BA

Astudiaethau Ffilm a Theledu

Os oes diddordeb ganddoch chi mewn darluniau byw fel ffurf ar gelfyddyd neu ddiwydiant, bydd ein gradd amrywiol mewn Astudiaethau Ffilm a Theledu yn rhoi lle i chi archwilio gwahanol ymagweddau technegol a beirniadol mewn amgylchedd creadigol.

Rydyn ni'n cynnig addysg arbenigol ar greu ffilmiau dogfennol, ffuglennol ac arbrofol, cynhyrchu aml-blatfform, cynhyrchu mewn stiwdio a sgriptio, ynghyd â sinema gelf, arswyd a chwlt, Hollywood, astudiaethau rhywedd, estheteg teledu, diwylliannau digidol a gemau fideo.

Mae'r cwrs hwn, sydd wedi'i ddylunio i roi cyfuniad o sgiliau ymarferol, hyder creadigol ac ymwybyddiaeth feirniadol i fyfyrwyr, yn agor llawer o lwybrau i ddiwydiant cyffrous.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Astudiaethau Ffilm a Theledu yn Aberystwyth?

 • Byddwch yn cael eich addysgu a'ch mentora gan dîm o arbenigwyr ac ymarferwyr sy'n adnabyddus yn rhyngwladol
 • Rydyn ni'n adran fywiog a chreadigol, lle mae drama a theatr, ffilm a'r cyfryngau, a senograffeg a dylunio theatr yn dod ynghyd
 • Byddwch yn elwa ar ein profiadau dysgu ategol, lle mae damcaniaeth ac arfer wedi'u dylunio i fwydo'i gilydd.
 • Fel adran, mae myfyrwyr yn elwa ar ein cysylltiadau gyda phartneriaid allweddol yn y diwydiant, fel y BBC, S4C, BAFTA Cymru, Gŵyl Ffilmiau Tribeca (Efrog Newydd), Fiction Factory, Tinopolis, Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Caeredin, yr Archif Ddarlledu Genedlaethol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac Avid. Mae'r partneriaid hyn yn cynnig cyfle ardderchog i rwydweithio a chysylltu gyda phobl yn y diwydiant cyn graddio
 • Bydd gennych fynediad at ein cyfleusterau a'n hadnoddau ardderchog ar gyfer gwaith ymarferol: tair stiwdio ymarfer gyda chyfleusterau technegol hyblyg; dwy stiwdio fawr ag offer proffesiynol, gyda rigiau goleuo digidol wedi'u rheoli drwy gonsolau Strand Lighting ac ETC Congo, Systemau Sain Yamaha a Soundcraft, Systemau Clyweledol Sanyo a goleuo Strand, a dau NXAMP; a chyfleusterau gwisgoedd
 • Ar ein campws, a drws nesaf i Ganolfan y Celfyddydau, mae un o ganolfannau celfyddydau mwyaf Cymru, sy'n cyflwyno dangosiadau, sgyrsiau, dosbarthiadau meistr, arddangosfeydd a gwyliau ffilm yn rheolaidd
 • Mae Prifysgol Aberystwyth yn adnabyddus am fod â nifer fawr o glybiau a chymdeithasau, felly gallwch fod yn sicr y byddwch yn llenwi'ch amser rhwng eich astudiaethau a chymryd rhan yng ngweithgareddau eich clwb/cymdeithas o ddewis
 • Os ydych chi'n chwilio am brofiad y tu hwnt i Aberystwyth, bydd gan bob myfyriwr gyfle i gymryd rhan mewn lleoliad astudio dramor gydag un o'n prifysgolion partner yn Ewrop drwy raglen Erasmus+ a rhai lleoliadau pellach gyda'n rhaglen Cyfnewid Rhyngwladol. Darganfyddwch lle gallai eich antur fynd â chi!


