BA

Cymraeg / Mathemateg

Os yw ymchwilio i drysorau’r byd Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg, a dadansoddi siapiau a phatrymau, casglu data a chyfrifo yn apelio i chi, byddwch chi wrth eich bodd ar y cwrs BA Cymraeg / Mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bydd astudio Cymraeg a Mathemateg law yn llaw yn eich ysbrydoli i weld y naill ddisgyblaeth drwy lygad y llall. Lle well i wneud hynny nag yn y brifysgol ger y lli, lle cewch weld cerddi, rhythmau a siapiau o bob math yn y golygfeydd godidog o'ch cwmpas.

Trosolwg o'r Cwrs

O ddewis astudio Cymraeg a Mathemateg byddwch yn perthyn i ddwy adran sydd wedi’u hen sefydlu, a chanddynt dros gan mlynedd o brofiad o ymchwilio a dysgu. Ochr yn ochr â’r traddodiad hwn, ceir addysgu dynamig sy’n procio’r meddwl yn y ddwy adran. 

Aberystwyth oedd y Brifysgol gyntaf i ddysgu Mathemateg yng Nghymru ac ers hynny bu’n darparu addysg o'r ansawdd orau mewn amgylchedd sy'n gyfeillgar a chefnogol gyda’r nod o droi Mathemateg ac Ystadegau yn gymwysiadau ymarferol. Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth yw’r hynaf o’i bath yn y byd. Mae wedi bod yn addysgu ac yn ysbrydoli cenedlaethau o fyfyrwyr ers y cychwyn cyntaf. Mae’r Adran yn arwain y sector mewn meysydd fel ysgrifennu creadigol, y Gymraeg yn y gweithle proffesiynol ac astudiaethau cyfieithu. 

 Ar fodiwlau Cymraeg y radd hon, cyflwynir pynciau deniadol, diddorol a pherthnasol i’n ffordd o weld Cymru a’r byd drwy’r Gymraeg, ac mae’r cynllun gradd hwn yn cynnwys llwybrau Ail Iaith ac Iaith Gyntaf. Bydd modiwlau Mathemateg y radd yn datgelu disgyblaeth ddiddorol a heriol sy’n amlygu sut mae mathemateg yn hanfodol bwysig i gymdeithas fodern ac yn cyfrannu at nifer o agweddau ar fywyd, gan gynnwys gwyddoniaeth, peirianneg, technoleg a chyllid. Cewch eich cyflwyno i ddisgyblaethau craidd hanfodol y pwnc, wedi'u hategu gan gasgliad gwych o fodiwlau dewisol.

Ein Staff

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Mae’r holl ddarlithwyr yn yr Adran Mathemateg wedi’u cymhwyso i lefel PhD ac yn weithgar ym myd ymchwil. Mae gan y rhan fwyaf gymhwyster addysgu uwchraddedig ac mae’n rhaid i staff newydd gwblhau’r TUAAU. Mae’r adran hefyd yn cyflogi nifer o diwtoriaid rhan-amser, sydd â phrofiad dysgu eang, a rhai arddangoswyr sy’n cael eu dewis o blith ein myfyrwyr israddedig ac uwchraddedig.

Modiwlau Dechrau Medi - 2023

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Beirdd a Llenorion o 1900 hyd heddiw CY11220 20
Themau a Ffigurau Llen c.550-1900 CY11120 20
Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol CY11520 20
Sgiliau Astudio Iaith a Llên CY13120 20
Algebra MT10510 10
Calcwlws MT10610 10
Algebra a Chalcwlws Pellach MT11010 10
Dadansoddi Mathemategol MT11110 10
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY11420 20
Trafod y Byd Cyfoes twy'r Gymraeg CY10920 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11720 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Coordinate and Vector Geometry MA10110 10
Differential Equations MA11210 10
Geometreg Gyfesurynnol a Fectoraidd MT10110 10
Hafaliadau Differol MT11210 10
Probability MA10310 10
Statistics MA11310 10
Tebygoleg MT10310 10
Ystadegaeth MT11310 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith CY20120 20
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY21420 20
Cymraeg y Gweithle Proffesiynol CY20520 20
Dadansoddiad Cymhlyg MT21510 10
Algebra Llinol MT21410 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Statistics MA26620 20
Dadansoddiad Real MT20110 10
Distributions and Estimation MA26010 10
Introduction to Abstract Algebra MA20310 10
Real Analysis MA20110 10
Advanced Dynamics MA25710 10
Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol a'i Gymwysiadau MT25220 20
Hydrodynameg 1 MT25610 10
Hydrodynamics 1 MA25610 10
Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol a'i Gymwysiadau MT25220 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith yr Ail Iaith CY31120 20

Gyrfaoedd

Beth gallaf ei wneud â gradd mewn Cymraeg / Mathemateg? 

Mae graddedigion y Gymraeg yn mynd ymlaen i swyddi ardderchog. Mae llawer yn mynd ymlaen i fyd addysg, tra bo’r cyfryngau Cymraeg yn denu llawer i berfformio, gweinyddu a chynhyrchu. Aiff rhai o raddedigion yr adran i weithio mewn meysydd fel gwaith cymdeithasol a’r gyfraith. Yn sgil Deddf yr Iaith Gymraeg a sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol cynyddodd y galw am weision sifil sy’n medru’r Gymraeg, ac am bobl i gyfieithu ac i weinyddu mewn sawl cylch. 

Mae astudio Mathemateg yn eich paratoi ar gyfer ystod eang o swyddi lle croesewir sgiliau dadansoddol a chyfrifiadurol yn benodol. Mae ein myfyrwyr bellach yn cael eu cyflogi ym meysydd cyfrifeg a bancio, yswiriant ac mewn cwmnïau actiwari, adrannau addysgu, meddygol ac ystadegau’r llywodraeth, gweithgynhyrchu awyrofod, a llawer o feysydd eraill. 

