LLB

Y Gyfraith a Chymraeg Proffesiynol

LLB Y Gyfraith a Chymraeg Proffesiynol Cod MQ56 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Bwriad gradd LLB y Gyfraith a Chymraeg Proffesiynol ym Mhrifysgol Aberystwyth yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y Gymru gyfoes - Cymru ddatganoledig ble mae'r gallu i siarad a deall Cymraeg ar lefel uchel a deallusol yn ddeniadol i gyflogwyr. Wrth i gyfreithiau Cymreig gynyddu, felly hefyd mae’r galw am gyfreithwyr sydd â’r gallu i drin a thrafod y gyfraith trwy gyfrwng y Gymraeg ac o fewn cyd-destun Cymreig.

Drwy ddewis y cwrs hwn, byddwch yn ymuno ag Adran y Gyfraith hynaf Cymru ac yn astudio ystod eang o bynciau ym maes y Gyfraith - pwnc amrywiol sy’n esblygu o hyd wrth iddo ymateb i ddatblygiadau cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol. Mae’n rheoli pob agwedd o’n bywyd dyddiol, o anghydfodau rhwng cymdogion a gwarchod yr amgylchedd i faterion cyflogaeth a darpariaeth gofal iechyd. Mewn cymdeithas fodern, ddemocrataidd, mae’r gyfraith yn bodoli i sicrhau cyfiawnder. Mae’r elfen Cymraeg Proffesiynol yn cael ei dysgu gan Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Ar y cwrs hwn byddwch yn datblygu sgiliau sy’n ymwneud â defnyddio’r iaith Gymraeg yn hyderus mewn ystod eang o gyd-destunau proffesiynol ac o fewn y gweithle. Byddwch yn cael eich dysgu gan staff sydd â phrofiad helaeth mewn meysydd fel cyfieithu, ysgrifennu creadigol, astudio a hybu treftadaeth, golygu a chyhoeddi.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio LLB Y Gyfraith a Chymraeg Proffesiynol ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Caiff y rhaglen hon ei haddysgu ar y cyd gan Adran y Gyfraith a Throseddeg a’r Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd.
 • Dysgwyd y Gyfraith yn Aberystwyth ers 1901. Mae gan yr Adran draddodiad balch o ysgolheictod ac ymchwil ac mae hi wedi paratoi cenedlaethau o bobl o bob cwr o’r byd am yrfaoedd proffesiynol a bywyd yn gyffredinol. Mae hi wedi addysgu gweinidogion y wladwriaeth, gwleidyddion ac arweinwyr, a hefyd cyfreithwyr, bargyfreithwyr, athrawon, swyddogion yr heddlu, darlithwyr prifysgol, newyddiadurwyr, a mwy - pob un yn cyfrannu at newid cymdeithas er gwell yn eu ffordd eu hunain.
 • Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth yw’r hynaf o’i bath yn y byd. Mae wedi bod yn addysgu ac yn ysbrydoli cenedlaethau o fyfyrwyr er 1875. Bu'r Adran yn gartref i ddarlithwyr ysgolheigaidd a llengar fel T. Gwynn Jones, T. H. Parry Williams, Gwenallt, Marged Haycock a Mihangel Morgan, a dyma’r Adran sydd heddiw’n arwain y sector â chyrsiau arloesol ym meysydd Iaith a Llên, Ysgrifennu Creadigol, Cymraeg Proffesiynol, Astudiaethau Cyfieithu ac Astudiaethau Celtaidd.
 • Yn Adran y Gyfraith a Throseddeg, byddwch yn astudio modiwlau cyfraith sylfaenol, sy'n cynnwys y rhai sydd eu hangen er mwyn dod yn gyfreithiwr neu'n fargyfreithiwr yng Nghymru a Lloegr (gan ennill 'Gradd Gymhwyso yn y Gyfraith'), a byddwch yn dewis o blith amrywiaeth o fodiwlau sy'n cwmpasu pynciau cyfreithiol traddodiadol a chyfoes. Yn ogystal â hynny, bydd cyfleoedd eang i chi ddatblygu sgiliau cyfathrebu. Mae’r Gymdeithas Ymryson yn agored i holl fyfyrwyr yr adran ac mae’n rhoi cyfle i aelodau ddatblygu chystadleuaeth ffug lys barn.
 • Yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, byddwch yn dysgu sgiliau megis cyflwyno, marchnata, golygu, cyfieithu ac ysgrifennu proffesiynol, yn cwblhau profiad gwaith mewn sefydliad dwyieithog gan ennill profiad ymarferol a meithrin cysylltiadau gwerthfawr, yn dysgu gan gyflogwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda’r Gymraeg mewn gwahanol feysydd, ac yn dewis o blith modiwlau llenyddol, ieithyddol a chreadigol yr Adran hefyd.
Ein Staff

