BSc

Mathemateg Gyllidol

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Drwy ddewis astudio'r radd hon mewn Mathemateg Gyllidol, byddwch yn datgelu disgyblaeth ddiddorol a heriol. Mae mathemateg yn hanfodol bwysig i gymdeithas fodern, yn enwedig drwy ei chyfraniad i'r byd ariannol.

Trosolwg o'r Cwrs

Sefydlwyd y cwrs gradd Mathemateg Gyllidol mewn ymateb i'r galw cynyddol ymhlith cyflogwyr yn y sector cyllidol am raddedigion sydd â dealltwriaeth o fathemateg. Bydd craidd mathemategol y radd yn addysgu sgiliau allweddol ym maes algebra, calcwlws ac ystadegau, er enghraifft. Yn ogystal, byddwch yn astudio mathemateg mewn cyd-destun ariannol, er enghraifft modelu stocastig y farchnad stoc, ac yn meithrin dealltwriaeth gadarn o egwyddorion economeg ac egwyddorion cyfrifo a rheolaeth ariannol.

Pam astudio Mathemateg Gyllidol ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Byddwch yn archwilio disgyblaeth sy'n heriol yn ddeallusol ac yn ddefnyddiol yn alwedigaethol, gan roi sgiliau i chi sy'n berthnasol i ystod eang o ddewisiadau gyrfaol.
 • Byddwch yn astudio o dan arbenigwyr mewn ystod eang o ddisgyblaethau. Mae ein darlithwyr yn athrawon ymroddedig; mae rhai'n dod o gefndir proffesiynol, gan wreiddio eich astudiaeth mewn cyd-destun proffesiynol go iawn, ac mae llawer ohonynt yn ymchwilwyr gweithgar, sy'n ehangu ffiniau eu gwybodaeth.
 • Mae'r radd hon wedi'i hachredu gan y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA), sef cymdeithas broffesiynol a dysgedig gwledydd Prydain ar gyfer mathemateg, sy'n cyfrannu'n uniongyrchol ar eich cydnabyddiaeth fel Mathemategydd Siartredig.
 • Mae'r Adran hefyd yn cynnig nifer o fodiwlau a gaiff eu haddysgu'n gyfan gwbl neu'n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan yr Adran.
Ein Staff

Mae’r holl ddarlithwyr yn yr Adran Mathemateg wedi’u cymhwyso i lefel PhD ac yn weithgar ym myd ymchwil. Mae gan y rhan fwyaf gymhwyster addysgu uwchraddedig ac mae’n rhaid i staff newydd gwblhau’r TUAAU. Mae’r adran hefyd yn cyflogi nifer o diwtoriaid rhan-amser, sydd â phrofiad dysgu eang, a rhai arddangoswyr sy’n cael eu dewis o blith ein myfyrwyr israddedig ac uwchraddedig.

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Accounting and Finance for Specialists AB11220 20
Algebra MT10510 10
Calcwlws MT10610 10
Hafaliadau Differol MT11210 10
Hanfodion Cyfrifeg a Chyllid CB11120 20
Algebra a Chalcwlws Pellach MT11010 10
Dadansoddi Mathemategol MT11110 10
Tebygoleg MT10310 10
Ystadegaeth MT11310 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cynllunio Gyrfa a Datblygu Sgiliau MT12910 10
Geometreg Gyfesurynnol a Fectoraidd MT10110 10
Cynllunio Gyrfa a Datblygu Sgiliau MT12910 10
Geometreg Gyfesurynnol a Fectoraidd MT10110 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Statistics MA26620 20
Corporate Finance and Financial Markets AB21420 20
Distributions and Estimation MA26010 10
Intermediate Management Accounting AB21220 20
Introduction to Numerical Analysis and its applications MA25220 20
Algebra Llinol MT21410 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dadansoddiad Cymhlyg MT21510 10
Dadansoddiad Cymhlyg MT21510 10
Dadansoddiad Real MT20110 10
Introduction to Abstract Algebra MA20310 10
Real Analysis MA20110 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Investments and Financial Instruments AB31320 20
Probability and Stochastic Processes MA37410 10
Stochastic Models in Finance MA37810 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advanced Financial Accounting AB31120 20
Comparative Statistical Inference MA36010 10
Graffiau a Rhwydweithiau MT32410 10
Graphs and Networks MA32410 10
Hafaliadau Differol Rhannol MT34110 10
Linear Statistical Models MA36510 10
Normau a Hafaliadau Differol MT30210 10
Norms and Differential Equations MA30210 10
Partial Differential Equations MA34110 10
The Role and Practice of Auditing AB31620 20

Gyrfaoedd

Beth alla i ei wneud gyda gradd mewn Mathemateg Gyllidol?

Bydd gradd mewn Mathemateg Gyllidol yn eich rhoi mewn sefyllfa i ateb galw cynyddol yn y sector cyllidol am raddedigion sydd â dealltwriaeth gadarn o fathemateg. Yn ogystal, yn ystod eich cyfnod yn Aberystwyth, byddwch yn cael nifer o gyfleoedd i wella eich cyflogadwyedd neu i gael profiad gwaith gwerthfawr. Mae ein graddedigion wedi cael gwaith ym maes cyfrifo, bancio, dadansoddi risg, gwaith actiwaraidd, rheolaeth ariannol a dadansoddi buddsoddiadau.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i fi yn y Brifysgol?

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein holl addysgu. Bydd astudio am radd mewn Mathemateg Gyllidol yn eich paratoi gydag ystod o sgiliau trosglwyddadwy sy'n werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • ssgiliau ymchwil a dadansoddi data
 • sgiliau mathemategol a chyfrifiadol uwch
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • sylfaen drylwyr mewn sgiliau technoleg gwybodaeth
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb.

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn astudio:

 • algebra a chalcwlws
 • hafaliadau differol a dadansoddi mathemategol
 • tebygolrwydd ac ystadegau
 • egwyddorion economeg a chyfrifo ariannol

Yn ystod yr ail a'r drydedd flwyddyn, bydd modd i chi ddewis modiwlau o blith ystod eang o opsiynau, gan gynnwys:

 • econometreg a dadansoddi buddsoddiadau
 • dulliau stocastig ac ystadegau cymhwysol a phur

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Darperir y radd hon drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau a dosbarthiadau ymarferol.

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o waith cwrs, cyflwyniadau, adroddiadau ac arholiadau.

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cwrs gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.

Tystiolaeth Myfyrwyr

Does dim pwnc diflas byth, ac mae'r cwrs yn mynd yn llawer dyfnach i fathemateg nag o'n i'n ei ddisgwyl. Mae cymaint o wahanol fodiwlau i ddewis ohonynt, felly bydd rhywbeth sydd o ddiddordeb i chi bob amser. Mae'r darlithwyr bob amser yn barod i helpu. Elin Wyn Hughes

Mae Mathemateg Gyllidol yn gwrs gwych gyda darlithwyr cyfeillgar ac agos-atoch. Mae'r cynnwys bob amser yn ddiddorol iawn, ond yn heriol i'r graddau cywir. Mae'r adran gyfan yn gweithio'n effeithiol i gynnig yr holl gyfleusterau sydd eu hangen i gael gradd dda. Jennifer O'Neil

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC to include B in Mathematics

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM-DDM with B in A level Mathematics

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Mathematics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Mathematics

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|