BA

Cymraeg / Drama a Theatr

BA Cymraeg / Drama a Theatr Cod QW54 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Wrth ddewis astudio’r cwrs BA Cymraeg a Drama a Theatr ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwch yn cael y cyfle i astudio mewn dwy adran uchel iawn eu bri sy’n arloesi o ran dysgu ac ymchwil, sef Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd a'r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu. Mae’r ddwy adran yn cynnig amrywiaeth ddigymar o ddewisiadau i fyfyrwyr, arbenigedd staff a’r cyfleusterau diweddaraf. Maent yn cyfuno dulliau creadigol a beirniadol o ymdrin â’u disgyblaethau drwy waith ymarferol arloesol ac ymchwil ysgolheigaidd heriol.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Cymraeg / Drama a Theatr ym Mhrifysgol Aberystwyth? 

 • Byddwch yn ymuno â dwy adran lle mae safon yr addysgu a'r ymchwil gyda'r uchaf posib.
 • Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth yw’r hynaf o’i bath yn y byd, a dyma’r Adran a fu’n gartref i ddarlithwyr ysgolheigaidd a llengar fel T. Gwynn Jones, T. H. Parry Williams a Gwenallt. Heddiw, mae'r Adran yn arwain y sector â chyrsiau arloesol ym meysydd iaith a llên, ysgrifennu creadigol, Cymraeg proffesiynol, astudiaethau cyfieithu ac astudiaethau Celtaidd.
 • Mae'r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn adran fywiog a chreadigol lle mae drama, theatr, ffilm, teledu, cyfryngau, senograffeg a dylunio theatr yn dod ynghyd. Mae hi'n un o'r ychydig adrannau amlddisgyblaethol o'i bath yn y Deyrnas Unedig, ac yn gallu cynnig profiad unigryw ac yn chwarae rhan allweddol wrth ddatblygu doniau unigolion sy'n mynd ymlaen i ragori yn y diwydiannau creadigol.
 • Mae gan yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu gysylltiadau agos â phartneriaid allweddol yn y diwydiannau creadigol - gweler y dudalen 'Cyflogadwyedd' ar dudalennau gwe'r adran. Ceir hefyd gyfleusterau ac adnoddau arbennig ar gyfer gwaith ymarferol - gweler y dudalen 'Ein cyfleusterau'.
 • Mae gan y ddwy adran gysylltiadau agos â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, sydd ymhlith y canolfannau celfyddydau mwyaf yng Nghymru ac sy’n cyflwyno sioeau dawns a gwaith theatr cenedlaethol a rhyngwladol yn rheolaidd.
 • Yn Aberystwyth gallwch fyw drwy gyfrwng y Gymraeg a mwynhau’r eflen gymdeithasol sydd i’r gymuned Gymraeg yma. Ymaelodwch ag UMCA, dewch i fyw yn neuadd Pantycelyn, ewch ar deithiau rygbi’r Geltaidd, ymunwch â chôr Pantycelyn, ac ewch i nosweithiau llenyddol a cherddorol megis Cicio'r Bar a Noson Llên a Chân..
Ein Staff

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Mae holl staff academaidd yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn gwneud gwaith ymchwil a/neu'n ymwneud â phrosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth, ac mae ganddynt naill ai gymwysterau academaidd perthnasol ar lefel doethuriaeth neu brofiad proffesiynol ac arbenigedd cyfatebol.

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Beirdd a Llenorion o 1900 hyd heddiw CY11220 20
Themau a Ffigurau Llen c.550-1900 CY11120 20
Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol CY11520 20
Sgiliau Astudio Iaith a Llên CY13120 20
Cydweithio Ensemble TC10820 20
Sylfeini Perfformio: Corff, Cymeriad a Thestun TC11220 20
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY11420 20
Trafod y Byd Cyfoes twy'r Gymraeg CY10920 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11720 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Creu Cynyrchiadau Amlgyfrwng TC11320 20
Creu Ffilm TC10520 20
Gweithio ar Gamera TC10720 20
Gweithio yn y Diwydiannau Creadigol TC10620 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith CY20120 20
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY21420 20
Cymraeg y Gweithle Proffesiynol CY20520 20
Ymarfer Cynhyrchu 1 TC20040 40
Ymarfer Cynhyrchu 1: Perfformio TC21020 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Prosiect Ymchwil Ymarferol TC20220 20
Sgiliau Sgriptio TC21320 20
'Arwyr': Dogfennu Gyrfaoedd yn y Diwydiannau Creadigol TC27020 20
Ffilm a Theatr Americanaidd TC29920 20
Sylfeini Hunan-Gyflwyno TC20320 20
Ymarfer Cynhyrchu: Gorffen TC21220 20
Ymchwil Creadigol Ymarferol TC21420 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith yr Ail Iaith CY31120 20
Ymarfer Cynhyrchu 2 TC31440 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cynhyrchiad Annibynnol TC31320 20
Prosiect Ymchwil Creadigol TC36140 40
'Arwyr': Dogfennu Gyrfaoedd yn y Diwydiannau Creadigol TC37020 20
Ffilm a Theatr Americanaidd TC39920 20
Ymarfer Cynhyrchu 2: Gorffen TC31220 20
Ymarfer Cynhyrchu 2: Perfformio TC31020 20