Byddwch hefyd yn dod yn rhan o bwll o raddedigion y mae galw mawr amdanynt ar draws llawer o ddiwydiannau am eu sgiliau datrys problemau, eu prosesau meddwl dadansoddol clir, a'u gallu i lunio dadl resymegol. 

Yn ystod y cwrs, byddwch yn datblygu llu o sgiliau trosglwyddadwy - sgiliau y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi'n fawr. Dyma rai enghreifftiau: 

  • mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig 
  • meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon 
  • ymchwilio a dadansoddi data 
  • sgiliau mathemategol a chyfrifiadurol uwch 
  • sylfaen drylwyr mewn technoleg gwybodaeth 
  • gweithio’n annibynnol 
  • hunangymhelliant a hunanddibyniaeth 
  • gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb 
  • trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd â therfynau amser tynn. 

Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddwch wedi eu datblygu dros gyfnod eich cwrs gradd hefyd yn sail cadarn i astudio’n uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd. 

Pa gyfleoedd sydd ar gael i wneud profiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gwella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn: dysgu sut i edrych ar feirdd a llenorion o 1900 hyd heddiw mewn modd beirniadol; dysgu am brif dueddiadau traddodiad llenyddol Cymru a gwerthfawrogi detholiad o destunau unigol yn feirniadol; archwilio ffigurau llenyddol Cymru mewn barddoniaeth a rhyddiaith; cael eich cyflwyno i sgiliau trosglwyddadwy astudio iaith a llên a fydd o gymorth i chi ar gyfer llunio aseiniadau ysgrifenedig a datblygu sgiliau mwy cyffredinol; astudio cyweiriau’r iaith ynghyd â nodweddion Cymraeg safonol; trafod y byd cyfoes trwy’r Gymraeg er mwyn atgyfnerthu eich sgiliau llafar; a datblygu sgiliau ysgrifenedig a’ch dealltwriaeth o ramadeg y Gymraeg. 

Ym maes mathemateg byddwch yn astudio’r algebra sy’n hanfodol i astudio Mathemateg ynghyd â chysyniadau elfennol calcwlws. Gan adeiladu ar hynny, byddwch yn mynd ymlaen i astudio sefyllfaoedd ble mae ffwythiannau sawl hapnewidyn yn codi'n naturiol mewn mathemateg. Cewch hefyd eich cyflwyno i ddadansoddi mathemategol sy'n ceisio ateb rhai o'r cwestiynau sy'n cael eu hanwybyddu yn natblygiad calcwlws. 

Yn yr ail flwyddyn byddwch yn meithrin eich gallu i ysgrifennu’r Gymraeg yn safonol a chywir ac i'w llefaru’n raenus ac yn parhau â modiwl y flwyddyn gyntaf sy’n edrych ar gyweiriau’r iaith ynghyd â nodweddion Cymraeg safonol, gan gynnwys confensiynau sillafu’r iaith, ffurfiau’r iaith lenyddol, y treigladau a phriod-ddulliau. Yn ogystal â hynny, cewch gyfle i ddatblygu sgiliau ieithyddol ac ymarferol a fydd yn fanteisiol ichi yn y gweithle proffesiynol dwyieithog yng Nghymru. 

Ym maes mathemateg byddwch yn astudio ac yn dadansoddi’r ffwythiannau sy’n cymryd gwerthoedd cymhlyg a welir mewn mathemateg bur ac mewn sawl cangen o fathemateg a pheirianneg. Byddwch hefyd yn dysgu am algebra llinol lle cewch eich cyflwyno i'r cysyniad o ofod fector, sy’n adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd yn y flwyddyn gyntaf. Cewch hefyd ddethol o blith casgliad o fodiwlau eraill yn ôl eich diddordebau eich hun. 

Yn y flwyddyn olaf byddwch yn parhau i weithio ar ddatblygu sgiliau ysgrifennu’r Gymraeg yn safonol a chywir a’i llefaru’n raenus ond fel arall byddwch yn rhydd i ddethol o blith ystod eang o fodiwlau yn y ddau bwnc. Gweler y tab modiwlau i gael rhagor o wybodaeth. 

Sut bydda i’n cael fy addysgu ac fy asesu? 

Yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd byddwch yn dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a dulliau dysgu arloesol eraill. Mae awyrgylch fwy anffurfiol yn y seminarau, er mwyn meithrin trafodaeth fwy agored. Cewch eich asesu drwy gyfrwng arholiadau, asesu cyson, traethodau ac ymarferion. Yn yr Adran Fathemateg, byddwch yn dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau a dosbarthiadau ymarferol. Cewch eich asesu drwy gyfuniad o waith cwrs, cyflwyniadau, adroddiadau ac arholiadau. Byddwch yn dod yn rhan o amgylchedd dysgu cefnogol gyda chyfradd staff/myfyrwyr dda yn y ddwy adran. 

Tiwtor personol 

Bydd tiwtor personol yn cael ei neilltuo ar eich cyfer trwy gydol eich cwrs gradd, a fydd yn eich helpu ag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â nhw ar unrhyw adeg am gymorth a chyngor.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 112

Safon Uwch BBB-BBC gan gynnwys Mathemateg (gradd B) a Chymraeg Iaith Gyntaf neu Ail Iaith (gradd B)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM gan gynnwys Mathemateg (gradd B) a Chymraeg Iaith Gyntaf neu Ail Iaith (gradd B)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26 gyda 5 pwynt mewn Mathemateg ar lefel uwch

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% yn gyffredinol gyda 7 mewn Mathemateg

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|