BA

Astudiaethau Ffilm a Theledu

Wrth ddewis astudio’r cwrs BA Astudiaethau Ffilm a Theledu y Mhrifysgol Aberystwyth, byddi’n dy drwytho dy hun mewn disgyblaeth sy’n amrywiol, yn gyffrous ac yn heriol, ac sy’n cyfuno ffyrdd ymarferol a damcaniaethol o ymdrin â thechneg a dulliau o archwilio cynyrchiadau, sefydliadau a diwylliannau ffilm a theledu. Cei dy ddysgu gan ymchwilwyr blaenllaw ac ymarferwyr profiadol mewn adran sy’n rhoi pwyslais ar ddatblygiad deallusol, hyfedredd technegol a phartneriaethau â’r diwydiant. Bydd y wybodaeth, y sgiliau a’r profiad y byddi’n eu magu ar y cwrs gradd hwn yn dy baratoi ar gyfer amryw o wahanol yrfaoedd yn y cyfryngau creadigol, y celfyddydau creadigol a thu hwnt. 

Trosolwg o'r Cwrs

Pam Astudio Astudiaethau Ffilm a Theledu yn Aberystwyth?

 • Adran egnïol a chreadigol lle daw drama a theatr, ffilm a’r cyfryngau, a senograffeg a dylunio theatr ynghyd.
 • Tirweddau dysgu cydweddol lle mae’r damcaniaethol a’r ymarferol yn cydblethu.
 • Ystod eang o wahanol fodiwlau ymarferol a damcaniaethol mewn ffilm a theledu, o’r ffuglennol i’r dogfennol, ac o’r prif ffrwd i’r arbrofol.
 • Staff dysgu rhagorol sy’n ymchwilio’n weithgar ac yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau allanol.
 • Cyfleusterau ac adnoddau rhagorol ar gyfer gwaith ffilm a theledu ymarferol: stiwdio deledu ac oriel diffiniad uchel â 3 chamera ac adnoddau allwedd croma ac awtociw; 30 o systemau golygu – meddalwedd Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro a Final Cut Pro; 50 o gamerâu HD o safon a ddefnyddir yn y diwydiant – fformatau P2 ac AVCHD; camerâu DSLR a GoPro ar gael.
 • Cysylltiadau â phartneriaid allweddol yn y diwydiant megis y BBC, Gŵyl Ffilmiau Tribeca, S4C, Fiction Factory, Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Caeredin, Gŵyl Ffilmiau Ffresh, BAFTA, Avid ac Arad Goch.
 • Cyfleoedd cyfnewid cyffrous yn Ewrop ac yn rhyngwladol.
 • Lleoliad daearyddol unigryw.
 • Cyfle i ddefnyddio’r archif Sgrin a Sain yn y Llyfrgell Genedlaethol a Chanolfan y Celfyddydau ar y campws.
Ein Staff

Mae holl staff academaidd yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn gwneud gwaith ymchwil a/neu'n ymwneud â phrosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth, ac mae ganddynt naill ai gymwysterau academaidd perthnasol ar lefel doethuriaeth neu brofiad proffesiynol ac arbenigedd cyfatebol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Creu Ffilm TC10520 20
Cydweithio Ensemble TC10820 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Creu Cynyrchiadau Amlgyfrwng TC11320 20
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY11420 20
Gweithio ar Gamera * TC10720 20
Gweithio yn y Diwydiannau Creadigol TC10620 20
Polisiau a Materion Mewn Addysg AD10120 20
Sylfeini Perfformio: Corff, Cymeriad a Thestun TC11220 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11720 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dogfen Greadigol TC26520 20
Ffilm a Chyfryngau Cymru TC21820 20
Ffilmiau Dogfen TC22420 20
Sgiliau Sgriptio TC21320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Creative Studio FM25420 20
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY21420 20
Cymraeg y Gweithle Proffesiynol CY20520 20
Llythrennedd Mewn Plant Ifanc AD20220 20
Seicoleg Dysgu a Meddwl AD20120 20
Testunau'r Enfys: llunio profiadau LHDT+ CY22720 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ffilm a Chyfryngau Cymru TC31920 20
Ffilmiau Dogfen TC32520 20
Prosiect Ymchwil Creadigol TC36140 40
Ymarfer Creadigol Annibynnol (Cyfryngau TC33340 40

Cyflogadwyedd

Beth alla i ei wneud â gradd mewn Astudiaethau Ffilm a Theledu?

