BA

Cymraeg / Astudiaethau Ffilm a Theledu

BA Cymraeg / Astudiaethau Ffilm a Theledu Cod QWM6 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Wrth ddewis astudio’r cwrs BA Cymraeg ac Astudiaethau Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwch yn astudio mewn dwy adran uchel iawn eu bri sy’n arloesi o ran dysgu ac ymchwil, sef Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd a’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu. Mae’r ddwy adran yn cynnig amrywiaeth ddigymar o ddewisiadau i fyfyrwyr, arbenigedd staff a’r cyfleusterau diweddaraf. Maent yn cyfuno dulliau creadigol a beirniadol o ymdrin â’u ddisgyblaethau drwy waith ymarferol arloesol ac ymchwil ysgolheigaidd heriol.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Cymraeg a Ffilm a Theledu yn brifysgol Aberystwyth? 

 • Cewch ymuno â dwy adran fywiog a chreadigol: Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd sy'n arwain y sector mewn meysydd fel ysgrifennu creadigol, y Gymraeg yn y gweithle proffesiynol ac astudiaethau cyfieithu, a'r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu lle daw drama a theatr, ffilm a'r cyfryngau, senograffeg a dylunio theatr ynghyd.
 • Mae safon ymchwil ac addysgu’r ddwy adran gyda’r uchaf posib.
 • Mae’r cynllun gradd hwn yn cynnwys llwybrau Ail Iaith ac Iaith Gyntaf ar gyfer y pynciau Cymraeg.
 • Cewch gymryd mantais o gysylltiadau'r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu â phartneriaid allweddol yn y diwydiant, megis National Theatre WalesMusic Theatre Wales, Cwmni Theatr Quarantine, a Theatr Genedlaethol Cymru. Cewch hefyd elwa o'r cyfleusterau ac adnoddau arbennig sydd ar gael ar gyfer gwaith ymarferol: tair stiwdio ymarfer, a chyfleusterau technegol hyblyg ym mhob un ohonynt; dwy stiwdio â chyfarpar proffesiynol a rigiau golau digidol yn cael eu rheoli trwy gonsolau ETC Congo a Strand Lighting, PAs Yamaha a Soundcraft, systemau Sanyo AV a goleuo Strand a dau NXAMP; a chyfleusterau gwisgoedd.
 • Cewch elwa o'n cysylltiadau agos â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, un o’r canolfannau celfyddydau fwyaf yng Nghymru, sy’n cyflwyno theatr yn Gymraeg, nosweithiau sy'n dathlu llenyddiaeth Gymraeg, sioeau dawns a llawer o ddigwyddiadau eraill.
 • Yn Aberystwyth cewch fyw drwy gyfrwng y Gymraeg a mwynhau’r eflen gymdeithasol sydd i’r gymuned Gymraeg yma. Ymaelodwch ag UMCA, dewch i fyw yn neuadd Pantycelyn-Penbryn, ewch ar deithiau rygbi’r Geltaidd, ymunwch â chôr Pantycelyn, ac ewch i nosweithiau megis Gwobrau’r Selar.
Ein Staff

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Mae holl staff academaidd yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn gwneud gwaith ymchwil a/neu'n ymwneud â phrosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth, ac mae ganddynt naill ai gymwysterau academaidd perthnasol ar lefel doethuriaeth neu brofiad proffesiynol ac arbenigedd cyfatebol.

Modiwlau Dechrau Medi - 2023

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Beirdd a Llenorion o 1900 hyd heddiw CY11220 20
Themau a Ffigurau Llen c.550-1900 CY11120 20
Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol CY11520 20
Sgiliau Astudio Iaith a Llên CY13120 20
Creu Ffilm TC10520 20
Cydweithio Ensemble TC10820 20
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY11420 20
Trafod y Byd Cyfoes twy'r Gymraeg CY10920 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11720 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Creu Cynyrchiadau Amlgyfrwng TC11320 20
Gweithio ar Gamera TC10720 20
Gweithio yn y Diwydiannau Creadigol TC10620 20
Sylfeini Perfformio: Corff, Cymeriad a Thestun TC11220 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith CY20120 20
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY21420 20
Cymraeg y Gweithle Proffesiynol CY20520 20
Ymarfer Cynhyrchu 1: Cyfryngau TC21120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
'Arwyr': Dogfennu Gyrfaoedd yn y Diwydiannau Creadigol TC27020 20
Ffilm a Theatr Americanaidd TC29920 20
Sylfeini Hunan-Gyflwyno TC20320 20
Ymarfer Cynhyrchu: Gorffen TC21220 20
Ymchwil Creadigol Ymarferol TC21420 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith yr Ail Iaith CY31120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
'Arwyr': Dogfennu Gyrfaoedd yn y Diwydiannau Creadigol TC37020 20
Ffilm a Theatr Americanaidd TC39920 20
Prosiect Ymchwil Creadigol TC36140 40
Ymarfer Cynhyrchu 2: Cyfryngau TC31120 20
Ymarfer Cynhyrchu 2: Gorffen TC31220 20

Gyrfaoedd

Beth gallaf ei wneud â gradd Cymraeg a Ffilm a Theledu?

