BA

Hanes / Llenyddiaeth Saesneg

BA Hanes / Llenyddiaeth Saesneg Cod QV31

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

QV31
 • Tariff UCAS

  120 - 104

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  50%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Wrth ddewis astudio'r radd gyd-anrhydedd Hanes a Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwch yn cael cyfle i gyfuno dau bwnc academaidd hynod ddifyr. Bydd y radd Hanes a Llenyddiaeth Saesneg yn caniatáu i chi ymgolli mewn ystod eang o gyfnodau hanesyddol, wedi'u hategu gan astudio testunau llenyddol o'r oesoedd canol hyd at y cyfnod modern. Mae galw mawr ymhlith cyflogwyr am sgiliau gwaith ymchwil, dadansoddi, gwaith tîm a chyfathrebu datblygedig ein graddedigion Hanes a Llenyddiaeth Saesneg.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

94% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes Saesneg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

96% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 2% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2018)

90% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru (ACF 2020

99% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chew mis ar ôl graddio, 6% yn uwch na graddedigion o’r Astudiaethau Hanesyddol ac Athronyddol yn genedlaethol.(HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Hanes / Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae Hanes yn cael ei addysgu yn Aberystwyth ers 1872, sy'n golygu mai ein hadran yw'r hynaf yng Nghymru, ac mae'n un o'r rhai mwyaf blaenllaw ym Mhrydain.
 • Rydym yn cynnig cyfleoedd i chi ymwneud ag amrywiaeth eang o agweddau ar lenyddiaeth a hanes diwylliannol, gan gyfuno meddwl beirniadol ag ysgolheictod.
 • Mae'r adran yn gartref i New Welsh Review, cylchgrawn llenyddol Saesneg mwyaf blaenllaw Cymru - gallai hwn fod yn gyfle cyffrous i chi gymryd rhan.
 • Cewch gyfle i archwilio damcaniaeth lenyddol - syniadau athronyddol a chysyniadol sy'n hysbysu, yn herio ac yn problemateiddio'r ffyrdd rydym yn darllen.
 • Mae ein cyrsiau gradd yn arloesol, ac yn sicrhau y cewch y cymhwyster gorau. Mae ein meysydd pwnc yn amrywio o hanes cynnar i hanes modern, hanes gwleidyddol, hanes cymdeithasol, a hanes diwylliannol ac economaidd.
 • Ewch ar antur newydd ac archwiliwch y byd drwy ein lleoliadau cyfnewid cyffrous. 
 • Byddwch yn cael eich trochi mewn cymuned gefnogol o feddylwyr creadigol a beirniadol, arbenigwyr llenyddol, ac ysgolheigion cyhoeddedig o bob maes.
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Hanes a Hanes Cymru gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Literary Theory: Debates and Dialogues EN20120 20
Llunio Hanes * HA20120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A Century in Crisis: 1790s to 1890s WL20720 20
Classical Drama and Myth CL20320 20
Contemporary Queer Fiction EN21620 20
Demons, Degenerates and New Women (Fin de Siecle Fictions) EN23420 20
Exploring Professional Writing WL20120 20
Forms of Children's Narrative Prose EN27820 20
In the Olde Days: Medieval Texts and Their World EN23120 20
Literary Geographies EN21020 20
Literature since 1945 EN22920 20
Place and Self EN22120 20
Shakespeare, Jonson and Company EN23020 20
Writing Women for the Public Stage, 1670-1780 EN28720 20
Crime and Daily Life in Early Modern England and Wales HY22320 20
Exploring Nineteenth-Century Exhibitions HY24620 20
Gwrando ar Hanes: Y mudiad Hawliau Sifil yn America HA24720 20
Heritage Skills HY23320 20
Image Wars in Southeast Asia: Studying 20th Century Propaganda HY23720 20
Writing about war in high medieval Scandinavia c.1050-1264 HY22920 20
Asian Migration in the Modern World HY27220 20
Concro’r Byd: Twf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc HA21820 20
Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950 HC24420 20
European Society and the Medieval Mind 1200-1500 HY25820 20
Famine in Medieval England HY25520 20
From the Second Empire to the Third Reich: Weimar Germany 1914-1933 HY28420 20
Media and Society in Twentieth Century Britain HY27520 20
Science, Religion and Magic HY28620 20
Stori yr Unol Daleithiau ar Ffilm a Theledu, 1865-2008 HA28120 20
The Atlantic World, 1492-1825 HY29720 20
The Rise of Modern Medicine, c.1750-2000 HY27320 20
The Tudors: A European Dynasty? HY20920 20
Trosedd, Terfysg a Moesoldeb yng Nghymru 1750-1850 * HC23420 20

