BA

Addysg gyda Mathemateg

Mae dau draean o'r cynllun gradd hwn ym maes Addysg, a thraean ym maes Mathemateg. Yn ystod eich tair blynedd ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwch yn astudio sbectrwm eang o bynciau addysg, gan gynnwys agweddau cymdeithasegol, seicolegol ac addysgol ar y pwnc; ochr yn ochr â hynny, byddwch yn dod i gyswllt â'r iaith fathemategol sy'n sail i lawer o'r byd modern, o wyddoniaeth, technoleg a pheirianneg, i gyllid a masnach. Mae'r cwrs hwn yn berffaith ar gyfer y rhai sydd am fod yn athrawon, yn diwtoriaid ac yn ddarlithwyr ac sydd â diddordeb penodol mewn Mathemateg. Ar ôl cwblhau'r radd hon yn llwyddiannus, bydd y myfyrwyr yn gymwys i wneud cais i gwrs hyfforddiant athrawon ôl-raddedig (TAR) mewn addysg Gynradd. Hefyd, cyn belled â'ch bod yn bodloni'r gofynion mynediad, gallwn roi sicrwydd y cewch gyfweliad ar gyfer astudio TAR Cynradd yn Aberystwyth.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Addysg gyda Mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Bydd Addysg gyda Mathemateg yn eich helpu i ymgysylltu â'r damcaniaethau diweddaraf yn ymwneud â'r ystafell ddosbarth fodern, gydag arbenigedd mathemateg yn ychwanegol.
 • Byddwch yn cael eich gwthio i wella eich dealltwriaeth ddeddfwriaethol.
 • Byddwch yn dysgu mwy am ddisgyblaeth sy'n cyfuno'r gwaith o adnabod a dadansoddi siapiau a phatrymau gyda chasglu data a chyfrifo.
 • Mae'n ddrws sy'n arwain at yrfaoedd mewn amrywiaeth o sectorau, o'r maes cyllid i weinyddiaeth, ynghyd ag addysg.
Ein Staff

Mae gan ddarlithwyr cyrsiau israddedig yr Ysgol Addysg naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu maent yn ymarferwyr profiadol yn eu maes. Mae gan bob un o'r staff dysgu gymhwyster dysgu cydnabyddedig, neu maent yn gweithio tuag at gymhwyster o'r fath.

Mae’r holl ddarlithwyr yn yr Adran Mathemateg wedi’u cymhwyso i lefel PhD ac yn weithgar ym myd ymchwil. Mae gan y rhan fwyaf gymhwyster addysgu uwchraddedig ac mae’n rhaid i staff newydd gwblhau’r TUAAU. Mae’r adran hefyd yn cyflogi nifer o diwtoriaid rhan-amser, sydd â phrofiad dysgu eang, a rhai arddangoswyr sy’n cael eu dewis o blith ein myfyrwyr israddedig ac uwchraddedig.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra a Chalcwlws Pellach MT11010 10
Cynllunio Gyrfa a Datblygu Sgiliau MT12910 10
Dadansoddi Mathemategol MT11110 10
Tebygoleg MT10310 10
Ystadegaeth MT11310 10
Datblygiad Iaith AD14320 20
Health and Wellbeing in the Early Years ED14620 20
Inclusive Learning Practices ED14120 20
Key Skills for University ED13620 20
Language Development ED14320 20
Numeracy and Literacy for All ED14220 20
Policies and Issues in Education ED10120 20
Polisiau a Materion Mewn Addysg AD10120 20
Sgiliau Allweddol i Brifysgol AD13620 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra Llinol MT21410 10
Dadansoddiad Cymhlyg MT21510 10
Dadansoddiad Real MT20110 10
Applied Statistics MA26620 20
Distributions and Estimation MA26010 10
Diogelu ac Ymarfer Proffesiynol AD24320 20
Discourses Language and Education ED22420 20
Dulliau Ymchwil AD20320 20
Education, Diversity and Equality ED20420 20
Gweithio Gyda Phlant AD20620 20
Literacy in Young Children ED20220 20
Llythrennedd Mewn Plant Ifanc AD20220 20
Making Sense of the Curriculum ED20820 20
Research Methods ED20320 20
Safeguarding and Professional Practice ED24320 20
Working with Children ED20620 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Children's Rights ED30620 20
Communication ED34720 20
Cyfathrebu AD34720 20
Datblygiad Emosiynol a Chymdeithasol AD34820 20
Datblygiad Mathemategol yn y Blynyddoedd Cynnar AD30320 20
Emotional and Social Development ED34820 20
Hawliau Plant AD30620 20
Major dissertation ED33640 40
Mathematical Development in the Early Years ED30320 20
Special Educational Needs ED30420 20
Traethawd Hir AD33640 40

Cyflogadwyedd

Mae ein graddedigion wedi bod yn llwyddiannus yn y meysydd canlynol:

 • Sefydliadau Dyngarol
 • Addysgu ac Addysg (gan gynnwys anghenion addysgol arbennig)
 • Gofal Cymdeithasol
 • Nyrsio
 • Therapi lleferydd
 • Gwaith cymdeithasol
 • Swyddog Addysg Cymunedol
 • Bancio
 • Yswirio
 • Dadansoddi buddsoddiadau
 • Technoleg Gwybodaeth.