Ein Staff

Mae holl staff academaidd yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn gwneud gwaith ymchwil a/neu'n ymwneud â phrosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth, ac mae ganddynt naill ai gymwysterau academaidd perthnasol ar lefel doethuriaeth neu brofiad proffesiynol ac arbenigedd cyfatebol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Making Short Films 1 FM11420 20
Studying Film FM10120 20
Studying Television FM10220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Making Short Films 2 FM11240 40
Movements in Film History FM11120 20
Studying Communication FM10720 20
Studying Media FM10620 20
Writing Continuing TV Drama FM17320 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Work in the Media Industries FM23820 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Art Cinema FM24420 20
Digital Culture FM25520 20
LGBT Screens FM20120 20
Media, Politics and Power FM22620 20
Stardom and Celebrity FM21520 20
Television Genre FM20620 20
Youth Cultures FM22320 20
Creative Documentary FM26520 20
Creative Fiction: Horror FM20920 20
Creative Studio FM25420 20
Writing for Film and Television FM21620 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Contemporary Film and the Break-Up of Britain FM30020 20
Contemporary TV Drama FM30320 20
Cult Cinema: Texts, Histories and Audiences FM38220 20
Experimental Cinema FM34520 20
Gender and the Media FM38320 20
Independent Research Project FM36040 40
Television History FM32620 20
Videogame Theories FM38420 20
Documentary Production FM33740 40
Experimental Media Production FM33540 40
Fiction Film Production FM34240 40
Scriptwriting 1 FM37020 20
Scriptwriting 2 FM37120 20

Cyflogadwyedd

Beth alla i wneud gyda gradd mewn Astudiaethau Ffilm a Theledu?

Mae llawer o'n graddedigion wedi bod yn llwyddiannus yn cael swyddi yn y meysydd canlynol:

 • Ymchwilwyr, golygyddion, rheolwyr llawr, gweithredwyr camera, dylunwyr neu gyfarwyddwyr ar gyfer cwmnïau cynhyrchu ffilm a theledu
 • Dosbarthu ffilmiau
 • Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus
 • Rhaglenni gwyliau ffilmiau
 • Hysbysebu
 • Gweinyddu yn y celfyddydau
 • Addysg.

Pa sgiliau bydda i'n eu cael o'r radd?

Mae myfyrwyr yn ein hadran yn meithrin sgiliau trosglwyddadwy y mae galw mawr amdanynt ymhlith cyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • cymhwyso sgiliau creadigol, dychmygus a datrys problemau mewn ystod o sefyllfaoedd
 • ymchwilio, gwerthuso a threfnu gwybodaeth
 • strwythuro a chyfathrebu syniadau yn effeithiol mewn ystod o sefyllfaoedd gan ddefnyddio ystod o ddulliau
 • gweithio'n annibynnol a gydag eraill
 • trefnu eich amser yn effeithiol a defnyddio'ch sgiliau
 • gwrando a gwneud defnydd o gyngor beirniadol
 • ysgogi a disgyblu'ch hunain
 • defnyddio ystod o sgiliau ac adnoddau technoleg gwybodaeth
 • bod yn entrepreneuraidd wrth ddatblygu prosiectau diwylliannol.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn astudio:

 • Modiwlau ymarferol sy'n datblygu sgiliau ym mhob cam o'r broses gynhyrchu: sgriptio, saethu, cyfarwyddo a golygu
 • Modiwlau cyflwyniadol craidd mewn hanes, theori a dadansoddi ffilm a theledu
 • Dewis o fodiwlau: Mudiadau yn Hanes Ffilm, Astudio Cyfathrebu, ac Astudio'r Cyfryngau

Yn ystod yr ail flwyddyn, bydd gennych gyfle i gyflawni'r canlynol:

 • Datblygu sgiliau cynhyrchu mewn stiwdio, creu ffilmiau dogfennol, ac ysgrifennu ar gyfer ffilm a theledu
 • Meithrin dealltwriaeth a sgiliau beirniadol allweddol mewn ystod o fodiwlau damcaniaethol sy'n cyd-fynd ac sy'n cwmpasu sinema prif ffrwd, creu ffilmiau dogfennol, sinema gelf a materion cyfoes mewn diwylliant digidol 
 • Cynyddu eich cyflogadwyedd a'ch sgiliau trosglwyddadwy drwy'r modiwl craidd lleoliad gwaith.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, bydd modd i chi:

 • Arbenigo mewn cynhyrchu dogfennol, ffilmiau ffuglennol, cyfryngau arbrofol neu sgriptio, a meithrin sgiliau uwch yn y meysydd hyn
 • Astudio meysydd pwnc arbenigol sy'n ymdrin â ffilm gyfoes, hanes technoleg, ffilm arbrofol, sinema cwlt, a theledu'r ugeinfed ganrif.
 • Dechrau prosiect ymchwil annibynnol, gan arwain at draethawd hir ar bwnc o'ch dewis yn ymwneud â ffilm a theledu 
 • Elwa ar gefnogaeth ac arweiniad helaeth waeth pa lwybr rydych chi'n ei ddewis

