Bydd y radd Cymraeg a Sbaeneg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cynnwys treiddio'n ddyfnach i ddwy o ieithoedd mwyaf cyfoethog Ewrop.

Mae cydran Gymraeg y radd hon yn cael ei haddysgu gan Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, ac mae ar gael i'r rhai sydd am ddechrau dysgu Cymraeg neu'r rhai sydd am barhau gyda'r Gymraeg ar ôl astudio Safon Uwch. Mae Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn rhoi cyfle i chi ddarganfod sgiliau allweddol ym maes cyfieithu, ehangder llenyddiaeth a barddoniaeth Gymraeg, a bod yn rhan o gymuned fywiog o fyfyrwyr ac ymchwilwyr o Gymru a'r tu hwnt sy'n rhannu'r nod o hyrwyddo dealltwriaeth ehangach o'r Gymraeg.

Addysgir cydran Sbaeneg y radd hon gan yr Adran Ieithoedd Modern. Mae dau 'lwybr' ar gael, sef astudio Sbaeneg gan ddechrau ar lefel uwch (o lefel Safon Uwch neu gymhwyster cyfwerth) neu ddechrau ar lefel dechreuwyr. Bydd y rhai sydd am astudio Sbaeneg ar lefel dechreuwyr yn cael gweithdai iaith dwys, ac ar ôl eu cwblhau a lefel y dechreuwyr yn y flwyddyn gyntaf byddant ar lefel uwch. Bydd y rhai sy'n ymuno â'r cwrs ar ôl astudio Sbaeneg ar lefel Safon Uwch neu gyfwerth yn cael gweithdai sy'n ymdrin â datblygiad iaith a gramadeg uwch cyn mynd ymlaen i'r ail flwyddyn a'r blynyddoedd olaf.

Mae'r radd BA Cymraeg a Sbaeneg yn berffaith os ydych am ddatblygu eich cymwyseddau ieithyddol Sbaeneg i lefel rhugl a darganfod rhyfeddodau, dyfnderoedd a chymhlethdodau'r Gymraeg.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Cymraeg a Sbaeneg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Bydd cydran Sbaeneg y radd hon yn eich galluogi i ddarganfod a dysgu am bynciau cyffrous fel llenyddiaeth a sinema Sbaenaidd ac America Ladin, Ciwba a Chwyldro Ciwba a Phortiwgaleg Brasil. Yn yr Adran Ieithoedd Modern, byddwch yn cael eich addysgu mewn grwpiau bach a bydd nifer sylweddol o'n gweithdai yn cael eu cyflwyno yn Sbaeneg; mae'r dewis o fodiwlau ar gydran Sbaeneg y radd hon wedi'i gynllunio'n benodol i'ch arfogi â'r offer i fyfyrio'n ddeallusol ar gymdeithas, gwleidyddiaeth, symudiadau artistig, ffilm a Llenyddiaeth Sbaeneg o'r gorffennol i'r byd cyfoes. Yn ystod eich trydedd flwyddyn, byddwch yn treulio eich amser yn astudio neu'n gweithio yn Sbaen neu mewn gwlad lle siaredir Sbaeneg. Bydd y drydedd flwyddyn dramor yn eich helpu i ddatblygu eich cymwyseddau ieithyddol ymhellach i lefel rhugl.

Bydd cydran Gymraeg y radd hon yn eich galluogi i ragori a datblygu eich Cymraeg ysgrifenedig a llafar, i astudio ystod gynhwysfawr o lenyddiaeth o bob cyfnod, ac i ddyfnhau eich dealltwriaeth o'r iaith a sut mae'n parhau i esblygu mewn amgylchedd byd-eang. Yn ogystal â darganfod cyfoeth llenyddiaeth a barddoniaeth Gymraeg, mae Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn cynnig cyfle i chi ddysgu iaith Geltaidd ychwanegol, fel Llydaweg, Gwyddeleg neu Aeleg yr Alban, ochr yn ochr â'r Gymraeg. Mae'r Adran hefyd yn arwain y sector mewn meysydd fel cyfieithu a Chymraeg yn y gweithle proffesiynol, a gallwch ddewis astudio pob un ohonynt yn ystod eich gradd.

Bydd astudio Cymraeg a Sbaeneg yn eich arfogi â'r sgiliau a'r rhinweddau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Mae graddedigion iaith yn gyflogadwy iawn ac mae galw mawr amdanynt. Bydd y radd Cymraeg a Sbaeneg gan Brifysgol Aberystwyth yn sicrhau dyfodol llewyrchus a llwyddiannus.

Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith CY20120 20
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY21420 20
Cymraeg y Gweithle Proffesiynol CY20520 20
Spanish Language SP20130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cuban Cinema of the Revolution: Crisis, National Identity and the Critique of Contemporary Society SP27020 20
Extended Essay Module EL20510 10
Language of Business and Current Affairs 1 SP20310 10
Spanish American Cinema SP26120 20
Spanish Cinema ii: New Tendencies SP25220 20
The Spanish Avant-Garde SP20010 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Intercalary Year Dissertation SPS0000
Modiwl Dramor Ffug CYS0000

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith yr Ail Iaith CY31120 20
Spanish Language SP30130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cuban Cinema of the Revolution: Crisis, National Identity and the Critique of Contemporary Society SP37020 20
Dissertation EL30120 20
Extended Essay Module EL30510 10
Reading Late 19th Century Literature SP35120 20
Spanish Cinema ii: New Tendencies SP35220 20
Traducción al español SP39910 10

Cyflogadwyedd

Pa gyfleoedd sydd ar gael i raddedigion Cymraeg a Sbaeneg?

