BA

Drama a Theatr / Hanes

BA Drama a Theatr / Hanes Cod WV41

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

WV41
 • Tariff UCAS

  120 - 96

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  50%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Mae Drama ac Astudiaethau Theatr gyda Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn caniatáu i chi archwilio'r ffurfiau hanesyddol a sefydledig o'r hyn y gall drama, theatr a pherfformio fod, nawr ac yn y dyfodol, ochr yn ochr â disgyblaeth a fydd yn eich cyfoethogi gydag ystod eang o gyfnodau hanesyddol, ac yn meithrin dealltwriaeth o sut mae'r byd wedi esblygu a pham hynny. Drwy gyfuno archwiliadau damcaniaethol ac ymarferol, byddwch yn archwilio'n feirniadol ac yn ymgysylltu ag ystod eang o arferion perfformiadol a hanesyddol.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

90% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu (ACF 2020).

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Drama a Dawns (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Celfyddydau Creadigol a Dylunio yn genedlaethol. (HESA 2018*)

90% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru (ACF 2020

99% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chew mis ar ôl graddio, 6% yn uwch na graddedigion o’r Astudiaethau Hanesyddol ac Athronyddol yn genedlaethol.(HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio BA Drama ac Astudiaethau Theatr / Hanes yn Aberystwyth?

 • Rydyn ni'n adran fywiog a chreadigol, lle mae drama a theatr, ffilm a'r cyfryngau, a senograffeg a dylunio theatr yn dod ynghyd.
 • Mae Hanes yn cael ei addysgu yn Aberystwyth ers 1872, felly mae'r adran yn un o'r rhai hynaf yng Nghymru, ac ymhlith y mwyaf blaenllaw ym Mhrydain.
 • Mae ein cynlluniau gradd hanes yn arloesol, gan sicrhau y byddwch chi'n cael y cymhwyster gorau un.
 • Ar draws y ddwy ddisgyblaeth, cewch gyfle i ddatgelu cyfuniad unigryw o ymagweddau creadigol a beirniadol.
 • Byddwch yn cael eich mentora a'ch addysgu gan ein staff addysgu ardderchog, sydd ag ystod eang o arbenigedd ym maes ymchwil a chreu theatr proffesiynol.
 • Bydd myfyrwyr ar y cwrs hwn yn elwa ar gysylltiadau'r adran gyda phartneriaid allweddol yn y diwydiant, fel Theatr Genedlaethol Cymru, National Theatre Wales, Music Theatre Wales a Chwmni Theatr Quarantine. Bydd hyn yn cynnig sawl cyfle i rwydweithio cyn graddio. 
 • Bydd gan yr holl fyfyrwyr fynediad at ein cyfleusterau ac adnoddau ardderchog ar gyfer gwaith ymarferol: tair stiwdio ymarfer gyda chyfleusterau technegol hyblyg; dwy stiwdio fawr ag offer proffesiynol, gyda rigiau goleuo digidol wedi'u rheoli drwy gonsolau Strand Lighting ac ETC Congo, Systemau Sain Yamaha a Soundcraft, Systemau AV Sanyo a goleuo Strand, a dau NXAMP; a chyfleusterau gwisgoedd.
 • Ar y campws, a drws nesaf i'r adran, mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, sef un o ganolfannau celfyddydau mwyaf y canolbarth, sy'n cyflwyno gwaith theatr a dawns cenedlaethol a rhyngwladol yn rheolaidd.
Ein Staff

Mae holl staff academaidd yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn gwneud gwaith ymchwil a/neu'n ymwneud â phrosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth, ac mae ganddynt naill ai gymwysterau academaidd perthnasol ar lefel doethuriaeth neu brofiad proffesiynol ac arbenigedd cyfatebol.

