BSc

Economeg gyda Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

Cod L1LF Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

L1LF
 • Tariff UCAS

  96 - 120

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  32%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Mae'r radd BSc Economeg a Gwleidyddiaeth Ryngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cynnig profiad cyfoethog a heriau deallusol cyffrous gan ddwy adran sydd ag enw da am addysgu ac ymchwil. Bydd cyfuniad o Economeg a Gwleidyddiaeth yn caniatáu i chi ddatblygu dealltwriaeth gadarn o farchnadoedd byd-eang a sut mae pandemigau a thrychinebau naturiol yn effeithio arnynt, a sut mae systemau gwleidyddol yn ymateb ac yn siapio'r ymateb hwnnw. 

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

94% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes Gwleidyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

94% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, (HESA 2018*)

91% boddhad cyffredinol yn Ysgol Fusnes Aberystwyth (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Economeg a Gwleidyddiaeth Ryngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Mae Economeg yn astudio sut mae cwmnïau, marchnadoedd, llywodraethau a sefydliadau eraill unigol yn dod at ei gilydd i gynhyrchu a dosbarthu nwyddau a gwasanaethau er mwyn cyflawni'r canlyniad dymunol i gymdeithas, a pha mor effeithiol maen nhw'n gwneud hynny. Mae cymhwysiad damcaniaeth economaidd hefyd wedi esblygu i archwilio materion cyfoes fel achosion ac effaith pandemigau fel COVID-19 ar gymdeithas ar lefel ddomestig a rhyngwladol, a'r argyfwng ariannol dilynol a'r datrysiadau a gynigir er mwyn lliniaru'r effaith ar fasnach, globaleiddio, llygredigaeth ac yn y pen draw, newid hinsawdd.

Mae Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn archwilio sut mae cymdeithas yn mynd i'r afael â heriau. Mae Gwleidyddiaeth Fyd-eang yn sefyll mewn man hanesyddol diddorol ond anodd, un y mae angen i ni, fel bodau gwleidyddol, ei ddeall, ei egluro, ac yn rhannol, ei siapio. Mae elfen wleidyddiaeth y radd hon yn rhoi cyfle i chi astudio'r cysyniadau, yr arferion, y polisïau, yr hanes a'r rhanbarthau sy'n ffurfio gwleidyddiaeth fel disgyblaeth, ac archwilio'r ffyrdd y mae'r holl ffactorau hyn yn effeithio ar eu heconomeg.

Ein Staff

Mae pob un o ddarlithwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymchwilwyr gweithgar ac mae ganddynt gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyniad I Wleidyddiaeth Ryngwladol 1: Cysyniadau Canolog A Sgiliau Craidd * GW12420 20
Y Tu ôl I'r Penawdau GW12620 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Behind The Headlines IP12620 20
Data Analytics AB15220 20
Economic Theory And Policy AB13220 20
Fundamentals Of Accounting And Finance AB11120 20
Understanding The Economy AB13120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau A Thrafodaethau * GW20120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
America Ladin Heddiw GW28720 20
Yr Undeb Ewropeaidd: Gwleidyddiaeth, Polisiau A Phroblemau GW23820 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Econometrics AB23420 20
Macroeconomics: Theory And Policy Applications AB23220 20
Managerial Economics AB23320 20
Microeconomics Theory And Policy Applications AB23120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A War On The Mind: Propaganda And Secret Intelligence From The Great War To The 21st Century IP28320 20
America At War: A Military History Of The United States IP26920 20
Amlddiwylliannedd Mewn Polisi Ac Ymarfer GQ23720 20
Britain And The Islamic World: From 1857 To The Iraq War IQ24020 20
International Politics And Global Development IP29220 20
Knowing About Violent Conflict In International Politics IQ24420 20
Multiculturalism In Policy And Practice IQ23720 20
People And Power: Understanding Comparative Politics Today IQ23920 20
Strategy, Intelligence And Security In International Politics IQ25120 20
The Dream Of Internationalism: The League Of Nations And Its Legacies IQ22420 20
The Making Of National Security Policy IP23720 20
The Past And Present Us Intelligence IP26020 20
Trade Wars And The Liberal Order IQ21620 20
Warfare After Waterloo: Military History 1815-1918 IP25320 20
Y Meddwl Cymreig Mewn Syniadaeth Ryngwladol GQ20920 20
Contemporary Latin America IP28720 20
Global Economic Governance IQ20820 20
Justice, Order, Human Rights IQ21720 20
Questions Of International Politics And Global Development IP26820 20
Russian Intelligence From Lenin To Putin IQ24920 20
Terrorism & Counter Terrorism In The Modern World: Policing, Intelligence & War IP24520 20
The British Army’s Image In Battle, From The Crimea To The Present IQ20920 20
The Eu: Politics, Policies, Problems IP23820 20
The Long Shadow Of The Second World War IP22720 20
The Middle East In The 20th Century IP24920 20
The Second World War In Europe IP26420 20