Mae gan staff Adran y Gyfraith a Throseddeg gan mwyaf naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu mae ganddynt brofiad proffesiynol a chymwysterau fel cyfreithwyr wrth eu gwaith. Mae gan lawer o'r staff hefyd gymhwyster dysgu uwchraddedig (Addysg Uwch).

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Beirdd a Llenorion o 1900 hyd heddiw CY11220 20
Sgiliau Astudio Iaith a Llên CY13120 20
Themau a Ffigurau Llen c.550-1900 CY11120 20
Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol CY12720 20
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY11420 20
System Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol CT10120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Contract Law LC13820 20
Cyfraith Droseddol CT10520 20
Cyfraith Camwedd CT11120 20
Cyfraith Cytundebau CT13820 20
Cyfraith Droseddol CT10520 20
Tort LC11120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Bro a Bywyd: Dehongli Treftadaeth Lenyddol y Cymry CY35820 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Commercial Law LC36220 20
Company Law LC37220 20
Criminal Justice and the Penal System LC36320 20
Cyfraith Tir CT34820 20
Drugs and Crime LC38220 20
Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau CT34920 20
Employability Skills for Professionals LC36620 20
Environmental Law LC37720 20
Equity and Trusts LC34920 20
Family and Child Law LC36420 20
Human Rights LC35220 20
Intellectual Property Law LC38620 20
International Law LC36920 20
Labour Law LC36820 20
Land Law LC34820 20
Law and Criminology Dissertation LC39020 20
Medicine Ethics and the Law LC36720 20
Principles of Evidence LC36520 20
Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol CT36620 20
Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg CT39020 20
Contemporary Issues in Criminology LC34220 20
Crime and Punishment in Historical Perspective LC33020 20
Crime and the Media LC34320 20
Criminal Justice Placement LC32520 20
Criminal Law LC30520 20
Critical Perspectives on Imprisonment LC32020 20
Critical and Radical Criminology LC37120 20
Cyflwyniad i Droseddeg CT32220 20
Cyfraith Troseddol CT30520 20
Empirically Based Criminology Dissertation LC30140 40
Introduction to Criminology LC32220 20
Police, Policing and Society LC31020 20
Psychological Explanations of Criminal Behaviour LC38120 20
Psychology and Crime LC34020 20
Traethawd Estynedig Empeiraidd Troseddeg CT30140 40
Treatment and Rehabilitation of Offenders LC39120 20
Troseddeg Feirniadol a Radical CT37120 20
Victimology LC30820 20
Youth Crime and Justice LC36120 20
Yr Heddlu, Plismona a'r Gymdeithas CT31020 20
Prosiect Hir CY35940 40
Business Law and Practice and Solicitors Accounts LC31420 20
Criminal Law and Practice LC31620 20
Dispute Resolution in Contract and Tort LC31520 20
Principles of Professional Conduct, Public & Administrative Law, Legal System of England & Wales & L LC31320 20
Property Law and Practice LC31820 20
Trusts, Wills and the Administration of Trusts and Estates LC31720 20

Gyrfaoedd

Mae ein darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn cynnig cyfle gwych i ddatblygu eich hyder i ymdrin â’r gyfraith yn ddwyieithog, gan fagu sgiliau trawsieithu, dadansoddi, a chyfosdiad a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer y gweithle ac yn baratoad da ar gyfer eich gyrfa.

