BA

Cymraeg y Gweithle Proffesiynol / Cyfrifeg a Chyllid

BA Cymraeg y Gweithle Proffesiynol / Cyfrifeg a Chyllid Cod QN54 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Yn y Gymru gyfoes mae galw cynyddol am weithwyr proffesiynol dwyieithog o’r safon uchaf. Wrth ddewis astudio Cymraeg Proffesiynol / Cyfrifeg a Chyllid, byddi'n cyfuno sgiliau ieithyddol a phroffesiynol y Gymraeg ag arbenigedd mewn cyfrifeg a chyllid, a thrwy hynny yn agor drysau i ragolygon gyrfaol gwych.

Ar y cwrs arloesol hwn, cei gamu i’r byd busnes yng Nghymru ac ennill sgiliau a phrofiadau hynod werthfawr. Bydd cyfle iti ddysgu sut i weinyddu, golygu, cyfieithu a marchnata. Cei hefyd ennill sgiliau rheoli, cyflwyno, arwain a chydweithio, a byddi'n arbenigo ym meysydd cyfrifeg a chyllid.

Mae’r cwrs hwn ar gael i fyfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith, ac mae cyfle unigryw i’w astudio hyd yn oed os nad wyt ti wedi gwneud Cymraeg Safon Uwch Iaith Gyntaf.

Trosolwg o'r Cwrs

 • The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA)
 • CIMA - Chartered Institute of Management Accountants
 • The Institute of Chartered Accountants in England and Wales

Pam Aberystwyth? 

 • Cymuned Gymraeg fyrlymus yng nghalon Cymru - Byddi'n ymuno ag un o gadarnleoedd yr iaith Gymraeg, a lle sy'n enwog am fod yn gyfeillgar a chroesawgar dros ben.
 • Enw da – Mae safon ymchwil ac addysgu Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ac Ysgol Fusnes Aberystwyth gyda’r uchaf posib.
 • Arbenigwyr - Cei dy ddysgu gan ddarlithywyr yn y ddwy Adran sydd yn arbenigwyr yn eu meysydd.
 • Arloesi - Byddi'n cael dy addysgu mewn awyrgylch arloesol a dynamig yn y ddwy Adran.
 • Arwain - Mae Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn arwain y sector ym maes Cymraeg yn y gweithle proffesiynol ac astudiaethau cyfieithu.
 • Dewis eang – Bydd amrywiaeth hynod ddiddorol o gyrsiau unigol ar gael iti, sy’n adlewyrchu diddordebau ymchwil diweddaraf ein darlithwyr, o ddysgu am y Gymraeg mewn cyd-destunau proffesiynol ac yn y cyfryngau i astudio strategaethau busnes a marchnata.
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Yn ogystal â’r adnoddau helaeth sydd gan y Brifysgol, mae’r Adran ar stepen drwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru a'i chasgliad o adnoddau llenyddol, clywedol a gweledol gwych.
 • Bywyd Cymdeithasol Cymraeg Byrlymus - Cei ymaelodi ag Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA), byw yn neuadd Pantycelyn, a chymryd rhan men llu o weithgareddau hwyliog a drefnir gan yr undeb.
 • Boddhad Myfyrwyr - Mae'r canlyniadau ar gyfer Bodlonrwydd Myfyrwyr yn dangos bod canran uchel iawn o'n myfyrwyr yn hapus yn y ddwy Adran. Yn ogystal, mae Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ar y brig yn y DU o safbwynt Astudiaethau Celtaidd fel pwnc (NSS 2020).
Ein Staff

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Accounting and Finance for Specialists AB11220 20
Data Analytics AB15220 20
Fundamentals of Accounting and Finance AB11120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY11420 20
Sgiliau Astudio Iaith a Llên CY13120 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11720 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Corporate Finance and Financial Markets AB21420 20
Intermediate Financial Accounting AB21120 20
Intermediate Management Accounting AB21220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith CY20120 20
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY21420 20
Cymraeg y Gweithle Proffesiynol CY20520 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advanced Financial Accounting AB31120 20
Advanced Management Accounting AB31220 20
Investments and Financial Instruments AB31320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith yr Ail Iaith CY31120 20

Gyrfaoedd

Beth fydda i'n gallu ei wneud â gradd Cymraeg y Gweithle Proffesiynol gyda Chyfrifeg a Chyllid?

