Mae gradd LLB Cyfraith Droseddol yn Aberystwyth, a addysgir yn Adran y Gyfraith hynaf a mwyaf hirsefydlog Cymru, yn gwrs heriol a diddorol.

Mae Bwrdd Safonau'r Bar a'r Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr yn cydnabod y radd – sy'n cynnig llwybr uniongyrchol i'r maes cyfreithiol.

Byddwch yn elwa ar brofiad a brwdfrydedd ein staff arbenigol, y mae llawer ohonynt wedi gweithio fel cyfreithwyr – gan gynnig cymhwysiad ymarferol i'ch astudiaethau damcaniaethol.

Drwy feithrin dyfeisgarwch a ffordd o feddwl "y tu allan i'r bocs", byddwch yn gorffen y radd gyda sgiliau ar gyfer y byd go iawn, gan eich galluogi i bennu eich dyfodol a datblygu'r yrfa rydych chi'n ei haeddu.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Cyfraith Droseddol yn Aberystwyth?

 • Mae'n radd ymarferol yn y gyfraith sydd wedi'i chynllunio i fodloni anghenion cyflogwyr, ac fe'i haddysgir gan academyddion a gweithwyr proffesiynol profiadol ym maes y gyfraith.
 • Ar ôl ei gorffen, byddwch yn gymwys i barhau â hyfforddiant galwedigaethol ar Gwrs Ymarfer y Gyfraith (LPC), neu Gwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar (BPTC).
 • Os byddwch yn cwblhau modiwlau penodol yn llwyddiannus, byddwch yn cael eich eithrio rhag rhai arholiadau proffesiynol penodol.
 • Fe'i haddysgir gan staff proffesiynol sy'n gweithio â sefydliadau mawr e.e. GRETA, Cyfoeth Naturiol Cymru, y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, Swyddfa Cenhedloedd Unedig yr Uchel Gomisiynydd ar gyfer Hawliau Dynol.
 • Cewch gyfleoedd proffesiynol a chymdeithasol ardderchog, yn cynnwys ymweliadau â Ffeiriau'r Gyfraith a'r Inns of Court yn Llundain.
 • Byd opsiwn i wneud modiwl lleoliad gwaith mewn gwahanol feysydd o'r gyfraith.
 • Bydd opsiwn i astudio dramor yn ystod yr ail flwyddyn yn un o'n prifysgolion partner niferus yn Ewrop, Unol Daleithiau America, Canada ac Awstralia.
 • Bydd opsiwn i gymryd rhan gyda'n Cymdeithas Ymryson Cyfreitha, sy'n cystadlu'n genedlaethol ac yn rhyngwladol, er mwyn datblygu'ch sgiliau cyfreitha ac eirioli allweddol. Rydym hefyd yn cynnig cystadleuaeth Ymryson Gymraeg ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno ymrysona drwy gyfrwng y Gymraeg.
 • Mae'r Ysgol hefyd yn cynnig nifer o fodiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae rhagor o fanylion ar gael gan yr Ysgol.

Bydd myfyrwyr yn cael eu cyfeirio gan yr Adran tuag at fodiwlau opsiynol sy'n berthnasol i thema'r cynllun. Bydd y traethawd hir hefyd yn berthnasol i themâu penodol y cynllun.

Ein Staff

Mae gan staff Adran y Gyfraith a Throseddeg gan mwyaf naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu mae ganddynt brofiad proffesiynol a chymwysterau fel cyfreithwyr wrth eu gwaith. Mae gan lawer o'r staff hefyd gymhwyster dysgu uwchraddedig (Addysg Uwch).

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Contract Law LC13820 20
Tort LC11120 20
Cyflwyniad i Droseddeg CT12220 20
Law in Action LC13220 20
Y Gyfraith ar Waith CT13220 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
European Law LC20720 20
Public Law LC20620 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Crime & Punishment in Historical Perspective LC23020 20
Criminal Justice and the Penal System LC26320 20
Critical Perspectives on Imprisonment LC22020 20
Cyflwyniad i Droseddeg CT22220 20
Cyfraith Tir CT24820 20
Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau CT24920 20
Equity and Trusts LC24920 20
Intellectual Property Law LC28620 20
Introduction to Criminology LC22220 20
Land Law LC24820 20
Police, Policing and Society LC21020 20
Principles of Evidence LC26520 20
Psychological Explanations of Criminal Behaviour LC28120 20
Psychology and Crime LC24020 20
Treatment and Rehabilitation of Offenders LC29120 20
Youth Crime and Justice LC26120 20
Yr Heddlu, Plismona a'r Gymdeithas CT21020 20

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Mae eich gradd LLB mewn Cyfraith Droseddol yn cynnig ystod o gyfleoedd cyffrous i chi.

 • Byddwch yn ymgeisydd cryf ar gyfer hyfforddiant i ddod yn fargyfreithiwr neu'n gyfreithiwr.
 • Mae eich gradd LLB y Gyfraith yn cynnig posibilrwydd i chi lwyddo mewn llawer o wahanol feysydd, gan gynnwys troseddeg, rheoli ariannol, busnes, adnoddau dynol, cysylltiadau rhyngwladol, newyddiaduraeth ac addysg.

Mae eich dyfodol yn bwysig i ni, a bydd ein cyrsiau gradd yn rhoi'r sgiliau canlynol i chi:

 • yr hyder i ddewis a defnyddio'r ystod fwyaf priodol o fethodolegau cyfreithiol
 • y gallu i ysgrifennu ac i gyfathrebu gydag amrywiaeth o gynulleidfaoedd, gan werthuso a threfnu gwybodaeth
 • y gallu i gasglu, dosbarthu a dehongli cyfoeth o wybodaeth gyfreithiol yn gyflym ac yn gywir
 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau rheoli amser a threfnu, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb
 • sgiliau ymchwil.

