BA

Cymraeg y Gweithle Proffesiynol / Busnes a Rheolaeth

BA Cymraeg y Gweithle Proffesiynol / Busnes a Rheolaeth Cod QN51 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Yn y Gymru gyfoes mae galw cynyddol am weithwyr proffesiynol dwyieithog o’r safon uchaf. Wrth ddewis astudio Cymraeg Proffesiynol / Busnes a Rheolaeth, byddi'n cyfuno sgiliau ieithyddol a phroffesiynol y Gymraeg ag arbenigedd mewn busnes a rheolaeth, a thrwy hynny yn agor drysau i ragolygon gyrfaol gwych.

Ar y cwrs arloesol hwn, cei gamu i’r byd busnes yng Nghymru ac ennill sgiliau a phrofiadau hynod werthfawr. Bydd cyfle iti ddysgu sut i weinyddu, golygu, cyfieithu a marchnata. Cei hefyd ennill sgiliau rheoli, cyflwyno, arwain a chydweithio, a dysgu am entreprenwriaeth a datblygu dy fusnes dy hun.

Mae’r cwrs hwn ar gael i fyfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith, ac mae cyfle unigryw i’w astudio hyd yn oed os nad wyt ti wedi gwneud Cymraeg Safon Uwch Iaith Gyntaf.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam Aberystwyth?  

 • Cymuned Gymraeg fyrlymus yng nghalon Cymru - Byddi'n ymuno ag un o gadarnleoedd yr iaith Gymraeg, a lle sydd yn enwog am fod yn gyfeillgar a chroesawgar dros ben.
 • Enw da – Mae safon ymchwil ac addysgu Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ac Ysgol Fusnes Aberystwyth gyda’r uchaf posib.
 • Arbenigwyr - Cei dy ddysgu gan ddarlithywyr yn y ddwy Adran sydd yn arbenigwyr yn eu meysydd.
 • Arloesi - Byddi'n cael dy addysgu mewn awyrgylch arloesol a dynamig yn y ddwy Adran.
 • Arwain - Mae Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn arwain y sector ym maes Cymraeg yn y gweithle proffesiynol ac astudiaethau cyfieithu.
 • Dewis eang – Bydd amrywiaeth hynod ddiddorol o gyrsiau unigol ar gael iti, sy’n adlewyrchu diddordebau ymchwil diweddaraf ein darlithwyr, o ddysgu am y Gymraeg mewn cyd-destunau proffesiynol ac yn y cyfryngau i astudio strategaethau busnes a marchnata.
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Yn ogystal â’r adnoddau helaeth sydd gan y Brifysgol, mae’r Adran ar stepen drwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru a'i chasgliad o adnoddau llenyddol, clywedol a gweledol gwych.
 • Bywyd Cymdeithasol Cymraeg Byrlymus - Cei ymaelodi ag Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA), byw yn neuadd Pantycelyn, a chymryd rhan men llu o weithgareddau hwyliog a drefnir gan yr undeb.
 • Boddhad Myfyrwyr - Mae'r canlyniadau ar gyfer Bodlonrwydd Myfyrwyr yn dangos bod canran uchel iawn o'n myfyrwyr yn hapus yn y ddwy Adran. Yn ogystal, mae Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ar y brig yn y DU o safbwynt Astudiaethau Celtaidd fel pwnc (NSS 2020).
Ein Staff

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Egwyddorion Marchnata ac Ymarfer Cyfoes CB17120 20
Fundamentals of Accounting and Finance AB11120 20
Hanfodion Rheolaeth a Busnes CB15120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY11420 20
Sgiliau Astudio Iaith a Llên CY13120 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11720 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gweithrediadau a Rheoli'r Gadwyn Cyflenwi CB25120 20
Rheolaeth Adnoddau Dynol CB25420 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith CY20120 20
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY21420 20
Cymraeg y Gweithle Proffesiynol CY20520 20
Entreprenwriaeth a Chreu Menter Newydd CB25220 20
Rheolaeth Marchnata CB27120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Arweinyddiaeth Strategol CB35120 20
Financial Strategy AB31720 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith yr Ail Iaith CY31120 20
Digital Business: Leadership and Management AB35220 20
Global Logistics AB35320 20
Organizational Psychology AB35420 20

Gyrfaoedd

Beth fydda i'n gallu ei wneud â gradd Cymraeg y Gweithle Proffesiynol gyda Busnes a Rheolaeth?