Mae llawer o’n graddedigion wedi dod o hyd i swyddi yn y meysydd hyn:

 • Ymchwilwyr, golygyddion, rheolwyr llawr, gweithredwyr camera, dylunwyr a chyfarwyddwyr cwmnïau cynhyrchu ffilm a theledu
 • Dosbarthu ffilmiau
 • Gwneud ffilmiau ar eu liwt eu hunain
 • Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus
 • Rhaglennu gwyliau ffilm
 • Hysbysebu
 • Gweinyddu’r celfyddydau
 • Addysg.

Pa sgiliau fydda i’n eu dysgu ar y cwrs?

Mae myfyrwyr yr adran yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy y mae galw mawr amdanynt ymhlith cyflogwyr. Yn eu plith mae:

 • defnyddio sgiliau creadigol, dyfeisgar a datrys problemau mewn amryw o sefyllfaoedd 
 • ymchwilio, a chloriannu a threfnu gwybodaeth 
 • saernïo a chyfleu syniadau’n effeithiol mewn amryw o sefyllfaoedd ac mewn amryw o ffyrdd 
 • gweithio’n annibynnol a gydag eraill 
 • trefnu dy amser a defnyddio dy sgiliau’n effeithiol 
 • gwrando ar gyngor beirniadol a’i ddefnyddio 
 • dy gymell dy hun ac arfer hunanddisgyblaeth
 • defnyddio amryw o sgiliau ac adnoddau technoleg gwybodaeth 
 • dangos mentergarwch wrth ddatblygu prosiectau diwylliannol.


Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i’n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallwch ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn dy flwyddyn gyntaf byddi’n cymryd:

 • modiwlau rhagarweiniol craidd ar hanes, damcaniaeth a dadansoddi cynyrchiadau ffilm a theledu
 • modiwlau ymarferol sy’n datblygu sgiliau ym mhob cam o’r broses gynhyrchu: sgriptio, ffilmio, cyfarwyddo, a’r golygu terfynol
 • dewis o blith modiwlau ar y Sinema Brydeinig, Sinema Glasurol Hollywood ac Astudio’r Cyfryngau.

Yn dy ail flwyddyn cei gyfle i:

 • datblygu sgiliau cynhyrchu stiwdio, gwneud ffilmiau dogfen ac ysgrifennu ar gyfer ffilm a theledu
 • meithrin gwybodaeth a sgiliau beirniadol allweddol mewn ystod o fodiwlau damcaniaethol sy’n cyd-fynd â’i gilydd ac sy’n cwmpasu sinema Hollywood, gwneud ffilmiau dogfen, sinema gelfyddydol a materion cyfoes yn y diwylliant digidol
 • gwella dy ragolygon cyflogadwyedd a dy sgiliau trosglwyddadwy drwy’r modiwl lleoliad gwaith gorfodol.

Yn y drydedd flwyddyn cei:

 • arbenigo mewn cynhyrchu gwaith dogfennol, ffilm ffuglennol, cyfryngau arbrofol neu sgriptio, a meithrin sgiliau uwch yn y maes hwn
 • astudio meysydd pwnc arbenigol sy’n ymdrin â hanes technoleg, ffilmiau arbrofol, sinema cwlt, teledu a chymdeithas yn yr 20fed ganrif, ac enwogrwydd y sêr
 • dechrau prosiect ymchwil annibynnol, a fydd yn arwain at draethawd hir ar dy ddewis bwnc ym maes ffilm a theledu
 • manteisio ar gymorth a chyfarwyddyd helaeth pa drywydd bynnag y byddi’n penderfynu ei ddilyn.

Sut gaf i fy nysgu?

Cei dy ddysgu drwy amrywiaeth o ddarlithoedd, seminarau, dangosiadau, arddangosiadau technegol a gwaith prosiect mewn grŵp. Mae’r amrywiaeth hwn yn rhan hanfodol o’n hathroniaeth, ac yn creu amgylchedd dysgu cyffrous a chynhyrchiol heb ei ail.

Sut gaf i fy asesu?

