BA

Llenyddiaeth Saesneg / Drama a Theatr

BA Llenyddiaeth Saesneg / Drama a Theatr Cod QW34 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Os hoffech chi astudio cwrs sy'n archwilio ystod eang o destunau a diwylliannau llenyddol ac yn datblygu eich sgiliau fel gwneuthurwr theatr a meddyliwr creadigol, yna bydd ein gradd mewn Llenyddiaeth Saesneg / Drama ac Astudiaethau Theatr yn tanio eich dychymyg. Rydym yn galluogi ein myfyrwyr i ddatblygu eu grym mynegiant, i fireinio'u meddwl beirniadol, ac i sefydlu sgiliau ymchwil a gwybodaeth arbenigol - oll wedi'u gwreiddio mewn dealltwriaeth fanwl ac eang o hanes llenyddol a theatrig a gwybodaeth gymhwysol o ddamcaniaeth lenyddol a dramatig. Bydd y sgiliau deallusol, ymarferol a throsglwyddadwy a enillir drwy astudio'r cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer ystod o yrfaoedd posib.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Llenyddiaeth Saesneg / Drama ac Astudiaethau Theatr yn Aberystwyth?

 • Rydym ymhlith y 10 uchaf yng ngwledydd Prydain am foddhad myfyrwyr (ACF, 2017).
 • Byddwch yn cael eich addysgu gan staff sy'n arweinwyr drwy'r byd yn eu meysydd arbenigol. Mae myfyrwyr yn cael budd o'n cysylltiadau â phartneriaid allweddol yn y diwydiant, fel Theatr Genedlaethol Cymru, Music Theatre Wales, Cwmni Theatr Quarantine, a National Theatre Wales.
 • Byddwch yn cael eich trochi mewn cymuned gefnogol a bywiog o feddylwyr creadigol a beirniadol, arbenigwyr o'r diwydiant, ac awduron cyhoeddedig o bob maes.
 • Byddwch yn fyfyriwr mewn amgylchedd creadigol llewyrchus sydd â hanes hir a llwyddiannus fel llwyfan i hybu talent newydd uchelgeisiol.
 • Byddwch yn archwilio cysylltiadau rhwng meddwl yn greadigol ac yn feirniadol, a datblygu dealltwriaeth ddofn o'r berthynas rhwng ymarfer proffesiynol a meddwl dychmygus.
 • Byddwch yn elwa ar ein perthynas gydweithredol unigryw gyda Chanolfan y Celfyddydau. Mae'r cyfleuster hwn ar y campws yn adnodd ardderchog i staff a myfyrwyr fel ei gilydd.
 • Byddwch yn elwa o fynediad diderfyn i'r Llyfrgell Genedlaethol (un o bum llyfrgell hawlfraint ym Mhrydain).
Ein Staff

Mae holl staff academaidd yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn gwneud gwaith ymchwil a/neu'n ymwneud â phrosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth, ac mae ganddynt naill ai gymwysterau academaidd perthnasol ar lefel doethuriaeth neu brofiad proffesiynol ac arbenigedd cyfatebol.

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Gyrfaoedd

Rhagolygon Gyrfa

Mae gradd mewn Llenyddiaeth Saesneg a Drama ac Astudiaethau Theatr yn "safon aur" ar gyfer lleoliad gwaith lle rhoddir gwerth ar gyfathrebu. Mae pob un o'n modiwlau'n darparu sgiliau allweddol sy'n eich galluogi i adeiladu C.V. cynhwysfawr sy'n dangos eich ystod amrywiol o gymwyseddau.

Mae ein graddedigion wedi llwyddo yn y meysydd gyrfaol mwyaf eang posib:

 • darlledu
 • newyddiaduraeth
 • hysbysebu
 • cyhoeddi
 • addysg
 • y Gwasanaeth Sifil
 • busnes
 • cyllid
 • y cyfryngau newydd.

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd mewn Llenyddiaeth Saesneg yn eich paratoi gydag ystod o sgiliau trosglwyddadwy sy'n werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau rheoli amser a threfnu, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb
 • sgiliau ymchwil.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y radd hon yn eich galluogi i archwilio llenyddiaeth o bob genre ac o bob cyfnod yng nghyd-destun y dehongliad ehangaf posib o lenyddiaeth yn Saesneg. Byddwch yn dod yn fedrus wrth ddehongli a dadansoddi testunau llenyddol a byddwch yn ymgysylltu â thrafodaethau beirniadol cyfredol.

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, gallech ddarganfod:

 • technegau newydd ar gyfer dadansoddi testunau llenyddol
 • rhai ffigyrau allweddol o hanes llenyddol (o Shakespeare i'r Brontës)
 • astudiaeth o theatr
 • cynhyrchu cyfryngau, gan ddatblygu eich sgiliau ymarferol ym mhob cam o'r broses
 • testunau llai hysbys, ac awduron sy'n newydd i chi
 • amrywiaeth o "ffyrdd o ddarllen" a dulliau damcaniaethol o ddadansoddi testunau
 • barddoniaeth, rhyddiaith, drama, llenyddiaeth Americanaidd, addasiadau, llenyddiaeth glasurol, ysgrifennu cyfoes, testunau canoloesol a llawer mwy.