Gyrfaoedd

Beth gallaf ei wneud â gradd Cymraeg / Drama a Theatr?

Mae llawer o’n myfyrwyr wedi bod yn llwyddiannus wrth sicrhau gwaith yn y meysydd canlynol:

 • actio a pherfformio
 • cyfarwyddo
 • dylunio
 • ysgrifennu sgriptiau
 • addysgu ac addysg
 • gweinyddu’r celfyddydau
 • marchnata
 • rheoli
 • cysylltiadau cyhoeddus.

Pa sgiliau fyddaf yn eu hennill o’r radd hon?

Mae cyflogadwyedd yn elfen hanfodol o’n holl weithgareddau.

Bydd myfyrwyr Drama a Theatr yn meithrin y sgiliau gwerthfawr canlynol sy’n bwysig i gyflogwyr. Ymhlith y rhain y mae’r gallu i:

 • weithio’n effeithiol mewn grwpiau i ddatblygu, ymarfer a chynhyrchu digwyddiadau byw
 • rhoi sgiliau creadigol, dychmygus a datrys-problemau ar waith mewn amryw sefyllfaoedd
 • ymchwilio, cloriannu a threfnu gwybodaeth
 • strwythuro a chyfathrebu syniadau yn effeithiol mewn sefyllfaoedd amrywiol a chan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau
 • gweithio’n annibynnol a gydag eraill
 • trefnu eich amser yn effeithiol a rhoi eich sgiliau ar waith
 • gwrando ar gyngor beirniadol, a’i ddefnyddio
 • cymell eich hun a bod yn hunanddisgybledig
 • defnyddio ystod o sgiliau ac adnoddau technoleg gwybodaeth
 • bod yn entrepreneuraidd wrth ddatblygu prosiectau diwylliannol.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith pan fyddwch yn astudio? 

Dysgwch am y gwahanol gyfleoedd y mae Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gwella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Dysgu ac Addysgu

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallwch ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn darganfod:

 • modiwlau rhagarweiniol ar lunio, meddwl ac astudio
 • pa agwedd ar y Gymraeg sydd o ddiddordeb mwyaf i chi ac yn dysgu am amrywiaeth o gyfnodau llenyddol ac agweddau eraill ar y pwnc fel y gallwch ddylunio eich cyfuniad unigryw chi o fodiwlau yn yr ail a'r drydedd flwyddyn
 • dulliau cyfoes o lunio theatr yn y stiwdio ac ar leoliad
 • adegau, arferion a dulliau hanesyddol allweddol mewn drama a theatr
 • dadansoddi drama, theatr a pherfformio

Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn archwilio: 

 • llunio theatr gyfoes trwy ddulliau ymarferol, hanesyddol a damcaniaethol
 • modiwlau iaith craidd eraill er mwyn datblygu eich hyder ymhellach a modiwlau eraill o'ch dewis chi y gallwch eu dethol o blith yr amrywiaeth eang o fodiwlau sydd ar gael
 • gwaith cynhyrchu ar raddfa fawr
 • actio, cyfarwyddo a dramayddiaeth, dyfeisio, a chynllunio
 • datblygiad Theatr Ewrop fodern
 • Shakespeare mewn perfformiadau cyfoes
 • theatr a’r gymdeithas gyfoes
 • y Cyfryngau Newydd ac ysgrifennu perfformiadau.

