BA

Drama a Theatr / Hanes

Mae'r radd gyfun Drama ac Astudiaethau Theatr gyda Hanes yn caniatáu i chi gyfuno'ch diddordeb mewn drama, theatr a pherfformio ag astudio hanes. Byddwch yn elwa o arbenigedd darlithwyr yn y ddwy adran wrth ichi ddatblygu sgiliau allweddol megis meddwl yn feirniadol, dadansoddi a chyfathrebu. Wrth astudio Drama a Theatr, byddwch yn archwilio posibiliadau eang theatr, gan fynd i'r afael â'r pwnc yn ymarferol ac yn ddamcaniaethol. a datblygu'n rhywun sy'n meddwl yn greadigol. Yn Hanes, cewch ddewis o blith ystod eang o gyfnodau hanesyddol, o'r canoloesoedd i hanes fodern, a chanolbwyntio ar ystod ddaearyddol eang sy'n ymestyn o Brydain i Ewrop i Asia a'r tu hwnt. Mae'r radd hon yn dod â'r ddamcaniaeth a'r ymarfer ynghyd yn y ddau faes, sy'n gyfle ichi gynhyrchu a chymryd rhan mewn cynyrchiadau theatrig ac astudio testunau allweddol, yn ogystal ag archwilio trysorau archifol ac arteffactau hanesyddol.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio BA Drama ac Astudiaethau Theatr / Hanes yn Aberystwyth?

 • Mae'r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn adran fywiog a chreadigol, lle mae drama a theatr, ffilm a'r cyfryngau, a senograffeg a dylunio theatr yn dod ynghyd.
 • Mae Hanes yn cael ei addysgu yn Aberystwyth ers 1872, felly mae'r adran yn un o'r rhai hynaf yng Nghymru, ac ymhlith y mwyaf blaenllaw ym Mhrydain.
 • Ar draws y ddwy ddisgyblaeth, cewch gyfle i ddatgelu cyfuniad unigryw o ymagweddau creadigol a beirniadol.
 • Yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu byddwch yn cael eich mentora a'ch addysgu gan ein staff addysgu ardderchog, sydd ag ystod eang o arbenigedd ym maes ymchwil a chreu theatr proffesiynol.
 • Mae'r Adran Hanes a Hanes Cymru yn falch o allu cynnig addysg arloesol sy'n seiliedig ar ymchwil sydd wedi'i chynllunio i ddatblygu'ch sgiliau trosglwyddadwy mewn meysydd megis dadansoddi, dehongli a chyfathrebu, ac sy'n eich paratoi ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd.
 • Yn fyfyriwr ar y cwrs hwn, byddwch yn elwa ar gysylltiadau'r adran gyda phartneriaid allweddol yn y diwydiant, fel Theatr Genedlaethol Cymru, National Theatre Wales, Music Theatre Wales a Chwmni Theatr Quarantine. Bydd hyn yn cynnig ystod o gyfleoedd i rwydweithio a sefydlu cysylltiadau proffesiynol cyn graddio. 
 • Cewch fynediad at y cyfleusterau ac adnoddau ardderchog ar gyfer gwaith ymarferol sydd ar gael yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu: tair stiwdio ymarfer gyda chyfleusterau technegol hyblyg; dwy stiwdio fawr ag offer proffesiynol, gyda rigiau goleuo digidol wedi'u rheoli drwy gonsolau Strand Lighting ac ETC Congo, Systemau Sain Yamaha a Soundcraft, Systemau AV Sanyo a goleuo Strand, a dau NXAMP; a chyfleusterau gwisgoedd.
 • Mae Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, sef un o ganolfannau celfyddydau mwyaf Cymru, wedi'i lleoli ar y campws ac mae'n cyflwyno gwaith theatr a dawns cenedlaethol a rhyngwladol yn rheolaidd.
Ein Staff

Mae holl staff academaidd yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn gwneud gwaith ymchwil a/neu'n ymwneud â phrosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth, ac mae ganddynt naill ai gymwysterau academaidd perthnasol ar lefel doethuriaeth neu brofiad proffesiynol ac arbenigedd cyfatebol.

