BA

Cymraeg y Gweithle Proffesiynol / Cyfrifeg a Chyllid

BA Cymraeg y Gweithle Proffesiynol / Cyfrifeg a Chyllid Cod QN54 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Yn y Gymru gyfoes mae galw cynyddol am weithwyr proffesiynol dwyieithog o’r safon uchaf. Wrth ddewis astudio Cymraeg y Gweithle Proffesiynol / Cyfrifeg a Chyllid ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwch yn cyfuno sgiliau ieithyddol a phroffesiynol y Gymraeg ag arbenigedd mewn cyfrifeg a chyllid, a thrwy hynny yn agor drysau i ragolygon gyrfaol gwych.   

Ar y cwrs arloesol hwn, cewch gamu i’r byd busnes yng Nghymru ac ennill sgiliau a phrofiadau hynod werthfawr. Bydd cyfle ichi ddysgu sut i weinyddu, golygu, cyfieithu a marchnata. Cewch hefyd ennill sgiliau rheoli, cyflwyno, arwain a chydweithio, a byddwch yn arbenigo ym meysydd cyfrifeg a chyllid.  

Mae Cymraeg y Gweithle Proffesiynol / Cyfrifeg a Chyllid ar gael i fyfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith, ac mae cyfle unigryw i’w astudio hyd yn oed os nad ydych chi wedi gwneud Safon Uwch Cymraeg Iaith Gyntaf. 

Trosolwg o'r Cwrs

 • The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA)
 • CIMA - Chartered Institute of Management Accountants
 • The Institute of Chartered Accountants in England and Wales

Yn ystod eich cyfnod yn fyfyriwr yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd byddwch yn cael dewis o amrywiaeth helaeth o fodiwlau sy’n rhychwantu ystod eang o ddiddordebau ac yn dod yn rhan naturiol o’r bwrlwm sy’n gysylltiedig â’r Adran. Cewch eich dysgu gan arbenigwyr sydd yn arloesi yn eu maes a byddwch yn dilyn cwrs cyffrous a heriol. Byddwch yn dewis o blith ein casgliad eang o fodiwlau sy'n adlewyrchu diddordebau ymchwil diweddaraf ein darlithwyr, o hanes ein llên i lenyddiaeth gyfoes, ac o gymdeithaseg yr iaith Gymraeg i gyweiriau a thafodieithoedd y Gymraeg, ac ysgrifennu creadigol a sgriptio. 

Mae astudio Cyfrifeg a Chyllid yn berffaith i'ch paratoi ar gyfer gyrfa yn y byd busnes. Bydd ein hacademyddion arbenigol yn yr Ysgol Fusnes yn eich tywys drwy feysydd cyllid, cyfrifo, dadansoddi data, y farchnad ariannol a’r sefydliadau ynddi, gwerth, elw a risg, a gweithio gyda chyfrifon busnesau mawr sy’n cynnwys sawl grŵp – yn ogystal ag ystod eang o fodiwlau arbenigol a blaengar eraill. Mae'r radd hon yn addas i'r rhai sy'n dymuno rhagori ym maes arferion cyfrifeg a chyllid, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Ein Staff

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Accounting and Finance for Specialists AB11220 20
Data Analytics AB15220 20
Hanfodion Cyfrifeg a Chyllid CB11120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY11420 20
Sgiliau Astudio Iaith a Llên CY13120 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11720 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Corporate Finance and Financial Markets AB21420 20
Intermediate Financial Accounting AB21120 20
Intermediate Management Accounting AB21220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith CY20120 20
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY21420 20
Cymraeg y Gweithle Proffesiynol CY20520 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advanced Financial Accounting AB31120 20
Advanced Management Accounting AB31220 20
Investments and Financial Instruments AB31320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith yr Ail Iaith CY31120 20

Gyrfaoedd

Beth fyddwch chi'n gallu ei wneud â gradd Cymraeg y Gweithle Proffesiynol / Cyfrifeg a Chyllid? 

