BA

Cymraeg Proffesiynol

BA Cymraeg Proffesiynol Cod Q5P0

Ymgeisio Nawr

Cwrs ar gyfer myfyrwyr iaith gyntaf yn unig. 

Cymraeg Proffesiynol yn Aberystwyth: Arloesi, Arbenigo, Arwain

Cynllun gradd arloesol sy’n cyflwyno’r amrywiaeth eang o yrfaoedd sydd ar gael wrth astudio’r Gymraeg gan ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy perthnasol hynod o werthfawr. Cewch gyfle i:

 • ddysgu sgiliau megis cyflwyno, marchnata, golygu, cyfieithu ac ysgrifennu proffesiynol cwblhau profiad gwaith mewn sefydliad dwyieithog gan ennill profiad ymarferol a meithrin cysylltiadau gwerthfawr
 • dysgu gan gyflogwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda’r Gymraeg mewn gwahanol feysydd
 • dewis o blith modiwlau llenyddol, ieithyddol a chreadigol yr Adran hefyd.

Heddiw, mae cyflogwyr, yn ogystal â darpar fyfyrwyr a rhieni, yn chwilio am radd ‘safon aur’ yn y Gymraeg. Dyma’r radd honno.

Os ydych chi'n fyfyriwr iaith gyntaf ac yn gobeithio ymuno â'r gweithle proffesiynol yng Nghymru, dewch i Aberystwyth i gychwyn are eich taith.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Cymraeg Proffesiynol yn Aber?

 • Cartref Cymraeg Proffesiynol - Cyflwynwyd y cwrs yma yn gyntaf yn 2012 ac mae wedi mynd o nerth i nerth ers hynny.
 • Safonau Uchel - Fel adran rydym yn cynnal safonau sy’n gyson uchel ac yn cyflwyno cyrsiau deniadol, diddorol a pherthnasol i’n ffordd o weld Cymru a’r byd drwy’r Gymraeg.
 • Arbenigwyr - Byddwch yn cael eich dysgu gan ddarlithwyr sy'n arbenigwyr yn eu meysydd a gan siaradwyr gwadd sy'n cynrychioli sawl proffesiwn sy'n defnyddio'r Gymraeg.
 • Darlithydd Cymraeg Proffesiynol Dynodedig - Mae'r cwrs yn cael ei gyd-lynu gan Dr Rhianedd Jewell, darlithydd dynodedig y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Cymraeg Proffesiynol, sydd yn rhoi ei sylw yn arbennig i'r cwrs hwn.
 • Amrywiaeth - Cewch ddewis o blith amrywiaeth eang o bynciau diddorol, o gyfieithu, golygu a chyhoeddi i ysgrifennu creadigol a hybu treftadaeth.
 • Canlyniadau Gwych - Mae canlyniadau graddedigion y cwrs Cymraeg Proffesiynol yn rhai o safon uchel iawn. Yn ôl y canlyniadau diweddaraf, rhwng 2014 a 2016 roedd 49% o’n myfyrwyr Cymraeg Proffesiynol wedi graddio gyda dosbarth cyntaf, ac roedd y 51% arall wedi ennill 2:1 uchel.
 • Grwpiau Bach - Cwrs dethol yw hwn, ac felly mae'r dysgu'n digwydd mewn grwpiau bach. Mae'r sesiynau hyn yn adlewyrchu cyfarfodydd tîm y byd gwaith.
 • Bywyd Cymdeithasol Cymraeg Byrlymus - Yn Aberystwyth cewch fyw trwy gyfrwng y Gymraeg a mwynhau'r elfen gymdeithasol sydd i'r gymuned Gymraeg yma: gweithgareddau UMCA (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth), neuadd Pantycelyn, teithiau rygbi, côr Pantycelyn, nosweithiau megis Gwobrau'r Selar, a mwy.
 • Boddhad Myfyrwyr - Yn yr arolwg cenedlaethol diweddar o fodlonrwydd myfyrwyr, roedd 100% o fodlonrwydd cyffredinol ym maes Astudiaethau Cymraeg ac roedd 94% o fodlonrwydd cyffredinol yn yr Adran (NSS 2020).
 • Y Llyfrgell Genedlaethol - Yn ogystal â'r adnoddau helaeth sydd gan y Brifysgol, mae'r Adran ar stepen drws y Llyfrgell Genedlaethol - llyfrgell hawlfraint sydd â thros 6 miliwn o lyfrau, mapiau a phrintiadau ac fe gewch ymaelodi'n rhad ac am ddim!
Ein Staff