Cyflogadwyedd

Mae gradd mewn Hanes gyda Llenyddiaeth Saesneg yn "safon aur" ar gyfer lleoliad gwaith lle rhoddir gwerth ar gyfathrebu. Mae pob un o'n modiwlau'n darparu sgiliau allweddol sy'n eich galluogi i adeiladu C.V. cynhwysfawr sy'n dangos eich ystod amrywiol o gymwyseddau.

Mae ein graddedigion wedi llwyddo yn y meysydd gyrfaol mwyaf eang posib:

 • darlledu
 • newyddiaduraeth
 • archifwyr
 • hysbysebu
 • cyhoeddi
 • addysg
 • y Gwasanaeth Sifil
 • busnes
 • cyllid
 • y cyfryngau newydd.

Fel adran, rydym yn falch iawn o'n cynfyfyrwyr nodedig ac uchel eu parch;

 • Dr Tim Brain, cyn Brif Gwnstabl Swydd Gaerloyw
 • Guto Bebb, Aelod Seneddol
 • Dr Joanne Cayford, BBC 
 • Berwyn Davies, Pennaeth Swyddfa Addysg Uwch Cymru, Brwsel
 • Iwan Griffiths, gohebydd chwaraeon S4C.

Lleoliadau myfyrwyr yn y sector treftadaeth

Mae gan ein hadran gysylltiadau cryf gyda'r sector treftadaeth, a phortffolio sefydledig o leoliadau myfyrwyr. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi treulio hyd at dair wythnos gyda'r Llyfrgell Genedlaethol (gan gynnwys cyfleoedd cyfrwng Cymraeg), Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, a Chymdeithas Hynafiaethwyr Llundain. Mae'r lleoliadau hyn yn rhoi cyfle i chi gael profiad ymarferol a chipolwg o'r sector treftadaeth, ac maent yn werthfawr iawn ar gyfer y CV!

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Cyfleoedd rhyngwladol: Erasmus a'r rhaglen Astudio Dramor

Mae cael ystod o brofiadau yn werthfawr iawn ar gyfer bywyd ar ôl y brifysgol, a darperir cyfleoedd gwych gan y cynlluniau Erasmus neu Astudio Dramor. Mae gan yr Adran Hanes a Hanes Cymru raglenni cyfnewid Erasmus sefydledig â phrifysgolion yn yr Almaen, Prag, Bwdapest a Norwy. Mae gan yr Adran gysylltiadau hefyd gyda nifer o golegau yn America.

Sgyrsiau graddedig a mentora gan gynfyfyrwyr

Bydd y Cynllun Mentora Alumni yn eich galluogi i gysylltu â chynfyfyrwyr sydd erbyn hyn mewn ystod o yrfaoedd, a hynny mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Mae'r Adran Hanes a Hanes Cymru hefyd yn trefnu sgyrsiau gan gynfyfyrwyr ar wahanol gamau yn eu gyrfaoedd. Roedd sgyrsiau diweddar yn cynnwys 'O'r brifysgol i yrfa mewn treftadaeth ddiwylliannol: y camau cyntaf', a gyflwynwyd gan gynfyfyriwr sydd erbyn hyn â lle ar hyfforddeiaeth fawreddog yn Oriel y Tate.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, gallech ddarganfod:

 • sgiliau hanesyddol, dulliau a chyfnodau newydd
 • technegau newydd ar gyfer dadansoddi testunau llenyddol
 • ffigyrau allweddol o hanes llenyddol
 • sgiliau mewn dadansoddi cymharol
 • strategaethau darllen newydd.