Mae'r radd hon yn agor drysau i lu o bosibiliadau gyrfaol. Mae llawer o'n graddedigion yn canfod gwaith yn y meysydd canlynol: cyfieithu a mentrau iaith; gweinyddu; llywodraeth leol a gwleidyddiaeth Cymru a’r byd; addysg a’r byd academaidd; y cyfryngau, sgriptio, cynhyrchu a darlledu; busnes (diwydiant a masnach); y sector cyhoeddus; y diwydiant cyhoeddi, llenydda, golygu, marchnata; twristiaeth a’r diwydiant treftadaeth; busnes cenedlaethol a rhyngwladol ac amlwladol; cynghori ar dreth, archwilio cyfrifon, dadansoddi buddsoddiadau, bancio manwerthu, economeg a gwaith actiwari. 

Dyma rai o'r sgiliau trosglwyddadwy y byddwch yn eu datblygu: 

 • ymchwilio a dadansoddi data 
 • meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon 
 • gweithio’n annibynnol 
 • trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd terfynau amser tynn 
 • mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig 
 • hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth 
 • gwaith tîm - gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb 
 • sgiliau technoleg gwybodaeth. 

Yn sgil Deddf yr Iaith Gymraeg a sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol cynyddodd y galw am weision sifil sy’n medru’r Gymraeg, ac am bobl i gyfieithu ac i weinyddu mewn sawl cylch. Mae cyfuno Cymraeg â Chyfrifeg a Chyllid yn cynnig ystod eang o opsiynau gyrfaol, o'r diwydiant twristiaeth neu gyhoeddi llyfrau i'r heddlu. Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddwch wedi eu datblygu dros gyfnod eich cwrs gradd hefyd yn sail cadarn i astudio ar lefel uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd. 

Pa gyfleoedd fydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Dysgwch fwy am y gwahanol gyfleoedd y mae Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth

yn eu cynnig. 

Cewch wella eich cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a’r cynllun Blwyddyn Mewn Gwaith a

reolir gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd. 

Dysgu ac Addysgu

Yn y flwyddyn gyntaf cewch eich cyflwyno i'r prif themâu sy’n greiddiol i astudio Cymraeg y Gweithle Proffesiynol ac i hanfodion y byd Cyfrifeg a Chyllid. 

Yn dibynnu ar y llwybr iaith rydych yn ei ddilyn (iaith gyntaf neu ail iaith) byddwch yn astudio defnydd a chyweiriau'r iaith gyfoes mewn amgylchiadau amrywiol ac fe gewch eich cyflwyno i egwyddorion sylfaenol Cymraeg safonol drwy ganolbwyntio ar gyweiriau’r iaith, ynghyd â nodweddion megis confensiynau sillafu, ffurfiau’r iaith lenyddol, y treigladau a phriod-ddulliau. Cewch gyfle i feithrin eich sgiliau ysgrifenedig, ac i atgyfnerthu eich dealltwriaeth o ramadeg y Gymraeg. Cewch hefyd ddethol o blith pynciau eraill sy’n ennyn eich diddordeb. Ar y modiwlau Cyfrifeg a Chyllid cewch eich cyflwyno i hanfodion cyfrifeg a chyllid a byddwch yn archwilio strwythur, adeiladwaith a sut i ddehongli’r fantolen a’r gyfriflen incwm. Cewch eich cyflwyno hefyd i nifer o dechnegau meintiol a dadansoddi ystadegau. Yn ogystal â hynny, byddwch yn astudio pynciau megis llif arian, stocrestrau a chyfrifo ar sail partneriaeth ac fe gewch eich cyflwyno i feddalwedd cyfrifo. 

