BA

Drama a Theatr / Cysylltiadau Rhyngwladol

Mae Drama ac Astudiaethau Theatr / Cysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth yn caniatáu i chi archwilio'r ffurfiau hanesyddol a sefydledig sydd wedi llunio drama, theatr a pherfformiad y presennol a'r dyfodol, ynghyd â disgyblaeth a fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu dealltwriaeth gynhwysfawr o wleidyddiaeth fyd-eang. Bydd y cwrs hwn yn caniatáu i chi ddod ar draws ystod eang o arferion a ffurfiau beirniadol a chreadigol, a datblygu eich gallu fel ysgolhaig, meddyliwr a gwneuthurwr theatr annibynnol.

Trosolwg

Pam astudio BA Drama ac Astudiaethau Theatr / Cysylltiadau Rhyngwladol yn Aberystwyth?

 • Mae'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol ymhlith y 40 uchaf yn y byd o ran enw da academaidd. (QS, 2017).
 • Mae'r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn ofod bywiog a chreadigol lle mae drama, theatr, ffilm a chyfryngau, a senograffeg a dylunio theatr yn dod ynghyd.
 • Byddwch yn cael eich addysgu yn adran gwleidyddiaeth ryngwladol gyntaf y byd, a sefydlwyd ym 1919 ar ôl diwedd y Rhyfel Mawr er mwyn helpu'r byd ddeall y byd.
 • Byddwch yn cael eich addysgu a'ch mentora gan ddarlithwyr brwdfrydig, sy'n ymroddedig i ddarparu amgylchedd dysgu rhagorol a dynamig i chi.
 • Bydd pob myfyriwr yn yr adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn cael cyfle i gymryd rhan yn ein 'Gemau Argyfwng' enwog; tridiau o ymarferiad chwarae rôl lle mae gofyn cynnal trafodaethau gwleidyddol, economaidd a diplomyddol sy'n datblygu sgiliau trafod a chyfathrebu, meddwl yn feirniadol, gweithio mewn tîm, a datrys problemau.
 • Mae'r Adran yn gweithredu Cynllun Lleoliadau Seneddol clodfawr, sy'n eich galluogi i gael profiad gwaith gwerthfawr gydag Aelod o Senedd Cymru (Caerdydd) neu Aelod Seneddol (Tŷ'r Cyffredin, San Steffan) am gyfnod o 4-6 wythnos yn ystod yr haf. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn llunio adroddiadau ac areithiau, yn cyflawni prosiectau ymchwil, ac yn ymateb i faterion yn yr etholaeth. Mae'n bosib y bydd cyfleoedd pellach i chi gymryd rhan mewn etholiadau a materion rhyngwladol amrywiol.
 • Mae gan yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu gyfleusterau ac adnoddau gwych ar gyfer gwaith ymarferol: tair stiwdio ymarfer, pob un â chyfleusterau technegol hyblyg; dwy stiwdio fawr â chyfarpar proffesiynol gyda rigiau goleuadau digidol wedi'u rheoli drwy'r consolau ETC Congo a Strand, systemau sain Yamaha a Soundcraft, systemau Sanyo AV a goleuadau Strand a dau NXAMP; a chyfleusterau gwisgoedd a wardrob.
 • Mae myfyrwyr hefyd yn elwa ar ein cysylltiadau agos â Chanolfan y Celfyddydau, un o ganolfannau celfyddydol mwyaf Cymru, sy'n cyflwyno gwaith theatr a dawns cenedlaethol a rhyngwladol yn rheolaidd.
 • Mae gan yr Adran Raglen Cyfnewid Myfyrwyr Ryngwladol hefyd, sydd wedi'i seilio ar gysylltiadau agos gyda phrifysgolion dethol yn Ewrop, Asia, Gogledd America ac Awstralia, a fydd yn cynnig cyfle ardderchog i ehangu eich gorwelion academaidd a chymdeithasol drwy dreulio rhan o'ch cyfnod prifysgol dramor.
 • Mae'r Adran hefyd yn gartref i Interstate, sef y cyfnodolyn gwleidyddiaeth ryngwladol hynaf a gaiff ei redeg gan fyfyrwyr yng ngwledydd Prydain, sy'n cynnig cyfle unigryw i chi gyhoeddi eich gwaith (yn arbennig o fanteisiol os ydych yn dymuno symud ymlaen i astudiaeth uwchraddedig) neu ennill profiad gwerthfawr wrth weithio fel rhan o'r tîm golygyddol. Mae cymdeithasau myfyrwyr cyffrous yn meithrin ymdeimlad cryf o gymuned yn yr adran, gan gynnig rhaglen o drafodaethau, siaradwyr gwadd, cynadleddau a gweithdai gwleidyddol, ynghyd â nifer o weithgareddau cymdeithasol fel y ddawns flynyddol.
 • Mae'r ddwy adran hefyd yn cynnig nifer o gynlluniau gradd a modiwlau a gaiff eu haddysgu'n gyfan gwbl neu'n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae rhagor o wybodaeth ar gael o dan y tab modiwlau.


