BA

Almaeneg / Mathemateg

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

BA Almaeneg / Mathemateg Cod GR12 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

GR12
 • Tariff UCAS

  120 - 112

 • Hyd y Cwrs

  4 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  42%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Drwy astudio Almaeneg/Mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwch yn dod yn arbenigwr amryddawn ar lawer o agweddau ar yr Almaen a gwledydd eraill lle siaredir Almaeneg, ac ar yr un pryd yn cael archwilio iaith mathemateg sy'n sail i lawer o'r byd modern.

Mae'r ddwy adran yn ceisio creu amgylchedd dysgu cyfeillgar, agored ac arloesol, a fydd yn eich galluogi i gyflawni eich llawn botensial. 

Bydd cyfuniad o Almaeneg a Mathemateg yn caniatáu i chi ddatblygu sgiliau y mae galw mawr amdanynt ymhlith cyflogwyr.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU ar gyfer Ansawdd y Dysgu ym maes Almaeneg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

100% o fyfyrwyr yr Adran Ieithoedd Modern yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2020

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

92% boddhad cyffredinol yn yr Adran Fathemateg (ACF 2020).

2ail yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Mathemateg, a 5ed yn y DU am Brofiad Myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

96% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Mathemategol yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Almaeneg / Mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Byddwch yn datgelu disgyblaeth sy'n cyfuno nodi a dadansoddi siapau a phatrymau gyda'r gallu i ddadansoddi data yn hyderus.
 • Rydym yn cynnig pedair awr o waith iaith yr wythnos i'n myfyrwyr (2-3 awr sy'n cael eu cynnig gan y rhan fwyaf o brifysgolion).
 • Byddwch yn cael eich addysgu gan siaradwyr brodorol ac arbenigwyr ieithoedd yr adran.
 • Mae Mathemateg yn cael ei haddysgu ym Mhrifysgol Aberystwyth ers 1872, a dyma'r brifysgol gyntaf yng Nghymru i addysgu'r pwnc. Mae ein treftadaeth hir, ochr yn ochr â'n haddysgu cadarn sydd wedi'i seilio ar ymchwil, wedi sicrhau bod ein holl fyfyrwyr yn cael profi gradd sy'n eu hysgogi.
 • Mae gan ein myfyrwyr ystod eang o ddewisiadau ar gyfer eu blwyddyn dramor, lle gall myfyrwyr ddewis rhwng lleoliadau gwaith a lleoliadau astudio.
 • Rydym yn adran arbennig o gyfeillgar, ac mae ein myfyrwyr mewn cyswllt agos â'r staff addysgu.
 • Gall myfyrwyr fanteisio ar ein cyfleusterau dysgu rhyngweithiol, sy'n cynnwys y Ganolfan Adnoddau Iaith.
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Mae’r holl ddarlithwyr yn yr Adran Mathemateg wedi’u cymhwyso i lefel PhD ac yn weithgar ym myd ymchwil. Mae gan y rhan fwyaf gymhwyster addysgu uwchraddedig ac mae’n rhaid i staff newydd gwblhau’r TUAAU. Mae’r adran hefyd yn cyflogi nifer o diwtoriaid rhan-amser, sydd â phrofiad dysgu eang, a rhai arddangoswyr sy’n cael eu dewis o blith ein myfyrwyr israddedig ac uwchraddedig.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
German Language Advanced GE19930 30
Beginners German 1 GE11120 20
Beginners German 2 GE11020 20
Algebra * MT10510 10
Algebra a Chalcwlws Pellach * MT11010 10
Calcwlws * MT10610 10
Dadansoddi Mathemategol * MT11110 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Exploring German Cultural Identity GE10810 10
Introduction to European Film EL10520 20
Language, Culture, and Identity in Europe EL10820 20
Geometreg Gyfesurynnol a Fectoraidd * MT10110 10
Hafaliadau Differol * MT11210 10
Tebygoleg * MT10310 10
Ystadegaeth * MT11310 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra Llinol * MT21410 10
Dadansoddiad Cymhlyg * MT21510 10
German Language GE20130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Extended Essay Module EL20510 10
German-speaking Refugees from National Socialism in the UK GE27220 20
Short Prose in German GE27110 10
The Language of German Drama GE29120 20
Applied Statistics MA26620 20
Dadansoddiad Real * MT20110 10
Distributions and Estimation MA26010 10
Introduction to Abstract Algebra MA20310 10
Advanced Dynamics MA25710 10
Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol a'i gymhwysiadau * MT25220 20
Hydrodynameg 1 * MT25610 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Abroad Year Credits MAS0060 60
Year Abroad Assessment GES0060 60

