BA

Almaeneg / Mathemateg

Drwy astudio Almaeneg/Mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwch yn dod yn arbenigwr amryddawn ar lawer o agweddau ar yr Almaen a gwledydd eraill lle siaredir Almaeneg, ac ar yr un pryd yn cael archwilio iaith mathemateg sy'n sail i lawer o'r byd modern.

Mae'r ddwy adran yn ceisio creu amgylchedd dysgu cyfeillgar, agored ac arloesol, a fydd yn eich galluogi i gyflawni eich llawn botensial. 

Bydd cyfuniad o Almaeneg a Mathemateg yn caniatáu i chi ddatblygu sgiliau y mae galw mawr amdanynt ymhlith cyflogwyr.

Trosolwg

Pam astudio Almaeneg / Mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Byddwch yn datgelu disgyblaeth sy'n cyfuno nodi a dadansoddi siapau a phatrymau gyda'r gallu i ddadansoddi data yn hyderus.
 • Rydym yn cynnig pedair awr o waith iaith yr wythnos i'n myfyrwyr (2-3 awr sy'n cael eu cynnig gan y rhan fwyaf o brifysgolion).
 • Byddwch yn cael eich addysgu gan siaradwyr brodorol ac arbenigwyr ieithoedd yr adran.
 • Mae Mathemateg yn cael ei haddysgu ym Mhrifysgol Aberystwyth ers 1872, a dyma'r brifysgol gyntaf yng Nghymru i addysgu'r pwnc. Mae ein treftadaeth hir, ochr yn ochr â'n haddysgu cadarn sydd wedi'i seilio ar ymchwil, wedi sicrhau bod ein holl fyfyrwyr yn cael profi gradd sy'n eu hysgogi.
 • Mae gan ein myfyrwyr ystod eang o ddewisiadau ar gyfer eu blwyddyn dramor, lle gall myfyrwyr ddewis rhwng lleoliadau gwaith a lleoliadau astudio.
 • Rydym yn adran arbennig o gyfeillgar, ac mae ein myfyrwyr mewn cyswllt agos â'r staff addysgu.
 • Gall myfyrwyr fanteisio ar ein cyfleusterau dysgu rhyngweithiol, sy'n cynnwys y Ganolfan Adnoddau Iaith.
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Mae’r holl ddarlithwyr yn yr Adran Mathemateg wedi’u cymhwyso i lefel PhD ac yn weithgar ym myd ymchwil. Mae gan y rhan fwyaf gymhwyster addysgu uwchraddedig ac mae’n rhaid i staff newydd gwblhau’r TUAAU. Mae’r adran hefyd yn cyflogi nifer o diwtoriaid rhan-amser, sydd â phrofiad dysgu eang, a rhai arddangoswyr sy’n cael eu dewis o blith ein myfyrwyr israddedig ac uwchraddedig.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
German Language Advanced GE19930 30
Beginners German 1 GE11120 20
Beginners German 2 GE11020 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Geometreg Gyfesurynnol a Fectoraidd MT10110 10
Hafaliadau Differol MT11210 10
Tebygoleg MT10310 10
Ystadegaeth MT11310 10
Exploring German Cultural Identity GE10810 10
Introduction to European Film EL10520 20
Language, Culture, and Identity in Europe EL10820 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
German Language GE20130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Statistics MA26620 20
Dadansoddiad Real MT20110 10
Distributions and Estimation MA26010 10
Introduction to Abstract Algebra MA20310 10
Advanced Dynamics MA25710 10
Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol a'i Gymwysiadau MT25220 20
Hydrodynameg 1 MT25610 10
Hydrodynamics 1 MA25610 10
Extended Essay Module EL20510 10
German-speaking Refugees from National Socialism in the UK GE27220 20
Short Prose in German GE27110 10
The Language of German Drama GE29120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Abroad Year Credits MAS0000
Intercalary Year Dissertation GES0000

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
German Language GE30130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Autobiography and Life Writing in German GE37020 20
Contemporary German Politics GE31110 10
Dissertation EL30120 20
Extended Essay Module EL30510 10
German-speaking Refugees from National Socialism in the UK GE37220 20

Cyflogadwyedd

Beth alla i ei wneud gyda gradd Almaeneg a Mathemateg?

Mae ein graddedigion wedi cael swyddi yn y sectorau canlynol:

 • ymgynghori ystadegol
 • addysgu
 • cyfrifo a bancio
 • dadansoddi risg a gwaith actiwaraidd
 • rheolaeth ariannol a dadansoddi buddsoddiadau
 • technoleg gwybodaeth a gwyddor data
 • cyfieithu a chyfieithu ar y pryd
 • marchnata a chyfathrebu.

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd mewn Almaeneg a Mathemateg yn eich paratoi gydag ystod o sgiliau trosglwyddadwy sy'n werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau rheoli amser a threfnu, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb
 • sgiliau ymchwil.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd.

Yn ystod eich pedair blynedd, bydd gennych bedair awr wythnosol o waith iaith, sy'n cynnwys gwaith:

 • llafar
 • ysgrifenedig
 • clywedol
 • cyfieithu.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn archwilio:

 • cyflwyniad i astudiaethau llenyddol a gwareiddiad
 • ffilm Ewropeaidd
 • algebra a chalcwlws
 • geometreg
 • tebygolrwydd differol ac ystadegau
 • gwleidyddiaeth a diwylliant ieithyddol ledled Ewrop.

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn archwilio:

 • y posibilrwydd o wneud prosiect ymchwil annibynnol
 • yr opsiwn o astudio modiwlau iaith arbenigol (iaith busnes ac ati)
 • dadansoddi a hafaliadau differol rhannol
 • algebra haniaethol a llinol
 • modelu ystadegol
 • hydrodynameg
 • dewis eang o fodiwlau cynnwys ar lenyddiaeth, ffilm a chelf
 • llenyddiaeth a rhyddiaith fer Almaeneg
 • dysgu Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, byddwch yn cyflawni eich Blwyddyn Dramor, lle byddwch yn astudio gyda'n Prifysgolion partner o dan Raglen Erasmus +

Yn ystod eich blwyddyn olaf, byddwch yn astudio:

 • semanteg a geiriaduraeth
 • mudiadau artistig a diwylliannol
 • llenyddiaeth Almaeneg yn yr 20fed Ganrif
 • materion cyfoes mewn gwlad lle siaredir Almaeneg
 • prosiect ymchwil annibynnol gorfodol.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Addysgir ein myfyrwyr drwy gyfrwng darlithoedd, seminarau, a gweithdai iaith.

Rydym yn asesu ein myfyrwyr mewn ystod o ffyrdd, yn dibynnu ar y modiwlau. Yn ein dosbarthiadau iaith, byddwch yn cael eich asesu drwy asesiadau parhaus ac arholiad ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf a'r bedwaredd flwyddyn. Asesir ein modiwlau dewisol a gorfodol drwy waith cwrs ar ffurf cyflwyniad a/neu draethawd ac arholiad.

Caiff eich cynnydd ei fonitro'n rheolaidd drwy drafodaethau tiwtorial a gyda'r Portffolio Datblygiad Personol (PDP). Yn ystod eich blwyddyn olaf, er mwyn eich paratoi ar gyfer bywyd ar ôl y brifysgol, yn lle'r PDP bydd gofyn i chi lunio CV a llythyr eglurhaol yn Almaeneg.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 112

Safon Uwch BBB-BBC to include B in Mathematics and B in German (unless to be studied as a beginner)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM to include B in A level Mathematics and B in French (unless to be studied as a beginner)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26 with 5 points in Mathematics and German at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Mathematics and German

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|