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Hanes a Hanes Cymru gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Concro'r Byd: Tŵf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc HA31820 20
Musical Theatre Dramaturgies TP39020 20
Performance and Architecture TP33420 20
Place, Space and Landscape TP32820 20
Theatre, Gender and Sexuality TP33120 20
Ensemble Performance Project TP35520 20
Independent Research Project TP36040 40

Cyflogadwyedd

Beth alla i wneud gyda gradd mewn Drama ac Astudiaethau Theatr / Hanes?

Ymhlith ein cyn-fyfyrwyr nodedig ac uchel eu parch mae Alex Jones, sydd wedi bod yn cyflwyno The One Show am gyfnod hirach na'r un fenyw arall. Yn ystod ei chyfnod ym Mhrifysgol Aberystwyth, astudiodd Alex Jones radd mewn Drama ac Astudiaethau Theatr. 

Mae llawer o'n myfyrwyr wedi llwyddo i gael swyddi yn y meysydd canlynol:

 • Actio a pherfformio
 • Cyfarwyddo
 • Cynllunio
 • Sgriptio
 • Addysgu a'r maes addysg
 • Gweinyddu yn y celfyddydau
 • Marchnata
 • Rheolaeth
 • Cysylltiadau Cyhoeddus.

Pa sgiliau bydda i'n eu cael o'r radd?

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein holl weithgareddau.

Mae myfyrwyr Drama ac Astudiaethau Theatr yn meithrin y sgiliau gwerthfawr canlynol y mae galw mawr amdanynt ymhlith cyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • gweithio'n effeithiol mewn grŵp i ddatblygu, ymarfer a chynhyrchu digwyddiadau byw
 • cymhwyso sgiliau creadigol, dychmygus a datrys problemau mewn ystod o sefyllfaoedd
 • ymchwilio, gwerthuso a threfnu gwybodaeth
 • strwythuro a chyfathrebu syniadau yn effeithiol mewn ystod o sefyllfaoedd gan ddefnyddio ystod o ddulliau
 • gweithio'n annibynnol a gydag eraill
 • trefnu amser a defnyddio sgiliau yn effeithiol
 • gwrando a gwneud defnydd o gyngor beirniadol
 • ysgogi a disgyblu eu hunain
 • defnyddio ystod o sgiliau ac adnoddau technoleg gwybodaeth
 • bod yn entrepreneuraidd wrth ddatblygu prosiectau diwylliannol.

Lleoliadau gwaith i fyfyrwyr yn y sector treftadaeth

Mae gan ein hadran gysylltiadau cryf gyda'r sector treftadaeth, a phortffolio sefydledig o leoliadau myfyrwyr. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi treulio hyd at dair wythnos yn y Llyfrgell Genedlaethol (gan gynnwys cyfleoedd drwy gyfrwng y Gymraeg), Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, a Chymdeithas Hynafiaethwyr Llundain. Mae'r lleoliadau hyn yn rhoi cyfle i gael profiad ymarferol a chipolwg o'r sector treftadaeth, ac maent yn werthfawr iawn ar gyfer y CV.

Pa gyfleoedd sydd i gael profiad wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn archwilio:

 • Modiwlau cyflwyniadol ar greu, meddwl ac astudio
 • Ymagweddau cyfoes tuag at greu theatr yn y stiwdio ac ar y safle
 • Moderniaeth a sut daeth Asia i fod
 • Dulliau a chyfnodau newydd
 • Y Rhyfel Byd Cyntaf a Phrydain
 • Cyfnodau, arferion a dulliau hanesyddol allweddol ym maes drama a theatr
 • Dadansoddi drama, theatr a pherfformio.

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn archwilio:

 • Creu theatr gyfoes drwy ddulliau ymarferol, hanesyddol a damcaniaethol
 • Gwaith cynhyrchu graddfa fawr
 • Actio, cyfarwyddo a dramayddiaeth, dyfeisio a dylunio
 • Hanes Ewrop
 • Yr Almaen a Natsïaeth
 • Datblygiad Theatr Ewropeaidd fodern
 • Shakespeare mewn perfformiadau cyfoes
 • Theatr a chymdeithas gyfoes
 • Yr Ymerodraeth Brydeinig
 • Cyfryngau newydd a sgriptio perfformiadau.

