BSc

Gwyddor Daear Amgylcheddol

Gwyddor Daear Amgylcheddol Cod F640 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Bydd ein BSc mewn Gwyddor Daear Amgylcheddol ym Mhrifysgol Aberystwyth yn rhoi dealltwriaeth fanwl i chi o bynciau Gwyddor Daear Amgylcheddol a Daearegol. Mae'r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn un o'r adrannau mwyaf profiadol a sefydledig o'i bath.

Byddwch yn astudio sgiliau craidd daeareg ac yn cymhwyso'r rhain i ystod eang o broblemau amgylcheddol. Byddwch yn dysgu sgiliau maes y gellir eu cymhwyso i ddatrys rhai o'r problemau mawr sy'n wynebu'n cymdeithas, megis llygredd o weithgarwch dynol fel mwyngloddio a chynhyrchu pŵer neu ddeall echdoriadau folcanig a sut caiff mapiau perygl eu creu. Bydd y radd hon yn eich hyfforddi i ddatrys problemau a chyfrannu at gymdeithas. Rydym yn cynnal cyrsiau maes ym mhob blwyddyn o'ch gradd. Mae ein cyfleusterau wedi'u cydnabod gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC).

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Gwyddor Daear Amgylcheddol ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig cyfle unigryw i astudio daearyddiaeth yn un o leoliadau harddaf Ewrop. Mae ein hadran – sydd wedi'i lleoli ar arfordir Bae Ceredigion ac wedi'i hamgylchynu gan amrywiaeth eang o amgylcheddau hardd, yn cynnwys môr, gweundir, mynyddoedd a glaswelltir – mewn lleoliad unigryw i wneud y mwyaf o'r tirweddau sydd o'i chwmpas, gan gynnig amrywiaeth anhygoel o gyfleoedd gwaith maes a hamdden.
 • Byddwch yn archwilio ac yn cael dealltwriaeth fanwl o bynciau Gwyddorau Daear Amgylcheddol a Daearegol
 • Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o newid hinsawdd.
 • Byddwch yn deall effeithiau echdoriadau folcanig ar yr amgylchedd, ac yn cael cipolwg ar ddigwyddiadau difodiant mawr.
 • Bydd eich mentoriaid a'ch darlithwyr yn eich addysgu am y tueddiadau cyfredol o ran Geoberyglon ac yn cynnig hyfforddiant ym maes Daeareg a Hydroleg Peirianegol.
 • Byddwch yn datblygu dealltwriaeth gadarn o faterion amgylcheddol cyfoes: llygredd, newid hinsawdd a gwaredu sbwriel, ymhlith llu o rai eraill.
 • Mae ein cyfleusterau wedi'u cydnabod gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC).
 • Rydym yn cynnig cyfleoedd gwaith maes ym mhob blwyddyn o'ch gradd.
 • Mae nifer o fodiwlau ar gael ar gyfer y rhai sy'n dymuno astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Edrychwch ar y tab modiwlau i gael rhagor o wybodaeth. 
Ein Staff

Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: mae gan bob un o'r darlithwyr gymhwyster hyd at safon PhD neu maent yn gweithio tuag at PhD.

Modiwlau Dechrau Medi - 2023

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
An introduction to Earth Materials GS12520 20
Earth Surface Environments GS10520 20
Fieldwork Skills GS11320 20
Sut i Greu Planed DA11520 20
Life on Earth GS10720 20
Researching the World: data collection and analysis GS13020 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advanced Earth Materials GS22620 20
Chemical Analysis of Natural Materials GS21010 10
Environmental Earth Science Research Design and Fieldwork Skills GS21420 20
Fundamentals of Geochemistry GS22720 20
Geographical Information Systems GS23710 10
Quantitative Data Analysis GS23810 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Catchment Systems GS25210 10
Geohazards GS22810 10
Geomorffoleg Afonol DA22510 10
Reconstructing Past Environments GS21910 10
The Frozen Planet GS23510 10

Gyrfaoedd

Beth alla i ei wneud gyda gradd mewn Gwyddorau Daear Amgylcheddol?

Mae ein graddedigion wedi canfod cyflogaeth, er enghraifft, fel ymgynghorwyr amgylcheddol, cynllunwyr, gweision sifil, syrfewyr, ac ym maes addysg, ymhlith llawer o bethau eraill.

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio ym mhob cwrs rydym yn ei ddarparu. Mae ein graddau'n cynnig sylfaen gadarn ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd ar draws ystod o sectorau. Mewn economi fyd-eang sy'n newid yn gyflym, mae ein graddedigion yn hyblyg ac yn gallu defnyddio ystod o sgiliau trosglwyddadwy, sy'n golygu bod galw amdanynt o hyd.

Mae'r setiau sgiliau'n cynnwys:

 • sgiliau mathemategol a chyfrifiadol uwch
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • sgiliau technoleg gwybodaeth
 • y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • sgiliau rheoli amser a threfnu
 • sgiliau cyfathrebu yn llafar ac yn ysgrifenedig
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hunan

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Mae bwrsariaethau hefyd ar gael i gefnogi lleoliadau gwaith byr i fyfyrwyr yn ystod y gwyliau. Bob blwyddyn rydym yn cynnal cystadleuaeth sy'n gwahodd myfyrwyr i rannu eu profiadau gwaith drwy adroddiad a chyflwyniad llafar, ac mae'r enillwyr yn ennill gwobr ac adborth gan aelodau o'r gymuned fusnes sy'n eistedd ar banel o feirniaid.

