BA

Addysg / Hanes

BA Addysg / Hanes Cod VX13

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

VX13
 • Tariff UCAS

  120 - 96

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  100%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bydd y radd BA gyd-anrhydedd hon mewn Addysg a Hanes yn eich cyflwyno i ystod eang o bynciau addysg, a fydd yn cynnwys ffactorau cymdeithasegol, seicolegol ac addysgol, a chwmpas diddorol hanes, o'r oesoedd hynafol hyd heddiw, gan ddarparu'r wybodaeth sydd ei hangen i gyfathrebu eich pwnc. Mae'r cwrs hwn yn berffaith ar gyfer y rhai sydd am fod yn athrawon, yn diwtoriaid ac yn ddarlithwyr ac sydd â diddordeb penodol mewn hanes. Hefyd, cyn belled â'ch bod yn bodloni'r gofynion mynediad, gallwn roi sicrwydd y cewch gyfweliad ar gyfer astudio TAR Cynradd neu Uwchradd yn Aberystwyth.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

92% boddhad cyffredinol â’r Adnoddau Addysgu ym maes Addysg; 85% yw’r cyfartaledd i’r sector (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Addysg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

97.5% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. (HESA 2018*)

90% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru (ACF 2020

99% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chew mis ar ôl graddio, 6% yn uwch na graddedigion o’r Astudiaethau Hanesyddol ac Athronyddol yn genedlaethol.(HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Addysg gyda Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae'r ddau bwnc wedi'u haddysgu yn Aberystwyth ers canrif neu fwy.
 • Gallwch astudio'ch hoff bwnc, Hanes, ochr yn ochr ag Addysg, a chael y gorau o'r ddau fyd.
 • Gwella eich dealltwriaeth ddeddfwriaethol.
 • Ymestyn eich ymwybyddiaeth gymdeithasol.
 • Datblygu sgiliau newydd sy'n hanfodol i lwyddo mewn gwaith.
 • Dysgu gyda staff sy'n dod o gefndiroedd amrywiol, sy'n cynnwys addysgu a darlithio, a gan ymchwilwyr gweithgar yn eu meysydd.
 • Mae gennym lyfrgell hawlfraint ar y campws, sef Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
 • Cyfleoedd cyfnewid cyffrous ar gael.


Ein Staff

Mae gan ddarlithwyr cyrsiau israddedig yr Ysgol Addysg naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu maent yn ymarferwyr profiadol yn eu maes. Mae gan bob un o'r staff dysgu gymhwyster dysgu cydnabyddedig, neu maent yn gweithio tuag at gymhwyster o'r fath.

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Hanes a Hanes Cymru gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Llunio Hanes * HA20120 20
Seicoleg Dysgu a Meddwl * AD20120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Crime and Daily Life in Early Modern England and Wales HY22320 20
Exploring Nineteenth-Century Exhibitions HY24620 20
Gwrando ar Hanes: Y mudiad Hawliau Sifil yn America HA24720 20
Heritage Skills HY23320 20
Image Wars in Southeast Asia: Studying 20th Century Propaganda HY23720 20
Writing about war in high medieval Scandinavia c.1050-1264 HY22920 20
Asian Migration in the Modern World HY27220 20
Concro’r Byd: Twf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc HA21820 20
Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950 HC24420 20
European Society and the Medieval Mind 1200-1500 HY25820 20
Famine in Medieval England HY25520 20
From the Second Empire to the Third Reich: Weimar Germany 1914-1933 HY28420 20
Media and Society in Twentieth Century Britain HY27520 20
Science, Religion and Magic HY28620 20
Stori yr Unol Daleithiau ar Ffilm a Theledu, 1865-2008 HA28120 20
The Atlantic World, 1492-1825 HY29720 20
The Rise of Modern Medicine, c.1750-2000 HY27320 20
The Tudors: A European Dynasty? HY20920 20
Trosedd, Terfysg a Moesoldeb yng Nghymru 1750-1850 * HC23420 20
Diogelu ac Ymarfer Proffesiynol * AD24320 20
Discourses Language and Education ED22420 20
Dulliau Ymchwil * AD20320 20
Education, Diversity and Equality ED20420 20
Gweithio Gyda Phlant * AD20620 20
Llythrennedd Mewn Plant Ifanc * AD20220 20
Making Sense of the Curriculum ED20820 20
Policies and Perspectives of Learning Difference and Inclusion ED24520 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gwerthuso ac Adlewyrchu ar Sgiliau Dysgu yn Gritigol * AD30120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Concro'r Byd: Tŵf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc HA31820 20
Communication ED34720 20
Cyfathrebu AD34720 20
Datblygiad Emosiynol a Chymdeithasol AD34820 20
Datblygiad Mathemategol yn y Blynyddoedd Cynnar * AD30320 20
Emotional and Social Development ED34820 20
Hawliau Plant * AD30620 20
Special Educational Needs ED30420 20
Traethawd Hir * AD33640 40

Cyflogadwyedd

Pa gyfleoedd gyrfaol fydd ar gael ar ôl graddio?

