Os oes gennych ddiddordeb mewn geneteg, a'ch bod eisiau mynd i'r afael â materion gwyddonol pwysig fel addasu geneteg mewn organebau, neu ragfynegi clefydau mewn pobl drwy eneteg, dyma'r cynllun i chi! Ar ôl cwblhau'r radd hon, gallai eich opsiynau gyrfaol amrywio o ymchwil biofeddygol, i fiotechnoleg, i'r diwydiant fferyllol a gyrfaoedd ym maes Addysg Uwch.

Trosolwg o'r Cwrs

Royal Society of Biology Accredited Degree

Pam astudio Geneteg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Rydym yn rhoi llawer o bwyslais ar sgiliau ymarferol er mwyn i'n graddedigion ddod yn ymarferwyr o'r dechrau un. Rydym yn sicrhau bod gan ein graddedigion y sgiliau i gyfathrebu eu gwyddoniaeth yn effeithiol, fel bod modd iddynt ymuno â thrafodaethau am eneteg sy'n aml yn ddadleuol.
 • Mae gan fyfyrwyr yn ein hadran fynediad at labordai ymchwil ac addysgu sydd ag offer modern, gan gynnwys cyfleusterau bioddelweddu, dilyniannu DNA trwygyrch uchel, llwyfannau proteomeg, metabolomeg, ffenomeg a spectrosgopeg. Mae'r cyfleusterau hyn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu'r sgiliau allweddol y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. 

 Hoffech chi astudio yn Gymraeg? 

Gall myfyrwyr ddewis astudio nifer o fodiwlau IBERS drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae rhagor o wybodaeth ar gael o dan y tab modiwlau.

Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biochemistry and the Cellular Basis of Life BR15320 20
Evolution and the Diversity of Life BR14310 10
Exploring Genetics BR14410 10
Metabolism BR12010 10
Molecular Laboratory Skills BR12210 10
Microbial Diversity BR12110 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biological Thought and Discovery BR12510 10
Comparative Animal Physiology BR14110 10
Soils and their Management BR14910 10
The Biosphere BR13210 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Molecular Biology and Bioinformatics BR20620 20
Cell and Cancer Biology BR25920 20
Chromosome Dynamics BR21820 20
Evolution and Molecular Systematics BR21720 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Immunology BR22220 20
Practical Skills for Biochemists BR22920 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biotechnology BR35520 20
Bioinformatics and Functional Genomics BR37120 20
Molecular Biology of Development BR36020 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Conservation Genetics and Evolution Field Course BR36220 20
Frontiers in Plant Science BR35820 20
Molecular Pharmacology BR36120 20

Cyflogadwyedd

Ble mae ein graddedigion Geneteg nawr? 

 • Technolegydd Geneteg yn Ysbyty Menywod Lerpwl
 • Gwyddonydd Clinigol yn Ysbyty Menywod Lerpwl
 • Gwyddonydd Ymchwil yn y Labordy Gwyddoniaeth a Thechnoleg Amddiffyn
 • Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Manceinion
 • Myfyriwr MSc mewn Bioleg Ddatblygiadol ym Mhrifysgol Caerfaddon
 • PhD ym Mhrifysgol Caerlŷr

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein holl addysgu yn yr adran.

 • Rydym yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr gymryd rhan yn y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith (BMG). Mae rhai o'n myfyrwyr wedi llwyddo i gael lleoliadau gwaith gyda GlaxoSmithKline ac AstraZeneca. 

Pa gyfleoedd eraill sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Bydd astudio Geneteg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn caniatáu i chi ddysgu am y canlynol:

 • Bioleg celloedd;
 • Proteinau ac ensymau;
 • Geneteg cromosomau;
 • Mynegiant a datblygiad genynnau;
 • Geneteg poblogaeth ac esblygiad;
 • Biotechnoleg.