Mae llawer o’n myfyrwyr wedi bod yn llwyddiannus wrth sicrhau gwaith yn y meysydd canlynol;

 • cyfarwyddo
 • dylunio
 • sgriptio
 • addysgu ac addysg
 • gweinyddu’r celfyddydau
 • marchnata
 • rheoli
 • cysylltiadau cyhoeddus.

Pa sgiliau bydda i'n eu hennill o’r radd hon?

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein holl weithgareddau.

Bydd myfyrwyr Cymraeg ac Astudiaethau Ffilm a Theledu yn meithrin sgiliau gwerthfawr sy’n bwysig i gyflogwyr. Ymhlith y rhain y mae’r gallu i:

 • weithio’n effeithiol mewn grwpiau i ddatblygu, ymarfer a chynhyrchu digwyddiadau byw
 • rhoi sgiliau creadigol, dychmygus a datrys-problemau ar waith mewn amryw sefyllfaoedd
 • ymchwilio, cloriannu a threfnu gwybodaeth
 • strwythuro a chyfathrebu syniadau yn effeithiol mewn sefyllfaoedd amrywiol a chan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau
 • gweithio’n annibynnol ac ar y cyd ag eraill
 • trefnu eich amser yn effeithiol a rhoi eich sgiliau ar waith
 • gwrando ar gyngor beirniadol, a’i ddefnyddio
 • cymell eich hun a bod yn hunanddisgybledig
 • defnyddio ystod o sgiliau ac adnoddau technoleg gwybodaeth
 • bod yn entrepreneuraidd wrth ddatblygu prosiectau diwylliannol.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith pan fyddwch yn astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gwella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) a reolir gan ein Gwasanaeth Gyrfaoedd.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i’n ei ddysgu? 

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y mae'n bosibl y byddwch yn ei astudio yn ystod y cwrs gradd tair blynedd hwn.

Yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn darganfod:

 • modiwlau rhagarweiniol ar lunio, meddwl ac astudio hanes Ffilm a Theledu. 
 • yr agweddau ar y Gymraeg sydd o ddiddordeb mwyaf i chi. Byddwch chi'n dysgu am amrywiaeth o gyfnodau llenyddol ac agweddau eraill ar y pwnc fel y gallwch ddewis eich cyfuniad unigryw chi eich hun o fodiwlau yn yr ail a'r drydedd flwyddyn.
 • dulliau cyfoes o lunio theatr yn y stiwdio ac ar leoliad
 • cyfnodau, arferion a dulliau hanesyddol allweddol ym maes drama a theatr
 • casgliad o fodiwlau dewisol, gan gynnwys sinema Brydeinig, sinema glasurol Hollywood a'r cyfryngau. 

Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn archwilio: 

 • llunio theatr gyfoes gan ddefnyddio dulliau ymarferol, hanesyddol a damcaniaethol
 • modiwlau iaith eraill er mwyn datblygu eich hyder ymhellach.

Byddwch hefyd yn dewis o blith yr amrywiaeth eang o fodiwlau eraill sydd ar gael yn y ddwy adran. Er enghraifft:

 • gwaith cynhyrchu ar raddfa fawr
 • datblygu sgillau cynhyrchu stiwdio, rhaglenni dogfen, sgriptio ar gyfer ffilmiau a theledu 
 • datblygiad theatr Ewropeaidd fodern
 • Shakespeare mewn perfformiadau cyfoes
 • theatr a’r gymdeithas gyfoes
 • y Cyfryngau Newydd ac chreu perfformiadau.

