BA

Daearyddiaeth / Hanes Cymru

BA Daearyddiaeth / Hanes Cymru Cod LVT1 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Wrth ddewis astudio’r cwrs BA Daearyddiaeth / Hanes Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth byddwch yn cael y cyfle i astudio mewn dwy adran uchel iawn eu bri sy’n arloesi o ran dysgu ac ymchwil, sef yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear a’r Adran Hanes a Hanes Cymru. Mae’r cynllun gradd Daearyddiaeth / Hanes Cymru yn un cyffrous a diddorol ac yn cyfuno arbenigedd haneswyr a daearyddwyr mewn cwrs cyfun sy’n rhoi cryn hyblygrwydd ichi wrth ddewis modiwlau.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam Astudio Daearyddiaeth a Hanes Cymru yn Aberystwyth?

 • Mae elfennau Daearyddiaeth y cwrs yn cyfuno daearyddiaeth ffisegol a dynol, felly byddwch yn profi amrywiaeth gyflawn y ddisgyblaeth ar draws y prosesau ffisegol a dynol sy’n llunio tirweddau a lleoedd ledled y byd. Byddwch hefyd yn astudio’r materion gwleidyddol ac amgylcheddol sy’n codi yn sgîl perthynas dyn â’r ddaear. Rydym yn defnyddio enghreifftiau o bedwar ban byd, ond mae llawer o’r modiwlau yn canolbwyntio’n benodol ar Gymru ac ar ei daearyddiaeth a’i hamgylchedd.
 • Mae’r rhan fwyaf ohonom yn chwilfrydig am y gorffennol ac am y ffordd y mae cymdeithas ddynol wedi esblygu dros amser. Yn ogystal â bod yn ddiddorol ynddo’i hun, mae astudio hanes yn cynnig gweledigaeth a all ein helpu i ddeall digwyddiadau’r byd sydd ohoni. Bydd elfennau Hanes y cwrs gradd yn eich galluogi i roi’r gorffennol mewn perspectif gan feithrin sgiliau dadansoddol, dehongli a chyfathrebu, sydd mor bwysig mewn bywyd bob dydd.
 • Mae cymuned glos a chyfeillgar yn bodoli yn y ddwy Adran, sydd wedi eu lleoli yng nghanol campws y Brifysgol. Mae Aberystwyth yn lleoliad gwych i astudio Daearyddiaeth – rhwng y môr a’r mynydd ar arfodir hardd Ceredigion. Mae’r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn gartref i labordai ac ystafelloedd cyfrifiadurol o’r radd flaenaf ac yn rhan o’r cwrs bydd myfyrwyr yn gwneud gwaith maes dwys ac yn cael cyfle i deithio. 
 • Yn yr asesiad Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf yn 2014, cafodd ADGD ei enwi fel yr adran Ddaearyddiaeth gorau yng Nghymru, gyda 78% o'r ymchwil yn cael ei gydnabod fel rhagorol yn rhyngwladol. Mae’r adran hefyd yn y pymtheg uchaf o adrannau Daearyddiaeth y Deyrnas Unedig o ran grym ymchwil, sydd yn fesur o ansawdd yr ymchwil, yn ogystal â nifer y staff sy'n ymchwilio o fewn yr adran.
 • Mae mwy na 30 o staff darlithio yn yr Adran, felly gallwn ddysgu ystod fawr iawn o fodiwlau arbenigol ar draws amrywiaeth eang o bynciau: o newid yn yr hinsawdd, a sut mae ffrwydradau llosgfynyddoedd yn effeithio ar yr amgylchedd, a thueddiadau cyfoes mewn geoberyglon, i ddiflaniad nifer fawr o rywogaethau, gwyddoniaeth fforensig, cynaliadwyedd trefol, datblygu rhanbarthau, a dyfodol y genedl-wladwriaeth.
 • Mae cynlluniau gradd yr adran yn ennyn lefel uchel o foddhad myfyrwyr yn gyson, sy’n cael ei gydnabod yn flynyddol yn yr Arolwg Cenedlaethol i Fyfyrwyr (ACF). Dros y pum mlynedd ddiwethaf rydym wedi ennill y raddfa uchaf am fodlonrwydd myfyrwyr yn gyffredinol â'n cynlluniau gradd.
 • Bu modd astudio Hanes fel pwnc ym Mhrifysgol Aberystwyth ers sefydlu'r Brifysgol yn 1872, a thros y 140 mlynedd diwethaf rydym wedi perffeithio’r cynlluniau gradd yr ydyn ni’n eu cynnig er mwyn sicrhau eich bod yn cael y radd Hanes orau posib. Mae’r cynlluniau gradd yn gyffrous a diddorol.
 • Mae yma Gymdeithas Hanes fywiog sy’n trefnu darlithoedd gan siaradwyr gwadd, ymweliadau â mannau o ddiddordeb a digwyddiadau cymdeithasol drwy’r flwyddyn. Mae gennym hefyd nifer o gysylltiadau â phrifysgolion tramor, sy’n golygu y gallwch fanteisio ar y cyfle i dreulio amser dramor yn mwynhau diwylliant hanesyddol gwahanol.
 • Mae diddordebau ein darlithwyr yn amrywio o’r amser cynhanesyddol i’r byd modern, felly gallwn gynnig modiwlau hanes diwylliannol, economaidd, cymdeithasol a gwleidyddiol amrywiol o bob cyfnod. Yn ogystal, mae pob un o'n darlithwyr yn weithgar ym maes ymchwil neu wedi bod yn ddiweddar. Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, roedd 95% o ymchwil a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth o safon a gydnabyddir yn rhyngwladol. Gallwn felly roi cyfle ichi ddatblygu eich doniau a'ch diddordebau hanesyddol drwy astudio'n agos â thiwtoriaid sy’n arbenigwyr yn eu meysydd. Rydym yn rhoi pwyslais mawr ar ddysgu mewn grwpiau bach, ac rydym ymysgy y rhai unigryw sy'n darparu sesiynau tiwtorial un-i-un. Bydd hyn yn fantais mawr i chi fel myfyriwr.
 • Yn ogystal â Llyfrgell wych y Brifysgol - ein Llyfrgell Hugh Owen, gall myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth fwynhau aelodaeth lawn o Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Dim ond pum llyfrgell hawlfraint a geir ledled y DU, ac mae’n Llyfrgell Genedlaethol ni yn un o'r rhain. Mae’n dal mwy na chwe miliwn o lyfrau, mapiau a phrintiadau, ac mae'n adnodd gwerthfawr tu hwnt, a’r cwbl ar gael o fewn pum munud i’r campws.
Ein Staff

Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: mae gan bob un o'r darlithwyr gymhwyster hyd at safon PhD neu maent yn gweithio tuag at PhD.

Mae staff yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn ymchwilwyr gweithgar ac yn arbenigwyr yn eu meysydd Hanes. Mae’r mwyafrif wedi cymhwyso gyda PhD ac mae ganddynt TUAAU hefyd. I ganfod mwy am ein staff, ewch i’n tudalen staff yr adran.

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dylunio Ymchwil a Sgiliau Gwaith Maes DA25420 20
Geographical Information Systems GS23710 10
Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2 DA22110 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Llunio Hanes HA20120 20
An Age of Empire: Britain and Ireland, 1850-1914 HY26920 20
Between Revolution and Reform: China since 1800 HY28520 20
Crime, Riot and Morality in Wales 1750-1850 WH23420 20
Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950 HC24420 20
Cymru a Brenhinoedd Prydain: Gwrthdaro, Grym a Hunaniaeth yn Ynysoedd Prydain, 1039-1417 HC20120 20
Cymru a'r Tuduriaid HC23520 20
Diwylliant, Cymdeithas a’r Fictoriaid HA29320 20
European Society and the Medieval Mind 1200-1500 HY25820 20
From Poor Law to Welfare State: Poverty and Welfare in Modern Britain, 1815-1948 HY29220 20
Globalising Post-War Germany(s) 1945-2015 HY29520 20
Knighthood and Chivalry in high medieval England, 1066-1300 HY20420 20
Media and Society in Twentieth Century Britain HY27520 20
Modern American History HY28320 20
Modern Japan: From Samurai to Salary Men HY29820 20
Modern Welsh Society, 1868-1950 WH24420 20
Rhyfel Cartref America HA26820 20
Science, Religion and Magic HY28620 20
Stori America, 1607-1867, ar Ffilm a Theledu HA24520 20
Stori yr Unol Daleithiau ar Ffilm a Theledu, 1865-2008 HA28120 20
The Atlantic World, 1492-1825 HY29720 20
The British Isles in the Long Eighteenth Century HY22020 20
The European Reformation HY26520 20
The Great Divergence: Europe and Asia, c.1300-c.1800 HY26320 20
The Making of Europe: Christendom and beyond, c. 1000-1300 HY25720 20
The Nazi Dictatorship: Regime and Society in Germany 1933-1945 HY29420 20
The Rise of Modern Medicine, c.1750-2000 HY27320 20
The Tudors: A European Dynasty? HY20920 20
Wales and the Kings of Britain: Conflict, Power and Identities in the British Isles 1039-1417 WH20120 20
Wales under the Tudors WH23520 20
Y Rhyfel Mawr trwy Lygaid y Cymry HC22320 20
Concepts for Geographers GS20410 10
Geographical Perspectives on the Sustainable Society GS28910 10
Gwaith Maes Daearyddiaeth DA22420 20
Lleoli Gwleidyddiaeth DA23020 20
Placing Culture GS22920 20
Astudio Cymru Gyfoes DA20820 20
Quantitative Data Analysis GS23810 10
American History skills module HY25020 20
Beirdd a Noddwyr: Llên a Hanes c.1300-1500 CY20720 20
Dread and Despair? Living with Disability in the Middle Ages HY23320 20
Exploring Nineteenth-Century Exhibitions HY24620 20