Mae'r radd hon yn agor drysau i lu o bosibiliadau gyrfaol. Mae llawer o'n graddedigion yn canfod gwaith yn y meysydd canlynol: cyfieithu a mentrau iaith; gweinyddu; llywodraeth leol a gwleidyddiaeth Cymru a’r byd; addysg a’r byd academaidd; y cyfryngau, sgriptio, cynhyrchu a darlledu; busnes (diwydiant a masnach); y sector cyhoeddus; y diwydiant cyhoeddi, llenydda, golygu, marchnata; twristiaeth a’r diwydiant treftadaeth; busnes cenedlaethol a rhyngwladol ac amlwladol. Dysgwch ragor am swyddi rhai o’n graddedigion ar y dudalen ‘Ydy fy swydd yn dy siwtio?’ yma.

Dyma rai o'r sgiliau trosglwyddadwy y byddi'n eu datblygu:

 • ymchwilio a dadansoddi data
 • meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon
 • gweithio’n annibynnol
 • trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd terfynau amser tynn
 • mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth
 • gwaith tîm - gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb
 • sgiliau technoleg gwybodaeth.

Yn sgil Deddf yr Iaith Gymraeg a sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol cynyddodd y galw am weision sifil sy’n medru’r Gymraeg, ac am bobl i gyfieithu ac i weinyddu mewn sawl cylch. Mae cyfuno Cymraeg â Chyfrifeg a Chyllid yn cynnig ystod eang o opsiynau gyrfaol, o'r diwydiant twristiaeth neu gyhoeddi llyfrau i'r heddlu. Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddi wedi eu datblygu dros gyfnod dy gwrs gradd hefyd yn sail cadarn i astudio’n uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio?

Clicia yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Cei wella dy gyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael ei reoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Yn dy flwyddyn gyntaf, byddi'n darganfod:

 • cyweiriau’r iaith, ynghyd â nodweddion Cymraeg safonol
 • egwyddorion sylfaenol cyfrifeg a chyllid
 • cyweiriau'r iaith gyfoes mewn amgylchiadau amrywiol
 • sut i ddadansoddi data
 • sgiliau ysgrifenedig, ac yn atgyfnerthu dy ddealltwriaeth o ramadeg y Gymraeg
 • hanfodion cyfrifeg a chyllid ar gyfer arbenigwyr.

Yn dy ail flwyddyn byddi'n archwilio:

 • cyfrifeg ariannol ar lefel ganolradd
 • sut i ddefnyddio'r Gymraeg yn raenus ac yn gywir, yn ysgrifenedig ac ar lafar, gan adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd yn y flwyddyn gyntaf
 • cyfrifeg rheoli ar lefel ganolradd
 • gwahanol agweddau ar gyfieithu ac addasu llenyddol, technegol, hanesyddol ac ymarferol
 • cyllid corfforaethol a'r farchnad ariannol.

Yn dy flwyddyn olaf, cei gyfle i:

 • astudio gwahanol agweddau ar gyfieithu ac addasu, gan adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd yn yr ail flwyddyn
 • astudio buddsoddiadau ac offerynnau ariannol
 • astudio rheolaeth cyfrifeg ar lefel uwch
 • ymgymryd â phrosiect hir wedi ei seilio ar ymchwil wreiddiol.

Byddi'n gallu dewis o blith amrywiaeth eang o fodiwlau dewisol yn ogystal.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Cei dy ddysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a dulliau dysgu arloesol eraill. Mae’r grwpiau yn llai a’r awyrgylch yn fwy anffurfiol yn y seminarau, er mwyn meithrin trafodaeth fwy agored.

Sut bydda i'n cael fy asesu?

Caiff dy waith ei asesu drwy arholiadau, drwy asesu cyson, a thrwy draethodau ac ymarferion.

Tiwtor Personol

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi iti dros gyfnod y cwrs gradd cyfan. Bydd y tiwtor yn gallu dy helpu gyda unrhyw broblemau neu ymholiadau, ar lefel academaidd neu bersonol. Mae croeso iti gysylltu â dy diwtor personol ar unrhyw adeg os oes angen cymorth.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC to include B in Welsh 1st or 2nd Language

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM, plus B in A level Welsh 1st Language

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28, plus B in A level Welsh 1st Language

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall, plus B in A level Welsh 1st Language

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|