Prif Ffeithiau

L1L7
 • Tariff UCAS

  96 - 120

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  28%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Wrth ddewis astudio gradd mewn Economeg a Daearyddiaeth Ddynol ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwch yn rhan o Ysgol Fusnes Aberystwyth, sy'n gwneud cyfraniadau ymchwil ac arfer sy'n arwain y byd, sydd â phartneriaethau ardderchog gyda chwmnïau ym meysydd busnes, diwydiant a masnach.

Byddwch hefyd yn rhan o'r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, un o'r adrannau mwyaf ei maint a mwyaf dynamig o'i bath ym Mhrydain. Mae Economeg a Daearyddiaeth Ddynol (L1L7) yn bwnc cyffrous a gwerth chweil i'w astudio. Byddwch yn archwilio natur ac effaith prosesau diwylliannol, cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol o raddfa leol i raddfa fyd-eang. Wrth astudio Economeg a Daearyddiaeth Ddynol, byddwch yn meithrin ystod eang o sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt yn gynyddol.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

92% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddor Daear (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU ym maes Daearyddiaeth a Gwyddor Amgylcheddol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019). 

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Ffisegol yn genedlaethol (HESA 2018*)

91% boddhad cyffredinol yn Ysgol Fusnes Aberystwyth (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Mae'r cynllun BA Economeg a Daearyddiaeth Ddynol hwn yn caniatáu i chi astudio dau bwnc sy'n atgyfnerthu ei gilydd. Fel rhan o Ysgol Fusnes Aberystwyth, byddwch yn ymchwilio i ystod eang o faterion economaidd sy'n effeithio ar fywyd bob dydd (gan gynnwys creu swyddi, pwysau chwyddiant, materion masnachu rhyngwladol, cystadleuaeth, arloesedd a thwf busnesau, gwarchod adnoddau naturiol a gwaith llunio polisi'r llywodraeth). Ochr yn ochr â hyn, byddwch yn astudio Daearyddiaeth Ddynol, gan ymchwilio i'r ffyrdd y mae cymdeithasau dynol yn diffinio, yn creu ac yn siapio lle, gan archwilio gofodoldeb economïau, diwylliannau a gwleidyddiaeth.

Wrth ddewis astudio Economeg a Daearyddiaeth Ddynol, byddwch yn ymwneud â dau bwnc dynamig. Gydag Economeg, byddwch yn ymwneud â phynciau dynamig sy'n hanfodol er mwyn deall nid yn unig gweithrediadau busnes a masnach, ond trefniadaeth a gweithrediad cymdeithasau. Bydd eich cwrs yn trin ystod o egwyddorion sylfaenol a sgiliau astudio allweddol yn ystod y flwyddyn gyntaf, fel: Sgiliau ac Egwyddorion Economaidd, Mathemateg ar gyfer Economeg a Chyllid, ac Ystadegau ar gyfer Economegwyr. Yn ystod yr ail a'r drydedd flwyddyn, byddwch yn dwysáu eich dealltwriaeth o economeg drwy gyrsiau mewn Macro-economeg, Micro-economeg ac Econometreg.

Ochr yn ochr â'r astudiaeth Economeg, byddwch yn ymdrin â Daearyddiaeth Ddynol gyfoes, gan gwblhau modiwlau sy'n rhoi sylfaen sgiliau gadarn i chi ar gyfer archwilio cydberthnasau rhwng pobl, lle a gofod. Yn eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn cael eich cyflwyno i hanfodion Daearyddiaeth Ddynol. Wedi hynny, byddwch yn symud i astudio materion fel Daearyddiaeth Ddiwylliannol neu Ddaearyddiaeth Wleidyddol. Yn ystod eich blwyddyn olaf, bydd modd i chi ddewis hefyd o blith ystod o fodiwlau eraill sy'n mapio'n dda ar astudiaeth o Economeg, gan gynnwys: Governing Uncertain Futures; and Urban Risk and Environmental Resilience; World Regional Islam or Geographies of the Global Countryside.

