BSc

Daearyddiaeth (gyda blwyddyn sylfaen integredig)

Daearyddiaeth (gyda blwyddyn sylfaen integredig) Cod F80F Cofrestra nawr am ein Diwrnodau Agored. Cofrestra nawr am ein Diwrnodau Agored.

Ymgeisio Nawr

Mae gan yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear draddodiad hir o addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae ein cynllun gradd BSc Daearyddiaeth yn cynnig y cyfle i astudio dwy ran o dair o’r cwrs gyda’n tîm o ddarlithwyr Cymraeg. Ar y cwrs hwn, cewch astudio amrywiaeth o fodiwlau sy'n cwmpasu'r prosesau dynol a ffisegol sy’n effeithio ar y byd, a’r materion gwleidyddol ac amgylcheddol sy’n deillio o ganlyniad i'r ffordd y mae pobl yn ymdrin â’r ddaear. Mae themâu’r modiwlau yn amrywio o geomorffoleg afonol, hydroleg a gwyddor daear i ddaearyddiaeth wleidyddol a diwylliannol.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Daearyddiaeth (gyda blwyddyn sylfaen) ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Caiff ein myfyrwyr daearyddiaeth y cyfle i astudio themâu rhyngddisgybledig megis newid amgylcheddol, daearberyglon, a chynaliadwyedd, ynghyd â'r cyfle i dderbyn hyfforddiant sgiliau penodol fel synhwyro o bell a systemau gwybodaeth ddaearyddol (GIS).

Mae strwythur y cynllun gradd hyblyg hwn yn golygu y gallwch ddewis arbenigo mewn maes penodol neu gynnal ehangder o ddiddordebau trwy gydol y cwrs, gan ganolbwyntio ar y themâu sy'n apelio ichi fwyaf.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd gwaith maes, gan gynnwys taith faes yn rhad ac am ddim ar ddechrau'r flwyddyn gyntaf. Yn yr ail flwyddyn, rydym yn cynnig ystod o deithiau i gyd-fynd ag arbenigeddau a chyllidebau amrywiol. Yn ddiweddar, bu teithiau i Greta a Berlin, a thaith carbon-isel yn rhad ac am ddim i Ganolbarth a De Cymru. Yn ogystal â hyn cynigir teithiau undydd dewisol ar sawl modiwl trwy gydol eich gradd.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Daearyddiaeth yn Aberystwyth:

 • cael eich dysgu gan ymchwilwyr sy’n cael eu cydnabod yn rhyngwladol yn eu meysydd arbenigol trwy gydol eich cwrs
 • astudio cwrs sydd wedi’i achredu gan y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol (ar y cyd â Sefydliad Daearyddwyr Prydain)
 • defnydd o gyfleusterau eithriadol i wneud gwaith dadansoddi cemegol a ffisegol mewn labordy (er enghraifft, gwaith gyda phriddoedd, ansawdd dŵr a phaill), ymchwiliadau cymdeithasol a phrosesu data
 • elwa ar ddosbarthiadau llai, lle ceir mwy o gyfleoedd i ddefnyddio dulliau addysgu ac asesu arloesol
 • cefnogaeth ariannol, ar ffurf Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (gwerth hyd at £3,000) a chyfle i weithio tuag at gymhwyster Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg.

Fel cymuned Ddaearyddiaeth fawr a dynamig, gallwn gynnig ystod eang iawn o arbenigedd, cyfleoedd a chyfleusterau daearyddiaeth:

 • prosesau dalgylch afonydd
 • rhewlifeg
 • bioddaearyddiaeth
 • newid amgylcheddol cwaternaidd
 • tueddiadau cyfredol o ran Geoberyglon
 • cynaliadwyedd dinesig
 • datblygu rhanbarthol
 • daearyddiaeth wleidyddol a diwylliannol
 • cyfleoedd gwaith maes yn Seland Newydd, Creta, Efrog Newydd ac Iwerddon
 • dyfarniadau teithio ar gael bob blwyddyn i ariannu eich anturiaethau eich hun (hyd at £400)
 • cyfleusterau dysgu o'r radd flaenaf, gyda'r dechnoleg ddiweddaraf i wella dysg
 • labordai â stoc llawn, gyda gwledd o offer dadansoddi e.e. sbectromedrau màs a sganwyr craidd, y gellir eu defnyddio ar gyfer gwaith maes ac astudiaeth annibynnol.