Yn yr ail flwyddyn, yn dibynnu ar y llwybr iaith y byddwch yn ei ddilyn, byddwch yn gweithio ar feithrin eich gallu i ysgrifennu'r Gymraeg yn safonol a chywir ac i'w llefaru'n raenus, gan adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd yn y flwyddyn gyntaf. Byddwch hefyd yn astudio gwahanol agweddau ar gyfieithu ac addasu llenyddol, technegol, hanesyddol ac ymarferol. Cewch astudio modiwlau dewisol megis Cymraeg llyfr a Chymraeg llafar a Chymraeg y gweithle proffesiynol sy’n canolbwyntio ar y defnydd cynyddol a wneir o’r Gymraeg yn y byd gwaith yng Nghymru yn ogystal. Ym maes cyfrifeg a chyllid byddwch yn archwilio sut i baratoi cyfrifon cwmni, a sut i gyfrifo eitemau penodol yn y cyfrifon hynny. Cewch adeiladu ar yr hanfodion a ddysgwyd yn y flwyddyn gyntaf a chanolbwyntio ar yr agweddau rheoli a gwneud penderfyniadau. Byddwch hefyd yn dysgu am y farchnad ariannol a’r sefydliadau ynddi ynghyd â’r prif faterion ariannol sy’n wynebu cyfarwyddwyr a rheolwyr cwmnïau. 

Yn y flwyddyn olaf, yn dibynnu unwaith eto ar y llwybr iaith, byddwch yn parhau i ddatblygu eich dealltwriaeth o’r gwahanol agweddau ar gyfieithu ac addasu llenyddol, technegol, hanesyddol ac ymarferol gan adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd yn yr ail flwyddyn, ac fe gewch gyfle i ymgymryd ag ymchwil wreiddiol o dan arweiniad goruchwyliwr, o’r cam cyntaf o ddewis a diffinio testun i sut i gynllunio’r ymchwil a’r ysgrifennu, a sut i ddod o hyd i ffynonellau ac i lunio llyfryddiaeth. Ym maes cyfrifeg a chyllid, byddwch yn astudio buddsoddiadau ac offerynnau ariannol, a bydd gwerth, elw a risg yn themâu amlwg drwy gydol y modiwl. Cewch hefyd archwilio materion sy'n ymwneud â chysyniadau a rheoleiddio wrth edrych ar gyfrifon sefydliadau busnes mawr sy’n cynnwys sawl cwmni o fewn un perchnogaeth. Byddwch yn archwilio’r materion damcaniaethol a datblygiadau ymarferol sy’n effeithio ar arfer rheoli cyfrifon, gan gynnwys rôl rheoli cyfrifeg, rheoli costau, cyllidebu, a gwerthuso a rheoli perfformiad. Byddwch yn gallu dewis o blith amrywiaeth eang o fodiwlau dewisol yn ogystal. Ceir hefyd opsiwn i gwblhau modiwl profiad gwaith yn ystod y tymor neu yn ystod yr haf (rhwng yr ail a’r drydedd flwyddyn): Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol. Cefnogir y modiwl yma trwy gynnal seminarau cyfrwng Cymraeg yn hytrach na darlithoedd. 

Sut bydda i'n cael fy addysgu? 

Cewch eich dysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a dulliau dysgu eraill mwy arloesol. Mae’r grwpiau yn llai a’r awyrgylch yn fwy anffurfiol yn y seminarau, er mwyn meithrin trafodaeth fwy agored.  

Sut bydda i'n cael fy asesu? 

Caiff eich gwaith ei asesu drwy gyfrwng arholiadau, asesu cyson, a thrwy thraethodau ac ymarferion penodol, gwaith ymchwil a datblygu syniadau, rhoi cyflwyniadau, a gweithio'n rhan o dîm. 

Tiwtor Personol 

Bydd tiwtor personol yn cael ei bennu ichi dros gyfnod y cwrs gradd cyfan. Bydd y tiwtor hwn yn gallu eich cynorthwyo gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, yn academaidd neu’n bersonol. Mae croeso ichi gysylltu â’ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os oes angen cymorth. 

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC gan gynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf neu Ail Iaith (gradd B)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM, a Safon Uwch Cymraeg Iaith Gyntaf (gradd B)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28, a Safon Uwch Cymraeg Iaith Gyntaf (gradd B)

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% yn gyffredinol, a Safon Uwch Cymraeg Iaith Gyntaf (gradd B)

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|