei benderfynu, byddwn ni'n eich cefnogi chi i weithio a dysgu yn eich dewis iaith. 

Bydd gwaith asesu'n barhaus, a bydd y rhan fwyaf o'ch gwaith ar ffurf cyflwyniadau portffolio. Rydyn ni'n rhoi llawer o bwyslais ar "sylwebaeth feirniadol", sy'n ategu ac yn cyd-fynd â phob portffolio creadigol – mae'r sylwebaeth yn rhoi cyfle i chi egluro a datblygu eich meddwl beirniadol ar y cyd â'ch syniadau creadigol. Bydd cyfleoedd i gael eich asesu drwy draethodau traddodiadol hefyd wrth fynd i'r afael â phynciau damcaniaethol. Ni fydd llawer o arholiadau traddodiadol (yn ddibynnol ar beth fyddwch chi'n dewis ei astudio), ond bydd ffurfiau asesu dynamig, fel perfformio, cynyrchiadau a darlleniadau o'ch gwaith, yn cael eu cefnogi ag arholiadau llafar.


Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Lefel A BBB-BCC to include B in an English related subject

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in an English related subject at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in an English related subject

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|