From Babylon Berlin to Hollywood: movies as sources for cultural history HY24920 20
Gwrando ar Hanes: Y mudiad Hawliau Sifil yn America HA24720 20
History as myth-Making: the 'Myth of the Blitz' HY23420 20
Image Wars in Southeast Asia: Studying 20th Century Propaganda HY23720 20
Memory, Myth and History: Investigating Medieval Chronicles, c. 1000-1250 HY24120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Prosiect Daearyddiaeth Anrhydedd Cyfun/Prif Bwnc DA34220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cenedlaetholdeb a chymdeithas DA32220 20
Contemporary Global Migration GS39120 20
Everyday Social Worlds GS33320 20
Geographies of the Global Countryside GS36820 20
Memory Cultures: heritage, identity and power GS37920 20
Modern British Landscapes GS36220 20
Rheoli’r Amgylchedd Gymreig DA31720 20
The psychosocial century GS30020 20
Urban Risk and Environmental Resilience GS37520 20
An Age of Empire: Britain and Ireland, 1850-1914 HY36920 20
Between Revolution and Reform: China since 1800 HY38520 20
Crime, Riot and Morality in Wales 1750-1850 WH33420 20
Culture, Society and the Victorians HY39320 20
Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950 HC34420 20
Cymru a Brenhinoedd Prydain: Gwrthdaro, Grym a Hunaniaeth yn Ynysoedd Prydain, 1039-1417 HC30120 20
Cymru a'r Tuduriaid HC33520 20
Diwylliant, Cymdeithas a’r Fictoriaid HA39320 20
European Society and the Medieval Mind 1200-1500 HY35820 20
From Poor Law to Welfare State: Poverty and Welfare in Modern Britain, 1815-1948 HY39220 20
Globalising Post-War Germany(s) 1945-2015 HY39520 20
Knighthood and Chivalry in high medieval England, 1066-1300 HY30420 20
Media and Society in Twentieth Century Britain HY37520 20
Modern American History HY38820 20
Modern Japan: From Samurai to Salary Men HY39820 20
Modern Welsh Society, 1868-1950 WH34420 20
Rhyfel Cartref America HA36820 20
Science, Religion and Magic HY38620 20
Stori America, 1607-1867, ar Ffilm a Theledu HA34520 20
Stori yr Unol Daleithiau ar Ffilm a Theledu, 1865-2008 HA38120 20
The Atlantic World, 1492-1825 HY39720 20
The British Isles in the Long Eighteenth Century HY30120 20
The European Reformation HY36520 20
The Great Divergence: Europe and Asia, c.1300-c.1800 HY36320 20
The Making of Europe: Christendom and beyond, c. 1000-1300 HY35720 20
The Nazi Dictatorship: Regime and Society in Germany 1933-1945 HY39420 20
The Rise of Modern Medicine, c.1750-2000 HY37320 20
The Tudors: A European Dynasty? HY30920 20
Wales and the Kings of Britain: Conflict, Power and Identities in the British Isles 1039-1417 WH30120 20
Wales under the Tudors WH33520 20
Y Rhyfel Mawr trwy Lygaid y Cymry HC32320 20

Gyrfaoedd

Beth gallaf ei wneud â gradd Daearyddiaeth / Hanes Cymru?

Mae ein graddedigion wedi cael swyddi fel ymgynghorwyr amgylcheddol, cynllunwyr, gweision sifil, syrfewyr, ac ym myd addysg, ymhlith eraill.