Yn eich blwyddyn olaf, cewch gyfle i:

 • greu gwaith creadigol annibynnol
 • ymgymryd â phrosiect ymchwil mawr ac astudiaethau damcaniaethol uwch
 • ymestyn eich sgiliau mewn prosiectau cynhyrchu annibynnol a chyfunol
 • datblygu eich sgiliau entrepreneuraidd wrth gynhyrchu a churadu digwyddiadau diwylliannol
 • llunio eich sgript ddrama eich hun
 • astudio modiwlau arbenigol all fod yn trafod: gofod, lle a thirlun, perfformiad ac athroniaeth, perfformiad, gwleidyddiaeth a phrotest, theatr, rhywedd a rhywioldeb, perfformiad a phensaernïaeth, a theatr gerdd newydd.

Sut byddaf yn cael fy nysgu?

Byddwch yn cael eich dysgu trwy weithdai ymarferol, seminarau ar gyfer grwpiau bach, darlithoedd, prosiectau cynhyrchu a gwaith prosiect ar gyfer grwpiau.

Rydym yn dysgu trwy amryw ddulliau, gan gwestiynu theori trwy ymchwilio ymarferol ac ymarfer trwy lygaid amrywiol safbwyntiau damcaniaethol.

Byddwch yn cael eich asesu trwy draethodau ffurfiol ac wedi’u perfformio, arholiadau ysgrifenedig ac ymarferol, portffolios beirniadol a chreadigol, cynyrchiadau ymarferol, cyflwyniadau seminar a gweithgareddau grŵp.

Bydd gennych diwtor personol drwy gydol eich cynllun gradd, a fydd yn eich helpu gydag unrhyw beth, ar lefel academaidd neu bersonol. Gallwch gysylltu â’ch tiwtor unrhyw bryd am gymorth a chyngor. 

Tystiolaeth Myfyrwyr

O dan adain tiwtoriaid cefnogol yr adran llwyddais i ddatblygu fel actor yn enwedig yn y modiwlau perfformio ar ddiwedd yr ail a’r drydedd flwyddyn a bu hyn yn help o mi ennill lle ar gwrs action uwchraddedig Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Erbyn hyn rwyf wedi cwblhau’r cwrs hwnnw ac yn gweithio fel actor proffesiynol. Gwawr Loader

Pan ddechreuais fy ngradd yn Aberystwyth nid oeddwn yn sicr pa agwedd o ddrama a theatr i ddewis fel gyrfa. Roedd y cyfle i ddewis amrywiaeth o fodiwlau e.e. actio, sgriptio, senograffi, a chyda cydbwysedd da o ddamcaniaeth ag ymarfer yn cyfrannu’n fawr at ddatblygiad fy nealltwriaeth o ddrama a theatr. Cefais fy mlas gyntaf o gyfarwyddo yn ystod yr ail flwyddyn wrth wneud y modiwl cyfarwyddo. Yn fy nhrydedd flwyddyn fe wnes i gyd-gyfarwyddo, dyfeisio a theithio darn o theatr mewn addysg. Gydag angor fawr y profiadau yma cefais ofal a chefnogaeth fy narlithwyr a darganfyddais fy mrwdfrydedd ar gyfer cyfarwyddo. Ar ôl graddio teimlais fy mod i’n gallu camu allan i’r byd ‘real’ i barhau a’m siwrne dysgu. Ar ôl graddio fe wnes i gwblhau cwrs blwyddyn yn hyfforddi fel cyfarwyddwr theatr gyda Living Pictures a Sherman Cymru. Ers hynny dwi wedi bod yn gweithio gyda nifer o wahanol sefydliadau fel cyfarwyddwr llawrydd e.e. Theatr Genedlaethol Cymru, Sherman Cymru a Mess Up the Mess. Cefais Wobr Artist Sy'n Datblygu gan Theatr Iolo a dychwelais i Aberystwyth i weithio fel Cyfarwyddwr sy'n Datblygu i National Theatre Wales a Rimini Protokoll o’r Almaen. Dwi ar hyn o bryd yn gweithio fel Cynorthwyydd Llenyddol a Thiwtor i Theatr Ieuenctid Sherman Cymru, a dwi hefyd yn gweithio fel tiwtor i Brifysgol Morgannwg ac fel hyrwyddwraig drama mewn ysgolion. Sarah Bickerton

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC gan gynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf neu Ail Iaith (gradd B)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM, a Safon Uwch Cymraeg Iaith Gyntaf neu Ail Iaith (gradd B)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28, a Safon Uwch Cymraeg Iaith Gyntaf neu Ail Iaith (gradd B)

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% yn gyffredinol, a Safon Uwch Cymraeg Iaith Gyntaf neu Ail Iaith (gradd B)

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|