BA

Hanes / Mathemateg

BA Hanes / Mathemateg Cod GV11

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

GV11
 • Tariff UCAS

  120 - 104

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  92%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Mae'r radd Hanes a Mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cynnig cyfle i astudio dau bwnc sy'n diddori ac yn ysgogi.

Byddwch yn cael dealltwriaeth o sut a pham fod y byd wedi esblygu i fod fel y mae heddiw, ac yn archwilio un o brif gyflawniadau'r meddwl dynol drwy'n maes llafur Mathemateg.

Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi â sgiliau dadansoddol fel dehongli, dadansoddi a chyfathrebu, gyda'r sgiliau mathemategol uwch y mae galw mawr amdanynt ymhlith cyflogwyr.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

90% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru (ACF 2020

99% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chew mis ar ôl graddio, 6% yn uwch na graddedigion o’r Astudiaethau Hanesyddol ac Athronyddol yn genedlaethol.(HESA 2018*)

92% boddhad cyffredinol yn yr Adran Fathemateg (ACF 2020).

2ail yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Mathemateg, a 5ed yn y DU am Brofiad Myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

96% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Mathemategol yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Hanes a Mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth? 

 • Mae Mathemateg a Hanes yn cael eu haddysgu ym Mhrifysgol Aberystwyth ers 1872, a dyma'r brifysgol gyntaf yng Nghymru i addysgu'r pynciau hyn. Mae ein treftadaeth sefydledig, ochr yn ochr â'n haddysgu cadarn sydd wedi'i seilio ar ymchwil, yn sicrhau bod ein cyrsiau gradd yn arloesol ac yn ysgogi.
 • Mae gennym lyfrgell hawlfraint dafliad carreg o'r campws, sef Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
 • Mae ein meysydd pwnc Hanes yn amrywio o hanes cynnar i hanes modern, hanes gwleidyddol, hanes cymdeithasol, hanes diwylliannol a hanes economaidd.
 • Ym Mathemateg, mae ein harbenigedd yn cynnwys algebra, dadansoddi, ystadegau a mecaneg, ac rydym yn arbenigo ym meysydd hylifau, solidau a gwybodaeth cwantwm.
 • Gall myfyrwyr sy'n dymuno astudio modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg wneud hynny gyda'r Adrannau Mathemateg a Hanes.
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Hanes a Hanes Cymru gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Mae’r holl ddarlithwyr yn yr Adran Mathemateg wedi’u cymhwyso i lefel PhD ac yn weithgar ym myd ymchwil. Mae gan y rhan fwyaf gymhwyster addysgu uwchraddedig ac mae’n rhaid i staff newydd gwblhau’r TUAAU. Mae’r adran hefyd yn cyflogi nifer o diwtoriaid rhan-amser, sydd â phrofiad dysgu eang, a rhai arddangoswyr sy’n cael eu dewis o blith ein myfyrwyr israddedig ac uwchraddedig.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra * MT10510 10
Algebra a Chalcwlws Pellach * MT11010 10
Calcwlws * MT10610 10
Dadansoddi Mathemategol * MT11110 10
Cydio mewn Hanes: Ffynonellau a'u Haneswy HA10420 20
Cyflwyno Hanes * HA12120 20
‘Hands on’ History: Sources and their Historians HY10420 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Geometreg Gyfesurynnol a Fectoraidd * MT10110 10
Hafaliadau Differol * MT11210 10
Tebygoleg * MT10310 10
Ystadegaeth * MT11310 10
Concwest, Uno a Hunaniaeth yng Nghymru 1250-1800 * HC11120 20
Cymdeithas, Pobl a Gwleidyddiaeth: Cymru, 1800-1999 * HC11820 20
Ewrop a’r Byd, 1000-2000 * HA11420 20
Medieval and Early Modern Britain and Europe, 1000-1800 HY11420 20
The Modern World, 1789 to the present HY11820 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Concro'r Byd: Tŵf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc HA31820 20

Cyflogadwyedd

Pa ragolygon gyrfa a ddaw gyda gradd Hanes a Mathemateg?

