Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Cynllun gradd a fydd yn ehangu eich gorwelion wrth gynnig cyfleoedd i ddysgu mwy am: 

 • lenyddiaeth
 • diwylliant
 • gwleidyddiaeth
 • hanes
 • cymdeithaseg.

Byddwch yn ymuno â chymuned lle mae’r Gymraeg yn rhan annatod o wead cymdeithas ac yn cael cyfle i fyw ac astudio mewn tref sydd yn un o gadarnleoedd yr iaith. 

Bydd gradd yn y Gymraeg yn profi eich bod yn gallu eich mynegi eich hun yn Gymraeg yn effeithiol a phwrpasol, yn ysgrifenedig ac ar lafar a thrwy hynny yn eich paratoi ar gyfer ystod eang o swyddi. Mae ein myfyrwyr wedi mynd ar ôl graddio i ddilyn gyrfa mewn meysydd mor amrywiol â’r diwydiant cyhoeddi, twristiaeth, masnach, y gyfraith, addysgu, a gweinyddiaeth. Mae’r rhestr yn ddi-ben-draw!

Mae’r cynllun gradd hwn yn addas i fyfyrwyr sy’n siaradwyr Cymraeg fel iaith gyntaf neu fel ail iaith. Mae'r llwybr ail iaith yn caniatáu ichi ddatblygu hyder a gwella eich sgiliau Cymraeg llafar ac ysgrifenedig yn raddol trwy'r cwrs gradd. Byddwch chi'n graddio â'r un cymhwyster â myfyrwyr iaith gyntaf a bydd cefnogaeth arbennig ar gael y tu hwnt i oriau dysgu ar ffurf: oriau swyddfa ail iaith, cynllun mentora, paned ail iaith wythnosol, a deunyddiau atodol ar-lein.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Cymraeg yn Aberystwyth?

 • Cymuned Gymraeg fyrlymus yng nghalon Cymru - Byddwch yn ymuno ag un o gadarnleoedd yr iaith Gymraeg.
 • Enw da – Mae safon ymchwil ac addysgu’r adran hon yn Aberystwyth gyda’r uchaf posib.
 • Arwain - Mae'r Adran yn arwain y sector mewn meysydd fel ysgrifennu creadigol, y Gymraeg yn y gweithle proffesiynol ac astudiaethau cyfieithu, ac mae pawb yn yr Adran yn rhannu’r nod o hybu dealltwriaeth ehangach o’r iaith Gymraeg, ei hanes, ei llenyddiaeth, a’i lle yn y byd modern.
 • Hanes - Hon yw'r Adran Gymraeg gyntaf i gael ei sefydlu yng Nghymru (1875).
 • Arbenigwyr - Cewch eich dysgu gan ddarlithywyr sydd yn arbenigwyr yn eu meysydd.
 • Dewis eang o fodiwlau - Byddwch yn astudio pynciau hynod ddiddorol sy'n adlewyrchu diddordebau ymchwil diweddaraf ein darlithwyr, o hanes ein llên i lenyddiaeth gyfoes, ac o gymdeithaseg yr iaith Gymraeg i gyweiriau a thafodieithoedd y Gymraeg, ac ysgrifennu creadigol a sgriptio.
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Yn ogystal â’r adnoddau helaeth sydd gan y Brifysgol, mae’r Adran ar stepen drws Llyfrgell Genedlaethol Cymru a'i chasgliad o adnoddau llenyddol, clywedol a gweledol gwych.
 • Bywyd Cymdeithasol Cymraeg Byrlymus - Cewch ymaelodi ag Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA), byw yn neuadd Pantycelyn, a chymryd rhan mewn llu o weithgareddau hwyliog a drefnir gan yr undeb.
 • Boddhad Myfyrwyr - Yn yr arolwg cenedlaethol diweddar o fodlonrwydd myfyrwyr, roedd 100% o foddhad cyffredinol yn yr Adran a hefyd ym maes Astudiaethau Cymraeg (NSS 2021).
Ein Staff

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol CY11520 20
Sgiliau Astudio Iaith a Llên CY13120 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11720 20
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY11420 20
Beirdd a Llenorion o 1900 hyd heddiw CY11220 20
Themau a Ffigurau Llen c.550-1900 CY11120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith CY20120 20
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY21420 20
Cymraeg y Gweithle Proffesiynol CY20520 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith yr Ail Iaith CY31120 20

Gyrfaoedd

Yn ystod y cwrs, byddwch yn datblygu llu o sgiliau trosglwyddadwy - sgiliau y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi'n fawr. Dyma rai enghreifftiau:

 • ymchwilio a dadansoddi data
 • meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon
 • gweithio’n annibynnol
 • trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd â therfynau amser tynn
 • mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • hunangymhelliant a hunanddibyniaeth
 • gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb
 • sgiliau technoleg gwybodaeth.

Rhagolygon Gyrfa

Mae adborth gan gyflogwyr yn dangos yn gyson bod gradd yn y Gymraeg yn arwydd o gyrhaeddiad ar lefel uchel, ac mae tystiolaeth bod galw mawr am raddedigion o'r fath mewn amrywiaeth o swyddi.