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol CY12720 20
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY11420 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Beirdd a Llenorion o 1900 hyd heddiw CY11220 20
Cymru a'r Celtiaid GC11820 20
Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad GC10120 20
Introduction to the Literature of Gaelic Ireland IR11720 20
Sgiliau Astudio Iaith a Llên CY13120 20
Themau a Ffigurau Llen c.550-1900 CY11120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry CY25820 20
Gloywi Iaith CY20120 20
Y Gymraeg yn y Gweithle CY25620 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry CY35820 20
Prosiect Hir CY35940 40

Gyrfaoedd

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd mewn Cymraeg Proffesiynol yn rhoi amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy ichi, sy’n bwysig iawn i gyflogwyr. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • ymchwilio a dadansoddi data
 • meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon
 • gweithio’n annibynnol
 • trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd terfynau amser tynn
 • mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth
 • gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb
 • sgiliau technoleg gwybodaeth.

Rhagolygon Gyrfa

Mae gwerth arbennig i’r graddau a enillir yn Adran y Gymraeg gan fod safon ein hymchwil a’n dysgu gyda’r uchaf posib. Yn gyson mae cyflogwyr yn datgan bod gradd o’r Adran yn arwydd o safon cyrhaeddiad uchel iawn, ac o ganlyniad mae galw mawr gan ddarpar gyflogwyr am raddedigion o’r Adran mewn amrywiaeth o swyddi yn y sector breifat a chyhoeddus yng Nghymru.

Mae graddedigion Adran y Gymraeg yn llwyddo i ddod o hyd i swyddi ardderchog. Mae llawer yn mynd ymlaen i fyd addysg, tra bo’r cyfryngau Cymraeg yn denu llawer i berfformio, gweinyddu a chynhyrchu. Aiff rhai o raddedigion yr adran i weithio mewn meysydd fel gwaith cymdeithasol a’r gyfraith. Mae graddedigion yr adran hefyd yn cael swyddi mewn amrywiaeth eang o feysydd eraill fel cyhoeddi llyfrau, y diwydiant twristiaeth, masnach a’r heddlu. Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddwch wedi eu datblygu dros gyfnod eich cwrs gradd hefyd yn sail gadarn i astudio ar lefel uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd.

Dysgwch am swyddi rhai o’n graddedigion ar y dudalen Ydy fy swydd yn dy siwtio?

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith pan fyddwch yn astudio?

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Cewch hefyd wella eich cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael ei reoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallwch ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Y flwyddyn gyntaf

 • Yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn astudio'r modiwl Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol. Fel y mae'r enw yn ei awgrymu, mae'r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad i'r maes. Byddwch yn dysgu rhychwant o sgiliau megis cyfieithu ar y pryd, sgiliau gweinyddol, siarad cyhoeddus, golygu a marchnata. Byddwch yn cael eich dysgu gan ddarlithwyr yr Adran a gan gyflogwyr sydd yn gweithio gyda'r Gymraeg.
 • Bydd cyfle ichi weithio fel tîm ac i ddatblygu eich sgiliau marchnata wrth drefnu'r Noson Llên a Chân. Cewch ddysgu mwy am y nosweithiau hynod lwyddiannus hyn ar y dudalen Newyddion a Digwyddiadau ar ein gwefan.
 • Byddwch yn cael gweithredu ar fwrdd golygyddol Y Ddraig, cylchgrawn llenyddol yr Adran. Chi fyfyrwyr fydd yn comisiynu ac yn golygu'r gwaith. Dysgwch ragor am Y Ddraig ar yddraig.cymru.

Yr ail a'r drydedd flwyddyn

Yn yr ail a'r drydedd flwyddyn byddwch yn dilyn pedwar modiwl Cymraeg Proffesiynol:

