BA

Cymraeg Proffesiynol

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Cwrs ar gyfer myfyrwyr iaith gyntaf yn unig.  

Cymraeg Proffesiynol yn Aberystwyth: Arloesi, Arbenigo, Arwain 

Mae BA Cymraeg Proffesiynol ym Mhrifysgol Aberystwyth yn gynllun gradd arloesol sy’n cyflwyno’r amrywiaeth eang o yrfaoedd sydd ar gael wrth astudio’r Gymraeg gan ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy perthnasol hynod o werthfawr. Heddiw, mae cyflogwyr, yn ogystal â darpar fyfyrwyr a rhieni, yn chwilio am radd ‘safon aur’ yn y Gymraeg. Dyma’r radd honno. 

Os ydych chi'n fyfyriwr iaith gyntaf ac yn gobeithio ymuno â'r gweithle proffesiynol yng Nghymru, dewch i Aberystwyth i gychwyn ar eich taith. 

Trosolwg o'r Cwrs

Bu sefydlu Senedd Cymru ac ychwanegu mwy o bwerau yn ddiweddarach ynghyd a Deddf yr Iaith Gymraeg yn sbardun i'r angen am raddedigion o safon uchel - unigolion sydd yn gymwys i ymuno â gweithlu proffesiynol, ac i weithio'n hyderus trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Oherwydd hynny, mae'n amser hynod gyffrous i astudio Cymraeg yn y brifysgol. 

Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth yw cartref Cymraeg Proffesiynol. Cyflwynwyd y cwrs yma yn gyntaf yn 2012 ac mae wedi mynd o nerth i nerth ers hynny. Cwrs dethol yw hwn, ac felly mae'r dysgu'n digwydd mewn grwpiau bach. Mae'r sesiynau hyn yn adlewyrchu cyfarfodydd tîm y byd gwaith. Byddwch yn cael eich dysgu gan ddarlithwyr sy'n arbenigwyr yn eu meysydd a gan siaradwyr gwadd sy'n cynrychioli sawl proffesiwn sy'n defnyddio'r Gymraeg. Mae'r cwrs yn cael ei gyd-lynu gan Dr Rhianedd Jewell, Uwch Ddarlithydd, sydd yn rhoi ei sylw yn arbennig i'r cwrs hwn.  

Cewch gyfle i: 

 • ddysgu sgiliau megis cyflwyno, marchnata, golygu, cyfieithu ac ysgrifennu proffesiynol 
 • cwblhau profiad gwaith mewn sefydliad dwyieithog gan ennill profiad ymarferol a meithrin cysylltiadau gwerthfawr 
 • dysgu gan gyflogwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda’r Gymraeg mewn gwahanol feysydd 
 • dewis o blith modiwlau llenyddol, ieithyddol a chreadigol yr Adran hefyd. 

Yn ategol at eich astudiaethau, cewch gyfle i fod yn rhan o fywyd cymdeithasol Cymraeg byrlymus yma yn Aberystwyth. Cewch fwynhau gweithgareddau UMCA (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth), neuadd Pantycelyn, teithiau rygbi, côr Pantycelyn, nosweithiau megis Gwobrau'r Selar, a mwy. 

Ein Staff

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol CY12720 20
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY11420 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Beirdd a Llenorion o 1900 hyd heddiw CY11220 20
Cymru a'r Celtiaid GC11820 20
Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad GC10120 20
Introduction to the Literature of Gaelic Ireland IR11720 20
Sgiliau Astudio Iaith a Llên CY13120 20
Themau a Ffigurau Llen c.550-1900 CY11120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry CY25820 20
Gloywi Iaith CY20120 20
Y Gymraeg yn y Gweithle CY25620 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry CY35820 20
Prosiect Hir CY35940 40

Gyrfaoedd

Sgiliau Trosglwyddadwy 

Bydd astudio am radd mewn Cymraeg Proffesiynol yn rhoi amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy i chi, sy’n bwysig iawn i gyflogwyr. Mae’r rhain yn cynnwys: 

 • ymchwilio a dadansoddi data 
 • meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon 
 • gweithio’n annibynnol 
 • trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd terfynau amser tynn 
 • mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig 
 • hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth 
 • gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb 
 • sgiliau technoleg gwybodaeth. 