Pa gyfleoedd sydd i fyfyrwyr yn Ysgol y Gyfraith Aberystwyth? 

 • Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.
 • Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch: 

 • yn cael hyfforddiant craidd mewn nifer o bynciau, e.e. Cyfraith Contract, Cyfraith Droseddol a Chyfraith Camwedd, y mae'n rhaid eu hastudio a'u pasio er mwyn cael eithriad rhag cam cyntaf arholiadau proffesiynol y gyfraith
 • yn gallu archwilio strwythur a datblygiad system gyfreithiol Cymru a Lloegr
 • yn gallu astudio'r gydberthynas rhwng cynsail farnwrol a'r gyfundrefn lysoedd
 • yn gallu dadansoddi'r broses o greu deddfwriaeth, a sut caiff ei dehongli gan farnwyr.

Yn ystod yr ail a'r drydedd flwyddyn, gallech gael eich cyflwyno i'r pynciau canlynol:

 • Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd
 • Cyfraith Gyhoeddus
 • Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau, a Chyfraith Tir.

Bydd hefyd modd i chi deilwra'ch astudiaeth drwy ddewis yn ofalus o ystod o fodiwlau opsiynol.

Sut bydda i'n cael fy addysgu? 

 • Byddwch yn cael eich addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau a seminarau, sy'n arloesol ac o ansawdd uchel, a fydd yn caniatáu i chi wireddu'ch potensial.
 • Yn eich darlithoedd, byddwch yn cael eich cyflwyno i gysyniadau allweddol a gwybodaeth gyfredol a pherthnasol. Bydd gennych fynediad hefyd at fersiynau wedi'u recordio o'r darlithoedd.
 • Mae ein tiwtorialau a'n seminarau yn gyfle i chi drafod themâu neu bynciau cyfreithiol penodol, er mwyn gwerthuso a chael adborth ar eich dysgu unigol, gan wella'ch dull o lunio dadleuon cyfreithiol ar yr un pryd.
 • Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf traethodau, arholiadau, cofnodion astudio neu bortffolios, a chyflwyniadau llafar, gan gynnwys ymarferion ymrysona.
 • Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi ar gyfer eich amser yn Ysgol y Gyfraith Aberystwyth. Eich tiwtor personol fydd eich prif gyswllt os bydd gennych broblem neu ymholiad.
 • Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd, ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol a datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau yn y dyfodol.

Tystiolaeth Myfyrwyr

Dw i wrth fy modd bod dewis mor eang o fodiwlau ar gael, sy'n ei gwneud hi'n bosib i fi ddarganfod pa feysydd cyfreithiol sydd o ddiddordeb i fi. Dw i'n hoffi'r ffaith bod darlithwyr a thiwtoriaid seminar yn wybodus y tu allan i'w harbenigedd, sy'n eich galluogi i werthfawrogi'r gorgyffwrdd rhwng modiwlau. Christopher Dunn

Fe wnes i ddewis astudio gradd LLB y Gyfraith gan fy mod am fynd ymlaen i hyfforddi fel cyfreithiwr. Un o'r pethau gwych am y radd yw'r ystod eang o fodiwlau opsiynol y gallwch eu dewis, ac os nad ydyn nhw'n cael eu cynnig bob blwyddyn - sy'n wir am ambell un - maen nhw'n cael eu cynnal bob yn ail flwyddyn, felly rydych yn sicr o gael cyfle i astudio'r rhai rydych chi eisiau. Hefyd, mae'r staff yn gyfeillgar iawn ac yn hawdd siarad â nhw, sy'n golygu y bydd unrhyw broblemau, materion neu gwestiynau sydd gennych yn cael eu hateb yn gyflym ac yn hawdd. Er bod y cwrs yn golygu llawer o waith caled, fel sy'n wir am unrhyw radd, mae'n werth chweil yn y pen draw, a byddwch yn siŵr o gael hwyl ac ennill profiad ar yr un pryd! Katie Jayne Mansell

Mae'r cyfuniad o gwrs gwych gyda thref hardd yn berffaith. Dw i wedi mwynhau astudio'r Gyfraith yn Aberystwyth dros y tair blynedd diwethaf. Er ei fod wedi bod yn waith caled a blinedig, mae wedi bod yn wefreiddiol ac yn heriol hefyd. Mae'r holl ddarlithwyr, tiwtoriaid a staff yn hynod gyfeillgar a chymwynasgar ac yn ymfalchïo yn yr adran a'r ffordd caiff modiwlau eu haddysgu. Mae gan Lyfrgell y Gyfraith bopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer eich gradd, felly does dim angen i chi fynd yn bell. Mae'r cwrs yn denu cymaint o wahanol bersonoliaethau a myfyrwyr o wahanol gefndiroedd, ac mae treulio tair blynedd gyda nhw yn wych. Mae'r modiwlau'n cynnig dewis gwych. William Pryce

Mae'r gyfraith yn bwnc heriol sy'n fy ymestyn bob dydd - a dyna'n union pam dw i'n ei fwynhau! Diolch i'r staff gwych a'r adnoddau helaeth sydd ar gael i fyfyrwyr, mae'r her wedi parhau i fod o fewn fy nghyrraedd. Mae Aberystwyth ei hun yn dref wych, yn ddelfrydol ar gyfer amrywiaeth o fyfyrwyr. Mae ganddi rywbeth i'w chynnig i bawb, a does unman gwell er mwyn gwneud ffrindiau agos. Mae'r dref yn hamddenol ac yn groesawgar iawn, a phan fydd hi'n braf, does unman gwell i fod. Andrew James Hall

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 128 - 104

Safon Uwch ABB-BCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|