BA

Astudiaethau Saesneg a Newid Hinsawdd

BA Astudiaethau Saesneg a Newid Hinsawdd Cod FQ73 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Mae ein cwrs BA mewn Astudiaethau Saesneg a Newid Hinsawdd yn cynnig dealltwriaeth drwyadl a beirniadol o’r trafodaethau ideolegol sy’n siapio’r modd yr ydym yn darllen ac yn ysgrifennu, yn herio ein canfyddiadau ynghylch y mannau hynny yr ydym yn darllen ac yn ysgrifennu yn eu cylch, ac yn holi pwy ydym ni mewn gwirionedd. Trwy godi cwestiynau dadleuol ynghylch ymateb dynol ryw i newid hinsawdd, bydd y cwrs hwn yn rhoi ichi’r sgiliau a’r wybodaeth i allu dadansoddi amrywiol safbwyntiau ar her fyd-eang.


Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r cwrs Astudiaethau Saesneg a Newid Hinsawdd yn rhoi gwybodaeth arbenigol am ymatebion ffuglennol ac anffuglennol i’r hinsawdd. Byddwch yn datblygu sgiliau ymarferol ym maes Ysgrifennu am Argyfyngau mewn gwahanol genres a ffurfiau.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Astudiaethau Saesneg a Newid Hinsawdd yn Aberystwyth:

 • ymwneud â, a datblygu, dull amlddisgyblaethol bendant o drafod newid hinsawdd, yn seiliedig ar ddealltwriaeth o’r wyddoniaeth sy’n sail i’r argyfwng hinsawdd
 • dadansoddi achosion a chanlyniadau newid hinsawdd a diraddio amgylcheddol, a sut mae llenyddiaeth o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd heddiw yn cyfeirio at newid hinsawdd
 • archwilio’r cysylltiadau rhwng newid hinsawdd a heriau byd-eang eraill a’r modd maent yn cael eu cyfleu i wahanol gynulleidfaoedd
 • myfyrio ar y modd y mae cynefinoedd, adnoddau a systemau ecolegol ein planed yn cael eu hadlewyrchu yn y straeon yr ydym yn eu hadrodd, ac yn siapio’r straeon hynny.


Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Climate and Climate Change BR16620 20
Creative Practice WR11320 20
Critical Practice EN11320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Academic Writing: Planning, Process and Product IC17720 20
American Literature 1819-1925 EN11220 20
Ancestral Voices EN10220 20
Contemporary Writing EN10520 20
Critical Perspectives on Creative Writing WR10220 20
Greek and Roman Epic and Drama CL10120 20
Introduction to Poetry WL10420 20
Language Awareness for TESOL IC13420 20
Literature And The Sea WL11420 20
Re-imagining Nineteenth-Century Literature WL10120 20
The Beginning of the English Language EN11520 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Contemporary Writing and Climate Crisis EN21120 20
Literary Theory: Debates and Dialogues EN20120 20
Literature and Climate in the Nineteenth Century EN21220 20
The Governance of Climate Change: Simulation Module IP22320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A Century in Crisis: 1790s to 1890s WL20720 20
Adventures with Poetry WR22120 20
Beginning the Novel WR20220 20
Classical Drama and Myth CL20320 20
Climate Change Politics IP21420 20
Climate Change and International Politics in the Anthropocene IP20720 20
Contemporary Queer Fiction EN21620 20
Daearberyglon DA22810 10
Demons, Degenerates and New Women (Fin de Siecle Fictions) EN23420 20
Effective Academic and Professional Communication 1 IC27720 20
Exploring Professional Writing WL20120 20
Geographical Perspectives on the Sustainable Society GS28910 10
Geohazards GS22810 10
Global Politics and the Refugee Regime IQ25520 20
In the Olde Days: Medieval Texts and Their World EN23120 20
International Relations: Perspectives and Debates IP20120 20
Literary Geographies EN21020 20
Literary Modernisms EN20920 20
Literature since 1945 EN22920 20
Place and Self EN22120 20
Reading and Writing Fantasy Fiction WL20220 20
Shakespeare, Jonson and Company EN23020 20
Shaping Plots WR21720 20
Short stories: Grit and Candour WL20320 20
Telling True Stories: ways of Writing Creative Non-Fiction WR21120 20
Women and Global Development IP29620 20
Writing Selves WR20620 20
Writing Women for the Public Stage, 1670-1780 EN28720 20

Gyrfaoedd

Bydd myfyrwyr sy’n cwblhau’r radd hon yn llwyddiannus mewn sefyllfa dda i ddilyn gyrfa ym meysydd rheoli, addasu a lliniaru newid hinsawdd yn y DU a thramor. Byddant hefyd yn gymwys ar gyfer gyrfaoedd mewn meysydd cysylltiedig megis addysg amgylcheddol ac ymgynghori, neu gadwraeth. Mae eraill yn debyg o fynd ymlaen i astudio ar lefel uwchraddedig - gradd Meistr neu Ddoethuriaeth.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Dyma’r modiwlau y mae’n bosibl y byddwch yn eu hastudio ar y cwrs hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

 • Climate Change: Impacts, Perceptions, Adaptations
 • Creative Practice
 • Critical Practice
 • The Science of Climate.

Yr ail flwyddyn:

 • Literature and Climate in the Nineteenth Century
 • Literary Theory: Debates and Dialogues.

Y flwyddyn olaf:

 • The Writing Project
 • Undergraduate Dissertation.

Dyma rai o’r modiwlau dewisol y gallwch eu hastudio i ddatblygu eich diddordebau arbenigol:

 • Contemporary Writing and Climate Crisis
 • Speculative Fiction and the Climate Crisis
 • Crisis Writing
 • Literatures of Surveillance
 • Animals in Literature
 • Literature and the Sea
 • Contemporary Queer Fictions
 • Adventures with Poetry
 • Demons and Degenerates
 • Writing Crime Fiction
 • Telling True Stories
 • Reading and Writing Fantasy Fiction
 • Writing and Place
 • Literary Geographies.


Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65%

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|