Ein Staff

Mae holl staff academaidd yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn gwneud gwaith ymchwil a/neu'n ymwneud â phrosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth, ac mae ganddynt naill ai gymwysterau academaidd perthnasol ar lefel doethuriaeth neu brofiad proffesiynol ac arbenigedd cyfatebol.

Mae pob un o ddarlithwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymchwilwyr gweithgar ac mae ganddynt gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Theatre in Context 1 TP11020 20
Theatre in Context 2 TP11320 20
Behind the Headlines IP12620 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Globaleiddio a Datblygiad Byd-eang GW12520 20
Globalization and Global Development IP12520 20
Gwleidyddiaeth yn yr Unfed Ganrif ar Hugain GW12920 20
Politics in the 21st Century IP12920 20
The Making of the Modern World: War Peace and Revolution since 1789 IP12820 20
War, Strategy and Intelligence IP10320 20
Site-Specific Performance Project TP11420 20
Studio Theatre Project TP11120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
International Relations: Perspectives and Debates IP20120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Acting for Camera TP25920 20
Acting: Process and Performance TP21220 20
Devised Performance Project TP21620 20
Directors' Theatre: Staging Modern Drama TP21820 20
New Media Performance TP23820 20
Theatre Design Project TP22620 20
Theatre Production Project TP24940 40
Theatre and Contemporary Society TP20420 20
Britain and Ireland in War and Peace since 1800 IP28820 20
Capitalism and International Politics IQ22820 20
Cenedlaetholdeb mewn Theori a Realiti GW29920 20
Climate Change Politics IP21420 20
Climate Change and International Politics in the Anthropocene IP27020 20
Contemporary Sub-Saharan Africa: Key Issues Today IP20520 20
Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell GW25820 20
Economic Diplomacy and Leadership IQ24320 20
European Security in 21st Century IP23620 20
Fear, Cooperation and Trust in World Politics IQ22920 20
Global Inequality and World Politics IQ24120 20
Global Politics and the Refugee Regime IQ25520 20
Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? GQ23820 20
Gwragedd a Datblygiad Byd-eang GW29620 20
International Politics and Global Development IP29220 20
International Politics and the Nuclear Age IP20420 20
Language revitalisation in a global context WE20120 20
NATO: From Cold War to Hybrid War IP23320 20
Nationalism in Theory and Practice IP29920 20
People and Power: Understanding Comparative Politics Today IQ23920 20
Pobl a Grym: Deall Gwleidyddiaeth Gymharol Heddiw GQ23920 20
Political Theory IP22220 20
Strategy, Intelligence and Security in International Politics IQ25120 20
The Arab-Israeli Wars IP21320 20
The British Army’s Image in Battle, from the Crimea to the Present IQ20920 20
The Governance of Climate Change: Simulation Module IP22320 20
UK Politics Today: A Union Under Strain? IQ23820 20
Warfare after Waterloo: Military History 1815-1918 IP25320 20
Women and Global Development IP29620 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Musical Theatre Dramaturgies TP39020 20
Performance and Architecture TP33420 20
Place, Space and Landscape TP32820 20
Theatre, Gender and Sexuality TP33120 20
Ensemble Performance Project TP35520 20
Independent Research Project TP36040 40
Playwriting TP33340 40
Britain and Ireland in War and Peace since 1800 IP38820 20
Capitalism and International Politics IQ32820 20
Cenedlaetholdeb Mewn Theori a Realiti GW39920 20
Climate Change Politics IP31420 20
Contemporary Sub-Saharan Africa IP30520 20
Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell GW35820 20
Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig GW30040 40
Economic Diplomacy and Leadership IQ34320 20
European Security in the 21st Century IP33620 20
Fear, Cooperation and Trust in World Politics IQ32920 20
Global Inequality and World Politics IQ34120 20
Global Politics and the Refugee Regime IQ35520 20
Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? GQ33820 20
Gwragedd a Datblygiad Byd-eang GW39620 20
International Politics and the Nuclear Age IP30420 20
Language revitalisation in a global context WE30220 20
NATO: From Cold War to Hybrid War IP33320 20
Nationalism in Theory and Practice IP39920 20
Political Theory IP32220 20
The Arab Israeli Wars IP31320 20
The British Army’s Image in Battle, from the Crimean to the Present IQ30920 20
UK Politics Today: A Union Under Strain? IQ33820 20
Women and Global Development IP39620 20