Rhagolygon Gyrfa 

Mae gwerth arbennig i’r graddau a enillir yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd gan fod safon ein hymchwil a’n dysgu gyda’r uchaf posib. Yn gyson mae cyflogwyr yn datgan bod gradd o’r Adran yn arwydd o safon cyrhaeddiad uchel iawn, ac o ganlyniad mae galw mawr gan ddarpar gyflogwyr am raddedigion o’r Adran mewn amrywiaeth o swyddi yn y sector breifat a chyhoeddus yng Nghymru. 

Mae graddedigion Adran y Gymraeg yn llwyddo i ddod o hyd i swyddi ardderchog. Mae llawer yn mynd ymlaen i fyd addysg, tra bo’r cyfryngau Cymraeg yn denu llawer i berfformio, gweinyddu a chynhyrchu. Aiff rhai o raddedigion yr adran i weithio mewn meysydd fel gwaith cymdeithasol a’r gyfraith. Mae graddedigion yr adran hefyd yn cael swyddi mewn amrywiaeth eang o feysydd eraill fel cyhoeddi llyfrau, y diwydiant twristiaeth, masnach a’r heddlu. Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddi wedi eu datblygu dros gyfnod dy gwrs gradd hefyd yn sail gadarn i astudio ar lefel uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd. 

Dysgwch am swyddi rhai o’n graddedigion ar y dudalen Ydy fy swydd yn dy siwtio? 

Pa gyfleoedd fydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Dysgwch fwy am y gwahanol gyfleoedd y mae Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Cewch wella eich cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a’r cynllun Blwyddyn Mewn Gwaith a reolir gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd. 

Dysgu ac Addysgu

Yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn astudio'r modiwl Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol. Fel y mae'r enw yn ei awgrymu, mae'r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad i'r maes. Byddwch yn dysgu rhychwant o sgiliau megis cyfieithu ar y pryd, sgiliau gweinyddol, siarad cyhoeddus, golygu a marchnata. Byddwch yn cael eich dysgu gan ddarlithwyr yr Adran a gan gyflogwyr sydd yn gweithio gyda'r Gymraeg. 

Bydd cyfle ichi weithio fel tîm ac i ddatblygu eich sgiliau marchnata wrth drefnu'r Noson Llên a Chân. Cewch ddysgu mwy am y nosweithiau hynod lwyddiannus hyn ar y dudalen Myfyrio a Mwynhau yn Gymraeg ar ein gwefan. 

Byddwch yn cael gweithredu ar fwrdd golygyddol Y Ddraig, cylchgrawn llenyddol yr Adran. Chi a'r myfyrwyr eraill fydd yn comisiynu ac yn golygu'r gwaith. Dysgwch ragor am Y Ddraig ar yddraig.cymru

Yn yr ail a’r drydedd flwyddyn byddwch yn dilyn pedwar modiwl Cymraeg Proffesiynol: 

 • Y Gymraeg yn y Gweithle - Modiwl profiad gwaith yw hwn.  Byddwch yn cwblhau cyfnod o brofiad gwaith mewn sefydliad lle defnyddir y Gymraeg ar lefel broffesiynol. Mae dewis helaeth o leoliadau gennym gan gynnwys nifer o sefydliadau cenedlaethol felly bydd cyfle iti gael profiad uniongyrchol o yrfa sydd o ddiddordeb i ti. Byddi'n llunio portffolio o dasgau sy'n ymwneud â'r gweithle. 
 • Trosi ac Addasu – Modiwl cyfieithu yw'r modiwl hwn.  Byddwch yn dysgu sgiliau cyfieithu ymarferol yn ogystal â dysgu am yr hanes a'r theorïau sydd wrth wraidd y gwaith. Bydd cyfle ichi ymarfer eich sgiliau cyfieithu o un iaith i iaith arall ac i addasu o un cyfrwng i gyfrwng arall drwy drosi darn o ryddiaith yn sgript ffilm, rhaglen deledu neu ddrama. 
 • Bro a Bywyd - Modiwl sy’n trafod twristiaeth a threftadaeth lenyddol yw'r modiwl hwn. Byddwch yn dilyn darlithoedd ac yn mynd ar deithiau maes i lefydd o arwyddocâd diwylliannol. Byddwch yn llunio prosiect a fydd yn hybu diddordeb y cyhoedd mewn elfen o'r diwylliant Cymraeg, ee llyfryn, podcast, ffilm fer neu ddeunydd ar gyfer gwefan. 
 • Prosiect Hir - Mae'r modiwl hwn yn rhoi'r cyfle ichi weithio ar brosiect ymchwil gwreiddiol ym maes Cymraeg Proffesiynol.  Dan gyfarwyddyd aelod o staff, byddwch yn llunio darn o waith safonol y gellir ei gyhoeddi. 