ACCA Accredited Programme


Ein Staff

Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: mae gan bob un o'r darlithwyr gymhwyster hyd at safon PhD neu maent yn gweithio tuag at PhD.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Environmental Management GS00420 20
Foundation - Dialogue GS00120 20
Learning Experience GS00320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Foundation in Liberal Arts GS00220 20
Information Technology for University Students CS01120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Earth Surface Environments GS10520 20
Place and Identity GS14220 20
Researching the World: data collection and analysis GS13020 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Concepts for Geographers GS20410 10
Geographical Information Systems GS23710 10
Physical Analysis of Natural Materials GS22010 10
Quantitative Data Analysis GS23810 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Daearberyglon DA22810 10
Geographical Perspectives on the Sustainable Society GS28910 10
Geohazards GS22810 10
Geomorffoleg Afonol DA22510 10
Lleoli Gwleidyddiaeth DA23020 20
Placing Culture GS22920 20
Placing Politics GS23020 20
Reconstructing Past Environments GS21910 10
The Frozen Planet GS23510 10

Cyflogadwyedd

Mae Cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein holl gyrsiau. Mae ein graddau'n darparu sylfaen gadarn i amrywiaeth fawr o yrfaoedd ar draws ystod o sectorau. Mae ein graddedigion yn hyblyg ac yn gallu dibynnu ar set o sgiliau trosglwyddadwy mewn economi fyd-eang sy'n newid yn gyflym, sy'n sicrhau bod galw mawr amdanynt.

Mae graddedigion y cwrs hwn wedi cael gwaith fel ymgynghorwyr amgylcheddol, cynllunwyr, gweithwyr sifil, syrfewyr, ac addysgwyr, ymhlith eraill.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod y flwyddyn syflaen, byddwch yn cael eich cyflwyno i'r canlynol:

 • Sgiliau Academaidd 1 a 2
 • Sgiliau Ymchwil a feddwl yn feirniadol
 • Cyfathrebu
 • Profiad addysgu.

Yn eichail flwyddyn, byddwch yn cael eich cyflwyno i'r canlynol:

 • cysyniadau allweddol mewn astudiaeth ddaearyddol
 • problemau a thechnegau wrth gasglu, dadansoddi a chyflwyno data daearyddol
 • newid hinsawdd
 • prosesau tirwedd
 • datblygu economaidd
 • globaleiddio

Yn eich trydedd flwyddyn, byddwch yn datblygu ymhellach ym meysydd:

 • sgiliau ymchwil cyfrifiadurol a labordy, i baratoi ar gyfer eich prosiect ymchwil annibynnol
 • dadansoddi setiau data ansoddol a meintiol
 • cynhyrchu mapiau a graffigau eraill sy'n dehongli data daearyddol
 • cymryd rhan mewn taith maes breswyl ym Mhrydain neu dramor

Gallwch hefyd ddewis modiwlau opsiynol i arbenigo neu gynnal diddordeb eang ar draws Daearyddiaeth.

Yn eich flwyddyn olaf:

 • byddwch yn cynnal prosiect ymchwil annibynnol yn cynnwys casglu, dadansoddi a dehongli eich data eich hun
 • bydd ymgynghorydd personol yn cael ei ddynodi i chi, a fydd yn darparu arweiniad arbenigol
 • bydd modiwlau opsiynol amrywiol megis rhewlifeg, hydroleg, peryglon folcanig, newid hinsawdd yn y gorffennol, trefoli, a newid gwledig yn eich galluogi i deilwra eich astudiaeth i weddu i'ch diddordebau

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Caiff ein cyrsiau eu haddysgu ar ffurf darlithoedd, seminarau, dosbarthiadau ymarferol gyda chyfrifiaduron ac mewn labordai, tiwtorialau grwpiau bach, cyrsiau maes a goruchwyliaeth unigol ar gyfer gwaith prosiect.

Sut bydda i'n cael fy asesu?

Rydym yn asesu ein myfyrwyr drwy ystod o ddulliau gwahanol. Asesir rhai modiwlau yn rhannol gydag arholiadau traddodiadol, ond mae rhai yn cynnwys elfennau o waith cwrs. Mae gennym rai modiwlau hefyd lle gall fod gofyn i'r myfyrwyr gynhyrchu adroddiadau ymarferol, rhoi cyflwyniadau llafar, dylunio tudalennau gwe, cynhyrchu ffilmiau byrion, neu gyfrannu at fforymau trafod ar-lein. Asesir rhai modiwlau, yn arbennig y tiwtorialau a'r cyrsiau maes, yn gyfan gwbl ar ffurf gwaith cwrs.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS

Safon Uwch Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Bagloriaeth Ryngwladol:
Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Bagloriaeth Ewropeaidd:
Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|