Mae staff yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn ymchwilwyr gweithgar ac yn arbenigwyr yn eu meysydd Hanes. Mae’r mwyafrif wedi cymhwyso gyda PhD ac mae ganddynt TUAAU hefyd. I ganfod mwy am ein staff, ewch i’n tudalen staff yr adran.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Acting for Camera TP25920 20
Acting: Process and Performance TP21220 20
Devised Performance Project TP21620 20
Directors' Theatre: Staging Modern Drama TP21820 20
New Media Performance TP23820 20
Theatre Design Project TP22620 20
Theatre Production Project TP24940 40
Theatre and Contemporary Society TP20420 20
American History skills module HY25020 20
Beirdd a Noddwyr: Llên a Hanes c.1300-1500 CY20720 20
Dread and Despair? Living with Disability in the Middle Ages HY23320 20
Exploring Nineteenth-Century Exhibitions HY24620 20
History as myth-Making: the 'Myth of the Blitz' HY23420 20
Image Wars in Southeast Asia: Studying 20th Century Propaganda HY23720 20
An Age of Empire: Britain and Ireland, 1850-1914 HY26920 20
Between Revolution and Reform: China since 1800 HY28520 20
Culture, Society and the Victorians HY29320 20
Cymru a'r Tuduriaid HC23520 20
Diwylliant, Cymdeithas a’r Fictoriaid HA29320 20
From Poor Law to Welfare State: Poverty and Welfare in Modern Britain, 1815-1948 HY29220 20
Knighthood and Chivalry in high medieval England, 1066-1300 HY20420 20
Modern American History HY28320 20
Rhyfel Cartref America HA26820 20
Stori America, 1607-1867, ar Ffilm a Theledu HA24520 20
The British Isles in the Long Eighteenth Century HY22020 20
The European Reformation HY26520 20
The Great Divergence: Europe and Asia, c.1300-c.1800 HY26320 20
The Nazi Dictatorship: Regime and Society in Germany 1933-1945 HY29420 20
Wales and the Kings of Britain: Conflict, Power and Identities in the British Isles 1039-1417 WH20120 20
Wales under the Tudors WH23520 20

Cyflogadwyedd

Beth alla i wneud gyda gradd mewn Drama ac Astudiaethau Theatr / Hanes?

Ymhlith ein cyn-fyfyrwyr nodedig ac uchel eu parch mae Alex Jones, sydd wedi bod yn cyflwyno The One Show am gyfnod hirach na'r un fenyw arall. Yn ystod ei chyfnod ym Mhrifysgol Aberystwyth, astudiodd Alex Jones radd mewn Drama ac Astudiaethau Theatr. 

Mae llawer o'n myfyrwyr wedi llwyddo i gael swyddi yn y meysydd canlynol:

 • actio a pherfformio
 • cyfarwyddo
 • cynllunio
 • sgriptio
 • addysgu a'r maes addysg
 • gweinyddu yn y celfyddydau
 • marchnata
 • rheolaeth
 • cysylltiadau cyhoeddus.

Pa sgiliau bydda i'n eu cael o'r radd?

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein holl weithgareddau.

Mae myfyrwyr Drama ac Astudiaethau Theatr yn meithrin y sgiliau gwerthfawr canlynol y mae galw mawr amdanynt ymhlith cyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • gweithio'n effeithiol mewn grŵp i ddatblygu, ymarfer a chynhyrchu digwyddiadau byw
 • cymhwyso sgiliau creadigol, dychmygus a datrys problemau mewn ystod o sefyllfaoedd
 • ymchwilio, gwerthuso a threfnu gwybodaeth
 • strwythuro a chyfathrebu syniadau yn effeithiol mewn ystod o sefyllfaoedd gan ddefnyddio ystod o ddulliau
 • gweithio'n annibynnol a gydag eraill
 • trefnu amser a defnyddio sgiliau yn effeithiol
 • gwrando a gwneud defnydd o gyngor beirniadol
 • ysgogi a disgyblu eu hunain
 • defnyddio ystod o sgiliau ac adnoddau technoleg gwybodaeth
 • bod yn entrepreneuraidd wrth ddatblygu prosiectau diwylliannol.

Lleoliadau gwaith i fyfyrwyr yn y sector treftadaeth

Mae gan yr Adran Hanes a Hanes Cymru gysylltiadau cryf gyda'r sector treftadaeth, a phortffolio sefydledig o leoliadau myfyrwyr. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi treulio hyd at dair wythnos yn y Llyfrgell Genedlaethol (gan gynnwys cyfleoedd drwy gyfrwng y Gymraeg), Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, a Chymdeithas Hynafiaethwyr Llundain. Mae'r lleoliadau hyn yn rhoi cyfle i gael profiad ymarferol a chipolwg o'r sector treftadaeth, ac maent yn werthfawr iawn ar gyfer y CV.

Cyfleoedd rhyngwladol

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig cyfle oes i chi astudio, gwirfoddoli neu weithio mewn gwlad arall, am flwyddyn academaidd, semester sengl neu ychydig wythnosau yn y gwyliau. Archwiliwch ddiwylliannau eraill, heriwch eich hun a chasglwch brofiadau a fydd yn helpu gyda'ch gyrfa. Gall yr amser a dreulir yn archwilio gwlad a diwylliant newydd hogi'ch sgiliau rhyngbersonol, gwella'ch gallu iaith, ac ehangu eich meddylfryd rhyngwladol. Canfod ble gallwch chi fynd.

Sgyrsiau graddedig a mentora gan gyn-fyfyrwyr

Mae’r cynllun e-Fentora yn gyfle i chi gysylltu â chyn-fyfyrwyr o amrywiaeth o yrfaoedd, a hynny mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Bydd hyn yn rhoi’r cyfle ichi ganfod beth oedd eu llwybr nhw i’w swyddi presennol a pha wybodaeth y gallant ei rhannu wrth i chi feddwl am eich camau nesaf.