Mae'r radd hon yn agor drysau i lu o bosibiliadau gyrfaol. Mae llawer o'n graddedigion yn canfod gwaith yn y meysydd canlynol: cyfieithu a mentrau iaith; gweinyddu; llywodraeth leol a gwleidyddiaeth Cymru a’r byd; addysg a’r byd academaidd; y cyfryngau, sgriptio, cynhyrchu a darlledu; busnes (diwydiant a masnach); y sector cyhoeddus; y diwydiant cyhoeddi, llenydda, golygu, marchnata; twristiaeth a’r diwydiant treftadaeth; busnes cenedlaethol a rhyngwladol ac amlwladol. Dysga ragor am swyddi rhai o’n graddedigion ar y dudalen ‘Ydy fy swydd yn dy siwtio?’ yma.

Dyma rai o'r sgiliau trosglwyddadwy y byddi'n eu datblygu:

 • ymchwilio a dadansoddi data
 • meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon
 • gweithio’n annibynnol
 • trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd terfynau amser tynn
 • mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth
 • gwaith tîm - gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb
 • sgiliau technoleg gwybodaeth.

Yn sgil Deddf yr Iaith Gymraeg a sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol cynyddodd y galw am weision sifil sy’n medru’r Gymraeg, ac am bobl i gyfieithu ac i weinyddu mewn sawl cylch. Mae cyfuno Cymraeg â Busnes a Rheolaeth yn cynnig ystod eang o opsiynau gyrfaol, o'r diwydiant twristiaeth neu gyhoeddi llyfrau i'r heddlu. Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddi wedi eu datblygu dros gyfnod dy gwrs gradd hefyd yn sail cadarn i astudio’n uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio?

Clicia yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gwella dy gyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael ei reoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Yn dy flwyddyn gyntaf, byddi'n darganfod:

 • cyweiriau’r iaith, ynghyd â nodweddion Cymraeg safonol
 • egwyddorion sylfaenol busnes a rheolaeth
 • cyweiriau'r iaith gyfoes mewn amgylchiadau amrywiol
 • egwyddorion marchnata ac ymarfer cyfoes
 • sgiliau ysgrifenedig, ac yn atgyfnerthu dy ddealltwriaeth o ramadeg y Gymraeg.

Yn dy ail flwyddyn byddi'n archwilio:

 • adnoddau dynol a sut y cânt eu rheoli
 • sut i ddefnyddio'r Gymraeg yn raenus ac yn gywir, yn ysgrifenedig ac ar lafar, gan adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd yn y flwyddyn gyntaf
 • y gadwyn cyflenwi a sut y caiff ei gweithredu a'i rheoli
 • gwahanol agweddau ar gyfieithu ac addasu llenyddol, technegol, hanesyddol ac ymarferol.

Yn dy flwyddyn olaf, cei gyfle i:

 • astudio gwahanol agweddau ar gyfieithu ac addasu, gan adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd yn yr ail flwyddyn
 • astudio strategaeth ariannol
 • astudio arweinyddiaeth strategol
 • ymgymryd â phrosiect hir wedi ei seilio ar ymchwil wreiddiol.

Byddi'n gallu dewis o blith amrywiaeth eang o fodiwlau dewisol yn ogystal.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Cei dy ddysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a dulliau dysgu arloesol eraill. Mae’r grwpiau yn llai a’r awyrgylch yn fwy anffurfiol yn y seminarau, er mwyn meithrin trafodaeth fwy agored.

Sut bydda i'n cael fy asesu?

Caiff dy waith ei asesu drwy arholiadau, drwy asesu cyson, a thrwy draethodau ac ymarferion.

Tiwtor Personol

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi iti dros gyfnod y cwrs gradd cyfan. Bydd y tiwtor yn gallu dy helpu gyda unrhyw broblemau neu ymholiadau, ar lefel academaidd neu bersonol. Mae croeso iti gysylltu â dy diwtor personol ar unrhyw adeg os oes angen cymorth.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC to include B in Welsh 1st or 2nd Language

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM, plus B in A level Welsh 1st Language

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28, plus B in A level Welsh 1st Language

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall, plus B in A level Welsh 1st Language

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|