BSc

Troseddeg

BSc Troseddeg Cod M900

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

M900
 • Tariff UCAS

  120 - 96

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  75%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bydd BSc Troseddeg yma ym Mhrifysgol Aberystwyth yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth o achosion trosedd a'r effaith mae'n ei chael ar unigolion, cymunedau a chymdeithas. Byddwch hefyd yn astudio'r heriau presennol sy'n wynebu'r system cyfiawnder troseddol.

Mae Troseddeg yn amlddisgyblaethol ei natur, ac felly wrth astudio Achosiaeth Troseddu a Lleihau Troseddu, byddwch yn defnyddio gwybodaeth o ystod amrywiol o ddisgyblaethau, gan gynnwys Seicoleg, Cymdeithaseg a'r Gyfraith. 

Bydd modiwlau ar ddulliau ymchwil troseddeg hefyd yn rhoi sgiliau dadansoddi a thechnegol blaengar i chi, y mae eu hangen arnoch er mwyn cymryd rhan mewn trafodaethau cyfoes ar bolisïau ac arferion sydd wedi'u cynllunio i atal troseddu.

Ar ôl cwblhau eich gradd, bydd gennych gyfres o sgiliau sy'n hanfodol ar gyfer dilyn gyrfa broffesiynol mewn meysydd fel Plismona, Carchardai a Chyfiawnder Ieuenctid. 

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

91% boddhad cyffredinol myfyrwyr ar M900 Troseddeg (ACF 2020).

91% boddhad cyffredinol i Adran y Gyfraith a Throseddeg (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes y Gyfraith (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

Trosolwg

Pam astudio Troseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae'r radd hon yn cydbwyso materion theori, polisi ac arferion mewn astudiaethau troseddeg a chyfiawnder troseddol.
 • Mae'r tîm addysgu presennol yn cynnwys staff sydd ag arbenigedd yn y prif ddisgyblaethau sy'n llywio astudiaeth droseddeg, fel seicoleg, cymdeithaseg a'r gyfraith.
 • Caiff ein modiwlau eu hadolygu a'u diweddaru'n rheolaidd i adlewyrchu newidiadau diweddar ym mhatrymau ymddygiad troseddol ac ymatebion polisi troseddau.
 • Byddwch yn cael eich addysgu gan droseddegwyr sy'n ymchwilwyr gweithgar.
 • Mae cyfleoedd i gyflawni lleoliad gwaith ym maes cyfiawnder troseddol.
 • Gallwch gyflawni ymchwil troseddeg annibynnol dan oruchwyliaeth.
 • Mae gennym berthynas weithio ardderchog gydag asiantaethau cyfiawnder troseddol lleol.
Ein Staff

Mae gan staff Adran y Gyfraith a Throseddeg gan mwyaf naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu mae ganddynt brofiad proffesiynol a chymwysterau fel cyfreithwyr wrth eu gwaith. Mae gan lawer o'r staff hefyd gymhwyster dysgu uwchraddedig (Addysg Uwch).

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyniad i Droseddeg * CT12220 20
Cyfraith Droseddol * CT10520 20
Rheoli ac Atal Troseddu * CT10320 20
System Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol * CT10120 20
Troseddeg a Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Troseddegwyr * CT13120 20
Troseddeg ar Waith * CT14120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Youth Crime and Justice LC26120 20
Sgiliau Ymchwil Troseddeg 2 * CT25120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Criminal Justice and the Penal System LC26320 20
Environmental Law LC27720 20
Family and Child Law LC26420 20
International Law LC26920 20
Medicine Ethics and the Law LC26720 20
Principles of Evidence LC26520 20
Psychology and Crime LC24020 20
Tort LC21120 20
Yr Heddlu, Plismona a'r Gymdeithas * CT21020 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Empirically Based Criminology Dissertation LC30140 40
Traethawd Estynedig Empeiraidd Troseddeg CT30140 40
Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg * CT39020 20
Critical and Radical Criminology LC37120 20
Employability Skills for Professionals LC36620 20
Introduction to Criminology LC32220 20
Psychological Explanations of Criminal Behaviour LC38120 20

Cyflogadwyedd

Nid yn unig bydd y radd hon yn eich helpu i ddatblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy allweddol sy'n bwysig ar gyfer cyflogaeth yn gyffredinol, ond bydd hefyd yn darparu sgiliau arbenigol a dealltwriaeth sy'n berthnasol i yrfa broffesiynol ym maes cyfiawnder troseddol (e.e. yr heddlu, y gwasanaeth prawf neu garchardai). 

