Prif Ffeithiau

GR11
 • Tariff UCAS

  112 - 120

 • Hyd y Cwrs

  4 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  33%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Drwy astudio Ffrangeg/Mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwch yn dod yn arbenigwr amryddawn ar lawer o agweddau ar Ffrainc a gwledydd eraill lle siaredir Ffrangeg, ac ar yr un pryd yn cael archwilio iaith mathemateg sy'n sail i lawer o'r byd modern.

Mae'r ddwy adran yn ceisio creu amgylchedd dysgu cyfeillgar, agored a chefnogol, lle gall myfyrwyr gyflawni eu llawn botensial.

Bydd cyfuniad o Ffrangeg a Mathemateg yn caniatáu i chi ddatblygu sgiliau y mae galw mawr amdanynt ymhlith cyflogwyr ar draws ystod o ddiwydiannau.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes Ffrangeg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

100% o fyfyrwyr yr Adran Ieithoedd Modern yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2020

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

92% boddhad cyffredinol yn yr Adran Fathemateg (ACF 2020).

2ail yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Mathemateg, a 5ed yn y DU am Brofiad Myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

96% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Mathemategol yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Ffrangeg/Mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae ystod eang o arbenigedd ar gael yn yr Adran, ac mae hyn i'w weld yn y dewis o fodiwlau rydym yn eu cynnig. Gallai myfyrwyr ddewis modiwlau ar ieithyddiaeth (fodern a hanesyddol); dialecteg (astudiaeth o wahanol ffurfiau ar Ffrangeg, o'r gorffennol a'r presennol); llenyddiaeth; hanes syniadau a mudiadau artistig; portreadau llenyddol o Baris, llenyddiaeth teithio a materion cyfoes.
 • B ydd pob myfyriwr ar y cwrs hwn yn treulio eu trydedd flwyddyn yn byw'n annibynnol mewn gwlad lle siaredir Ffrangeg. Gallech ddewis astudio yn y Brifysgol, gweithio fel cynorthwyydd iaith, neu ffurfiau eraill ar leoliadau gwaith.
 • Mae Mathemateg yn cael ei haddysgu yn Aberystwyth ers 1872, felly mae'r adran yn adeiladu ar dros 140 mlynedd o ragoriaeth addysgu.
 • Bydd mathemateg fel pwnc yn rhoi cyfle i chi ddatgelu disgyblaeth sy'n cyfuno nodi a dadansoddi siapau a phatrymau gyda'r gallu i ddadansoddi data yn hyderus.
 • Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn cael cyflwyniad cynhwysfawr i astudiaethau Ffrengig a sgiliau ymchwil perthnasol ar ffurf tiwtorialau. 
 • Byddwch yn dod yn fyfyriwr mewn Adran Ieithoedd Modern a sgoriodd 93% ar gyfer bodlonrwydd myfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017 (ACF, 2017), sy'n dangos ein hymrwymiad i roi profiad cofiadwy a gwerthfawr i chi. Mae'r Adran Fathemateg hefyd wedi cael sgôr bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr o 100% (ACF 2018). 
 • Yn ystadegol, mae graddedigion Ieithoedd Modern ymhlith y graddedigion mwyaf cyflogadwy. Yn adroddiad Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2017 a gyhoeddwyd yn 2018, nodwyd bod gradd mewn Ieithoedd Modern yn cynnig llwybr clir tuag at swydd neu astudiaeth bellach. Yn ein hadran ni, roedd 95% o'n graddedigion mewn gwaith neu astudiaeth bellach ymhen 6 mis ar ôl graddio (HESA 2018). O'r Adran Fathemateg, roedd 96% o'r myfyrwyr a raddiodd yn 2017 mewn gwaith neu astudiaeth bellach ymhen 6 mis ar ôl graddio, ac mae'r ffigur hwn 4% yn uwch na'r canran cyfartalog ar gyfer myfyrwyr Mathemateg (HESA 2018). Yn ogystal, bu i'r Canllaw Prifysgolion Da a gyhoeddir gan y Times a'r Sunday Times ein gosod ymhlith y deg adran orau o ran rhagolygon graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ar gyfer pwnc Ffrangeg. Mae ein dull pwrpasol o addysgu yn sicrhau y bydd eich cyfnod pontio o'r brifysgol i'r byd gwaith yn un llyfn.
 • Mae'r radd hon ar gael i ddechreuwyr a myfyrwyr ar lefel uwch. Bydd dechreuwyr yn cyflawni cwrs dwys yn ystod y flwyddyn gyntaf.
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Mae’r holl ddarlithwyr yn yr Adran Mathemateg wedi’u cymhwyso i lefel PhD ac yn weithgar ym myd ymchwil. Mae gan y rhan fwyaf gymhwyster addysgu uwchraddedig ac mae’n rhaid i staff newydd gwblhau’r TUAAU. Mae’r adran hefyd yn cyflogi nifer o diwtoriaid rhan-amser, sydd â phrofiad dysgu eang, a rhai arddangoswyr sy’n cael eu dewis o blith ein myfyrwyr israddedig ac uwchraddedig.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra A Chalcwlws Pellach * MT11010 10
Dadansoddi Mathemategol * MT11110 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra * MA10510 10
Beginners French 1 FR10920 20
Beginners French 2 FR11020 20
Calculus * MP10610 10
Coordinate And Vector Geometry * MA10110 10
Differential Equations * MA11210 10
French Language Advanced FR19930 30
Images Of France: The French Family FR12910 10
Probability * MA10310 10
Statistics * MA11310 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Introduction To European Film EL10520 20
Introduction To French Studies FR11120 20
Language, Culture, And Identity In Europe EL10820 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra Llinol * MT21410 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dadansoddiad Real * MT20110 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Complex Analysis * MA21510 10
French Language FR20130 30