Mae ein graddedigion wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau swyddi mewn llawer o wahanol feysydd:

 • addysg
 • y gyfraith
 • archifwyr
 • cyhoeddwyr
 • gwleidyddiaeth
 • gweision sifil
 • rheolaeth ariannol
 • y cyfryngau
 • y lluoedd arfog.

Fel adran, rydym yn falch iawn o'n cynfyfyrwyr nodedig ac uchel eu parch:

 • Dr Tim Brain, cyn Brif Gwnstabl Swydd Gaerloyw
 • Guto Bebb, Aelod Seneddol
 • Dr Joanne Cayford, BBC
 • Berwyn Davies, Pennaeth Swyddfa Addysg Uwch Cymru, Brwsel
 • Iwan Griffiths, gohebydd chwaraeon S4C.

Lleoliadau gwaith i fyfyrwyr yn y sector treftadaeth

Mae gan ein hadran gysylltiadau cryf gyda'r sector treftadaeth, a phortffolio sefydledig o leoliadau myfyrwyr. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi treulio hyd at dair wythnos yn y Llyfrgell Genedlaethol (gan gynnwys cyfleoedd drwy gyfrwng y Gymraeg), Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, a Chymdeithas Hynafiaethwyr Llundain. Mae'r lleoliadau hyn yn rhoi cyfle i gael profiad ymarferol a chipolwg o'r sector treftadaeth, ac maent yn werthfawr iawn ar gyfer y CV!

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Cyfleoedd rhyngwladol: Erasmus a'r rhaglen Astudio Dramor

Mae cael ystod o brofiadau yn werthfawr iawn ar gyfer bywyd ar ôl y brifysgol, a darperir cyfleoedd gwych gan y cynlluniau Erasmus neu Astudio Dramor. Mae gan yr Adran Hanes a Hanes Cymru raglenni cyfnewid Erasmus wedi'u sefydlu â phrifysgolion yn yr Almaen, Prag, Bwdapest a Norwy. Mae gan yr Adran gysylltiadau hefyd gyda nifer o golegau yn America.

Sgyrsiau graddedig a mentora gan gynfyfyrwyr

Bydd y Cynllun Mentora Alumni yn eich galluogi i gysylltu â chynfyfyrwyr sydd erbyn hyn mewn ystod o yrfaoedd mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Mae'r Adran Hanes a Hanes Cymru hefyd yn trefnu sgyrsiau gan gynfyfyrwyr ar wahanol gamau yn eu gyrfaoedd. Roedd sgyrsiau diweddar yn cynnwys 'O'r brifysgol i yrfa ym maes treftadaeth ddiwylliannol: y camau cyntaf', a gyflwynwyd gan un o'n graddedigion diweddar sydd wedi cael lle erbyn hyn fel hyfforddai yn Oriel y Tate.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

 • Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn dilyn llwybr clir drwy astudiaeth o ddisgyblaethau craidd mathemateg, a byddwch yn cael eich cyflwyno i gysyniadau newydd a sgiliau hanesyddol, Hanes Cymru, y Rhyfel Mawr a'ch dewis chi o fodiwlau eraill sy'n adlewyrchu ystod thematig a chronolegol eang.
 • Yn ystod yr ail flwyddyn, byddwch yn astudio dadansoddi real, dadansoddi cymhleth, ac algebra llinol. Byddwch yn archwilio'r dull hanesyddol, sy'n archwilio'r newidiadau yn ystyr hanes, ei ddulliau, a'r ffordd o'i gofnodi drwy'r oesoedd, Hanes Ewrop, yr Almaen a Natsïaeth a'r Ymerodraeth Brydeinig.
 • Yn ystod y drydedd flwyddyn, bydd modd i chi gyfeirio'ch astudiaeth eich hun, ac arbenigo ymhellach drwy ddewis o blith ystod eang o fodiwlau yn y ddwy ddisgyblaeth.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

