BA

Hanes / Llenyddiaeth Saesneg

Bydd ein gradd gyfun mewn Hanes a Llenyddiaeth Saesneg yn cyfuno'ch diddordeb yn y gorffennol â maes astudiaethau llenyddol. Yn ystod eich cwrs, byddwch yn astudio testunau llenyddol o'r cyfnod canoloesol hyd heddiw, a byddwch yn dysgu am yr hanes a'r gymdeithas a oedd yn gyd-destun i'r cyfnodau y crewyd y testunau ynddynt. Caiff ystod eang o themâu eu haddysgu yn y ddwy adran, a byddwch yn darganfod ffyrdd newydd a diddorol o ddadansoddi a deall y gorffennol a sut rydym wedi ysgrifennu amdano. Byddwch yn datblygu sgiliau tebyg yn ystod dwy ran y radd, a byddwch yn graddio gyda sgiliau pwysig ym meysydd ymchwil, dadansoddi, gwirio ffeithiau a chyfathrebu, yn ysgrifenedig ac ar lafar.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Hanes a Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae Hanes yn cael ei ddysgu yn Aberystwyth ers 1872, sy'n golygu mai ein hadran yw'r hynaf yng Nghymru, ac mae'n un o'r rhai mwyaf blaenllaw ym Mhrydain.
 • Mae'r addysgu yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn arloesol, yn seiliedig ar ymchwil ac wedi'i chynllunio i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy mewn meysydd megis dadansoddi, dehongli a chyfathrebu. Bydd hyn yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd.
 • Mae astudio yn yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadgiol yn cynnig y cyfle i chi ymwneud ag amrywiaeth eang o agweddau ar lenyddiaeth a hanes diwylliannol.
 • Cewch gyfle i archwilio damcaniaeth lenyddol - syniadau athronyddol a chysyniadol sy'n hysbysu, yn herio ac yn problemateiddio'r ffyrdd rydym yn meddwl am destunau.
 • Mae'r Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn gartref i New Welsh Review - cylchgrawn llenyddol Saesneg mwyaf blaenllaw Cymru. Gallai hwn fod yn gyfle cyffrous i chi gymryd rhan.
 • Byddwch yn cael eich trochi mewn cymuned gefnogol o feddylwyr creadigol a beirniadol, arbenigwyr llenyddol, ac ysgolheigion cyhoeddedig yn y ddwy ddisgyblaeth.
 • Cewch fynediad llawn i Lyfrgell Genedlaethol Cymru - un o bum Llyfrgell Hawlfraint y DU ac ystorfa archif flaenllaw Cymru.
 • Yn rhan o'ch cwrs gradd, cewch gyfle i astudio dramor gydag un o'n prifysgolion partner, neu ymgymryd â lleoliad gwaith a chynllunio ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Canfod mwy ar ein tudalennau Cyfleoedd Byd-eang.
Ein Staff

