BA

Llenyddiaeth Saesneg / Drama a Theatr

BA Llenyddiaeth Saesneg / Drama a Theatr Cod QW34 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Os hoffech chi astudio cwrs sy'n archwilio ystod eang o destunau a diwylliannau llenyddol ac yn datblygu eich sgiliau fel gwneuthurwr theatr a meddyliwr creadigol, yna bydd ein gradd mewn Llenyddiaeth Saesneg / Drama ac Astudiaethau Theatr yn tanio eich dychymyg. Rydym yn galluogi ein myfyrwyr i ddatblygu eu grym mynegiant, i fireinio'u meddwl beirniadol, ac i sefydlu sgiliau ymchwil a gwybodaeth arbenigol - oll wedi'u gwreiddio mewn dealltwriaeth fanwl ac eang o hanes llenyddol a theatrig a gwybodaeth gymhwysol o ddamcaniaeth lenyddol a dramatig. Bydd y sgiliau deallusol, ymarferol a throsglwyddadwy a enillir drwy astudio'r cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer ystod o yrfaoedd posib.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Llenyddiaeth Saesneg / Drama ac Astudiaethau Theatr yn Aberystwyth?

 • Rydym ymhlith y 10 uchaf yng ngwledydd Prydain am foddhad myfyrwyr (ACF, 2017).
 • Byddwch yn cael eich addysgu gan staff sy'n arweinwyr drwy'r byd yn eu meysydd arbenigol. Mae myfyrwyr yn cael budd o'n cysylltiadau â phartneriaid allweddol yn y diwydiant, fel Theatr Genedlaethol Cymru, Music Theatre Wales, Cwmni Theatr Quarantine, a National Theatre Wales.
 • Byddwch yn cael eich trochi mewn cymuned gefnogol a bywiog o feddylwyr creadigol a beirniadol, arbenigwyr o'r diwydiant, ac awduron cyhoeddedig o bob maes.
 • Byddwch yn fyfyriwr mewn amgylchedd creadigol llewyrchus sydd â hanes hir a llwyddiannus fel llwyfan i hybu talent newydd uchelgeisiol.
 • Byddwch yn archwilio cysylltiadau rhwng meddwl yn greadigol ac yn feirniadol, a datblygu dealltwriaeth ddofn o'r berthynas rhwng ymarfer proffesiynol a meddwl dychmygus.
 • Byddwch yn elwa ar ein perthynas gydweithredol unigryw gyda Chanolfan y Celfyddydau. Mae'r cyfleuster hwn ar y campws yn adnodd ardderchog i staff a myfyrwyr fel ei gilydd.
 • Byddwch yn elwa o fynediad diderfyn i'r Llyfrgell Genedlaethol (un o bum llyfrgell hawlfraint ym Mhrydain).
Ein Staff

Mae holl staff academaidd yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn gwneud gwaith ymchwil a/neu'n ymwneud â phrosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth, ac mae ganddynt naill ai gymwysterau academaidd perthnasol ar lefel doethuriaeth neu brofiad proffesiynol ac arbenigedd cyfatebol.

Modiwlau Dechrau Medi - 2023

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ancestral Voices EN10220 20
Critical Practice EN11320 20
Theatre in Context 1 TP11020 20
Theatre in Context 2 TP11320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Academic Writing: Planning, Process and Product IC17720 20
American Literature 1819-1925 EN11220 20
Contemporary Writing EN10520 20
Greek and Roman Epic and Drama CL10120 20
Introduction to Poetry WL10420 20
Language Awareness for TESOL IC13420 20
Literature And The Sea WL11420 20
Re-imagining Nineteenth-Century Literature WL10120 20
The Beginning of the English Language EN11520 20
Site-Specific Performance Project TP11420 20
Studio Theatre Project TP11120 20
Body, Voice, Expression. TP10220 20
Body, Voice, Perception TP10120 20

Gyrfaoedd

Rhagolygon Gyrfa

Mae gradd mewn Llenyddiaeth Saesneg a Drama ac Astudiaethau Theatr yn "safon aur" ar gyfer lleoliad gwaith lle rhoddir gwerth ar gyfathrebu. Mae pob un o'n modiwlau'n darparu sgiliau allweddol sy'n eich galluogi i adeiladu C.V. cynhwysfawr sy'n dangos eich ystod amrywiol o gymwyseddau.

Mae ein graddedigion wedi llwyddo yn y meysydd gyrfaol mwyaf eang posib:

 • darlledu
 • newyddiaduraeth
 • hysbysebu
 • cyhoeddi
 • addysg
 • y Gwasanaeth Sifil
 • busnes
 • cyllid
 • y cyfryngau newydd.

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd mewn Llenyddiaeth Saesneg yn eich paratoi gydag ystod o sgiliau trosglwyddadwy sy'n werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau rheoli amser a threfnu, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb
 • sgiliau ymchwil.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y radd hon yn eich galluogi i archwilio llenyddiaeth o bob genre ac o bob cyfnod yng nghyd-destun y dehongliad ehangaf posib o lenyddiaeth yn Saesneg. Byddwch yn dod yn fedrus wrth ddehongli a dadansoddi testunau llenyddol a byddwch yn ymgysylltu â thrafodaethau beirniadol cyfredol.