Cyflogadwyedd

Bydd eich gradd Economeg a Gwleidyddiaeth yn rhoi sylfaen ardderchog i chi ar gyfer gyrfa broffesiynol mewn safleoedd busnes, ariannol, neu wleidyddol. Mae Ysgol Fusnes Aberystwyth yn cynnig modiwl cyflogadwyedd ymgynghori pwrpasol, lle mae myfyrwyr yn ymgeisio fel ymgynghorwyr mewn diwydiant. Yn ystod y semester, bydd myfyrwyr yn ymgynghori ar gyfer y diwydiant, gan roi profiad ymarferol iddynt o natur iteraidd gwaith datblygu cyfleoedd. Mae'r diwydiant yn mynd ati i chwilio am economegwyr dan hyfforddiant oherwydd eu gallu greddfol gyda data.

Mae'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol hefyd yn cynnig cyfle i'w myfyrwyr gysgodi Aelod o Senedd Cymru neu o Senedd San Steffan. 

Bydd astudio Economeg a Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn eich galluogi i ddatblygu'r sgiliau allweddol canlynol:

 • y gallu i gymhwyso sgiliau meddwl creadigol a dadansoddol ar gyfer gwaith penderfynu a datrys problemau ar lefel uchel
 • sgiliau rhifedd gwell a'r gallu i ymchwilio, dehongli a defnyddio data busnes ac ariannol
 • y gallu i gyfathrebu'n glir yn ysgrifenedig ac ar lafar er mwyn hwyluso gwaith tîm a gwaith annibynnol llwyddiannus.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Mae dull cyfannol economeg yn eich blwyddyn gyntaf yn archwilio'r elfennau sylfaenol sy'n caniatáu i chi ddarganfod a deall egwyddorion sylfaenol busnes. Mae'r rhain yn cynnwys y mecanweithiau a ddefnyddir ar gyfer gwaith rheoli mewn gwahanol ddiwydiannau, a'r effaith y mae amgylchedd busnes ac elfennau macro-amgylcheddol (fel Brexit, COVID-19) yn ei chael ar reoli. Yn olaf, cyflwynir cysyniadau, modelau a fframweithiau economaidd cyfoes, a fydd yn caniatáu i chi egluro effeithiau i gwsmeriaid a marchnadoedd. Fel rhan o Wleidyddiaeth Ryngwladol, byddwch yn cael eich trochi mewn damcaniaeth wleidyddol, syniadau gwleidyddol allweddol, a sut cânt eu cymhwyso i wleidyddiaeth ddomestig a rhyngwladol. Byddwch hefyd yn archwilio materion gwleidyddol allweddol sy'n wynebu'r byd, a bydd economeg yn ategu ac yn ehangu eich dealltwriaeth o oblygiadau ariannol a chymdeithasol ehangach materion o'r fath. 

Yn ystod yr ail a'r drydedd flwyddyn, byddwch yn edrych ar gysyniadau economaidd craidd, sy'n cynnwys damcaniaeth ac ymddygiad sefydliadol, effeithiau strwythurau marchnadoedd a strategaethau prisio, a datblygiad effeithiol a defnydd o dechnegau penodol i'r diwydiant ar gyfer rheoli gweithrediadau, megis econometreg a systemau ac ymddygiadau macro-economaidd. Er mwyn cryfhau eich dealltwriaeth, cewch gyfle i gymhwyso'r damcaniaethau a nodwyd uchod i brosiect ymchwil annibynnol, a fydd yn eich galluogi i archwilio'r sgiliau dadansoddi sy'n gysylltiedig â rhagoriaeth mewn gwleidyddiaeth ac economeg. Ym maes Gwleidyddiaeth Ryngwladol, byddwch yn cael cyfle i fynd yn ddyfnach i themâu gwleidyddol fel cenedlaetholdeb, datganoli, anghydraddoldeb byd-eang ac amlddiwylliannaeth. 

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Bydd ein staff brwdfrydig yn eich addysgu drwy gyfrwng darlithoedd, seminarau, tiwtorialau, ymarferion a gwaith prosiect unigol/grŵp.

Byddwch yn cael eich asesu drwy gyfuniad o waith cwrs, gwaith ymarferol, prosiectau, gweithdai ac arholiadau.

Er mwyn sicrhau eich bod yn cyflawni'n gyson, ac er mwyn gwneud y mwyaf o'ch profiad yn y brifysgol, bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi. Bydd rôl y tiwtor personol yn hanfodol i'ch profiad cyffredinol fel myfyriwr wrth astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth, a bydd eich tiwtor personol yn eich cynorthwyo â materion academaidd a materion nad ydynt yn academaidd.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|