Yn eich ail flwyddyn, gallech archwilio:

 • dull hanesyddol - sy'n eich galluogi i archwilio sut mae ystyr, dulliau, a ffordd o gofnodi hanes wedi newid dros amser
 • crefft yr hanesydd
 • agweddau damcaniaethol ar arfer beirniadaeth lenyddol
 • testun craidd o'r cyfnod canoloesol hyd at yr ugeinfed ganrif.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, gallech astudio:

 • drama Elizabethaidd
 • straeon ysbryd modern
 • llenyddiaeth Americanaidd
 • Cymru yng nghyfnod y Tuduriaid
 • diwylliant a chymdeithas yn Oes Fictoria
 • prosiect ymchwil annibynnol.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Caiff ein cwrs gradd ei addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau un-i-un. Rydym hefyd yn annog dysgu hunan-gyfeiriedig, sydd â'r nod o ysgogi eich diddordeb academaidd mewn Llenyddiaeth Saesneg ac i feithrin eich datblygiad personol a deallusol.

Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf traethodau, arholiadau a chyflwyniadau llafar. Bydd gofyn i chi hefyd gwblhau aseiniadau ychwanegol nad ydynt yn cael eu hasesu, a gweithio gydag eraill ar dasgau penodol.

Rhagor o wybodaeth

Wrth i chi astudio, byddwch yn datblygu ystod o sgiliau a fydd yn fanteisiol i chi mewn astudiaeth bellach neu unrhyw weithle graddedig. Byddwch yn dysgu: defnyddio technegau beirniadol amrywiol wrth drin testunau; datblygu arfer myfyriol mewn darllen ac ysgrifennu; mynegi dadansoddiad beirniadol manwl o'ch pwnc; ac ymateb i unrhyw dasg gyda chreadigrwydd, steil a dawn.

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu fugeiliol. Bydd eich tiwtor personol hefyd yn gyfrifol am gyflwyno tiwtorialau a fydd yn eich helpu i ddatblygu sgiliau allweddol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Barn ein Myfyrwyr

Beth dw i'n ei garu am astudio Hanes yn Aberystwyth? Popeth! Mae'n gynllun gradd mor dda, gydag ystod eang o fodiwlau i ddewis ohonyn nhw ym mhob blwyddyn astudio. Mae'r tiwtoriaid yn ffantastig, ac maen nhw bob amser yn barod i helpu ac yn wybodus. Mae pawb yn yr adran yn gyfeillgar - y staff a'r myfyrwyr fel ei gilydd - sy'n creu amgylchedd gweithio hyfryd. Mae ganddon ni adnodd anhygoel wrth law, sef y Llyfrgell Genedlaethol, sydd nid yn unig yn cynnwys pob llyfr a gyhoeddwyd yng ngwledydd Prydain ers 1911, ond sydd hefyd yn adeilad hardd i astudio ynddo, ac mae ganddo'r olygfa orau un dros holl dre Aberystwyth. Astudio Hanes yn Aberystwyth oedd y penderfyniad gorau wnes i erioed! Rachel Twomey

Beth dw i'n ei fwynhau am y cwrs Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Aberystwyth yw'r amrywiaeth sy'n cael ei chynnig. O ddechrau'r radd hyd at y pwynt o'i gorffen bron, dw i wedi astudio ystod eang o lenyddiaeth, a pheth ohoni nad o'n i hyd yn oed yn gwybod am ei bodolaeth. Dw i'n teimlo bod hyn wedi ehangu fy meddwl ac wedi rhoi dealltwriaeth eang i fi o'r gwahanol fathau o lenyddiaeth, a fydd o fudd i mi yn fy astudiaethau pellach. Chloe Morgan

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Lefel A BBB-BCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65%

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|