Yn eich ail flwyddyn, gallech archwilio:

 • agweddau damcaniaethol ac ymarferol ar feirniadaeth lenyddol
 • ystod o destunau craidd dethol o'r canoloesoedd hyd at yr unfed ganrif ar hugain
 • creu theatr gyfoes
 • nifer o bynciau arbenigol a ddewiswyd gennych chi (gallai'r rhain ganolbwyntio ar genre penodol (fel ffuglen trosedd), cyfnod hanesyddol (fel Oes Fictoria), neu thema (fel "lle")
 • theatr Ewropeaidd.

Yn ystod y drydedd flwyddyn, gallech feistroli:

 • damcaniaeth lenyddol a chymhwyso safbwyntiau damcaniaethol i ddadansoddi llenyddol
 • gwaith ysgrifennu ac ymchwil annibynnol estynedig yn eich prosiect traethawd hir blwyddyn olaf (ar bwnc a ddewisir ac a ddiffinnir gennych chi)
 • theatr, rhywedd a rhywioldeb
 • sgriptio
 • eich arbenigeddau eich hun o blith ystod amrywiol o fodiwlau opsiynol a addysgir gan ymchwilwyr yn y meysydd hynny. Mae ein modiwlau opsiynol yn cynnwys pynciau fel drama Elizabethaidd, y stori ysbryd, y nofel Saesneg gynnar, ffuglen queer, llenyddiaeth plant, rhamantiaeth, a llawer mwy.

Yn eich blwyddyn olaf, cewch gyfle i gymryd rhan mewn encil ysgrifennu mewn tŷ gwledig yn y canolbarth - cyfle anhygoel i dreulio amser gyda chyd-fyfyrwyr a staff, gan ddatblygu eich prosiectau a'ch traethodau hir, mewn lleoliad gwledig gwych.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Caiff ein cwrs gradd ei addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau un-i-un. Rydym hefyd yn annog dysgu hunan-gyfeiriedig, sydd â'r nod o ysgogi eich diddordeb academaidd mewn Llenyddiaeth Saesneg ac i feithrin eich datblygiad personol a deallusol.

Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf traethodau, arholiadau a chyflwyniadau llafar. Bydd gofyn i chi hefyd gwblhau aseiniadau ychwanegol nad ydynt yn cael eu hasesu, a gweithio gydag eraill ar dasgau penodol.

Rhagor o wybodaeth

Wrth i chi astudio, byddwch yn datblygu ystod o sgiliau a fydd yn fanteisiol i chi mewn astudiaeth bellach neu unrhyw weithle graddedig. Byddwch yn dysgu: defnyddio technegau beirniadol amrywiol wrth drin testunau; datblygu arfer myfyriol mewn darllen ac ysgrifennu; mynegi dadansoddiad beirniadol manwl o'ch pwnc; ac ymateb i unrhyw dasg gyda chreadigrwydd, steil a dawn.

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu fugeiliol. Bydd eich tiwtor personol hefyd yn gyfrifol am gyflwyno tiwtorialau a fydd yn eich helpu i ddatblygu sgiliau allweddol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Tystiolaeth Myfyrwyr

Y peth dw i'n ei fwynhau am Ddrama a Saesneg yw bod strwythur y ddau gwrs yn Aberystwyth yn ategu ei gilydd mor dda, mae'r hyn dw i'n ei ddysgu yn Saesneg yn gallu bod o gymorth mawr i fy ngwaith Drama ac i'r gwrthwyneb. Mae'r ddau gwrs yn cynnig deunydd newydd a chyffrous i weithio arno ac maen nhw hefyd yn agor fy llygaid i wahanol safbwyntiau ar destunau clasurol. Dw i'n credu bod y cwrs nid yn unig wedi dysgu sgiliau academaidd i fi ond sgiliau bywyd a gwaith hefyd.

Ceri Sharman Roberts

Mae Drama a Saesneg yn rhoi hyder a gwybodaeth i chi ac yn agor cymaint o lwybrau i fyd theatr, addysgu, busnes ac ati. Rydych chi'n dysgu cymaint am fyd llenyddiaeth a'r theatr, fyddwn i ddim yn newid fy nghwrs am y byd. Dw i wedi magu mwy o hyder yn fy hun a'r hyn dw i'n ei wneud, a dw i bellach wedi gwneud cais am swyddi ac addysg bellach. Mae fy rhestr ddarllen wedi ehangu a galla i ddweud yn saff fy mod yn ymwybodol o ddiwylliannau mwy amrywiol o ganlyniad i'r ddau bwnc yma, a dw i'n falch o fod wedi cael cyfleoedd fel gweld cynyrchiadau amrywiol yng Nghanolfan y Celfyddydau.

Hannah Foster

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65%

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|