Cyfleoedd Rhyngwladol:

Ochr yn ochr â phrofiad gwaith, caiff teithio yn annibynnol hefyd ei gydnabod fel cydran allweddol o ddatblygiad myfyrwyr. Er mwyn cefnogi hyn, rydym yn cynnig bwrsariaethau i gefnogi teithio israddedig. Roedd cyrchfannau diweddar yn cynnwys Uganda, Madagascar, Periw, Mynydd Etna a'r Unol Daleithiau.

Mae'r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear hefyd wedi sefydlu Rhaglen Gyfnewid Erasmus gyda Phrifysgol Bergen, Prifysgol Oulu, y Ffindir, a Chanolfan y Brifysgol yn Svalbard, gan roi profiad unigryw i fyfyrwyr gael astudio yn un o amgylcheddau mwyaf eithafol y byd. Mae cysylltiadau cryf gennym hefyd gyda nifer o brifysgolion yng Ngogledd America, lle gall myfyrwyr gwblhau eu hail flwyddyn o astudio. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae ein Cydlynydd Cyfnewid wedi bod yn goruchwylio cyfnewidfeydd ym Mhrifysgol Purdue (Indiana), Prifysgol Alabama, Prifysgol Georgia, Prifysgol Montana a Phrifysgol Ottawa yng Nghanada.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn cael eich cyflwyno i:

 • amgylcheddau cynradd (y ddaear solet) ac eilaidd (prosesau arwynebol)
 • newidiadau amgylcheddol y gorffennol a'r presennol
 • potensial ar gyfer rhagweld newidiadau'r dyfodol yn ein hinsawdd a'n hamgylchedd
 • sgiliau labordy a maes ar draws daeareg a daearyddiaeth ffisegol

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn darganfod;

 • geogemeg
 • dulliau ar gyfer dadansoddi deunyddiau naturiol yn gemegol
 • sut i gymhwyso technegau geoffisegol a daearyddol a ddefnyddir mewn ymchwiliadau safle
 • setiau data meintiol ac ansoddol

Yn eich trydedd flwyddyn, byddwch yn ymgymryd â'r canlynol:

 • prosiect ymchwil annibynnol neu draethawd hir
 • modiwlau opsiynol: daeareg peirianegol, rhewlifeg proses, gweithgaredd folcanig ymhlith llawer o rai eraill

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Caiff ein cyrsiau eu haddysgu ar ffurf darlithoedd, seminarau, dosbarthiadau ymarferol gyda chyfrifiaduron ac mewn labordai, tiwtorialau grwpiau bach, cyrsiau maes a goruchwyliaeth unigol ar gyfer gwaith prosiect.

Sut bydda i'n cael fy asesu?

Rydym yn asesu ein myfyrwyr drwy ystod o ddulliau gwahanol. Asesir rhai modiwlau yn rhannol gydag arholiadau traddodiadol, ond mae rhai yn cynnwys elfennau o waith cwrs. Mae gennym rai modiwlau hefyd lle gall fod gofyn i'r myfyrwyr gynhyrchu adroddiadau ymarferol, rhoi cyflwyniadau llafar, dylunio tudalennau gwe, cynhyrchu ffilmiau byrion, neu gyfrannu at fforymau trafod ar-lein. Asesir rhai modiwlau, yn arbennig y tiwtorialau a'r cyrsiau maes, yn gyfan gwbl ar ffurf gwaith cwrs. 

Tystiolaeth Myfyrwyr

Mae Gwyddor Daear Amgylcheddol yn cynnig cipolwg unigryw ar ddaeareg amgylcheddol y bydysawd, ac mae'r pynciau'n amrywio o ffurfiad y planedau i hydrogemeg i dechnegau labordy. Gallwch fod yn sicr na fyddwch chi byth wedi diflasu! Pendle Hill

Mae'r cwrs Gwyddor Daear Amgylcheddol yn cynnig popeth sydd ei angen arnoch chi i gael amser gwych yn y brifysgol. Mae'r darlithoedd yn anhygoel, mae'r darlithwyr yn arbennig, ac mae'r gwaith yn ddiddorol. O'r diwrnod cyntaf, byddwch chi'n teimlo eich bod yn cael eich gwerthfawrogi fel myfyriwr ac fel Gwyddonydd Daear. Mae'r gwaith, er ei fod yn anodd, bob amser yn ddiddorol, ac mae cyfle i gwrdd â phobl wych ar hyd y ffordd. Mae'r cwrs yn bodloni'r disgwyliadau oedd gen i pan wnes i'r cais yn llwyr. Sebastian Charles Taylor

Cyfleusterau gwych, darlithoedd gwych, cwrs gwych! Ben Auton

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC to include a science subject

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM with a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26 with 5 points in a science subject at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in a science subject

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|