Mae graddedigion Adran y Gyfraith a Throseddeg ac Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn mynd ymlaen i swyddi ardderchog, er enghraifft:

 • addysg
 • y Cyfryngau
 • gwaith cymdeithasol
 • y Gyfraith
 • cyfieithu.

Mae graddedigion yr adrannau hefyd yn cael swyddi mewn amrywiaeth eang o feysydd eraill fel:

 • cyhoeddi llyfrau
 • swyddi yn y diwydiant twristiaeth, masnach a’r heddlu.

Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddwch wedi eu datblygu dros gyfnod eich cwrs gradd hefyd yn sail cadarn i astudio’n uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd.

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd yn y Gyfraith a Chymraeg Proffesiynol yn rhoi amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy i chi, sy’n bwysig iawn i gyflogwyr. 

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • ymchwilio a dadansoddi data
 • meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon
 • gweithio’n annibynnol
 • trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd terfynau amser tynn
 • mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth
 • gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb
 • sgiliau technoleg gwybodaeth.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith tra bydda i'n astudio?

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gwella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Y flwyddyn gyntaf

Mae blwyddyn gyntaf ein cyllun gradd yn y Gyfraith yn rhoi sylfaen ichi ar gyfer astudio’r gyfraith, gyda ffocws ar y sgiliau syflaenol sydd eu hangen i ddeall deunyddiau cyfreithiol a’r system gyfreithiol, a hefyd egwyddorion y pynciau cyfreithiol craidd, gan gynnwys cyfraith trosedd ac anghydfodau sifil mewn contractau a chamwedd.

Ar yr ochr Cymraeg Proffesiynol, byddwch chi'n dilyn y modiwl Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol. Fel y mae'r enw yn ei awgrymu, mae'r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad i'r maes. Byddwch chi'n dysgu rhychwant o sgiliau megis cyfieithu ar y pryd, sgiliau gweinyddol, siarad cyhoeddus, golygu a marchnata. Byddwch chi'n cael eich dysgu gan ddarlithwyr yr Adran a gan gyflogwyr sydd yn gweithio gyda'r Gymraeg. Bydd cyfle ichi weithio fel tîm ac i ddatblygu eich sgiliau marchnata wrth drefnu'r Noson Llên a Chân. Cewch chi ddysgu mwy am y nosweithiau hynod lwyddiannus hyn ar ein blog. Byddwch chi'n cael gweithredu ar fwrdd golygyddol Y Ddraig, cylchgrawn llenyddol yr adran. Chi fydd yn comisiynu ac yn golygu'r gwaith.

Yr ail flwyddyn a'r flwyddyn olaf

Mae’r ail a’r drydedd flwyddyn yn adeiladau ar yr egwyddorion craidd hyn, ond hefyd yn caniatáu ichi archwilio meysydd eraill o’r gyfraith. Gallwch hefyd deilwra eich dewis o fodiwlau dewisol yn unol â’ch diddordebau a’ch dyheadau o ran eich gyrfa.

Byddwch chi'n dilyn pedwar modiwl Cymraeg Proffesiynol:

 • Y Gymraeg yn y Gweithle - modiwl profiad gwaith
 • Trosi ac Addasu - modiwl cyfieithu
 • Bro a Bywyd - modiwl sy’n trafod twristiaeth a threftadaeth lenyddol
 • Prosiect Hir - modiwl sy'n rhoi'r cyfle ichi weithio ar brosiect ymchwil gwreiddiol ym maes Cymraeg Proffesiynol.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 128 - 104

Safon Uwch ABB-BCC to include B in Welsh 1st Language

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM, plus B in A level Welsh 1st Language

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28, plus B in A level Welsh 1st Language

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall, plus B in A level Welsh 1st Language

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|