BSc

Gwyddor Ceffylau

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2023

Mae ein gradd ym Mhrifysgol Aberystwyth, sydd â hen hanes o ddysgu gwyddor ceffylau a chyfleusterau addysgu eithriadol ar gyfer y maes pwnc arbenigol hwn, yn caniatáu i chi archwilio maes atgenhedlu ceffylau, gan gynnwys technolegau bridio, maetheg, llesiant a gofal er mwyn sicrhau'r perfformiad gorau posib a'i reoli mewn perthynas â iechyd a ffisioleg ymarfer corff.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Gwyddor Ceffylau ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Bydd gennych fynediad at gyfleusterau addysgu ac ymchwil gwych, gan gynnwys labordai o'r radd flaenaf.
 • Byddwch yn cael eich addysgu gan ein staff addysgu angerddol sy'n adnabyddus yn rhyngwladol, ac sy'n arbenigwyr yn eu meysydd gwyddor anifeiliaid ac ymchwil ceffylau.
 • Mae'r adran yn gartref i ganolfan geffylau anhygoel, gydag arena dan do maint Olympaidd, manège sy'n addas i bob tywydd, corlan gron, cyfleuster cerdded i geffylau, a stablau hurio sy'n cynnwys ardal awyr agored.
 • Mae Aberystwyth wedi'i lleoli mewn lle anhygoel ar yr arfordir, gyda milltiroedd o draethau digyffwrdd i garlamu ar eu hyd rai milltiroedd o'r ganolfan geffylau!
 • Bydd gan bob myfyriwr ar y cwrs hwn gyfle i gyflawni profiad gwaith, cyfnewidfeydd myfyrwyr rhyngwladol, interniaethau, bwrsariaethau, a hyfforddiant tuag at arholiadau Cymdeithas Geffylau Prydain.

Gall myfyrwyr ddewis astudio nifer o fodiwlau IBERS drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae rhagor o wybodaeth ar gael o dan y tab modiwlau!

Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Adran Gwyddorau Bywyd gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant. Mae yn yr Adran nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau Dechrau Medi - 2023

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Animal Breeding: Genetics and Reproduction BR25220 20
Applied Nutrition of Livestock, Horses and Companion Animals BR20720 20
Human, Equine and Canine Exercise Physiology and Locomotion BR25320 20
Dulliau Ymchwil BG27520 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Equine Business BR26120 20
Immunology BR22220 20
One Health Microbiology BR26520 20
Veterinary Health BR27120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Behaviour and Welfare of Domesticated Animals BR35120 20
Equine Nutrition and Pasture Management BR35720 20
Equine Stud Management BR32520 20
Traethawd Estynedig BG36440 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Equine Marketing and Small Business Management BR34720 20
Veterinary Infectious Diseases BR34120 20

Gyrfaoedd

Pa gyfleoedd sydd ar gael i mi?

Mae ein cyn-fyfyrwyr yn dilyn y gyrfaoedd canlynol ar hyn o bryd:

 • Gwyddonydd Ymchwil
 • Gweithio mewn cwmnïau maetheg
 • Rheolwr bridio
 • Busnes amaethyddiaeth
 • Newyddiaduraeth wyddonol
 • Addysgu (ysgolion cynradd ac uwchradd, colegau Addysg Bellach)

Wrth astudio Gwyddor Ceffylau, byddwch yn datblygu sgiliau arbenigol yn cynnwys:

 • y gallu i werthuso anghenion maetheg, hyfforddi a llesiant ceffylau
 • cynnal gwaith monitro ac asesu ffisiolegol.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Fel cangen arbenigol o Swoleg, mae eich gradd BSc mewn Gwyddor Ceffylau yn agor drysau at ystod o gyfleoedd cyffrous ar gyfer swyddi a hyfforddiant pellach. Yn ogystal, bydd y cyfleoedd i wneud lleoliadau gwaith fydd ar gael i chi yn eich helpu i gael profiad gwerthfawr yn y diwydiant.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn archwilio:

 • Anatomeg a ffisioleg ceffylau
 • Egwyddorion allweddol geneteg a metabolaeth
 • Y diwydiant ceffylau
 • Effeithiau ymarfer corff a hyfforddiant ar systemau penodol yn y corff

Gallwch hefyd gymryd rhan mewn taith astudio, a all gynnwys:

 • Gwahanol sefydliadau yn ymwneud â cheffylau
 • Stablau hyfforddi rasio
 • Ffermydd bridio
 • Cyrsiau rasio a gwerthiannau

Gall mentrau eraill a archwilir gynnwys labordai milfeddygol, practisau neu ysgolion milfeddygol, digwyddiadau chwaraeon ceffylau, canolfannau hyfforddi a/neu fridio ceffylau nad ydynt yn rhai pedigri, a thai ocsiwn.