Ar ôl i chi gwblhau'r radd hon, byddwch wedi meithrin sgiliau yn y meysydd canlynol:

 • sgiliau ymchwil a dadansoddi data
 • sgiliau mathemategol a chyfrifiadol uwch
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • sylfaen drylwyr mewn sgiliau technoleg gwybodaeth
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 •  y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hunan
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb.

Cydlynydd Cyflogadwyedd Academaidd 

O'r flwyddyn gyntaf ymlaen, eich cyflogadwyedd yw ein blaenoriaeth, ac er mwyn sicrhau ein bod yn cynnig y gwasanaethau cywir mae gennym gydlynydd cyflogadwyedd academaidd pwrpasol, sy'n cydweithio gyda'n hymgynghorydd gyrfaoedd cyswllt er mwyn teilwra pecyn o addysg yrfaol, cysylltiad â chyflogwyr a chefnogaeth adrannol unigol. Mae'r unigolyn hwn yn cydweithio gyda'r gwasanaeth gyrfaoedd a sefydliadau allanol i greu cysylltiadau, a gaiff eu bwydo i'n myfyrwyr yn rheolaidd. Mae'r rhain yn cynnwys cyfleoedd am waith gwirfoddol a swyddi cyflogedig, yn ystod eich astudiaethau ac ar eu hôl. Yn adrannol, cewch gyfle i gymryd rhan yn ein cynhadledd gyflogadwyedd flynyddol i fyfyrwyr, ochr yn ochr â chyfleoedd i fod yn rhan o'n cynhadledd ryngwladol, sy'n arloesiad llwyddiannus yn yr Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Drwy gymryd rhan, mae cyfle i gael cipolwg byd-eang ar ddulliau newydd ym maes addysg a datblygiad, a chyfle i rwydweithio'n rhyngwladol yn eich sector. Mae ein cynllun mentora myfyrwyr yn cynnig cyfleoedd i gael cefnogaeth gan gyfoedion, ond hefyd datblygu sgiliau mentora a hyfforddi wrth gefnogi cydfyfyrwyr. Cydnabyddir y cynllun hwn gan y Brifysgol am ei werth o ran sgiliau uwch, ac mae'r rhai sy'n gweithredu fel mentoriaid yn cael cydnabyddiaeth ar eu hadysgrif raddio. 

Pa gyfleoedd sydd ar gael i wneud profiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y rhaglen tair blynedd.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, gallech ddarganfod:

 • Polisïau a Materion mewn Addysg
 • Datblygiad Plant
 • Dysgu mewn Plant Ifanc
 • Algebra a chalcwlws
 • Geometreg a hafaliadau differol
 • Tebygolrwydd ac ystadegau
 • Dadansoddi mathemategol.

Yn ystod yr ail a'r drydedd flwyddyn, gallech archwilio:

 • Seicoleg dysgu a meddwl
 • Myfyrio'n feirniadol a gwerthuso dysgu a sgiliau
 • Dadansoddi a hafaliadau differol
 • Algebra haniaethol a llinol
 • Modelu ystadegol
 • Hydrodynameg.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Darperir y radd hon drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau rhyngweithiol a gweithdai. Caiff yr holl ddarlithoedd eu recordio fel bod modd i chi wrando arnynt eto yn eich ystafell.

Asesir y rhan fwyaf o fodiwlau drwy arholiadau a thraethodau, ond mae'n bosib y gwneir defnydd o brosiectau, ymarferion llyfryddiaeth, dyddiaduron myfyriol, posteri, a chyflwyniadau hefyd.

Barn ein Myfyrwyr

Rydw i wrth fy modd gyda fy nghwrs gan fod y pynciau rydyn ni'n eu trafod yn ddiddorol ac yn berthnasol i fyd plentyndod. Mae'r darlithwyr yn angerddol iawn am y pwnc, sy'n cael ei adlewyrchu yn y ffyrdd amrywiol rydyn ni'n cael ein hasesu - fe gawson ni hyd yn oed gyfle i ddylunio ein gêm ein hunain! Cymaint yn fwy ymarferol a realistig cael gweithio gyda phlant yn hytrach nag arholiad sych! Ar y cyfan, mae fy hyder mewn amrywiaeth o bynciau a fy ngallu fy hunan wedi cael eu cryfhau, sydd bob amser yn beth da mewn unrhyw yrfa. Byddwn yn sicr yn argymell y cwrs a Phrifysgol Aberystwyth i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithio gyda phlant, a gallaf sicrhau y byddwch yn cael cefnogaeth dda iawn gan staff mewn unrhyw fath o sefyllfa academaidd!

Caroline Korell

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC to include B in Mathematics

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with B in A level Mathematics

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Mathematics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Mathematics

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|