Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Mae’r radd hon yn ddelfrydol i’r rheini sydd wedi sefydlu diddordebau eang yn y byd Ffrangeg ei iaith ac sy’n awyddus i ddysgu mwy mewn amgylchedd cyfeillgar a chydweithredol. Cewch eich tywys trwy amrywiol nodweddion, themâu a chyfnodau yr iaith Ffrangeg, yr hanes wleidyddol-gymdeithasol, llenyddiaeth, ffilm a diwylliant. Does dim angen sgiliau blaenorol yn eich dewis iaith gan y gallwch ymuno ar lefel dechreuwr, a gweithio tuag at lefel uchel o ruglder.

Trosolwg o'r Cwrs

Yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd, caiff eich gallu ieithyddol ei wella trwy hyfforddiant wythnosol sy’n cwmpasu gwrando, darllen/ysgrifennu, a sgwrsio, yn ogystal â gramadeg, cyfieithu, a ieithyddiaeth. Yn y flwyddyn gyntaf, bydd Dechreuwyr (heb Ffrangeg Safon Uwch neu gyfatebol) yn astudio cwrs iaith dwys. Bydd yr holl fyfyrwyr yn astudio modiwl a fydd yn eu cyflwyno i’r cwestiynau a’r testunau sy’n allweddol i hanes Ffrainc a gwledydd Ffrangeg eu hiaith. Cewch hefyd ddethol o blith modiwlau dewisol ar ddiwylliant, llenyddiaeth a hanes (sy’n cwmpasu ystod o genres a chyfnodau hanesyddol); ffilm; hanes syniadau a mudiadau artistig; a materion cyfoes.

Eich blwyddyn dramor

Dyma’r uchafbwynt i bob myfyriwr, a bydd yn un o’r profiadau mwyaf cofiadwy a gewch yn eich bywyd. Rydym yn cynnig yr opsiynau canlynol i’n myfyrwyr:

 • astudio yn un o’n prifysgolion partner ledled Ewrop
 • astudio mewn ysgol iaith breifat
 • gweithio fel Cynorthwyydd dysgu Saesneg gyda’r Cyngor Brydeinig
 • mynd ar leoliad profiad gwaith mewn gwlad Ffrangeg ei hiaith.


Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Beginners French 1 FR10920 20
Beginners French 2 FR11020 20
French Language Advanced FR19930 30
Images of France: The French Family FR12910 10
Introduction to French Studies FR11120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Introduction to European Film EL10520 20
Language, Culture, and Identity in Europe EL10820 20

Gyrfaoedd

Yn ystadegol, mae ieithyddion modern ymhlith y graddedigion mwyaf cyflogadwy, ac mae ein graddau hefyd yn mynd â’n myfyrwyr ar draws y byd. Mae ein graddedigion yn mynd ymlaen i amrywiaeth eang o broffesiynau gan gynnwys

 • dysgu ac academia
 • gweinyddu
 • rheoli
 • marchnata
 • academia a llawer mwy.


Dysgu ac Addysgu

Dyma’r modiwlau y mae’n bosibl y byddwch yn eu hastudio ar y cwrs hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

 • Beginners French 1 & 2
 • French Language Advanced
 • Images of France: The French Family
 • Introduction to French Studies.

Yr ail flwyddyn:

 • French Language.

Y drydedd flwyddyn:

 • Year Abroad Assessment.

Y flwyddyn olaf:

 • French Language
 • Dissertation (single Honours French).

Dyma rai o’r modiwlau dewisol y gallwch eu hastudio i ddatblygu eich diddordebau arbenigol:

 • Gender in Modern and Contemporary French Culture
 • Humour and Literature
 • Introduction to European Film
 • Language, Culture, and Identity in Europe
 • Narrating and Visualising French Colonialism
 • Self-writing, 18th-21st Centuries
 • The Language of Business and Current Affairs.


Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC gan gynnwys B mewn Ffrangeg (onibai yr astudir y pwnc fel dechreuwr)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM to include B in A level French (unless to be studied as a beginner)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in French at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in French

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|