Mae cyflogadwyedd yn rhan annatod o’r holl gyrsiau a gynigiwn. Mae ein graddau yn cynnig sylfaen gadarn ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd ar draws ystod o sectorau. Mewn economi fyd-eang sy’n newid yn gyflym, mae ein graddedigion yn gallu addasu a galw ar ystod o sgiliau trosglwyddadwy, gan sicrhau bod galw amdanynt drwy’r amser.

Ymhlith y setiau sgiliau y mae:

 • gwell sgiliau mathemategol a chyfrifiadurol
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • sgiliau technoleg gwybodaeth cadarn
 • gallu gweithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • sgiliau rheoli amser a threfnu
 • sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig ac ar lafar
 • hunangymhelliant a hunanddibyniaeth.

Cynllun Blwyddyn mewn Gwaith (BMG) a Lleoliadau Myfyrwyr 

Mae profiad gwaith yn ystod eich gradd yn ffordd bendant o wella eich siawns o gael swydd ar ôl graddio. I helpu gyda hyn, anogir myfyrwyr yr Adran i gymryd rhan yn y cynllun BMG rhwng ail flwyddyn a blwyddyn derfynol eu gradd, sy’n golygu treulio 12 mis yn gweithio am dâl cyn cwblhau eu gradd.

Mae bwrsariaethau ar gael yn ogystal i gefnogi lleoliadau myfyrwyr byrrach yn ystod y gwyliau. Bob blwyddyn, byddwn yn cynnal cystadleuaeth sy’n gwahodd myfyrwyr i rannu eu profiadau gwaith trwy adroddiadau a chyflwyniadau llafar, a bydd yr enillwyr yn derbyn gwobr ac adborth gan aelodau o’r gymuned fusnes sydd ar y panel beirniaid.

Cyfleoedd Rhyngwladol 

Yn ogystal â phrofiad o fyd gwaith, mae teithio’n annibynnol hefyd yn cael ei gydnabod fel elfen allweddol o ddatblygiad myfyrwyr. I gefnogi hynny, rydym yn cynnig bwrsariaethau i helpu gyda theithiau israddedigion. Ymhlith y lleoliadau diweddar roedd Uganda, Madagascar, Periw, Mynydd Etna a’r Unol Daleithiau.

Mae’r Adran hefyd wedi sefydlu Rhaglenni Cyfnewid Erasmus gyda Phrifysgol Bergen, Prifysgol Oulu, y Ffindir, a Chanolfan y Brifysgol yn Svalbard, gan roi’r cyfle unigryw i fyfyrwyr astudio yn un o amgylcheddau mwyaf eithafol y byd. Mae gennym hefyd gysylltiadau cryf â nifer o brifysgolion yng Ngogledd America, lle gall y myfyrwyr gwblhau ail flwyddyn eu hastudiaethau. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae ein Cydlynydd Cyfnewid wedi goruchwylio lleoliadau ym Mhrifysgol Purdue (Indiana), Prifysgol Alabama, Prifysgol Georgia, Prifysgol Montana a Phrifysgol Ottawa yng Nghanada. 