Mae staff yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn ymchwilwyr gweithgar ac yn arbenigwyr yn eu meysydd Hanes. Mae’r mwyafrif wedi cymhwyso gyda PhD ac mae ganddynt TUAAU hefyd. I ganfod mwy am ein staff, ewch i’n tudalen staff yr adran.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Literary Theory: Debates and Dialogues EN20120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A Century in Crisis: 1790s to 1890s WL20720 20
Classical Drama and Myth CL20320 20
Contemporary Queer Fiction EN21620 20
Contemporary Writing and Climate Crisis EN21120 20
Demons, Degenerates and New Women (Fin de Siecle Fictions) EN23420 20
Effective Academic and Professional Communication 1 IC27720 20
Exploring Professional Writing WL20120 20
In the Olde Days: Medieval Texts and Their World EN23120 20
Literary Geographies EN21020 20
Literature and Climate in the Nineteenth Century EN21220 20
Literature since 1945 EN22920 20
Place and Self EN22120 20
Shakespeare, Jonson and Company EN23020 20
Writing Women for the Public Stage, 1670-1780 EN28720 20
American History skills module HY25020 20
Beirdd a Noddwyr: Llên a Hanes c.1300-1500 CY20720 20
Dread and Despair? Living with Disability in the Middle Ages HY23320 20
Exploring Nineteenth-Century Exhibitions HY24620 20
History as myth-Making: the 'Myth of the Blitz' HY23420 20
Image Wars in Southeast Asia: Studying 20th Century Propaganda HY23720 20
An Age of Empire: Britain and Ireland, 1850-1914 HY26920 20
Between Revolution and Reform: China since 1800 HY28520 20
Culture, Society and the Victorians HY29320 20
Cymru a'r Tuduriaid HC23520 20
Diwylliant, Cymdeithas a’r Fictoriaid HA29320 20
From Poor Law to Welfare State: Poverty and Welfare in Modern Britain, 1815-1948 HY29220 20
Knighthood and Chivalry in high medieval England, 1066-1300 HY20420 20
Modern American History HY28320 20
Rhyfel Cartref America HA26820 20
Stori America, 1607-1867, ar Ffilm a Theledu HA24520 20
The British Isles in the Long Eighteenth Century HY22020 20
The European Reformation HY26520 20
The Great Divergence: Europe and Asia, c.1300-c.1800 HY26320 20
The Nazi Dictatorship: Regime and Society in Germany 1933-1945 HY29420 20
Wales and the Kings of Britain: Conflict, Power and Identities in the British Isles 1039-1417 WH20120 20
Wales under the Tudors WH23520 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
An Age of Empire: Britain and Ireland, 1850-1914 HY36920 20
Between Revolution and Reform: China since 1800 HY38520 20
Culture, Society and the Victorians HY39320 20
Cymru a'r Tuduriaid HC33520 20
Diwylliant, Cymdeithas a’r Fictoriaid HA39320 20
From Poor Law to Welfare State: Poverty and Welfare in Modern Britain, 1815-1948 HY39220 20
Knighthood and Chivalry in high medieval England, 1066-1300 HY30420 20
Modern American History HY38820 20
Rhyfel Cartref America HA36820 20
Stori America, 1607-1867, ar Ffilm a Theledu HA34520 20
The British Isles in the Long Eighteenth Century HY30120 20
The European Reformation HY36520 20
The Great Divergence: Europe and Asia, c.1300-c.1800 HY36320 20
The Nazi Dictatorship: Regime and Society in Germany 1933-1945 HY39420 20
Wales and the Kings of Britain: Conflict, Power and Identities in the British Isles 1039-1417 WH30120 20
Wales under the Tudors WH33520 20
American Literature in the Twentieth Century EN39420 20
Effective Academic and Professional Communication 2 IC37820 20
Haunting Texts EN30820 20
Literatures of Surveillance WL35320 20
Reading Theory / Reading Text EN30120 20
Reimagining the World Wars: Contemporary Historical Fictions EN30720 20
Remix: Chaucer In The Then and Now WL30620 20
Romantic Eroticism EN30520 20
The Mark of the Beast: Animals in Literature from the 1780s to the 1920a EN31320 20
Undergraduate Dissertation EN30040 40
Victorian Childhoods EN30320 20
Writing in the Margins: Twentieth-Century Welsh Poetry in English EN30420 20

Cyflogadwyedd

Mae gradd mewn Hanes gyda Llenyddiaeth Saesneg yn "safon aur" ar gyfer lleoliad gwaith lle rhoddir gwerth ar gyfathrebu. Mae pob un o'n modiwlau'n darparu sgiliau allweddol sy'n eich galluogi i adeiladu C.V. cynhwysfawr sy'n dangos eich ystod amrywiol o gymwyseddau.

Mae ein graddedigion wedi llwyddo yn y meysydd gyrfaol mwyaf eang posib:

 • darlledu
 • newyddiaduraeth
 • archifwyr
 • hysbysebu
 • cyhoeddi
 • addysg
 • y Gwasanaeth Sifil
 • busnes
 • cyllid
 • y cyfryngau newydd.

Fel adran, rydym yn falch iawn o'n cynfyfyrwyr nodedig ac uchel eu parch;

 • Dr Tim Brain, cyn Brif Gwnstabl Swydd Gaerloyw
 • Guto Bebb, Aelod Seneddol
 • Dr Joanne Cayford, BBC 
 • Berwyn Davies, Pennaeth Swyddfa Addysg Uwch Cymru, Brwsel
 • Iwan Griffiths, gohebydd chwaraeon S4C.

Lleoliadau myfyrwyr yn y sector treftadaeth

Mae gan ein hadran gysylltiadau cryf gyda'r sector treftadaeth, a phortffolio sefydledig o leoliadau myfyrwyr. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi treulio hyd at dair wythnos gyda'r Llyfrgell Genedlaethol (gan gynnwys cyfleoedd cyfrwng Cymraeg), Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, a Chymdeithas Hynafiaethwyr Llundain. Mae'r lleoliadau hyn yn rhoi cyfle i chi gael profiad ymarferol a chipolwg o'r sector treftadaeth, ac maent yn werthfawr iawn ar gyfer y CV!