 • Byddwch yn cael eich addysgu drwy gyfres o ddulliau ac ymagweddau dysgu ac addysgu, sy'n amrywio o ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau ffurfiol i waith ymarferol a gwaith prosiect unigol a grŵp.
 • Cewch eich asesu drwy gyfuniad o waith cwrs, cyflwyniadau, adroddiadau ac arholiadau.
 • Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cwrs gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.
 • Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Barn ein Myfyrwyr

Mae astudio Hanes yn Aberystwyth wedi bod yn wych. Mae'r gallu i ddewis modiwlau i weddu i'ch diddordebau wedi fy ngalluogi i ddilyn yr hyn dw i eisiau. Os ydw i'n dymuno astudio Rwsia, galla i wneud hynny. Hefyd, mae gan y staff addysgu gwych gyfoeth o brofiad a dealltwriaeth, ac maen nhw'n darparu addysg ardderchog. Mae'n hawdd iawn mynd atyn nhw, ac maen nhw'n barod i roi'r amser a'r gefnogaeth sydd eu hangen arna i. Galla i ofyn iddyn nhw am gymorth gyda thraethodau a chyngor ar beth i'w ddarllen ac ymchwilio iddo. Mae darllen yn allweddol fel hanesydd, ac mae'r Llyfrgell yn adnodd gwych i gael llyfrau. Mae ganddi bron unrhyw lyfr y byddai ei angen arnoch chi, ac os yw'r llyfr wedi'i dynnu o'r llyfrgell ar y pryd, gallwch fynd i'r Llyfrgell Genedlaethol. Yn ystod fy nwy flynedd yn astudio hanes, dw i heb ddifaru fy newis unwaith, ac alla i ddim aros i ddechrau fy nhrydedd flwyddyn. Connor Lambert

Does dim un pwnc diflas byth, ac mae'r cwrs yn mynd yn llawer dyfnach i fathemateg nag o'n i'n ei ddisgwyl. Mae cymaint o wahanol fodiwlau i ddewis ohonyn nhw, felly bydd rhywbeth sydd o ddiddordeb i chi bob amser. Mae'r darlithwyr bob amser yn barod i helpu. Elin Wyn Hughes

Mae Mathemateg yn gwrs gwych gyda darlithwyr cyfeillgar ac agos-atoch. Mae'r cynnwys bob amser yn ddiddorol iawn, ond yn heriol i'r graddau cywir. Mae'r adran gyfan yn gweithio'n effeithiol i gynnig yr holl gyfleusterau sydd eu hangen i gael gradd dda. Jennifer O'Neil

Beth dw i'n ei garu am astudio Hanes yn Aberystwyth? Popeth! Mae'n gynllun gradd mor dda, gydag ystod eang o fodiwlau i ddewis ohonyn nhw ym mhob blwyddyn astudio. Mae'r tiwtoriaid yn ffantastig, ac maen nhw bob amser yn barod i helpu ac yn wybodus. Mae pawb yn yr adran yn gyfeillgar - y staff a'r myfyrwyr fel ei gilydd - sy'n creu amgylchedd gweithio hyfryd. Mae ganddon ni adnodd anhygoel wrth law, sef y Llyfrgell Genedlaethol, nid yn unig sy'n cynnwys pob llyfr a gyhoeddwyd yng ngwledydd Prydain ers 1911, ond sydd hefyd yn adeilad hardd i astudio ynddo, ac mae ganddo'r olygfa orau un dros holl dre Aberystwyth. Astudio Hanes yn Aberystwyth oedd y penderfyniad gorau wnes i erioed! Rachel Twomey

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Lefel A BBB-BCC to include B in Mathematics

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with B in A level Mathematics

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Mathematics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Mathematics

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|