Caiff addysgu yn Ysgol Fusnes Aberystwyth ei seilio ar ymchwil. Mae staff academaidd yn cyfrannu at ragoriaeth ymchwil y brifysgol. Yn asesiad diweddaraf y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2014), barnwyd bod 95% o'r ymchwil a gyflwynwyd gan y brifysgol wedi'i gydnabod yn fyd-eang. Bydd modd i chi fanteisio hefyd ar y ffaith bod yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear wedi bod yn flaengar yn ei harloesiadau ym maes addysgu ac ymchwil erioed. Yn asesiad diweddaraf y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (2014), roedd yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ymhlith y 15 adran gorau ym Mhrydain ar gyfer Daearyddiaeth, a hi oedd ar y brig yng Nghymru.

Ein Staff

Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: mae gan bob un o'r darlithwyr gymhwyster hyd at safon PhD neu maent yn gweithio tuag at PhD.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Byw Gyda Newid Byd-eang * DA11020 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Newid A Gwrthdaro: Cynhyrchu Gofodau Gwledig A Threfol * DA10520 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Data Analytics AB15220 20
Economic Theory And Policy AB13220 20
Fundamentals Of Accounting And Finance AB11120 20
Understanding The Economy AB13120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Conflict And Change: The Making Of Urban And Rural Spaces GS10220 20
Place And Identity GS14220 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Lleoli Gwleidyddiaeth * DA23020 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Managerial Economics AB23320 20
Microeconomics Theory And Policy Applications AB23120 20
Econometrics AB23420 20
Macroeconomics: Theory And Policy Applications AB23220 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Geographical Perspectives On The Sustainable Society GS28910 10
Placing Culture GS22920 20
Researching People And Place * GS20510 10
Concepts For Geographers GS20410 10
Geography Fieldwork * GS22420 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advanced Topics In Macroeconomics EC31120 20
Advanced Topics In Microeconomics EC31020 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Contemporary Global Migration GS39120 20
Geographies Of Memory GS37920 20
Geographies Of The Global Countryside GS36820 20
Landscapes Of British Modernity GS36220 20
Urban Risk And Environmental Resilience GS37520 20
World Regional Islam GS38420 20

Cyflogadwyedd

Rhagolygon Gyrfa

Gall eich BA mewn Economeg a Daearyddiaeth Ddynol eich paratoi ar gyfer ystod eang o opsiynau cyflogaeth neu hyfforddiant pellach. Bydd eich gradd prif bwnc/is-bwnc yn golygu y byddwch yn ymgeisydd cryf ar gyfer cyfleoedd ym maes cartograffeg, ymgynghori amgylcheddol, datblygu a chynllunio trefol, rheoli prosiectau, cyllid ac addysgu. Byddwch hefyd yn addas ar gyfer swyddi yn cynnwys cyfrifydd siartredig, economegydd, dadansoddwr risg ariannol, dadansoddwr buddsoddiadau ac ystadegydd.

Mae gan Ysgol Fusnes Aberystwyth enw ardderchog am ansawdd ei chyrsiau ac am lwyddiant ei graddedigion ar draws ystod eang o yrfaoedd a chyd-destunau. Mae ffigurau diweddaraf yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn dangos cyfradd boddhad uchel iawn gyda'r cwrs, felly gallwch fod yn sicr y byddwch yn cael profiad dysgu o ansawdd uchel yn Aberystwyth. Mae ystadegau diweddar gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) hefyd yn dangos bod dros 82% o raddedigion Daearyddiaeth un ai'n canfod swydd gyflogedig neu'n parhau ag astudiaeth bellach wrth raddio o gyrsiau BA tebyg i'r un hwn.

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd mewn Economeg a Daearyddiaeth Ddynol yn eich paratoi gydag ystod o sgiliau trosglwyddadwy sy'n werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • sgiliau rhifiadol a chyfrifiadol uwch
 • y gallu i ymchwilio, dehongli a defnyddio data busnes ac ariannol
 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • sgiliau datrys problemau effeithiol
 • sgiliau dadansoddi a meddwl yn greadigol
 • gwneud penderfyniadau
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau rheoli amser a threfnu, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun
 • gweithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb.