Rydym yn asesu ein myfyrwyr drwy:

 • Cynyrchiadau sy’n cael eu dyfeisio mewn grwpiau
 • Prosiectau ffilm a fideo unigol
 • Dadansoddiadau ymarferol
 • Dyddiaduron cynhyrchu a sgriptio creadigol
 • Traethodau ac arholiadau ffurfiol
 • Dyddlyfrau adfyfyriol, blogiau, Wicis
 • Cyflwyniadau mewn seminarau.

Gellid dy asesu hefyd drwy ofyn i ti gyflwyno:

 • Byrddau stori
 • Sgriptiau ar gyfer ffilmiau
 • Cynigion

Galli ddefnyddio’r deunydd hwn i gyd i greu portffolio i’w gyflwyno i ddarpar gyflogwyr.

Mwy o wybodaeth:

Bydd tiwtor personol wedi’i neilltuo i ti drwy gydol dy gwrs gradd, a fydd yn gallu dy helpu ag unrhyw broblemau neu gwestiynau, boed yn academaidd neu’n bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol unrhyw bryd i gael cymorth a chyngor.

Cei gyfle hefyd i gwblhau Cynllun Datblygu Personol yn Aberystwyth. Proses strwythuredig yw hon o hunanarfarnu, adfyfyrio a chynllunio, lle galli gofnodi dy ddatblygiad personol, academaidd a phroffesiynol gydol dy amser yn y brifysgol. Drwy gofnodi dy berfformiad academaidd, a thynnu sylw at y sgiliau sydd gennyt eisoes a’r rhai y bydd eu hangen arnat er mwyn dy helpu i gael gwaith yn y dyfodol, bydd portffolio’r Cynllun Datblygu Personol yn rhoi i ti’r offer angenrheidiol i gynllunio’n effeithiol, datblygu dulliau astudio llwyddiannus, ac ystyried dy opsiynau a dy ddyheadau ar gyfer dy yrfa yn y dyfodol.

Barn ein Myfyrwyr

Ers gadael y Brifysgol yn Aberystwyth rydw i nawr yn gweithio ar raglenni plant i gwmni teledu Boomerang yng Nghaerdydd. Roeddwn i wastad wedi bod eisiau gweithio yn y cyfryngau, felly roedd y dewis i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth yn un hawdd. Dros y tair blynedd, bues yn ffodus iawn i ddysgu gan ddarlithwyr profiadol, deallus, a oedd o hyd yn barod i helpu, ac fe gafon ni dipyn o hwyl drwy gydol y cwrs. Cefais gyfle i ddefnyddio amrywiaeth eang o offer modern a oedd yn golygu fod gennyf y gallu a’r ddealltwriaeth i weithio gyda’r offer diweddaraf wrth fynd allan i’r byd mawr i chwilio am waith. Mae Aberystwyth yn sicr yn le hoffus iawn i astudio, ac nid yn unig y mae’r cwrs wedi ei gynllunio mewn ffordd sy’n rhoi’r cyfle i bobl astudio pob agwedd ar fyd teledu, ond mae hefyd yn rhoi’r gallu i’r unigolyn adeiladu’r cwrs mewn modd sy’n caniatáu iddyn nhw ddysgu’r sgiliau priodol sydd o ddiddordeb iddyn nhw. Rhywbeth sydd wedi bod o help mawr i mi yn bersonol ydy’r ffaith fod gan yr Adran yn Aberystwyth gysylltiadau da â chwmni teledu Boomerang, a oedd yn golygu fod nifer o’r myfyrwyr, yn cynnwys fi, wedi cael y cyfle i wneud profiad gwaith gyda’r cwmni, yn enwedig tra roeddynt yn defnyddio stiwdio o fewn ein Adran i recordio rhaglenni. Golygodd hyn i Boomerang gynnig swydd i mi yn syth wedi gadael Aberystwyth. Felly rydw i’n hynod o ddiolchgar i’r Adran, a’r darlithwyr am y cyfleodd y maent wedi’u rhoi i mi. Mi wnes i fwynhau pob eiliad o fy amser yn Aberystwyth, ac mae wir yn lle sy’n cynnig bywyd myfyriwr anhygoel, heb sôn am roi’r profiad a’r ddealltwriaeth sydd angen ar fyfyrwyr i ddechrau ar eu gyrfa. Byddwn yn argymell i unrhyw un sydd â diddordeb yn y maes i ystyried y cwrs yma o ddifri.

Nathan Ifans

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|