Cyflogadwyedd

Beth mae ein graddedigion yn ei wneud erbyn hyn?

Mae graddedigion o'n hadran wedi dilyn gyrfaoedd yn y meysydd canlynol:

 • y gwasanaeth sifil
 • gwasanaethau diogelwch
 • adrannau ymchwil llywodraethol
 • actio a pherfformio
 • sgriptio
 • dylunio setiau
 • materion cyhoeddus
 • addysg
 • ymchwil cymdeithasol.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i mi wrth astudio yn y Brifysgol?

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein haddysgu. Rydym yn addysgu ein myfyrwyr i anelu am yr yrfa maen nhw'n dymuno ei chael, ac nid y swydd y gallan nhw ei chael.

 • Mae'r Adran yn gweithredu cynllun Lleoliadau Seneddol clodfawr, sy'n eich galluogi i gael profiad gwaith gwerthfawr gydag Aelod o Senedd Cymru (Caerdydd) neu Aelod Seneddol (Tŷ'r Cyffredin, San Steffan) am gyfnod o 4-6 wythnos yn ystod yr haf. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn llunio adroddiadau ac areithiau, yn cyflawni prosiectau ymchwil, ac yn ymateb i faterion yn yr etholaeth. Mae'n bosib y bydd cyfleoedd pellach i chi gymryd rhan mewn etholiadau a materion rhyngwladol amrywiol.
 • Mae'r Adran hefyd yn gartref i Interstate, sef y cyfnodolyn gwleidyddiaeth ryngwladol hynaf a gaiff ei redeg gan fyfyrwyr yng ngwledydd Prydain, sy'n cynnig cyfle unigryw i chi gyhoeddi eich gwaith (yn arbennig o fanteisiol os ydych yn dymuno symud ymlaen i astudiaeth uwchraddedig) neu ennill profiad gwerthfawr wrth weithio fel rhan o'r tîm golygyddol. Mae cymdeithasau myfyrwyr cyffrous yn meithrin ymdeimlad cryf o gymuned yn yr adran, gan gynnig rhaglen o ddadleuon gwleidyddol, siaradwyr gwadd, cynadleddau a gweithdai, ochr yn ochr â gweithgareddau cymdeithasol niferus fel y ddawns flynyddol.

Pa sgiliau fydda i'n eu hennill drwy astudio Drama ac Astudiaethau Theatr / Cysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Bydd astudio am radd mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn rhoi ystod o sgiliau trosglwyddadwy i chi sy'n werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb
 • sgiliau ymchwil.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i wneud profiad gwaith wrth astudio?

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn archwilio:

 • modiwlau rhagarweiniol am greu, meddwl ac astudio
 • damcaniaeth wleidyddol a syniadau gwleidyddol allweddol
 • methodolegau amrywiol ar gyfer dadansoddi materion amserol mewn gwleidyddiaeth ryngwladol a domestig
 • materion allweddol sy'n wynebu'r byd cymdeithasol
 • dulliau cyfoes o greu theatr yn y stiwdio ac ar y safle
 • datblygiad a hynt cysylltiadau rhyngwladol yn ystod yr ugeinfed ganrif
 • adegau, arferion a dulliau hanesyddol allweddol ym myd drama a theatr
 • dadansoddi drama, theatr a pherfformiad.