Cewch ddewis o blith amrywiaeth eang o fodiwlau eraill yr Adran yn ogystal. Mae hefyd ryddid ichi ddewis hyd at 40 credyd o fodiwlau mewn adrannau eraill megis yr Adran Fusnes, Gwleidyddiaeth Ryngwladol neu'r Adran Theatr Ffilm a Theledu, a’u cynnwys yn rhan o dy radd. 

Sut y bydda i'n cael fy addysgu? 

Yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd mae’r dysgu’n cael ei wneud drwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a dulliau dysgu arloesol eraill. Mae’r grwpiau yn llai a’r awyrgylch yn fwy anffurfiol yn y seminarau, er mwyn meithrin trafodaeth fwy agored.  

Sut y bydda i'n cael fy asesu? 

Bydd eich gwaith yn cael ei asesu drwy arholiadau, drwy asesu cyson, a thrwy osod a marcio traethodau ac ymarferion. 

Tiwtor Personol 

Bydd tiwtor personol yn cael ei bennu ichi am gyfnod cyfan eich cwrs. Bydd y tiwtor yn gallu bod o gymorth ichi gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, yn faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â’ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os byddwch angen cymorth.

Tystiolaeth Myfyrwyr

Dewisais astudio Cymraeg Proffesiynol yn Adran y Gymraeg Aberystwyth am fod gennyf ddiddordeb i fynd i'r afael â'r Gymraeg yn y byd cyfoes. Cynigia'r cwrs arbennig hwn gyfle inni fel myfyrwyr i ddysgu am ofynion yr iaith mewn sefyllfaoedd a gwasanaethau o ddydd i ddydd. Yn ystod fy mlwyddyn gyntaf, cefais y cyfle i ymweld â rhai o sefydliadau amlycaf Cymru, meithrin sgiliau cyfieithu a golygu, a thynnu crib fanwl drwy deithi'r iaith a'i thafodieithoedd amrywiol. Manteisiais ar fodiwl wedi'i seilio'n gyfan gwbl ar brofiad gwaith yn fy ail mlwyddyn, ac yn sicr, roedd hynny'n brofiad heb ei ail am imi wneud cysylltiadau gwych. Llenyddiaeth sy'n mynd â'm mryd i, felly credaf fy mod i'n cael y gorau o ddau fyd trwy ddilyn y cwrs hwn. Gallaf astudio ac ymchwilio i drysor ein gorffennol law yn llaw â dilyn modiwlau sydd yn fy mharatoi yn drylwyr ar gyfer fy ngyrfa waith. Mae Aber yn lle hudol i astudio, ac rwy'n synnu'n aml at gymaint o ddiwylliant sy'n ffynnu yn y dref... a does dim pall ar yr ysbrydoliaeth a gynigia'r tirlun. Mae Adran y Gymraeg yn adran hyfryd i berthyn iddi, ac yn wir, perthyn yw'r gair am fod y staff a'r myfyrwyr yn adnabod ei gilydd ac yn cefnogi ei gilydd gystal ag unrhyw deulu clos! Megan Elenid Lewis

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC gan gynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf (gradd B)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM, a Safon Uwch Cymraeg Iaith Gyntaf (gradd B)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28, a Safon Uwch Cymraeg Iaith Gyntaf (gradd B)

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% yn gyffredinol, a Safon Uwch Cymraeg Iaith Gyntaf (gradd B)

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|