Mae eich dyfodol yn bwysig i ni, a bydd ein cyrsiau gradd yn rhoi'r canlynol i chi:

 • y gallu i gyfathrebu'n glir ac yn gryno, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • gwell sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • sgiliau rheoli amser a threfnu
 • gwell hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun
 • sgiliau trosglwyddadwy, fel llythrennedd cyfrifiadurol a sgiliau ymchwil allweddol yn ymwneud â dulliau ansoddol a meintiol o gasglu a dadansoddi data.

Pa gyfleoedd gyrfa sydd i fyfyrwyr yn Aberystwyth?

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Dysgu ac Addysgu

Mae'r rhaglen addysgu wedi'i chynllunio i roi golwg fanwl i chi ar natur ac achosion troseddu, a'ch helpu i ddatblygu dealltwriaeth feirniadol o wleidyddiaeth polisi cyfiawnder troseddol.

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn cael eich cyflwyno i'r canlynol:

 • dulliau cymdeithasegol a seicolegol o astudio ymddygiad troseddol
 • cyfraith trosedd a'r ffordd mae'r system cyfiawnder troseddol yn gweithio
 • sgiliau ymchwil sylfaenol mewn troseddeg.

Yn ystod yr ail a'r drydedd flwyddyn, bydd gennych gyfle i gyflawni'r canlynol:

 • datblygu'ch dealltwriaeth o'r berthynas rhwng theori, ymchwil ac arfer cyfiawnder troseddol
 • gwella eich sgiliau ymchwil troseddeg
 • cynnal ymchwil annibynnol ar bwnc o'ch dewis
 • cyflawni lleoliad gwaith gwirfoddol mewn lleoliad cyfiawnder troseddol.

Gallwch ddewis o blith rhestr hir o fodiwlau dewisol, gan gynnwys:

 • Safbwyntiau Beirniadol ar Garcharu
 • Heddlu, Plismona a Chymdeithas
 • Troseddau Ieuenctid a Chyfiawnder Ieuenctid
 • Seicoleg a Throseddu.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Defnyddir ystod eang o ddulliau addysgu. Byddwch yn cael eich addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau, seminarau, gweithdai a dosbarthiadau ymarferol. Bydd addysgu a goruchwyliaeth o ansawdd uchel yn eich galluogi i gyflawni eich llawn botensial. Byddwch yn cael eich annog i gymryd cyfrifoldeb am eich dysgu a'ch gwaith eich hun, ar brosiectau unigol ac mewn grwpiau.

Defnyddir nifer o ddulliau asesu gwahanol drwy gydol y rhaglen israddedig. Yn ogystal â thraethodau ac arholiadau ysgrifenedig, byddwch yn cyflawni tasgau ymarferol (e.e. cynnal cyfweliad ansoddol) ac yn rhoi cyflwyniadau unigol a grŵp. Byddwch yn cael adborth adeiladol ar bob aseiniad gwaith cwrs.

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi, a fydd yn gyswllt allweddol i chi os bydd gennych broblem neu ymholiad.

Mae cyfle hefyd i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Barn ein Myfyrwyr

Mae troseddeg yn gwrs diddorol iawn, sy'n cyfuno sawl elfen wahanol, fel hanes a seicoleg, er mwyn deall troseddu a'r system cyfiawnder troseddol. Mae ystod eang o fodiwlau diddorol i'w hastudio, gan gynnwys elfennau o droseddeg, dioddefwyr a rheoli ac atal troseddu. Robert Wade

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|