BA

Cymraeg / Daearyddiaeth

BA Cymraeg / Daearyddiaeth Cod LQ75 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig cyfle unigryw i chi astudio Cymraeg a Daearyddiaeth yn un o leoliadau prydferthaf Prydain. Wedi’i lleoli ar arfordir Bae Ceredigion ac wedi’i hamgylchynu gan amrywiaeth eang o dirweddau hardd, yn cynnwys y môr, gweundiroedd, mynyddoedd a glaswelltiroedd, mae Aberystwyth yn fan unigryw i wneud y gorau o’r tirweddau gwych sy’n ei hamgylchynu, ac yn cynnig amrywiaeth arbennig o gyfleoedd gwaith maes a hamdden i chi.

Mae Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth yn gartref i gymuned frwdfrydig o fyfyrwyr ac ymchwilwyr sy’n rhannu’r nod o hybu dealltwriaeth ehangach o’r iaith Gymraeg, ei hanes, ei llenyddiaeth a’i lle yn y byd cyfoes a rhyngwladol. Mae’r staff sy’n dysgu ar y cwrs yn arbenigwyr mewn amrywiol feysydd ac, o ganlyniad, byddwch yn gallu dewis o blith amrywiaeth eang o bynciau sy’n eich diddori. Bydd y radd hon yn eich arfogi â’r sgiliau, y galluoedd a’r arbenigedd i wynebu ac ymgysylltu â’r heriau sy’n wynebu’r gymdeithas sydd ohoni. 

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Cymraeg / Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Ceir amrywiaeth hynod ddiddorol o gyrsiau unigol yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd sy’n adlewyrchu diddordebau ymchwil diweddaraf ein darlithwyr. Dyma rai enghreifftiau: hanes ein llên a llenyddiaeth gyfoes, theori lenyddol, llenyddiaeth plant, llên gwerin, astudiaethau menywod ac astudiaethau rhywedd, ysgrifennu creadigol a sgriptio, cyweiriau a thafodieithoedd y Gymraeg, yr iaith mewn cyd-destunau proffesiynol, cyfieithu ac addasu, y Gymraeg a'r cyfryngau, cymdeithaseg yr iaith Gymraeg.
 • Mae'r cwrs gradd hwn yn cynnig llwybr iaith gyntaf ac ail iaith a cheir bywyd cymdeithasol Cymraeg byrlymus yn yr adran. Lle well i fyw a mwynhau drwy'r Gymraeg nag yn un o gadarnleoedd yr iaith. Cewch ymaelodi ag UMCA (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth), byw yn neuadd Pantycelyn, cymryd rhan yn nheithiau rygbi’r Geltaidd, ymuno â chôr Pantycelyn, a mynd i nosweithiau megis Gwobrau’r Selar.
 • Mae ein hadran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn adran fawr, ddeinamig. Cynigir amrywiaeth eang iawn o bynciau, megis: prosesau dalgylch afon, rhewlifeg, biodaearyddiaeth, newid amgylcheddol cwaternaidd, tueddiadau cyfoes mewn Daearberyglon, cynaliadwyedd trefol, datblygu rhanbarthol, daearyddiaeth wleidyddol a diwylliannol.
 • Cynigir gan yr Adran gyfleoedd i wneud gwaith maes yng Nghymru, Prydain a thramor, a gwobrau teithio yn flynyddol sy'n gyfle i ennill arian tuag at eich anturiaethau eich hun (hyd at £400). Ceir yma hefyd gyfleusterau addysgu o’r radd flaenaf megis labordai llawn cyfarpar gydag amrywiaeth o offerynnau dadansoddi a’r dechnoleg ddiweddaraf i gyfoethogi'r dysgu.
Ein Staff

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: mae gan bob un o'r darlithwyr gymhwyster hyd at safon PhD neu maent yn gweithio tuag at PhD.

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith CY20120 20
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY21420 20
Cymraeg y Gweithle Proffesiynol CY20520 20
Dylunio Ymchwil a Sgiliau Gwaith Maes DA25420 20
Geographical Information Systems GS23710 10
Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2 DA22110 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Concepts for Geographers GS20410 10
Geographical Perspectives on the Sustainable Society GS28910 10
Gwaith Maes Daearyddiaeth DA22420 20
Lleoli Gwleidyddiaeth DA23020 20
Placing Culture GS22920 20
Astudio Cymru Gyfoes DA20820 20
Quantitative Data Analysis GS23810 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith yr Ail Iaith CY31120 20
Prosiect Daearyddiaeth Anrhydedd Cyfun/Prif Bwnc DA34220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cenedlaetholdeb a chymdeithas DA32220 20
Contemporary Global Migration GS39120 20
Everyday Social Worlds GS33320 20
Geographies of the Global Countryside GS36820 20
Memory Cultures: heritage, identity and power GS37920 20
Modern British Landscapes GS36220 20
Rheoli’r Amgylchedd Gymreig DA31720 20
The psychosocial century GS30020 20
Urban Risk and Environmental Resilience GS37520 20

Gyrfaoedd

Cyflogadwyedd 

Mae cyflogadwyedd yn rhan annatod o’r holl gyrsiau a gynigiwn. Mae ein graddau yn cynnig sylfaen gadarn ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd ar draws ystod o sectorau. Mewn economi fyd-eang sy’n newid yn gyflym, mae ein graddedigion yn gallu addasu a galw ar ystod o sgiliau trosglwyddadwy, gan sicrhau bod galw amdanynt drwy’r amser. 