Yn ystod y flwyddyn olaf, bydd gennych gyfle i gyflawni'r canlynol:

 • Creu gwaith creadigol annibynnol
 • Cyflawni prosiect ymchwil sylweddol a chyflawni astudiaeth ddamcaniaethol uwch
 • Ymestyn eich sgiliau mewn prosiectau cynhyrchu unigol ac ar y cyd
 • Rhywedd mewn Hanes
 • Cymdeithas Prydain a'r chwyldro Ffrengig
 • Gwyddoniaeth, Crefydd, a Hud a Lledrith
 • Stalin a Rwsia
 • Datblygu eich sgiliau entrepreneuraidd yn cynhyrchu a churadu digwyddiadau diwylliannol
 • Sgriptio drama
 • Astudio modiwlau arbenigol a allai fynd i'r afael â: gofod, lle a thirlun, perfformio ac athroniaeth, perfformio, gwleidyddiaeth a phrotest, theatr, rhywedd a rhywioldeb, perfformio a phensaernïaeth, theatr gerdd newydd, a drama gyfoes ym Mhrydain ac Iwerddon.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

 • Byddwch yn cael eich addysgu drwy weithdai ymarferol, seminarau grwpiau bach, darlithoedd, prosiectau cynhyrchu, a gwaith prosiect mewn grŵp
 • Rydyn ni'n addysgu â dull cymysg yn aml, gan archwilio damcaniaeth drwy ymchwil ac arfer ymarferol, drwy lygad safbwyntiau damcaniaethol amrywiol
 • Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf traethodau ffurfiol ac wedi'u perfformio, arholiadau ymarferol ac ysgrifenedig, portffolios beirniadol a chreadigol, cynyrchiadau ymarferol, cyflwyniadau seminar a gweithgareddau grŵp
 • Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cynllun gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblem neu ymholiad, boed yn faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.

Barn ein Myfyrwyr

Mae'r ystod eang o fodiwlau, ynghyd â'r amrywiaeth eang o gymdeithasau drama, yn golygu ei bod hi'n hawdd paratoi ar gyfer unrhyw faes ymarfer drama a theatr. Mae'r elfennau academaidd ac ymarferol yn wych, ac yn ein galluogi ni i ganolbwyntio ar un neu'r llall, a/neu gael sylfaen yn y ddamcaniaeth er mwyn gwella ein harchwiliad ymarferol. Mae'r staff yn gyfeillgar ac yn frwdfrydig bob amser, ac maen nhw wastad yn ein hannog ni i wneud mwy ac i archwilio ymhellach. 

Jemma Rowlston

Mae astudio Hanes yn Aberystwyth wedi bod yn wych. Mae'r gallu i ddewis modiwlau i weddu i fy niddordebau wedi fy ngalluogi i ddilyn yr hyn dw i eisiau ei ddilyn. Os ydw i'n dymuno astudio Rwsia, galla i wneud hynny. Hefyd, mae gan y staff addysgu gwych gyfoeth o brofiad a dealltwriaeth, ac maen nhw'n darparu addysg ardderchog. Mae'n hawdd iawn mynd atyn nhw, ac maen nhw'n barod i roi'r amser a'r gefnogaeth sydd eu hangen arna i. Dw i hefyd yn teimlo bod modd i fi ofyn am gymorth gyda thraethodau ac am gyngor o ran beth i'w ddarllen ac i ymchwilio iddo. Mae darllen yn allweddol fel hanesydd, ac mae Llyfrgell Hugh Owen a'r Llyfrgell Genedlaethol yn adnoddau gwych er mwyn cael llyfrau. Yn ystod fy nwy flynedd yn astudio hanes, dw i heb ddifaru fy newis unwaith, ac alla i ddim aros i ddechrau fy nhrydedd flwyddyn.

Connor Lambert

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|