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn archwilio:

 • creu theatr gyfoes drwy ddulliau ymarferol, hanesyddol a damcaniaethol
 • gwaith cynhyrchu ar raddfa lawn
 • actio, cyfarwyddo a dramayddiaeth, dyfeisio, a dylunio
 • datblygiad theatr Ewropeaidd fodern
 • globaleiddio
 • democratiaeth a hyrwyddo democratiaeth
 • anghydraddoldeb byd-eang a'r byd datblygol
 • cudd-wybodaeth a diogelwch
 • Shakespeare mewn perfformio cyfoes
 • y theatr a chymdeithas gyfoes
 • cyfryngau newydd ac ysgrifennu perfformiad.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn cael cyfle i:

 • greu gwaith creadigol annibynnol
 • cyflawni prosiect ymchwil mawr a chymryd rhan mewn astudiaeth ddamcaniaethol ddatblygedig
 • ymestyn eich sgiliau mewn prosiectau cynhyrchu ensemble ac unigol
 • dysgu am y gwledydd BRIC a'r economi fyd-eang
 • archwilio gwleidyddiaeth America Ladin
 • dysgu am yr Undeb Ewropeaidd a NATO
 • archwilio gwleidyddiaeth yn Rwsia, Ewrop ac Unol Daleithiau America
 • astudio gwleidyddiaeth Brydeinig a gwleidyddiaeth gymharol
 • datblygu eich sgiliau entrepreneuraidd wrth gynhyrchu a churadu digwyddiadau diwylliannol
 • ysgrifennu eich sgript drama eich hun
 • astudio modiwlau arbenigol a allai fynd i'r afael â: gofod, lle a thirwedd; perfformiad ac athroniaeth; perfformiad; gwleidyddiaeth a phrotest; theatr; rhywedd a rhywioldeb; perfformiad a phensaernïaeth; theatr gerdd newydd; a dramâu Prydeinig a Gwyddelig cyfoes.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

 • Byddwch yn cael eich addysgu ar ffurf gweithdai ymarferol, seminarau mewn grwpiau bach, darlithoedd, prosiectau cynhyrchiad a gwaith grŵp.
 • Mae ein haddysgu yn aml yn digwydd drwy ddull cymysg; rydym yn astudio damcaniaeth drwy ymchwilio ac ymarfer ymarferol gan edrych drwy lens safbwyntiau damcaniaethol amrywiol.
 • Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf traethodau ffurfiol ac wedi'u perfformio, arholiadau ymarferol ac ysgrifenedig, portffolios beirniadol a chreadigol, cynyrchiadau ymarferol, cyflwyniadau seminar a gweithgareddau grŵp.
 • Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cwrs gradd, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.


Barn ein Myfyrwyr

Mae'r amrywiaeth eang o ddewisiadau modiwl yn ogystal â'r amrywiaeth eang o gymdeithasau drama yn golygu bod modd i ni fod yn barod ar gyfer unrhyw ran o ymarfer drama a theatr. Mae'r elfennau academaidd ac ymarferol yn wych, sy'n ein galluogi ni i ganolbwyntio ar y naill neu'r llall a/neu drwytho ein hunain yn y ddamcaniaeth er mwyn gwella ein gwaith archwilio ymarferol. Mae'r staff bob amser yn gyfeillgar ac yn frwdfrydig ac yn ein hannog i wneud mwy ac i archwilio ymhellach.

Jemma Rowlston

Mae'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol wedi rhoi dealltwriaeth newydd i fi o'r byd o fodiwlau ar faterion yn ymwneud â chysyniadau globaleiddio i fywydau menywod yn y Trydydd Byd. Gydag arbenigwyr mewn cymaint o feysydd, mae'n wych cael criw o diwtoriaid sydd mor gyfeillgar. Mae fy nhair blynedd yma yn Aberystwyth wedi bod yn addysgiadol ac yn bleserus, bydden i'n argymell astudio yma i unrhyw un.

Hannah Mitchell

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|