BSc

Gwyddor yr Amgylchedd

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Gwyddor yr Amgylchedd 

BSc (Anrh) - gyda blwyddyn sylfaen integredig

Mae adran Daearyddiaeth a Gwyddor Daear y brifysgol yn un o’r adrannau mwyaf blaenllaw a phrofiadol o’i bath. Wedi’i gynllunio ar gyfer darpar fyfyrwyr nad oes ganddynt gefndir academaidd ddigonol neu berthnasol, mae’r cwrs gyda blwyddyn sylfaen integredig yn ddewis perffaith i gael mynediad at y cyllun gradd hynod boblogaidd hwn. Bydd y flwyddyn sylfaen yn rhoi ichi sail academaidd gadarn i’ch galluogi i fynd ymlaen i fwynhau’r radd israddedig lawn yn eich ail flwyddyn.


Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r radd yn canolbwyntio ar brosesau amgylcheddol y gorffennol, y presennol a’r dyfodol, a’u rhyngweithio cymhleth â gweithgareddau dynol, ynghyd ag astudiaeth o ymateb cymdeithas i faterion amgylcheddol naturiol a rhai a achoswyd gan bobl, a sut y cânt eu rheoli.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Gwyddor yr Amgylchedd (gyda blwyddyn sylfaen integredig) yn Aberystwyth:

 • labordy arsylwi ar y ddaear, labordy paleoecoleg, labordy ymchwil ymoleuedd, systemau acwariwm ar gyfer organebau’r môr a dŵr croyw, labordy microsgopeg a bioddelweddu uwch, cyfleusterau ar gyfer dilyniannu DNA, metabolomeg a phroteomeg, a labordy modelu ar gyfer integreiddio data biolegol yn ofodol ac yn amserol
 • cael eich dysgu gan ymchwilwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol yn eu priod feysydd trwy gydol y cwrs
 • sgiliau a hyfforddiant proffesiynol trwy gydol eich cwrs gradd.


Ein Staff

Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: mae gan bob un o'r darlithwyr gymhwyster hyd at safon PhD neu maent yn gweithio tuag at PhD.

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Environmental Management GS00420 20
How to be a Student 1 GS09520 20
How to be a Student 2 GS09320 20
Information in a Post-Truth World GS01120 20
Understanding Change - Environment, People, Places GS00820 20
Organisms and the Environment BR01440 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Representing the Other: Cultures and Clashes GS09820 20
The ‘Othered' Migrant: Social Science Perspectives GS09620 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Earth Surface Environments GS10520 20
Fieldwork Skills GS11320 20
Genetics, Evolution and Diversity BR17120 20
Sut i Greu Planed DA11520 20
Amrywiaeth Microbau a Phlanhigion BG19920 20
Ymchwilio'r Byd: Casglu a Dadansoddi Data DA10320 20

Gyrfaoedd

Mae Cyflogadwyedd wedi’i wreiddio yn ein holl gyrsiau. Mae ein graddedigion yn hyblyg ac yn gallu dibynnu ar set o sgiliau trosglwyddadwy mewn economi fyd-eang sy’n newid yn gyflym. Mae graddedigion y cwrs hwn wedi cael gwaith fel ymgynghorwyr amgylcheddol, cynllunwyr, gweithwyr sifil, tirfesurwyr, ac addysgwyr, ymhlith eraill.


Dysgu ac Addysgu

Dyma’r modiwlau y mae’n bosibl y byddwch yn eu hastudio ar y cwrs hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

 • Sylfaen Sgiliau Academaidd 1 a 2/Academic Skills Foundation 1 & 2
 • Critical Thinking And Research Skills
 • Environmental Management
 • Foundation - Dialogue
 • Learning Experience.

Yr ail flwyddyn:

 • Earth Surface Environments
 • Ecoleg/Ecology
 • Evolution and the Diversity of Life.
 • Fieldwork skills
 • Sut i Greu Planed/How to Build a Planet
 • Y Blaned Werdd/The Green Planet.

Y drydedd flwyddyn:

 • Environmental Microbiology and Monitoring
 • Environmental Science Fieldwork
 • Reconstructing Past Environments
 • Tirfesur Ecolegol/Ecological Surveying.

Y flwyddyn olaf:

 • Environmental Science Dissertation.


Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS

Safon Uwch Available to those who are studying for, or have completed Level 3 qualifications (e.g. A-Levels or BTEC), to include a relevant science subject (biology, geography or environmental studies), and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, work experience in the relevant sector and motivation for study.

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
Available to those who are studying for, or have completed Level 3 qualifications (e.g. A-Levels or BTEC), to include a relevant science subject (biology, geography or environmental studies), and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, work experience in the relevant sector and motivation for study.

Bagloriaeth Ryngwladol:
Available to those who are studying for, or have completed Level 3 qualifications (e.g. A-Levels or BTEC), to include a relevant science subject (biology, geography or environmental studies), and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, work experience in the relevant sector and motivation for study.

Bagloriaeth Ewropeaidd:
Available to those who are studying for, or have completed Level 3 qualifications (e.g. A-Levels or BTEC), to include a relevant science subject (biology, geography or environmental studies), and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, work experience in the relevant sector and motivation for study.

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|