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
"...ismes" Cultural And Artistic Movements In 20th C. France FR29110 10
Advanced Dynamics MA25710 10
Applied Statistics MA26620 20
Distributions And Estimation * MA26010 10
Extended Essay Module EL20510 10
Gender In Modern And Contemporary French Culture FR21020 20
Humour And Literature FR26120 20
Hydrodynamics 1 * MA25610 10
Introduction To Abstract Algebra MA20310 10
Introduction To Numerical Analysis And Its Applications * MA25220 20
Language Of Business 1 FR20310 10
Narrating And Visualising French Colonialism FR28020 20
Self-writing, 18th-21st Centuries FR27020 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Abroad Year Credits MAS0060 60
Year Abroad Assessment FRS0060 60

Cyflogadwyedd

Beth alla i ei wneud gyda gradd mewn Ffrangeg a Mathemateg?

Mae ein graddedigion wedi cael swyddi yn y sectorau canlynol:

 • ymgynghori ystadegol
 • addysgu
 • cyfrifo a bancio
 • dadansoddi risg a gwaith actiwaraidd
 • rheolaeth ariannol a dadansoddi buddsoddiadau
 • technoleg gwybodaeth a gwyddor data
 • cyfieithu a chyfieithu ar y pryd
 • marchnata a chyfathrebu.

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd mewn Ffrangeg a Mathemateg yn eich paratoi gydag ystod o sgiliau trosglwyddadwy sy'n werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb
 • sgiliau ymchwil.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd.

Yn ystod eich pedair blynedd, bydd gennych bedair awr wythnosol o waith iaith, sy'n cynnwys gwaith:

 • llafar
 • ysgrifenedig
 • clywedol
 • cyfieithu.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn archwilio:

 • cyflwyniad i astudiaethau llenyddol a gwareiddiad
 • ffilm Ewropeaidd
 • algebra a chalcwlws
 • geometreg
 • tebygolrwydd differol ac ystadegau
 • gwleidyddiaeth a diwylliant ieithyddol ledled Ewrop.

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn archwilio:

 • y posibilrwydd o wneud prosiect ymchwil annibynnol
 • yr opsiwn o astudio modiwlau iaith arbenigol (iaith busnes ac ati)
 • dadansoddi a hafaliadau differol rhannol
 • algebra haniaethol a llinol
 • modelu ystadegol
 • hydrodynameg
 • dewis eang o fodiwlau cynnwys ar lenyddiaeth, ffilm a chelf
 • materion cyfoes mewn cymdeithasau Ffrengig a Ffrangeg
 • dysgu Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, byddwch yn cyflawni eich Blwyddyn Dramor, lle byddwch yn astudio gyda'n Prifysgolion partner o dan Raglen Erasmus +

Yn ystod eich blwyddyn olaf, byddwch yn astudio:

 • semanteg a geiriaduraeth
 • ieithyddiaeth Ffrangeg
 • mudiadau artistig a diwylliannol
 • llenyddiaeth Ffrangeg y 18fed a'r 19eg Ganrif
 • materion cyfoes mewn gwlad lle siaredir Ffrangeg
 • prosiect ymchwil annibynnol gorfodol.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Addysgir ein myfyrwyr drwy gyfrwng darlithoedd, seminarau, a gweithdai iaith.

Rydym yn asesu ein myfyrwyr mewn ystod o ffyrdd, yn dibynnu ar y modiwlau. Yn ein dosbarthiadau iaith, byddwch yn cael eich asesu drwy asesiadau parhaus ac arholiad ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf a'r bedwaredd flwyddyn. Asesir ein modiwlau dewisol a gorfodol drwy waith cwrs ar ffurf cyflwyniad a/neu draethawd ac arholiad.

Caiff eich cynnydd ei fonitro'n rheolaidd drwy ymgynghoriadau tiwtorialau a gyda'r Portffolio Datblygiad Personol (PDP). Yn ystod eich blwyddyn olaf, er mwyn eich paratoi ar gyfer bywyd ar ôl y brifysgol, yn lle'r PDP bydd gofyn i chi lunio CV a llythyr eglurhaol yn Ffrangeg.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 112 - 120

Lefel A BBB-BBC to include B in Mathematics and B in French (unless to be studied as a beginner)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM to include B in A level Mathematics and B in French (unless to be studied as a beginner)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26 with 5 points in Mathematics and French at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Mathematics and French

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|