Ymhlith y setiau sgiliau y mae: 

 • gwell sgiliau mathemategol a chyfrifiadurol 
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol 
 • sgiliau technoleg gwybodaeth cadarn 
 • gallu gweithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm 
 • sgiliau rheoli amser a threfnu
 • sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig ac ar lafar 
 • hunangymhelliant a hunanddibyniaeth. 

Beth gallaf ei wneud â gradd Cymraeg / Daearyddiaeth? 

Mae ein graddedigion wedi cael swyddi fel ymgynghorwyr amgylcheddol, cynllunwyr, gweision sifil, syrfewyr, ac yn y sector addysg, ymhlith eraill. 

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gwella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a'r cynllun Blwyddyn mewn Gwaith sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Cyfleoedd Rhyngwladol 

Yn ogystal â phrofiad o fyd gwaith, mae teithio’n annibynnol hefyd yn cael ei gydnabod fel elfen allweddol o ddatblygiad myfyrwyr. I gefnogi hynny, rydym yn cynnig bwrsariaethau i helpu gyda theithiau israddedigion.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallwch ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn eich blwyddyn gyntaf, fe’ch cyflwynir i:

 • gysyniadau allweddol mewn astudiaethau daearyddol
 • amrywiaeth o gyfnodau llenyddol ac agweddau eraill ar y pwnc fel y gallwch ddylunio eich cyfuniad unigryw chi o fodiwlau yn yr ail a'r drydedd flwyddyn
 • problemau a thechnegau wrth gasglu, dadansoddi a chyflwyno data daearyddol
 • newid hinsawdd
 • prosesau’r tirwedd
 • datblygiad economaidd
 • globaleiddio.

Yn eich ail flwyddyn byddwch yn astudio:

 • pob ffurf ar sgiliau iaith
 • casgliad o fodiwlau eraill y gallwch eu dewis o blith yr amrywiaeth eang o fodiwlau sydd ar gael gan yr Adran
 • sgiliau labordy ac ymchwilio ar gyfrifiadur wrth baratoi ar gyfer eich prosiect ymchwil annibynnol
 • dadansoddi setiau data meintiol a chynhyrchu mapiau a graffiau eraill i gynrychioli data daearyddol.

Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn taith faes breswyl yn y DU neu dramor, ac yn astudio modiwlau eraill o'ch dewis chi er mwyn arbenigo neu gynnal diddordeb eang ar draws maes daearyddiaeth.

Yn eich trydedd flwyddyn byddwch yn:

 • ymgymryd â phrosiect ymchwil annibynnol fydd yn golygu casglu, dadansoddi a dehongli eich data eich hun
 • cael eich arwain gan gynghorydd personol
 • dewis o blith casgliad o fodiwlau amrywiol sy'n ymwneud â phynciau megis rhewlifeg, hydroleg, peryglon folcanig, newid hinsawdd y gorffennol, trefoli, a newid yng nghefn gwlad, a fydd yn eich galluogi i deilwra eich astudiaethau i gyd-fynd â’ch diddordebau chi. 

Sut byddaf yn cael fy nysgu? 

Caiff ein cyrsiau eu dysgu trwy gyfrwng darlithoedd, seminarau a dosbarthiadau ymarferol mewn labordai neu ar gyfrifiaduron, dosbarthiadau tiwtorial i grwpiau bychain, cyrsiau maes a goruchwylio gwaith prosiect unigolion.

Sut byddaf yn cael fy asesu? 

Byddwn yn asesu ein myfyrwyr trwy ystod amrywiol o ddulliau. Caiff ambell fodiwl ei asesu’n rhannol drwy arholiadau traddodiadol, ond bydd gan eraill elfennau o waith cwrs. Mae gennym hefyd fodiwlau a all ofyn i’r myfyrwyr lunio adroddiadau ymarferol, cyflwyniadau llafar, cynllunio tudalennau gwe, cynhyrchu ffilmiau byrion, neu gyfrannu at fforymau trafod ar lein. Bydd rhai modiwlau, sef y tiwtorialau a’r cyrsiau maes yn benodol, yn cael eu hasesu’n llwyr trwy waith cwrs.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC to include B in Welsh 1st or 2nd Language

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|