Pa gyfleoedd sydd i gael profiad wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn archwilio:

 • Modiwlau cyflwyniadol ar greu, meddwl ac astudio
 • Ymagweddau cyfoes tuag at greu theatr yn y stiwdio ac ar y safle
 • Moderniaeth a sut daeth Asia i fod
 • Dulliau a chyfnodau newydd
 • Y Rhyfel Byd Cyntaf a Phrydain
 • Cyfnodau, arferion a dulliau hanesyddol allweddol ym maes drama a theatr
 • Dadansoddi drama, theatr a pherfformio.

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn archwilio:

 • Creu theatr gyfoes drwy ddulliau ymarferol, hanesyddol a damcaniaethol
 • Gwaith cynhyrchu graddfa fawr
 • Actio, cyfarwyddo a dramayddiaeth, dyfeisio a dylunio
 • Hanes Ewrop
 • Yr Almaen a Natsïaeth
 • Datblygiad Theatr Ewropeaidd fodern
 • Shakespeare mewn perfformiadau cyfoes
 • Theatr a chymdeithas gyfoes
 • Yr Ymerodraeth Brydeinig
 • Cyfryngau newydd a sgriptio perfformiadau.

Yn ystod y flwyddyn olaf, bydd gennych gyfle i gyflawni'r canlynol:

 • Creu gwaith creadigol annibynnol
 • Cyflawni prosiect ymchwil sylweddol a chyflawni astudiaeth ddamcaniaethol uwch
 • Ymestyn eich sgiliau mewn prosiectau cynhyrchu unigol ac ar y cyd
 • Rhywedd mewn Hanes
 • Cymdeithas Prydain a'r chwyldro Ffrengig
 • Gwyddoniaeth, Crefydd, a Hud a Lledrith
 • Stalin a Rwsia
 • Datblygu eich sgiliau entrepreneuraidd yn cynhyrchu a churadu digwyddiadau diwylliannol
 • Sgriptio drama
 • Astudio modiwlau arbenigol a allai fynd i'r afael â: gofod, lle a thirlun, perfformio ac athroniaeth, perfformio, gwleidyddiaeth a phrotest, theatr, rhywedd a rhywioldeb, perfformio a phensaernïaeth, theatr gerdd newydd, a drama gyfoes ym Mhrydain ac Iwerddon.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

 • Byddwch yn cael eich addysgu drwy weithdai ymarferol, seminarau grwpiau bach, darlithoedd, prosiectau cynhyrchu, a gwaith prosiect mewn grŵp
 • Rydyn ni'n addysgu â dull cymysg yn aml, gan archwilio damcaniaeth drwy ymchwil ac arfer ymarferol, drwy lygad safbwyntiau damcaniaethol amrywiol
 • Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf traethodau ffurfiol ac wedi'u perfformio, arholiadau ymarferol ac ysgrifenedig, portffolios beirniadol a chreadigol, cynyrchiadau ymarferol, cyflwyniadau seminar a gweithgareddau grŵp
 • Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cynllun gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblem neu ymholiad, boed yn faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.

Barn ein Myfyrwyr

Mae'r ystod eang o fodiwlau, ynghyd â'r amrywiaeth eang o gymdeithasau drama, yn golygu ei bod hi'n hawdd paratoi ar gyfer unrhyw faes ymarfer drama a theatr. Mae'r elfennau academaidd ac ymarferol yn wych, ac yn ein galluogi ni i ganolbwyntio ar un neu'r llall, a/neu gael sylfaen yn y ddamcaniaeth er mwyn gwella ein harchwiliad ymarferol. Mae'r staff yn gyfeillgar ac yn frwdfrydig bob amser, ac maen nhw wastad yn ein hannog ni i wneud mwy ac i archwilio ymhellach. 

Jemma Rowlston

Mae astudio Hanes yn Aberystwyth wedi bod yn wych. Mae'r gallu i ddewis modiwlau i weddu i fy niddordebau wedi fy ngalluogi i ddilyn yr hyn dw i eisiau ei ddilyn. Os ydw i'n dymuno astudio Rwsia, galla i wneud hynny. Hefyd, mae gan y staff addysgu gwych gyfoeth o brofiad a dealltwriaeth, ac maen nhw'n darparu addysg ardderchog. Mae'n hawdd iawn mynd atyn nhw, ac maen nhw'n barod i roi'r amser a'r gefnogaeth sydd eu hangen arna i. Dw i hefyd yn teimlo bod modd i fi ofyn am gymorth gyda thraethodau ac am gyngor o ran beth i'w ddarllen ac i ymchwilio iddo. Mae darllen yn allweddol fel hanesydd, ac mae Llyfrgell Hugh Owen a'r Llyfrgell Genedlaethol yn adnoddau gwych er mwyn cael llyfrau. Yn ystod fy nwy flynedd yn astudio hanes, dw i heb ddifaru fy newis unwaith, ac alla i ddim aros i ddechrau fy nhrydedd flwyddyn. Connor Lambert

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|