BA

Llenyddiaeth Saesneg

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Os ydych chi am astudio cwrs sy'n archwilio'r ystod ehangaf bosib o ddiwylliannau a thestunau llenyddol, gyda dewis gwych o'r cyfnod canoloesol cynnar hyd heddiw, bydd ein gradd mewn Llenyddiaeth Saesneg yn yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth yn siŵr o danio'ch dychymyg. Rydym yn galluogi ein myfyrwyr i ddatblygu eu grym mynegiant, i fireinio eu meddwl beirniadol, ac i sefydlu dealltwriaeth arbenigol a sgiliau ymchwil - oll wedi'u gwreiddio mewn dealltwriaeth fanwl ac eang o hanes llenyddol a dealltwriaeth gymhwysol o ddamcaniaeth lenyddol.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Byddwch yn cael eich addysgu gan staff sy'n arwain yn eu meysydd arbenigedd ledled y byd.
 • Rydym yn cynnig cyfleoedd i ymwneud ag ystod eang o ymagweddau tuag at hanes diwylliannol a llenyddiaeth, gan gyfuno meddwl beirniadol gydag ysgolheictod.
 • Bydd gennych gyfle i archwilio damcaniaeth lenyddol – syniadau cysyniadol ac athronyddol sy'n llywio, yn herio ac yn problemeiddio'r ffyrdd rydym yn darllen.
 • Yn ystod eich blwyddyn olaf, bydd gennych gyfle i gymryd rhan mewn encil ysgrifennu mewn tŷ gwledig yn y canolbarth – cyfle gwych i dreulio amser gyda chyd-fyfyrwyr a staff, gan ddatblygu'ch traethodau hir a phrosiectau'r flwyddyn olaf, mewn lleoliad gwledig ac ysblennydd.
 • Mae un o lyfrgelloedd mwya'r byd, sef Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ar garreg ein drws. Mae'r sefydliad hawlfraint hwn yn cael copi o bob llyfr a gaiff ei gyhoeddi yng ngwledydd Prydain.
 • Mae'r adran hefyd yn gartref i New Welsh Review, prif gylchgrawn llenyddol Saesneg Cymru – gallai hyn fod yn gyfle cyffrous i chi ddod yn rhan o'u gwaith.
 • Byddwch yn cael eich trochi mewn cymuned gefnogol a bywiog o feddylwyr creadigol a beirniadol, arbenigwyr llenyddol, ac ysgolheigion cyhoeddedig o bob maes.

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ancestral Voices EN10220 20
Critical Practice EN11320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Academic Writing: Planning, Process and Product IC17720 20
American Literature 1819-1925 EN11220 20
Contemporary Writing EN10520 20
Greek and Roman Epic and Drama CL10120 20
Introduction to Poetry WL10420 20
Language Awareness for TESOL IC13420 20
Literature And The Sea WL11420 20
Peering into Possibility: Speculative Fiction and the Now WL11920 20
Re-imagining Nineteenth-Century Literature WL10120 20

Gyrfaoedd

Rhagolygon Gyrfa

Gradd mewn Llenyddiaeth Saesneg yw'r "safon aur" ar gyfer sgiliau cyfathrebu yn Saesneg mewn unrhyw weithle. Mae pob un o'n modiwlau'n darparu sgiliau allweddol sy'n eich galluogi i adeiladu CV cynhwysfawr sy'n dangos eich ystod amrywiol o gymwyseddau.

Mae ein graddedigion wedi llwyddo yn y meysydd gyrfaol mwyaf eang posib gan gynnwys:

 • darlledu
 • newyddiaduraeth
 • hysbysebu
 • cyhoeddi
 • addysg
 • Y Gwasanaeth Sifil
 • busnes
 • cyllid
 • Cyfryngau Newydd.

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd mewn Llenyddiaeth Saesneg yn eich paratoi gydag ystod o sgiliau trosglwyddadwy sy'n werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau rheoli amser a threfnu, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb
 • sgiliau ymchwil.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y radd hon yn eich galluogi i archwilio llenyddiaeth o bob genre ac o bob cyfnod yng nghyd-destun y dehongliad ehangaf posib o lenyddiaeth Saesneg. Byddwch yn meithrin sgiliau dehongli a dadansoddi testunau llenyddol, a byddwch yn cymryd rhan mewn trafodaethau beirniadol cyfredol.

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, gallech ddarganfod:

 • technegau newydd ar gyfer dadansoddi testunau llenyddol
 • rhai ffigurau allweddol o hanes llenyddol (o Shakespeare i deulu'r Brontë)
 • testunau llai hysbys, ac awduron sy'n newydd i chi
 • amrywiaeth o "ffyrdd o ddarllen" a rhai ymagweddau damcaniaethol tuag at ddadansoddi testunau
 • barddoniaeth, rhyddiaith, drama, Llenyddiaeth Americanaidd, addasiadau, llenyddiaeth Glasurol, ysgrifennu cyfoes, testunau canoloesol a llawer mwy.

Yn eich ail flwyddyn, gallech archwilio:

 • ymagweddau damcaniaethol tuag at feirniadaeth lenyddol, ac arfer beirniadaeth lenyddol
 • ystod o destunau craidd dethol o'r cyfnod canoloesol hyd at yr unfed ganrif ar hugain
 • nifer o bynciau arbenigol o'ch dewis chi (gallai'r rhain ganolbwyntio ar genre penodol (fel ffuglen trosedd), cyfnod hanesyddol (fel oes Fictoria), neu thema (fel "lle").