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn archwilio:

 • Maetheg gymhwysol ceffylau
 • Ffisioleg gymharol ymarfer corff
 • Ffisioleg ac anatomeg atgenhedlu mamaliaid
 • Sgiliau ymchwil

Yn ystod y drydedd flwyddyn, byddwch yn astudio:

 • Rheoli ffermydd bridio ceffylau
 • Uwch faetheg ceffylau
 • Anhwylderau treuliol
 • Ymddygiad a llesiant

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Rydym yn addysgu ein myfyrwyr drwy ddarlithoedd, seminarau, gweithdai, sesiynau ymarferol, ymweliadau maes a gwaith labordy. Byddwch yn cael hyfforddiant trylwyr mewn cysyniadau, ymchwil a methodolegau sy'n ymwneud â gwyddor ceffylau. Byddwch yn archwilio hyn drwy ymchwil ac arbrofi mewn labordy, yn ogystal â gwaith ymarferol.

Rydym yn asesu ein myfyrwyr drwy:

 • Draethodau
 • Gwaith ymarferol
 • Cyflwyniadau llafar
 • Arholiadau
 • Adroddiadau labordy
 • Adroddiadau ymarferol
 • Portffolios
 • Dyddiaduron myfyriol
 • Ymarferion bwydo ar ddogn a / neu ddadansoddi bwyd anifeiliaid
 • Erthyglau mewn cylchgronau
 • Tudalennau gwe
 • Podlediadau

Tystiolaeth Myfyrwyr

Mae D322 Gwyddor Ceffylau yn gwrs clòs sy'n cynnwys rhai o'r darlithwyr mwyaf brwdfrydig a gwybodus! Mae'r teithiau sydd ar gael i ni yn cael eu gyrru gan angerdd am y diwydiant ceffylau. Mae'r modiwlau'n plethu'n berffaith; gall hyn ymddangos yn annhebygol i ddechrau, ond erbyn y diwedd, bydd eich awch am wybodaeth wedi'i fodloni! Mae'r ffaith bod y brifysgol wedi'i lleoli gerllaw rhai o'r golygfeydd arfordirol harddaf yn fonws ar ben hynny! Ria Mclean

Mae astudio Gwyddor Ceffylau wedi caniatáu i fi gael dealltwriaeth ddofn o fioleg, gan gymhwyso'r hyn rydw i'n ei ddysgu i'r maes pwnc sydd o ddiddordeb i fi a'r maes rydw i am gael gyrfa ynddo. Mae'r ffaith bod y cwrs yma mor benodol yn golygu fy mod wedi fy amgylchynu gan bobl sydd â diddordebau tebyg, ac rydyn ni'n ysbrydoli ein gilydd i wneud y gorau gallwn ni. Daniel Rutland Barrington

Mwynheais i'r amser a dreuliais yn Aberystwyth, a sylweddolais yn fuan bod y radd Gwyddor Ceffylau yn fy annog i herio'r hyn ro'n i eisoes yn ei wybod am geffylau. Fe alluogodd y profiad yma i fi gael sylfaen gadarn o wybodaeth am geffylau, ac rydw i'n defnyddio hynny nawr i integreiddio gwybodaeth newydd rwy'n ei chael drwy ddatblygiad proffesiynol parhaus.

Jenni - Ymgynghorydd hyfforddi ac ymddygiad ceffylau

Dychwelais i Addysg Uwch fel myfyriwr aeddfed, ac mae gen i atgofion melys o Aber; mwynheais i fy amser yno'n fawr. Pe bai rhywun yn gofyn i fi pam ddewisais i astudio yn Aberystwyth, byddai'n rhaid i fi ddweud ei fod oherwydd y croeso cynnes ges i yn fy nghyfweliad cyntaf, a'r cyfleusterau cymorth dysgu ardderchog sydd ar gael yno

Elizabeth - Gweinyddwr Ceffylau o Waed Pur ar gyfer cwmni Tattersalls Ltd, Newmarket

Roedd y cwrs BSc Gwyddor Ceffylau yn ddymunol iawn; roedd yn cynnwys cydbwysedd da rhwng theori wyddonol a gwybodaeth ymarferol, nid yn unig am geffylau, ond anifeiliaid a phobl hefyd. Dydw i ddim yn difaru dewis astudio yn Aber o gwbl – mae'n cyfuno hyfforddiant, cefnogaeth a chyfleusterau gwych gyda bywyd nos ffantastig. Mae'n lle bach a chyfeillgar, gyda golygfeydd syfrdanol – fel lle i astudio, byddwn i'n ei argymell i bawb

Melenie – Cynorthwyydd Golygyddol, Cylchgrawn Horse & Rider


Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC gan gynnwys B mewn Bioleg

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Biology

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|