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Cyfleoedd rhyngwladol

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig cyfle oes i chi astudio, gwirfoddoli neu weithio mewn gwlad arall, am flwyddyn academaidd, semester sengl neu ychydig wythnosau yn y gwyliau. Archwiliwch ddiwylliannau eraill, heriwch eich hun a chasglwch brofiadau a fydd yn helpu gyda'ch gyrfa. Gall yr amser a dreulir yn archwilio gwlad a diwylliant newydd hogi'ch sgiliau rhyngbersonol, gwella'ch gallu iaith, ac ehangu eich meddylfryd rhyngwladol. Canfod ble gallwch chi fynd.

Sgyrsiau graddedig a mentora gan gynfyfyrwyr

Bydd y Cynllun Mentora Alumni yn eich galluogi i gysylltu â chynfyfyrwyr sydd erbyn hyn mewn ystod o yrfaoedd, a hynny mewn amgylchedd diogel a chefnogol.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y mae'n bosibl y byddwch yn ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, gallech ddarganfod:

 • sgiliau hanesyddol, dulliau a chyfnodau newydd
 • technegau newydd ar gyfer dadansoddi testunau llenyddol
 • ffigyrau allweddol o hanes llenyddol
 • sgiliau mewn dadansoddi cymharol
 • strategaethau darllen newydd.

Yn eich ail flwyddyn, gallech archwilio:

 • dull hanesyddol - sy'n eich galluogi i archwilio sut mae ystyr, dulliau, a ffordd o gofnodi hanes wedi newid dros amser
 • crefft yr hanesydd
 • agweddau damcaniaethol ar arfer beirniadaeth lenyddol
 • testun craidd o'r cyfnod canoloesol hyd at yr ugeinfed ganrif.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, gallech astudio:

 • drama Elizabethaidd
 • straeon ysbryd modern
 • llenyddiaeth Americanaidd
 • Cymru yng nghyfnod y Tuduriaid
 • diwylliant a chymdeithas yn Oes Fictoria
 • prosiect ymchwil annibynnol.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Caiff ein cwrs gradd ei addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau un-i-un. Rydym hefyd yn annog dysgu hunan-gyfeiriedig, sydd â'r nod o ysgogi eich diddordeb academaidd mewn Llenyddiaeth Saesneg ac i feithrin eich datblygiad personol a deallusol.

Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf traethodau, arholiadau a chyflwyniadau llafar. Bydd gofyn i chi hefyd gwblhau aseiniadau ychwanegol nad ydynt yn cael eu hasesu, a gweithio gydag eraill ar dasgau penodol.

Rhagor o wybodaeth

Wrth i chi astudio, byddwch yn datblygu ystod o sgiliau a fydd yn fanteisiol i chi mewn astudiaeth bellach neu unrhyw weithle graddedig. Byddwch yn dysgu: defnyddio technegau beirniadol amrywiol wrth drin testunau; datblygu arfer myfyriol mewn darllen ac ysgrifennu; mynegi dadansoddiad beirniadol manwl o'ch pwnc; ac ymateb i unrhyw dasg gyda chreadigrwydd, steil a dawn.

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu fugeiliol. Bydd eich tiwtor personol hefyd yn gyfrifol am gyflwyno tiwtorialau a fydd yn eich helpu i ddatblygu sgiliau allweddol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Barn ein Myfyrwyr

Beth dw i'n ei garu am astudio Hanes yn Aberystwyth? Popeth! Mae'n gynllun gradd mor dda, gydag ystod eang o fodiwlau i ddewis ohonyn nhw ym mhob blwyddyn astudio. Mae'r tiwtoriaid yn ffantastig, ac maen nhw bob amser yn barod i helpu ac yn wybodus. Mae pawb yn yr adran yn gyfeillgar - y staff a'r myfyrwyr fel ei gilydd - sy'n creu amgylchedd gweithio hyfryd. Mae ganddon ni adnodd anhygoel wrth law, sef y Llyfrgell Genedlaethol, sydd nid yn unig yn cynnwys pob llyfr a gyhoeddwyd yng ngwledydd Prydain ers 1911, ond sydd hefyd yn adeilad hardd i astudio ynddo, ac mae ganddo'r olygfa orau un dros holl dre Aberystwyth. Astudio Hanes yn Aberystwyth oedd y penderfyniad gorau wnes i erioed! Rachel Twomey

Beth dw i'n ei fwynhau am y cwrs Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Aberystwyth yw'r amrywiaeth sy'n cael ei chynnig. O ddechrau'r radd hyd at y pwynt o'i gorffen bron, dw i wedi astudio ystod eang o lenyddiaeth, a pheth ohoni nad o'n i hyd yn oed yn gwybod am ei bodolaeth. Dw i'n teimlo bod hyn wedi ehangu fy meddwl ac wedi rhoi dealltwriaeth eang i fi o'r gwahanol fathau o lenyddiaeth, a fydd o fudd i mi yn fy astudiaethau pellach. Chloe Morgan

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65%

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|