Yn ystod y drydedd flwyddyn, gallech feistroli:

 • damcaniaeth lenyddol, a chymhwyso safbwyntiau damcaniaethol i ddadansoddiad llenyddol
 • gwaith ymchwil annibynnol ac ysgrifennu estynedig yn eich prosiect traethawd hir yn ystod y flwyddyn olaf (ar bwnc a gaiff ei ddewis a'i ddiffinio gennych chi)
 • eich arbenigedd chi o blith ystod amrywiol o fodiwlau opsiynol, a gaiff eu haddysgu gan ymchwilwyr yn y meysydd hynny. Mae ein modiwlau opsiynol yn cynnwys pynciau fel drama Elisabethaidd, y stori ysbryd, y nofel Saesneg gynnar, ffuglen queer, llenyddiaeth i blant, Rhamantiaeth, a llawer mwy. 

Yn ystod eich blwyddyn olaf, bydd gennych gyfle i gymryd rhan mewn encil ysgrifennu mewn tŷ gwledig yn y canolbarth – cyfle gwych i dreulio amser gyda chyd-fyfyrwyr a staff, gan ddatblygu'ch traethodau hir a phrosiectau'r flwyddyn oalf, mewn lleoliad gwledig ac ysblennydd.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Caiff ein cwrs gradd ei addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau un-i-un. Rydym hefyd yn annog dysgu hunangyfeiriedig sydd wedi'i gynllunio i ysgogi eich diddordeb academaidd mewn Llenyddiaeth Saesneg a meithrin eich datblygiad deallusol a phersonol.

Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf traethodau, arholiadau a chyflwyniadau llafar. Bydd gofyn i chi hefyd gyflawni aseiniadau ychwanegol na chânt eu hasesu, a gweithio gydag eraill ar dasgau penodol.

Rhagor o wybodaeth

Wrth i chi astudio, byddwch yn datblygu ystod o sgiliau a fydd yn fanteisiol i chi mewn astudiaeth bellach neu unrhyw weithle graddedig. Byddwch yn dysgu sut mae: defnyddio technegau beirniadol amrywiol wrth drin testunau; datblygu arfer myfyriol wrth ddarllen ac ysgrifennu; mynegi dadansoddiad beirniadol manwl o'ch pwnc; ac ymateb i unrhyw dasg gyda chreadigrwydd, steil a dawn.

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu fugeiliol. Bydd eich tiwtor personol hefyd yn gyfrifol am gyflwyno tiwtorialau a fydd yn eich helpu i ddatblygu sgiliau allweddol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Tystiolaeth Myfyrwyr

Yr hyn dw i'n ei fwynhau am y cwrs Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Aberystwyth yw'r amrywiaeth sy'n cael ei chynnig. O ddechrau'r radd hyd at ei gorffen bron, dw i wedi astudio ystod eang o lenyddiaeth, a pheth ohoni nad o'n i hyd yn oed yn gwybod am ei bodolaeth. Dw i'n teimlo bod hyn wedi ehangu fy meddwl ac wedi rhoi dealltwriaeth eang i fi o'r gwahanol fathau o lenyddiaeth, a fydd o fudd i mi yn fy astudiaethau pellach.

Chloe Morgan

Mae'r cwrs Q300 Llenyddiaeth Saesneg wedi rhoi cyfle i fi astudio ystod eang o gyfnodau a genres gwahanol, ond mae'r hanfodion (Ymdrin â Thestunau, Damcaniaeth Lenyddol) yn ddiddorol ac wedi'u haddysgu'n dda. Mae gan y darlithoedd ystod gwych o benodolrwydd, o realiti eang iawn awduraeth a chyd-destun hanesyddol, i ymagweddau anghonfensiynol a dychmygus tuag at elfennau o rai testunau. Mae'r seminarau'n llawn gwybodaeth hefyd, ac maen nhw wedi fy helpu i feithrin cydberthnasau gwaith a chymdeithasol gyda myfyrwyr a darlithwyr eraill. Ar y cyfan, mae'n rhaglen gyfforddus a thrylwyr.

Edmund Morton

Mae Llenyddiaeth Saesneg yn Aberystwyth yn caniatáu i fi ddatgloddio dyfnder seicolegol dynoliaeth a gaiff ei ddangos drwy weithiau dychmygol. Mae'n fy ngalluogi i ddangos sut caiff hunaniaeth, yr hunan a chymunedau eu hadeiladu gan gymdeithas, a sut rydyn ni'n rhyngweithio gyda'r byd. Mae'r trafodaethau - ffurfiol ac anffurfiol - rwy'n eu cael gyda fy ffrindiau ar y cwrs yn rhoi safbwynt ehangach i fi o'r byd, ac yn fy helpu i ffurfio fy marn a fy nheimladau fy hun ynghylch sut a pham dw i'n rhyngweithio â'r byd. Mae'r cwrs yma'n ysgogi rhywun ac rwy'n mwynhau gweithio gyda'r bobl, y testunau a'r tasgau y mae'r cwrs yn eu rhoi i fi.

Samuel Peter Callard

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65%

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|