 • Sefydliadau Dyngarol
 • Addysgu ac Addysg (gan gynnwys anghenion addysgol arbennig)
 • Gofal Cymdeithasol
 • Nyrsio
 • Therapi lleferydd
 • Gwaith cymdeithasol
 • Lles plant
 • Gwaith llyfrgell
 • Archifydd
 • Rheolwr treftadaeth / gwarchodwr amgueddfa / swyddog addysg.

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd mewn Addysg a Hanes yn eich paratoi gydag ystod o sgiliau trosglwyddadwy sy'n werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • Sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • Y gallu i weithio'n annibynnol
 • Sgiliau trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • Y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • Hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hunan
 • Y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb
 • Sgiliau ymchwil.

Mae'r Ysgol Addysg yn rhoi pwyslais mawr ar gyflogadwyedd. Fel Adran, mae'n darparu'r canlynol:

Cydlynydd Cyflogadwyedd Academaidd 

O'r flwyddyn gyntaf ymlaen, eich cyflogadwyedd yw ein blaenoriaeth, ac er mwyn sicrhau ein bod yn cynnig y gwasanaethau cywir mae gennym gydlynydd cyflogadwyedd academaidd pwrpasol, sy'n cydweithio gyda'n hymgynghorydd gyrfaoedd cyswllt er mwyn teilwra pecyn o addysg yrfaol, cysylltiad â chyflogwyr a chefnogaeth adrannol unigol. Mae'r unigolyn hwn yn cydweithio gyda'r gwasanaeth gyrfaoedd a sefydliadau allanol i greu cysylltiadau, a gaiff eu bwydo i'n myfyrwyr yn rheolaidd. Mae'r rhain yn cynnwys cyfleoedd am waith gwirfoddol a swyddi cyflogedig, yn ystod eich astudiaethau ac ar eu hôl. Yn yr Adran, bydd gennych gyfle i gymryd rhan yn ein cynhadledd cyflogadwyedd flynyddol i fyfyrwyr.

Cynllun Mentora Myfyrwyr

Mae ein cynllun mentora myfyrwyr yn cynnig cyfleoedd i gael cefnogaeth gan gyfoedion, ond hefyd datblygu sgiliau mentora a hyfforddi wrth gefnogi cydfyfyrwyr. Cydnabyddir y cynllun hwn gan y Brifysgol am ei werth o ran sgiliau uwch, ac mae'r rhai sy'n gweithredu fel mentoriaid yn cael cydnabyddiaeth ar eu hadysgrif raddio. 

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, gallech ddarganfod:

 • Polisïau a Materion mewn Addysg
 • Datblygiad plant
 • Sut mae plant bach yn dysgu
 • Lloegr y Stiwardiaid
 • Rwsia yn yr ugeinfed ganrif
 • Concwest, Undeb a Hunaniaeth yng Nghymru.

Yn ystod yr ail flwyddyn, gallech archwilio:

 • Seicoleg dysgu a meddwl
 • Rhyfel a Chymdeithas
 • Hanes Ewrop
 • Ac opsiynau dethol eraill gan yr Adran Hanes.

Yn ystod y drydedd flwyddyn, cewch gyfle i:

 • Adlewyrchu'n feirniadol a gwerthuso dysgu a sgiliau
 • Dewis o blith ystod o fodiwlau dewisol cyffrous o'r Adran Hanes a ddangosir o dan Cynnwys y Cwrs.

Sut bydda i'n cael fy addysgu? 

Darperir y rhaglen hon drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau rhyngweithiol a gweithdai. Caiff yr holl ddarlithoedd eu recordio, sy'n eich galluogi i'w gwylio eto ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn academaidd.

Asesir y rhan fwyaf o fodiwlau drwy arholiadau a thraethodau, ond mae'n bosib y gwneir defnydd o brosiectau, ymarferion llyfryddiaeth, dyddiaduron myfyriol, posteri, a chyflwyniadau hefyd.

Barn ein Myfyrwyr

Rydw i wrth fy modd gyda fy nghwrs gan fod y pynciau rydyn ni'n eu trafod yn ddiddorol ac yn berthnasol i'r byd plentyndod. Mae'r darlithwyr yn angerddol iawn am y pwnc, sy'n cael ei adlewyrchu yn y ffyrdd amrywiol rydyn ni'n cael ein hasesu - fe gawson ni hyd yn oed gyfle i ddylunio ein gêm ein hunain! Cymaint yn fwy ymarferol a realistig cael gweithio gyda phlant yn hytrach na gwneud arholiad sych! Ar y cyfan, mae fy hyder mewn amrywiaeth o bynciau a fy ngallu fy hunan wedi cael eu cryfhau, sydd bob amser yn beth da mewn unrhyw yrfa. Byddwn yn sicr yn argymell Prifysgol Aberystwyth a'r cwrs i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithio gyda phlant, a gallaf eich sicrhau y byddwch yn cael cefnogaeth dda iawn gan staff mewn unrhyw fath o sefyllfa academaidd!

Caroline Korell

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|