Yn eich blwyddyn olaf, cewch gyfle i:

 • greu gwaith creadigol annibynnol
 • cymryd rhan mewn prosiect ymchwil mawr ac astudiaethau damcaniaethol uwch
 • ymestyn eich sgiliau mewn prosiectau cynhyrchu annibynnol ac ar y cyd ag eraill
 • datblygu eich sgiliau entrepreneuraidd wrth gynhyrchu a churadu digwyddiadau diwylliannol
 • ysgrifennu eich sgript ddrama eich hun
 • astudio modiwlau arbenigol a fydd yn trafod pynciau megis: gofod, lle a thirlun, perfformiad ac athroniaeth, perfformio, gwleidyddiaeth a phrotest, theatr, rhywedd a rhywioldeb, perfformiad a phensaernïaeth, theatr gerdd newydd, a drama Brydeinig a Gwyddelig gyfoes.

Sut byddaf yn cael fy nysgu?

Byddwch yn cael eich dysgu trwy weithdai ymarferol, seminarau ar gyfer grwpiau bach, darlithoedd, prosiectau cynhyrchu a gwaith prosiect ar gyfer grwpiau.

Rydym yn dysgu trwy amryw ddulliau, gan gwestiynu theori trwy ymchwilio ymarferol ac ymarfer trwy lygaid amrywiol safbwyntiau damcaniaethol. 

Byddwch yn cael eich asesu trwy draethodau ffurfiol ac wedi’u perfformio, arholiadau ysgrifenedig ac ymarferol, portffolios beirniadol a chreadigol, cynyrchiadau ymarferol, cyflwyniadau seminar a gweithgareddau grŵp. 

Bydd tiwtor personol yn cael ei bennu i chi ar gyfer eich cwrs gradd cyfan, a bydd y tiwtor yn eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, ar lefel academaidd neu bersonol. Gallwch gysylltu â’ch tiwtor ar unrhyw adeg am gymorth a chyngor. 

Tystiolaeth Myfyrwyr

Ers gadael y Brifysgol yn Aberystwyth rydw i wedi bod yn gweithio ar raglenni plant i gwmni teledu Boomerang yng Nghaerdydd. Roeddwn i wastad eisiau gweithio yn y cyfryngau, felly roedd y dewis i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth yn un hawdd. Dros y tair blynedd, bues yn ffodus iawn i ddysgu gan ddarlithwyr profiadol, deallus, a oedd o hyd yn barod i helpu, ac fe gafon ni dipyn o hwyl drwy gydol y cwrs. Cefais gyfle i ddefnyddio amrywiaeth eang o offer modern a oedd yn golygu bod gennyf y gallu a’r ddealltwriaeth i weithio gyda’r offer diweddaraf wrth fynd allan i’r byd mawr i chwilio am waith. Mae Aberystwyth yn sicr yn lle hoffus iawn i astudio, ac nid yn unig oherwydd bod y cwrs wedi ei gynllunio mewn ffordd sy’n rhoi’r cyfle i bobl astudio pob agwedd ar fyd teledu, ond mae hefyd yn rhoi’r gallu i’r unigolyn adeiladu’r cwrs mewn modd sy’n caniatáu i'r person hwnnw ddysgu’r sgiliau priodol sy'n ennyn diddordeb. Rhywbeth sydd wedi bod o help mawr i mi yn bersonol ydy’r ffaith bod gan yr Adran yn Aberystwyth gysylltiadau da â chwmni teledu Boomerang, ac roedd hyn yn golygu bod nifer o’r myfyrwyr, gan gynnwys fi, wedi cael y cyfle i wneud profiad gwaith gyda’r cwmni, yn benodol tra roeddent yn defnyddio stiwdio o fewn ein Hadran i recordio rhaglenni. Arweiniodd hyn at Boomerang yn cynnig swydd i mi yn syth ar ôl i mi adael Aberystwyth. Felly rydw i’n hynod o ddiolchgar i’r Adran a’r darlithwyr am y cyfleoedd oedd ar gael i mi. Mi wnes i fwynhau pob eiliad o fy amser yn Aberystwyth, ac mae'n lle sy’n cynnig bywyd myfyriwr anhygoel, heb sôn am roi’r profiad a’r ddealltwriaeth sydd angen ar fyfyrwyr i ddechrau ar eu gyrfa. Byddwn yn argymell i unrhyw un sydd â diddordeb yn y maes i ystyried y cwrs yma o ddifri. Nathan Ifans

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC gan gynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf neu Ail Iaith (gradd B)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM, a Safon Uwch Cymraeg Iaith Gyntaf neu Ail Iaith (gradd B)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28, a Safon Uwch Cymraeg Iaith Gyntaf neu Ail Iaith (gradd B)

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% yn gyffredinol, a Safon Uwch Cymraeg Iaith Gyntaf neu Ail Iaith (gradd B)

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|