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Byddwch yn cael eich addysgu drwy ystod o ddarlithoedd, seminarau, dangosiadau, arddangosiadau technegol a gwaith prosiect grŵp. Mae'r amrywiaeth hon yn y gweithgarwch yn rhan hanfodol o'n hathroniaeth, ac mae'n creu amgylchedd dysgu sy'n gyffrous a chynhyrchiol mewn modd unigryw.

Sut bydda i'n cael fy asesu?

Rydym yn asesu ein myfyrwyr yn y ffyrdd canlynol:

 • Prosiectau fideo a ffilm, yn unigol ac mewn grŵp
 • Dyddiaduron cynhyrchu, dramâu a sgriptio
 • Cofnodion myfyriol a blogiau 
 • Traethodau fideo a thraethodau traddodiadol 
 • Cyflwyniadau a chynigion mewn seminarau

Gellid defnyddio'r holl ddeunyddiau hyn i gynhyrchu portffolio gwaith i'w gyflwyno i ddarpar gyflogwyr.

Rhagor o wybodaeth:

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cynllun gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblem neu ymholiad, boed yn academaidd neu'n bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Barn ein Myfyrwyr

Yr hyn dw i'n ei hoffi fwyaf am Astudiaethau Ffilm a Theledu yw'r staff addysgu. Maen nhw'n weithwyr proffesiynol profiadol sy'n ddynamig, yn frwdfrydig, ac yn bwysicaf oll, yn hawdd mynd atyn nhw; mae'n golygu bod y profiad dysgu yn hwyliog, ac mae fy hyder wedi cynyddu o ganlyniad. Dw i hefyd yn mwynhau'r modiwlau amrywiol sydd ar gael. Mae'r sesiynau ymarferol yn wych gan eu bod yn caniatáu i fi arbrofi gyda fy syniadau fy hun, ond gan ddysgu sgiliau gwerthfawr i fi ar yr un pryd. Fy hoff fodiwlau hyd yma yw Ysgrifennu Sgript; ac Ysgrifennu ar gyfer Ffilm a Theledu. Dw i wrth fy modd yn ysgrifennu'n greadigol, ac mae'r modiwlau yma yn fy ngalluogi i ddatblygu fy nychymyg. 

Angela Wendy Rumble

Mae Astudiaethau Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth yn anhygoel. Mae gan y cwrs awyrgylch gwych, sy'n dangos mor dda yw'r cysylltiad rhwng y myfyrwyr a'r darlithwyr. Mae ochr academaidd y cwrs yn ddadlennol; mae'n cyffwrdd ag ystod eang o bynciau ac yn ymdrin â phob un o'r rhain yn fanwl, ac mae hyn yn gweithio'n dda hyd yn oed ar gyfer y myfyrwyr hynny sy'n dymuno canolbwyntio mwy ar y modiwlau ymarferol. Yn ogystal, mae'r adran yn cynnig digonedd o gyfleoedd ar gyfer profiad gwaith, ynghyd â chyfleoedd i fyfyrwyr fireinio'u sgiliau y tu allan i'r ystafell ddosbarth gydag offer yr adran. Mae yna hefyd gymdeithas ffilm boblogaidd. 

Joe Williams

Yr hyn dw i'n ei fwynhau ynghylch Astudiaethau Ffilm a Theledu yw'r amrywiaeth o feysydd dw i wedi cael cyfle i fod yn rhan ohonyn nhw. Llynedd, fydden i byth wedi bod â'r hyder na'r ddealltwriaeth i drefnu tîm cynhyrchu, i greu a marchnata ffilmiau byrion ac i weithio mewn stiwdio tri chamera. Yr hyn ro'n i'n chwilio amdano gan Brifysgol Aberystwyth oedd y sgiliau i ddod yn wneuthurwr ffilm; a'r hyn ges i oedd sgiliau ymarferol, dealltwriaeth o drafodaethau academaidd, a chysylltiadau sydd wedi rhoi dealltwriaeth o'r diwydiant ffilm a theledu i fi. 

Peter Gosiewski

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|