Mewn byd cystadleuol, lle mae disgwyliadau'r farchnad agored yn cynyddu'n gyflym, bydd astudio'r iaith fwyaf ond dwy yn y byd yn eich rhoi mewn sefyllfa fanteisiol. Yn ogystal, bydd myfyrwyr Sbaeneg yn astudio Portiwgaleg Brasil i wella eu cyfleoedd cyflogaeth. Byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn dramor naill ai'n astudio mewn prifysgol bartner neu'n gweithio. Dangosodd arolwg Effaith Erasmus diweddar bod 64% o gyflogwyr yn credu bod profiad rhyngwladol yn bwysig ar gyfer recriwtio, ac y bydd astudio neu weithio dramor yn cynyddu eich siawns o ddod o hyd i waith hyd at 41% o gymharu â myfyrwyr sydd heb astudio neu weithio dramor.

Mae graddedigion o'r Adran Ieithoedd Modern wedi dilyn gyrfaoedd yn y meysydd canlynol:

 • cyfieithu a chyfieithu ar y pryd
 • darlledu
 • addysg
 • marchnata 
 • adnoddau dynol
 • datblygu gwefannau
 • bancio rhyngwladol
 • y Gwasanaeth Sifil.


Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd.

Sbaeneg:

Yn ystod eich pedair blynedd, bydd gennych bedair awr wythnosol o waith iaith, sy'n cynnwys gwaith:

Llafar

Ysgrifenedig

Clywedol

Cyfieithu

Yn ogystal, byddwch yn derbyn yr holl offer sydd eu hangen i barhau â'ch dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth. Mae gan yr adran amrywiaeth eang o ddeunyddiau ar gael drwy'r system ddysgu ryngweithiol i fyfyrwyr (BlackBoard) lle gall myfyrwyr gael mynediad at adnoddau dysgu cyfoes lle bynnag y bônt ar unrhyw adeg. Mae ystod eang o arbenigedd ar gael yn ein Hadran, ac mae hyn i'w weld yn y dewis o fodiwlau rydym yn eu cynnig.

Ar y cwrs hwn gallwch ddewis astudio:

 • Llenyddiaeth Sbaeneg
 • Ffilm Sbaeneg
 • Ffilm America Ladin
 • Ciwba a Chwyldro Ciwba
 • Portiwgaleg Brasil
 • Sbaeneg ar gyfer Busnes
 • Sbaen Gyfoes.

Cymraeg: 

Iaith Gyntaf - Yn y flwyddyn gyntaf byddwch chi'n cael cyfle i weld pa agwedd ar y Gymraeg sydd o ddiddordeb mwyaf i chi. Byddwch chi'n dysgu am amrywiaeth o gyfnodau llenyddol ac agweddau eraill ar y pwnc fel y gallwch ddylunio eich cyfuniad unigryw chi o fodiwlau yn yr ail a'r drydedd flwyddyn. Cliciwch ar y dudalen Modiwlau i weld y dewis llawn.

Ail Iaith - Yn y flwyddyn gyntaf byddwch chi'n cael eich dysgu ar wahân i'r myfyrwyr iaith gyntaf. Bydd hyn yn rhoi cyfle ichi fagu hyder a gwella'ch sgiliau iaith gyda chefnogaeth staff a'ch cyd-fyfyrwyr. Byddwch chi'n dilyn y modiwlau canlynol yn y flwyddyn gyntaf:

Cymraeg Ysgrifenedig 1 a 2 - Modiwl iaith a fydd yn rhoi'r cyfle ichi ddatblygu sgiliau ysgrifenedig a deall rheolau gramadegol.
Trafod y Byd Cyfoes 1 a 2 - Siarad yw amcan y modiwl hwn. Cewch chi'r cyfle i ddatblygu'ch sgiliau llafar ac ehangu eich geirfa.
Llenyddiaeth o 1900 hyd Heddiw – Modiwl llenyddiaeth sy’n cyflwyno rhyddiaith a barddoniaeth y ganrif hon.
Braslun o Hanes ein Llên – Modiwl llenyddiaeth sy’n rhoi blas ar brif elfennau hanes llenyddiaeth Gymraeg.

Yn yr ail flwyddyn byddwch chi'n dilyn modiwlau iaith eraill er mwyn datblygu eich hyder ymhellach a byddwch chi hefyd yn gallu dewis o blith yr amrywiaeth eang o fodiwlau sydd ar gael gan yr Adran. Erbyn eich blwyddyn olaf byddwch chi wedi cyrraedd yr un safon â myfyrwyr iaith gyntaf a byddwch chi'n graddio gyda'r un cymhwyster.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 112

Safon Uwch BBB-BBC to include B in Welsh 1st or 2nd Language and B in Spanish (unless to be studied as a beginner)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language and B in Spanish (unless to be studied as a beginner)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Spanish at Higher Level, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75% - 65% overall with 7 in Spanish, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|