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

 • Mae elfennau Daearyddiaeth y cwrs yn cyfuno modiwlau ar Ddaearyddiaeth Ddynol a Ffisegol sy’n cwmpasu pob agwedd ar y ddisgyblaeth. Byddwch yn astudio materion cyfoes a pherthnasol yn amrywio o’r lleol i’r rhyngwladol. Byddwch yn profi'r cyffro o ddysgu am y byd ffisegol a dynol nid yn unig mewn darlithoedd ond hefyd trwy gyfrwng darpariaeth ddysgu sydd ymhlith y mwyaf arloesol yn y Deyrnas Unedig. 
 • Mae modiwlau craidd blwyddyn gyntaf y cynllun Daearyddiaeth yn cynnwys pedwar modiwl cyfrwng Cymraeg: ‘Byw gyda Risg’, ‘Pobl a Lle’, ‘Amgylchedd Cymru’ a Cefn Gwlad a’r Ddinas’, a’r modiwl tiwtorial. Gallwch hefyd ddewis un modiwl opsiynol cyfrwng Cymraeg sef ‘Methodoleg Maes Amgylcheddol’. 
 • Yn yr ail a’r drydedd flwyddyn, astudir y modiwlau tiwtorial craidd a phrosiect y Traethawd Estynedig drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â’r modiwlau craidd ‘Gwaith Maes Daearyddiaeth’ a ‘Lleoli Gwleidyddiaeth’. Mae nifer o fodiwlau dewisol cyfrwng Cymraeg arbenigol ar gael hefyd, gan gynnwys ‘Geomorffoleg Afonol’ ‘Hanes Amgylcheddol’ , ‘Daearyddiaeth Cenedlaetholdeb’ a ‘Hanes Amgylcheddol’. 
 • Yn ystod yr ail flwyddyn, byddwch yn dilyn modiwl sy’n archwilio’r ffordd y mae ystyr, dulliau ac ysgrifennu am hanes wedi newid dros amser. Byddwch hefyd yn dewis o blith rhestr hir o fodiwlau sydd wedi eu cynllunio i ehangu eich gwybodaeth, rhoi cyfle ichi arsylwi crefft yr hanesydd, a chanolbwyntio’n fanylach ar bynciau a chyfnodau amrywiol. 
 • Yn y drydedd flwyddyn cewch ddewis pwnc arbennig a fydd yn caniatáu ichi astudio pwnc hanesyddol penodol mewn dyfnder trwy wneud defnydd helaeth o ffynonellau gwreiddiol, gan ddefnyddio sgiliau ymchwilio beriniadol hanesydd, yn ogystal â dewis modiwlau eraill o blith rhestr helaeth.

Sut byddwch yn cael eich dysgu?

 • Mae gan y cynllun strwythur modiwlaidd hyblyg sy’n caniatáu i fyfyrwyr gyfuno hyfforddiant hanfodol mewn sgiliau daearyddol allweddol â diddordebau arbenigol. Fel myfyriwr ar y cynllun Daearyddiaeth, byddwch yn cael eich dysgu drwy gyfrwng darlithoedd, seminarau, sesiynau tiwtorial, dosbarthiadau ymarferol, cyrsiau maes ac arolygu unigol, ac fe gewch eich asesu drwy gyfuniad o arholiadau ffurfiol a gwaith cwrs, gan gynnwys traethodau, adroddiadau a chyflwyniadau. Byddwch hefyd yn cael eich asesu am waith fel dylunio gwefan, rhoi cyflwyniadau, cynnal arbrofion, ac ymchwilio i'ch prosiect unigol eich hun. 
 • Byddwch yn mynd ar daith faes ragarweiniol ar ddechrau’r flwyddyn gyntaf, sy’n ymweld â nifer o fannau yn ardal Aberystwyth, ac sy’n cyflwyno rhai o’r prif faterion y byddwch yn eu trafod yn ystod y flwyddyn. Mae hefyd yn ffordd wych o ddod i nabod y myfyrwyr eraill ar eich cwrs.
 • Amcan sylfaenol y maes llafur Hanes yn Aberystwyth yw cyfleu amrywiaeth a chyffro yr agweddau cyfoes tuag at astudio Hanes, a dysgu sgiliau allweddol fel canfod gwybodaeth, dehongli a hunanfynegiant. Cewch eich asesu trwy ddulliau amrywiol fel arholiadau traddodiadol, arholiadau agored, traethodau a asesir, prosiectau a chyflwyniadau, a thraethawd estynedig. Bydd hyn yn fodd i chi gyflawni eich potensial a chyrraedd eich disgwyliadau dysgu.
 • Mae’r Adran Hanes a Hanes Cymru wedi ymrwymo i ddysgu drwy diwtorialau unigol a grwpiau seminar bach, ochr-yn-ochr â darlithoedd traddodiadol, ac rydym hefyd yn cyflwyno dysgu arloesol o safon uchel a fydd yn eich helpu i gyrraedd eich potensial. Bydd gwneud gwaith darllen cyn dod i seminarau yn golygu y gallwch wedyn chwarae rhan gyflawn yn y trafodaethau a’r rhannu syniadau a fydd yn digwydd. Gan mai nifer fach o fyfyrwyr fydd ym mhob grŵp seminar byddwch yn cael llawer o sylw gan y darlithwyr.
 • Mae’r tiwtorialau personol yn rhoi cyfle i chi gael sylw unigol ac adborth defnyddiol gan y darlithydd ar eich gwaith cwrs. Bydd gwaith cwrs yn helpu i ddatblygu eich gallu i ymchwilio, dadansoddi a chyflwyno dadl yn drefnus a rhesymegol, tra bydd seminarau’n gymorth i wella'ch sgiliau cyflwyno.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|