BSc

Biowyddor Ceffylau a Milfeddygol (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

Biowyddor Ceffylau a Milfeddygol (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) Cod D335 Cofrestra nawr am ein Diwrnodau Agored. Cofrestra nawr am ein Diwrnodau Agored.

Ymgeisio Nawr

Trosolwg o'r Cwrs

Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Microbial Diversity BR12110 10
Biochemistry and the Cellular Basis of Life BR15320 20
Disease Diagnosis and Control BR15420 20
Equine Anatomy and Physiology BR10910 10
Equine Exercise Physiology BR11010 10
Exploring Genetics BR14410 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Equine Study Tour BR14210 10
Molecular Laboratory Skills BR12210 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Animal Breeding: Genetics and Reproduction BR25220 20
Immunology BR22220 20
Veterinary Health BR27120 20
Applied Nutrition of Livestock, Horses and Companion Animals BR20720 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ethology BR21620 20
Vertebrate Zoology BR26820 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Integrated Year in Industry BRS0060 60

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Behaviour and Welfare of Domesticated Animals BR35120 20
Veterinary Infectious Diseases BR34120 20
Veterinary Pharmacology and Disease Control BR36820 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Equine Nutrition and Pasture Management BR35720 20
Equine Stud Management BR32520 20

Cyflogadwyedd

Pa gyfleoedd sydd ar gael i mi?

Mae ein cyn-fyfyrwyr yn dilyn gyrfaoedd yn y meysydd canlynol ar hyn o bryd:

 • Gwyddonydd Ymchwil;
 • Gweithio mewn cwmnïau maetheg;
 • Y diwydiant fferyllol;
 • Astudiaeth ôl-raddedig Msc a PhD

Wrth astudio Gwyddor Ceffylau, byddwch yn datblygu sgiliau arbenigol yn cynnwys:

 • Y gallu i werthuso anghenion ffisiolegol ystod o rywogaethau o ran iechyd a chlefydau, gyda phwyslais arbennig ar geffylau.

Rhagor o wybodaeth:

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Fel cangen arbenigol o Swoleg, mae eich gradd BSc mewn Biowyddor Ceffylau a Milfeddygol yn agor drysau at ystod o gyfleoedd cyffrous ar gyfer swyddi a hyfforddiant pellach. Yn ogystal, bydd y cyfleoedd lleoliadau gwaith fydd ar gael i chi yn eich helpu i gael profiad gwerthfawr yn y diwydiant.

Dysgu ac Addysgu

Os oes gennych ddiddordeb yn y fioleg sy'n sail i iechyd a llesiant ceffylau ac ystod o anifeiliaid eraill, yna mae'r cwrs Biowyddor Ceffylau a Milfeddygol yn addas i chi. Dyma pam rydyn ni'n meddwl mai Aberystwyth yw'r lle gorau un i gyflawni eich taith o ddarganfod.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Gallwch ymchwilio i'r pwnc o safbwyntiau clinigol a llesiant, hyd at y datblygiadau diweddaraf ym maes biodechnoleg anifeiliaid, biofoeseg a chlefydau heintus. Mae strwythur manwl y cwrs i'w weld drwy glicio'r tab 'cynnwys y cwrs'. Mae meysydd pwnc enghreifftiol yn cynnwys:

 • Anatomeg a ffisioleg
 • Egwyddorion geneteg a metabolaeth
 • Ffisioleg ymarfer corff ceffylau
 • Rheoli ceffylau perfformio
 • Taith astudio ceffylau
 • Egwyddorion gwyddor filfeddygol
 • Ymddygiad a llesiant anifeiliaid
 • Maetheg
 • Rheoli ffermydd bridio ceffylau
 • Gwyddor filfeddygol gymhwysol
 • Cyffuriau milfeddygol a chlefydau heintus milfeddygol

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Darperir y cwrs hwn drwy raglen gytbwys o ddarlithoedd, seminarau, gweithdai, sesiynau ymarferol, ymweliadau maes a gwaith labordy. Bydd gennych gyfle i ddatblygu astudiaeth o gysyniadau, ymchwil a methodoleg yn ymwneud â biowyddor ceffylau a milfeddygol. Byddwch yn archwilio hyn drwy ymchwil ac arbrofi mewn labordy, yn ogystal â thasgau ymarferol. Gallwch hefyd gymryd rhan mewn taith astudio, a fydd yn cynnwys ystod o sefydliadau gwahanol yn ymwneud â cheffylau, a gall gynnwys stablau hyfforddi rasio, ffermydd bridio, cyrsiau rasio ac ysbytai milfeddygol.

Byddwch yn cael eich addysgu gan wyddonwyr arbenigol sydd ag enw da yn rhyngwladol, ac sy'n cynnal ymchwil mewn ystod eang o feysydd gwyddor anifeiliaid a cheffylau. Mae ein darlithwyr yn athrawon angerddol hefyd, ac mae ganddynt flynyddoedd o brofiad yn cyfathrebu gwyddor ceffylau ac anifeiliaid eraill.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 128 - 104

Safon Uwch ABB-BCC with B in Biology

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Biology

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|