 • Y Gymraeg yn y Gweithle - Modiwl profiad gwaith yw hwn. Byddwch yn cwblhau cyfnod o brofiad gwaith mewn sefydliad lle defnyddir y Gymraeg ar lefel broffesiynol. Mae dewis helaeth o leoliadau gennym gan gynnwys nifer o sefydliadau cenedlaethol felly bydd cyfle ichi gael profiad uniongyrchol o yrfa sydd o ddiddordeb i chi. Byddwch yn llunio portffolio o dasgau sy'n ymwneud â'r gweithle.
 • Trosi ac Addasu - Modiwl cyfieithu yw'r modiwl hwn. Byddwch yn dysgu sgiliau cyfieithu ymarferol yn ogystal â dysgu am yr hanes a'r theorïau sydd wrth wraidd y gwaith. Bydd cyfle ichi ymarfer eich sgiliau cyfieithu o un iaith i iaith arall ac i addasu o un cyfrwng i gyfrwng arall drwy drosi darn o ryddiaith yn sgript ffilm, rhaglen deledu neu ddrama.
 • Bro a Bywyd - Modiwl sy’n trafod twristiaeth a threftadaeth lenyddol yw'r modiwl hwn. Byddwch yn dilyn darlithoedd ac yn mynd ar deithiau maes i lefydd o arwyddocâd diwylliannol. Byddwch yn llunio prosiect a fydd yn hybu diddordeb y cyhoedd mewn elfen o'r diwylliant Cymraeg, ee llyfryn, podcast, ffilm fer neu ddeunydd ar gyfer gwefan.
 • Prosiect Hir - Mae'r modiwl hwn yn rhoi'r cyfle ichi weithio ar brosiect ymchwil gwreiddiol ym maes Cymraeg Proffesiynol. Dan gyfarwyddyd aelod o staff, byddwch yn llunio darn o waith safonol y gellir ei gyhoeddi.

Cewch ddewis o blith amrywiaeth eang o fodiwlau eraill yr Adran yn ogystal. Mae hefyd ryddid ichi ddewis hyd at 40 credyd o fodiwlau mewn adrannau eraill megis yr Adran Fusnes, Gwleidyddiaeth Ryngwladol neu'r Adran Theatr Ffilm a Theledu, a’u cynnwys yn rhan o'ch gradd.

Sut y bydda i'n cael fy addysgu?

Yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd mae’r dysgu’n cael ei wneud drwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a dulliau dysgu arloesol eraill. Mae’r grwpiau yn llai a’r awyrgylch yn fwy anffurfiol yn y seminarau, er mwyn meithrin trafodaeth fwy agored.

Sut y bydda i'n cael fy asesu?

Mae gwaith y myfyrwyr yn cael ei asesu drwy arholiadau, drwy asesu cyson, a thrwy osod a marcio traethodau ac ymarferion.

Tiwtor Personol

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi ichi am gyfnod cyfan eich cwrs gradd. Bydd y tiwtor yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, yn faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso ichi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os byddi angen cymorth. 


Tystiolaeth Myfyrwyr

Dewisais astudio Cymraeg Proffesiynol yn Adran y Gymraeg Aberystwyth am fod gennyf ddiddordeb i fynd i'r afael â'r Gymraeg yn y byd cyfoes. Cynigia'r cwrs arbennig hwn gyfle inni fel myfyrwyr i ddysgu am ofynion yr iaith mewn sefyllfaoedd a gwasanaethau o ddydd i ddydd. Yn ystod fy mlwyddyn gyntaf, cefais y cyfle i ymweld â rhai o sefydliadau amlycaf Cymru, meithrin sgiliau cyfieithu a golygu, a thynnu crib fanwl drwy deithi'r iaith a'i thafodieithoedd amrywiol. Manteisiais ar fodiwl wedi'i seilio'n gyfan gwbl ar brofiad gwaith yn fy ail mlwyddyn, ac yn sicr, roedd hynny'n brofiad heb ei ail am imi wneud cysylltiadau gwych. Llenyddiaeth sy'n mynd â'm mryd i, felly credaf fy mod i'n cael y gorau o ddau fyd trwy ddilyn y cwrs hwn. Gallaf astudio ac ymchwilio i drysor ein gorffennol law yn llaw â dilyn modiwlau sydd yn fy mharatoi yn drylwyr ar gyfer fy ngyrfa waith. Mae Aber yn lle hudol i astudio, ac rwy'n synnu'n aml at gymaint o ddiwylliant sy'n ffynnu yn y dref... a does dim pall ar yr ysbrydoliaeth a gynigia'r tirlun. Mae Adran y Gymraeg yn adran hyfryd i berthyn iddi, ac yn wir, perthyn yw'r gair am fod y staff a'r myfyrwyr yn adnabod ei gilydd ac yn cefnogi ei gilydd gystal ag unrhyw deulu clos! Megan Elenid Lewis

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC to include B in Welsh 1st Language

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM, plus B in A level Welsh 1st Language

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28, plus B in A level Welsh 1st Language

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall, plus B in A level Welsh 1st Language

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|