Mae graddedigion Adran y Gymraeg yn mynd ymlaen i swyddi ardderchog. Mae llawer yn mynd ymlaen i fyd addysg, tra bo’r cyfryngau Cymraeg yn denu llawer i berfformio, gweinyddu a chynhyrchu. Aiff rhai o raddedigion yr adran i weithio mewn meysydd fel gwaith cymdeithasol a’r gyfraith. Yn sgil Deddf yr Iaith Gymraeg a sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol cynyddodd y galw am weision sifil sy’n medru’r Gymraeg, ac am bobl i gyfieithu ac i weinyddu mewn sawl cylch. Mae graddedigion yr adran hefyd yn cael swyddi mewn amrywiaeth eang o feysydd eraill fel cyhoeddi llyfrau, y diwydiant twristiaeth, masnach a’r heddlu. Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddwch wedi eu datblygu dros gyfnod eich cwrs gradd hefyd yn sail cadarn i astudio’n uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd.

Dysgwch am swyddi rhai o’n graddedigion ar y dudalen Ydy fy swydd yn dy siwtio?

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith pan fyddi'n astudio?

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Cewch hefyd wella eich gyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael ei reoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Rydym yn cynnig amrywiaeth hynod ddiddorol o fodiwlau unigol sy’n adlewyrchu diddordebau ymchwil diweddaraf ein darlithwyr: hanes ein llên a llenyddiaeth gyfoes, theori lenyddol, llenyddiaeth plant, llên gwerin, astudiaethau menywod ac astudiaethau rhywedd, ysgrifennu creadigol a sgriptio, cyweiriau a thafodieithoedd y Gymraeg, yr iaith mewn cyd-destunau proffesiynol, cyfieithu ac addasu, y Gymraeg a'r cyfryngau, cymdeithaseg yr iaith Gymraeg.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Iaith Gyntaf - Yn y flwyddyn gyntaf cewch gyfle i weld pa agwedd ar y Gymraeg sydd o ddiddordeb mwyaf i chi. Byddwch yn dysgu am amrywiaeth o gyfnodau llenyddol ac agweddau eraill ar y pwnc er mwyn gallu dewis eich cyfuniad unigryw chi o fodiwlau yn yr ail a'r drydedd flwyddyn. Cliciwch ar y dudalen Modiwlau i weld y dewis llawn.

Ail Iaith - Yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn cael eich dysgu ar wahân i'r myfyrwyr iaith gyntaf. Bydd hyn yn rhoi cyfle ichi fagu hyder a gwella eich sgiliau iaith gyda chefnogaeth y staff a'ch cyd-fyfyrwyr. Byddwch yn dilyn y modiwlau canlynol yn y flwyddyn gyntaf:

 • Cymraeg Ysgrifenedig 1 a 2 - modiwl iaith a fydd yn rhoi'r cyfle ichi ddatblygu sgiliau ysgrifenedig a deall rheolau gramadegol
 • Trafod y Byd Cyfoes 1 a 2 - cyfle i ganolbwyntio ar siarad, i ddatblygu eich sgiliau llafar ac ehangu eich geirfa
 • Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol.

Yn yr ail flwyddyn byddwch yn dilyn modiwlau iaith eraill er mwyn datblygu eich hyder ymhellach a byddwch hefyd yn gallu dewis o blith yr amrywiaeth eang o fodiwlau sydd ar gael gan yr Adran. Erbyn eich blwyddyn olaf byddwch wedi cyrraedd yr un safon â myfyrwyr iaith gyntaf ac yn graddio gyda'r un cymhwyster.

Sut bydda i’n cael fy addysgu?

Yn Adran y Gymraeg byddwch yn dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a dulliau dysgu arloesol eraill. Mae awyrgylch fwy anffurfiol yn y seminarau, er mwyn meithrin trafodaeth fwy agored.

Sut bydda i'n cael fy asesu?

Bydd eich gwaith yn cael ei asesu drwy arholiadau, drwy asesu cyson, a thrwy osod a marcio traethodau ac ymarferion.

Tiwtor Personol

Bydd tiwtor personol yn cael ei bennu ichi am gyfnod cyfan eich cwrs gradd. Bydd y tiwtor yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, yn faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso ichi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os byddwch angen cymorth.

Tystiolaeth Myfyrwyr

Roeddwn yn benderfynol fy mod am astudio’r Gymraeg a chan fod yr Adran yn Aberystwyth ymhlith y gorau yn y byd roedd y dewis yn un hawdd i mi. Roedd enw da’r Adran yn sicr wedi fy nenu yma, ac roedd lleoliad Aberystwyth yn ffactor pwysig hefyd. Hefyd roedd bywyd cymdeithasol y Brifysgol a naws cartrefol y dref yn apelio’n fawr ataf. Roedd Diwrnod Agored y Brifysgol yn hollol allweddol i’m penderfyniad terfynol. Ar ôl gweld y campws a’r llety a chael cipolwg ar fywyd y dref roedd fy mhenderfyniad wedi’i wneud. Cefais gyfle hefyd i ymweld â’r Adran a chwrdd â’r staff. Roeddent yn hynod o groesawgar, eu gwybodaeth yn ddefnyddiol a’u brwdfrydedd wedi fy annog i ddod i astudio yn Aberystwyth. Mae’r dewis o fodiwlau sydd ar gael yn rhagorol – mae rhwybeth at ddant pawb. Mae’r dysgu hefyd yn ennyn diddordeb a mwynhad yn y pynciau. Mae Aberystwyth yn unigryw. Bydden i’n bendant yn argymell Aberystwyth i eraill. Rachel Morgan

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC to include B in Welsh 1st or 2nd Language

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|