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, gallech ddarganfod:

 • technegau newydd ar gyfer dadansoddi testunau llenyddol
 • rhai ffigyrau allweddol o hanes llenyddol (o Shakespeare i'r Brontës)
 • astudiaeth o theatr
 • cynhyrchu cyfryngau, gan ddatblygu eich sgiliau ymarferol ym mhob cam o'r broses
 • testunau llai hysbys, ac awduron sy'n newydd i chi
 • amrywiaeth o "ffyrdd o ddarllen" a dulliau damcaniaethol o ddadansoddi testunau
 • barddoniaeth, rhyddiaith, drama, llenyddiaeth Americanaidd, addasiadau, llenyddiaeth glasurol, ysgrifennu cyfoes, testunau canoloesol a llawer mwy.

Yn eich ail flwyddyn, gallech archwilio:

 • agweddau damcaniaethol ac ymarferol ar feirniadaeth lenyddol
 • ystod o destunau craidd dethol o'r canoloesoedd hyd at yr unfed ganrif ar hugain
 • creu theatr gyfoes
 • nifer o bynciau arbenigol a ddewiswyd gennych chi (gallai'r rhain ganolbwyntio ar genre penodol (fel ffuglen trosedd), cyfnod hanesyddol (fel Oes Fictoria), neu thema (fel "lle")
 • theatr Ewropeaidd.

Yn ystod y drydedd flwyddyn, gallech feistroli:

 • damcaniaeth lenyddol a chymhwyso safbwyntiau damcaniaethol i ddadansoddi llenyddol
 • gwaith ysgrifennu ac ymchwil annibynnol estynedig yn eich prosiect traethawd hir blwyddyn olaf (ar bwnc a ddewisir ac a ddiffinnir gennych chi)
 • theatr, rhywedd a rhywioldeb
 • sgriptio
 • eich arbenigeddau eich hun o blith ystod amrywiol o fodiwlau opsiynol a addysgir gan ymchwilwyr yn y meysydd hynny. Mae ein modiwlau opsiynol yn cynnwys pynciau fel drama Elizabethaidd, y stori ysbryd, y nofel Saesneg gynnar, ffuglen queer, llenyddiaeth plant, rhamantiaeth, a llawer mwy.

Yn eich blwyddyn olaf, cewch gyfle i gymryd rhan mewn encil ysgrifennu mewn tŷ gwledig yn y canolbarth - cyfle anhygoel i dreulio amser gyda chyd-fyfyrwyr a staff, gan ddatblygu eich prosiectau a'ch traethodau hir, mewn lleoliad gwledig gwych.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Caiff ein cwrs gradd ei addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau un-i-un. Rydym hefyd yn annog dysgu hunan-gyfeiriedig, sydd â'r nod o ysgogi eich diddordeb academaidd mewn Llenyddiaeth Saesneg ac i feithrin eich datblygiad personol a deallusol.

Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf traethodau, arholiadau a chyflwyniadau llafar. Bydd gofyn i chi hefyd gwblhau aseiniadau ychwanegol nad ydynt yn cael eu hasesu, a gweithio gydag eraill ar dasgau penodol.

Rhagor o wybodaeth

Wrth i chi astudio, byddwch yn datblygu ystod o sgiliau a fydd yn fanteisiol i chi mewn astudiaeth bellach neu unrhyw weithle graddedig. Byddwch yn dysgu: defnyddio technegau beirniadol amrywiol wrth drin testunau; datblygu arfer myfyriol mewn darllen ac ysgrifennu; mynegi dadansoddiad beirniadol manwl o'ch pwnc; ac ymateb i unrhyw dasg gyda chreadigrwydd, steil a dawn.

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu fugeiliol. Bydd eich tiwtor personol hefyd yn gyfrifol am gyflwyno tiwtorialau a fydd yn eich helpu i ddatblygu sgiliau allweddol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Tystiolaeth Myfyrwyr

Y peth dw i'n ei fwynhau am Ddrama a Saesneg yw bod strwythur y ddau gwrs yn Aberystwyth yn ategu ei gilydd mor dda, mae'r hyn dw i'n ei ddysgu yn Saesneg yn gallu bod o gymorth mawr i fy ngwaith Drama ac i'r gwrthwyneb. Mae'r ddau gwrs yn cynnig deunydd newydd a chyffrous i weithio arno ac maen nhw hefyd yn agor fy llygaid i wahanol safbwyntiau ar destunau clasurol. Dw i'n credu bod y cwrs nid yn unig wedi dysgu sgiliau academaidd i fi ond sgiliau bywyd a gwaith hefyd.

Ceri Sharman Roberts

Mae Drama a Saesneg yn rhoi hyder a gwybodaeth i chi ac yn agor cymaint o lwybrau i fyd theatr, addysgu, busnes ac ati. Rydych chi'n dysgu cymaint am fyd llenyddiaeth a'r theatr, fyddwn i ddim yn newid fy nghwrs am y byd. Dw i wedi magu mwy o hyder yn fy hun a'r hyn dw i'n ei wneud, a dw i bellach wedi gwneud cais am swyddi ac addysg bellach. Mae fy rhestr ddarllen wedi ehangu a galla i ddweud yn saff fy mod yn ymwybodol o ddiwylliannau mwy amrywiol o ganlyniad i'r ddau bwnc yma, a dw i'n falch o fod wedi cael cyfleoedd fel gweld cynyrchiadau amrywiol yng Nghanolfan y Celfyddydau.

Hannah Foster

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65%

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|