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
German Language GE30130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Autobiography and Life Writing in German GE37020 20
Contemporary German Politics GE31110 10
Dissertation EL30120 20
Extended Essay Module EL30510 10
German-speaking Refugees from National Socialism in the UK GE37220 20

Cyflogadwyedd

Beth alla i ei wneud gyda gradd Almaeneg a Mathemateg?

Mae ein graddedigion wedi cael swyddi yn y sectorau canlynol:

 • ymgynghori ystadegol
 • addysgu
 • cyfrifo a bancio
 • dadansoddi risg a gwaith actiwaraidd
 • rheolaeth ariannol a dadansoddi buddsoddiadau
 • technoleg gwybodaeth a gwyddor data
 • cyfieithu a chyfieithu ar y pryd
 • marchnata a chyfathrebu.

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd mewn Almaeneg a Mathemateg yn eich paratoi gydag ystod o sgiliau trosglwyddadwy sy'n werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau rheoli amser a threfnu, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb
 • sgiliau ymchwil.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd.

Yn ystod eich pedair blynedd, bydd gennych bedair awr wythnosol o waith iaith, sy'n cynnwys gwaith:

 • llafar
 • ysgrifenedig
 • clywedol
 • cyfieithu.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn archwilio:

 • cyflwyniad i astudiaethau llenyddol a gwareiddiad
 • ffilm Ewropeaidd
 • algebra a chalcwlws
 • geometreg
 • tebygolrwydd differol ac ystadegau
 • gwleidyddiaeth a diwylliant ieithyddol ledled Ewrop.

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn archwilio:

 • y posibilrwydd o wneud prosiect ymchwil annibynnol
 • yr opsiwn o astudio modiwlau iaith arbenigol (iaith busnes ac ati)
 • dadansoddi a hafaliadau differol rhannol
 • algebra haniaethol a llinol
 • modelu ystadegol
 • hydrodynameg
 • dewis eang o fodiwlau cynnwys ar lenyddiaeth, ffilm a chelf
 • llenyddiaeth a rhyddiaith fer Almaeneg
 • dysgu Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, byddwch yn cyflawni eich Blwyddyn Dramor, lle byddwch yn astudio gyda'n Prifysgolion partner o dan Raglen Erasmus +

Yn ystod eich blwyddyn olaf, byddwch yn astudio:

 • semanteg a geiriaduraeth
 • mudiadau artistig a diwylliannol
 • llenyddiaeth Almaeneg yn yr 20fed Ganrif
 • materion cyfoes mewn gwlad lle siaredir Almaeneg
 • prosiect ymchwil annibynnol gorfodol.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Addysgir ein myfyrwyr drwy gyfrwng darlithoedd, seminarau, a gweithdai iaith.

Rydym yn asesu ein myfyrwyr mewn ystod o ffyrdd, yn dibynnu ar y modiwlau. Yn ein dosbarthiadau iaith, byddwch yn cael eich asesu drwy asesiadau parhaus ac arholiad ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf a'r bedwaredd flwyddyn. Asesir ein modiwlau dewisol a gorfodol drwy waith cwrs ar ffurf cyflwyniad a/neu draethawd ac arholiad.

Caiff eich cynnydd ei fonitro'n rheolaidd drwy drafodaethau tiwtorial a gyda'r Portffolio Datblygiad Personol (PDP). Yn ystod eich blwyddyn olaf, er mwyn eich paratoi ar gyfer bywyd ar ôl y brifysgol, yn lle'r PDP bydd gofyn i chi lunio CV a llythyr eglurhaol yn Almaeneg.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 112

Lefel A BBB-BBC to include B in Mathematics and B in German (unless to be studied as a beginner)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM to include B in A level Mathematics and B in French (unless to be studied as a beginner)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26 with 5 points in Mathematics and German at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Mathematics and German

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|