Cynllun Blwyddyn mewn Gwaith (BMG)

Mae'r Brifysgol yn gweithredu Cynllun Blwyddyn mewn Gwaith (BMG), sy'n cynnig cyfle anhygoel i chi gymryd blwyddyn allan rhwng eich ail a'ch trydedd flwyddyn i weithio mewn sefydliad yng ngwledydd Prydain neu dramor. Mae BMG yn darparu profiad gwerthfawr a buddiol, yn bersonol ac yn broffesiynol, a gall helpu i'ch amlygu mewn marchnad swyddi gystadleuol iawn. Bydd Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol yn eich helpu i archwilio eich opsiynau ac i sicrhau lleoliad gwaith addas.

Cynllun Datblygu Personol

Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, i ddatblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac i ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Dysgu ac Addysgu

Mae darlithwyr y cwrs Economeg yn Ysgol Fusnes Aberystwyth yn weithgar ym meysydd ymchwil ac ymgynghori academaidd a pholisi. Mae gan lawer ohonynt gefndir ym maes busnes ynghyd â chefndir academaidd, sy'n ein galluogi i'ch hysbysu am y datblygiadau diweddaraf yn eich maes, a rhannu ymwybyddiaeth ymarferol o'r amgylchedd busnes cyfoes gyda chi. Cefnogir ein rhaglenni gan siaradwyr gwadd, sydd hefyd yn dod â'u profiad proffesiynol i'r dosbarth.

Darperir y cwrs Daearyddiaeth drwy raglen o ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau, gweithdai ac ymweliadau maes. Bydd y cyfuniad hwn yn cydbwyso'r damcaniaethol gyda'r ymarferol, a gwaith grŵp gydag aseiniadau unigol. Bydd modd i chi drafod pynciau gyda'ch cyfoedion, ac ehangu eich gallu gwaith maes yn yr awyr agored. Mae ethos yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn canolbwyntio ar y myfyriwr, sy'n golygu y byddwch yn cael eich cefnogi drwy gydol eich astudiaethau, ond yn cael rhyddid i ffurfio eich llwybr astudio eich hun drwy ddewis modiwlau. 

Tiwtor Personol

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cwrs gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.

Barn ein Myfyrwyr

Dw i wrth fy modd! Dw i wedi cael blas ar amrywiaeth o feysydd gwahanol ac mae wedi caniatáu i fi ddewis modiwlau sy'n cyd-fynd â fy niddordebau. Mae'r tiwtoriaid yn wych - maen nhw'n gyfeillgar ac yn hawdd mynd atyn nhw. Bydden i'n ei argymell i unrhyw un sy'n ystyried gwneud daearyddiaeth ddynol. Ashley Wilding

Dw i'n dwlu ar fy nghwrs Daearyddiaeth Ddynol am ei fod wedi gwneud i fi edrych ar y byd o fy nghwmpas mewn ffordd wahanol a mwy diddorol. Dw i'n gallu deall pam ei fod e fel mae e, a sut olwg fydd arno yn y dyfodol o bosib. Mae wir wedi agor fy llygaid i'r gwahanol brosesau sy'n siapio'n cymdeithas fodern. Rebecca Priest

Yr hyn dw i'n hoffi am y cwrs yw ei gwmpas, ei ehangder a'r ffaith nad oes un maes pwnc arall, mwy na thebyg, sydd heb ei blethu gydag e. Patryk Szostak

Dw i'n mwynhau dysgu am sut mae'r economi'n gweithio – y ffaith nad yw arian yn cael ei argraffu fel mynnwch chi, ond ei fod wedi'i reoli gan y llywodraeth. Mae economeg yn caniatáu i fi ddeall y problemau sylfaenol y mae pob cymdeithas yn eu hwynebu. At hynny, mae'n canolbwyntio ar ryngweithiad y farchnad a phobl, sut mae asiantau economaidd yn ymddwyn neu'n rhyngweithio, a sut mae'r economi'n gweithio. Fon Yih Young

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|