BA

Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar

BA Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar Cod X322 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Gyda thros 700 o oriau o ymarfer mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar, diben y radd hon yw eich helpu i ddod yn berson graddedig medrus a chyflogadwy.

Gwneir hyn trwy ddatblygu gwybodaeth, dealltwriaeth, a sgiliau ymarferol. Bydd astudio yn y Brifysgol yn creu cefndir academaidd i’ch profiadau ar leoliad, lle byddwch yn gweithio mewn tîm gyda staff i ofalu am ac addysgu plant ifanc. Yn y flwyddyn gyntaf, mae’r lleoliadau hyn yn arsylwadol ac yn yr ail a’r drydedd flwyddyn bydd y lleoliadau’n cael eu hasesu.

Trosolwg o'r Cwrs

Byddwch yn dysgu am:

 • blant yn chwarae ac yn dysgu, a’u datblygiad a’u lles
 • partneriaethau: gweithio gyda rhieni, gofalwyr, asiantaethau allanol ac mewn timau gydag ymarferwyr eraill
 • diogelu a chydraddoldeb
 • cwricwlwm y blynyddoedd cynnar, gan gynnwys cyfathrebu, iaith, llythrennedd a datblygiad mathemategol
 • sgiliau arwain.

Os ydych eisiau bod yn athro/athrawes, a chyhyd â’ch bod yn cwrdd â’r gofynion mynediad, cewch warant o gyfweliad ar gyfer y cwrs Tystysgrif Addysg i Raddedigion (Cynradd) yn Aberystwyth.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Astudiaethau Plentyndod Cynnar yn Aberystwyth:

 • tiwtoriaid-ymarferwyr mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar a thiwtor personol yn y Brifysgol
 • modiwlau sydd wedi’u teilwra i’ch cynnydd o ran dysgu ac arfer.


Ein Staff

Mae gan ddarlithwyr cyrsiau israddedig yr Ysgol Addysg naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu maent yn ymarferwyr profiadol yn eu maes. Mae gan bob un o'r staff dysgu gymhwyster dysgu cydnabyddedig, neu maent yn gweithio tuag at gymhwyster o'r fath.

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Datblygiad a Dysgu Plant AD14520 20
Health and Wellbeing in the Early Years ED14620 20
Key Skills for University ED13620 20
Language Development ED14320 20
Partneriaethau - Egwyddorion ac Ymarfer AD14420 20
Play and Learning:Theory and Practice ED13720 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Education, Diversity and Equality ED20420 20
Literacy in Young Children ED20220 20
Safeguarding and Professional Practice ED24320 20
Lleoliad Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar Blwyddyn 2 AD25860 60

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Communication ED34720 20
Emotional and Social Development ED34820 20
Mathematical Development in the Early Years ED30320 20
Lleoliad Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar Blwyddyn 3 AD35860 60

Gyrfaoedd

Mae cyflawni’r radd hon yn llwyddiannus yn arwain at ‘Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar’. Golyga hyn y bydd gennych radd sy’n eich galluogi i fod yn ymarferydd proffesiynol mewn lleoliad gwaith y blynyddoedd cynnar (yn amodol ar gymwysterau llythrennedd a rhifedd perthnasol). Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i fod yn rheolwyr ac arweinwyr mewn meithrinfeydd. Mae eraill yn dilyn y Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR). Mae’r radd hon hefyd yn addas i’r rhai sy’n dymuno ymuno â’r proffesiwn gwaith cymdeithasol neu’r maes therapi addysgol.

Dysgu ac Addysgu

Dyma’r modiwlau y mae’n bosibl y byddwch yn eu hastudio ar y cwrs hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

 • Sgiliau Allweddol I Brifysgol/Key Skills for University
 • Datblygiad a Dysgu Plant/ Children’s Development and Learning
 • Partnerships in Principle and Practice
 • Health and Wellbeing in the Early Years.

Yr ail flwyddyn:

 • Diogelu ac Ymarfer Proffesiynol/Safeguarding and Professional Practice
 • Llythrennedd mewn Plant Ifanc/Literacy in Young children
 • Education, Equality and Diversity.

Y flwyddyn olaf:

 • Datblygiad Mathemategol yn y Blynyddoedd Cynnar/Mathematical Development in the Early Years
 • Datblygiad Emosiynol a Chymdeithasol/Emotional and Social Development
 • Communication.

Ceir modiwlau lleoliadau gwaith ym mhob blwyddyn o’r radd hon. Trefnir y lleoliadau ar ran myfyrwyr. Mae’n bosibl y bydd costau teithio yn gysylltiedig â rhai lleoliadau.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|