Byddwch hefyd yn cael hyfforddiant arbenigol yn y meysydd canlynol:

 • Protocol gwyddonol;
 • Gwaith ymarferol yn y labordy;
 • Y fethodoleg arbrofol gywir ar gyfer cofnodi, dehongli ac adrodd ar ddata.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Rydym yn darparu'r cwrs ar ffurf darlithoedd, seminarau a gwaith labordy.

Rydym yn asesu ein myfyrwyr yn y ffyrdd canlynol:

 • Traethodau
 • Gwaith ymarferol
 • Cyflwyniadau llafar
 • Arholiadau
 • Mae'n bosib y bydd gofyn i chi hefyd gwblhau aseiniadau ychwanegol a gwaith gydag eraill ar dasgau penodol.

Rhagor o wybodaeth:

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cwrs gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.

Bydd y darlithoedd, y seminarau a staff cefnogol yr Adran yn eich cynorthwyo'n fawr yn eich hyfforddiant biolegol. Byddwch hefyd yn elwa ar y cyfleoedd niferus yn yr adran a'r brifysgol i ddatblygu eich trylwyredd academaidd a'ch proffesiynoldeb i sicrhau y byddwch, wrth raddio, yn y sefyllfa berffaith ar gyfer y cam nesaf yn eich gyrfa.

Barn ein Myfyrwyr

Mae geneteg ar flaen y gad ym maes y gwyddorau biolegol. Yn yr oes ôl-genomig, mae modd i ni wir archwilio ein rhaglennu biolegol ar lefel foleciwlaidd. Yr hyn rydw i'n ei fwynhau fwyaf am y cwrs, C400, yw bod modd i chi ei deilwra i'r meysydd sydd o ddiddordeb i chi, gan ddewis eich cyfuniad eich hun o fodiwlau sy'n adlewyrchu'r meysydd rydych am eu harchwilio fwyaf, gan ennill gwybodaeth a phrofiad ymarferol gwerthfawr fydd yn helpu i lywio llwybr eich gyrfa. Richard Cleverley

I fi, mae apêl geneteg wedi'i wreiddio yn ei natur byd-eang ac amrywiol; mae'n ddiddorol ystyried y ffaith fod pob amrywiaeth o organeb fyw wedi'i greu â glasbrint, sydd wedi'i ysgrifennu mewn moleciwlau o DNA. Caiff fy moddhad mewn geneteg ei ddwysáu gan yr effaith gadarnhaol y gall ei defnydd ei chael ar fywydau pobl, a gyda chymaint ar ôl i'w ddarganfod, mae'n siŵr bod datgeliadau gwell fyth i ddod. Mae astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi hwyluso fy mwynhad o eneteg, ac wedi rhoi'r adnoddau i fi sy'n caniatáu i fi barhau i fwynhau geneteg. Nathan Luke Greenaway

Gwnaeth fy nghwrs ym Mhrifysgol Aberystwyth fy mharatoi ar gyfer fy ngradd doethuriaeth drwy fy herio i ddeall egwyddorion moleciwlaidd a chellol craidd sy'n hanfodol i weithrediad cellol. Yr hyn rydw i wedi'i ddysgu drwy ryngweithio gyda graddedigion eraill yw bod cwmpas yr addysgu yn IBERS yn llawer ehangach, gan roi dealltwriaeth llawer gwell o hanfodion bioleg na chyrsiau eraill.

Phil, sy'n astudio ar gyfer doethuriaeth ym Mhrifysgol Caerefrog

Rhoddodd fy ngradd mewn Geneteg a Biocemeg sylfaen dda i fi, a wnaeth fy mharatoi'n wych ar gyfer fy noethuriaeth. Fe wnaeth un o'r cyrsiau, Mynegiant Genynnau a Geneteg Ddatblygiadol, fy ysbrydoli i weithio ym maes Bioleg Ddatblygiadol, a dyna'r maes rwy'n gweithio ynddo heddiw. Bydda i'n ddiolchgar am byth am y cyfle ges i, a'r addysg a dderbyniais.

Roger – Athro mewn Niwrowyddoniaeth, Prifysgol Copenhagen

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC with B in Biology

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
D*D*D* in a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Biology

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|