BA

Hanes a Hanes Cymru

Mae Aberystwyth yn ganolfan ar gyfer astudio hanes Cymru gydag arbenigedd yn amrywio o'r cyfnod canoloesol i'r cyfnod modern, gan gynnwys ystod o themâu cyffrous megis gwrthryfel Glyndwr, crefydd a moesoldeb yn y ddeunawfed ganrif, ymerodraeth a mudo yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac iechyd a lles yn yr ugeinfed ganrif.

Wrth ddewis astudio gradd BA Hanes a Hanes Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwch yn elwa o ddysgu gan ysgolheigion a gydnabyddir yn rhyngwladol ym maes hanes Cymru ac o'r stod eang o fodiwlau hanes byd-eang a gynigir gan yr adran yn rhan o'r radd Hanes.

Os ydych yn dymuno arbenigo mewn Hanes Cymru yn ogystal ag astudio hanes y byd ehangach, dyma'r radd i chi.

Trosolwg o'r Cwrs

Mae'r cynllun gradd Hanes a Hanes Cymru yn eich galluogi i elwa ar astudio yn un o'r prif ganolfannau yn y byd ar gyfer addysg ac ymchwil yn hanes Cymru, ynghyd â darparu hyblygrwydd i archwilio ystod o bynciau hanesyddol eraill yn unol â'ch diddordebau chi.

Pam astudio Hanes a Hanes Cymru yn Aberystwyth?

 • Mae Hanes yn cael ei addysgu yn Aberystwyth ers 1872, felly mae'r adran yn un o'r rhai hynaf yng Nghymru, ac ymhlith y mwyaf blaenllaw ym Mhrydain.
 • Mae ein haddysgu'n arloesol, yn seiliedig ar ymchwil ac wedi'i chynllunio i ddatblygu'ch sgiliau trosglwyddadwy mewn meysydd megis dadansoddi, dehongli a chyfathrebu, gan eich paratoi ar gyfer ystod eang o yrfaoedd.
 • Bydd ein meysydd pwnc arbenigol yn eich galluogi i ddilyn eich diddordebau hanesyddol o'r cyfnod canoloesol hyd heddiw, gan rychwantu pedwar cyfandir a chwmpasu hanes gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol.
 • Yn fyfyriwr Hanes yn Aberystwyth, cewch wneud defnydd llawn o Lyfrgell Genedlaethol Cymru - un o ddim ond pum Llyfrgell Hawlfraint y DU, ac ystorfa archif flaenllaw Cymru.
 • Yn rhan o'ch cwrs, cewch gymryd y cyfle i astudio dramor yn un o'n prifysgolion partner, neu fynd ar leoliad gwaith yn y sector Treftadaeth a gwneud cynlluniau ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.


Ein Staff

Mae staff yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn ymchwilwyr gweithgar ac yn arbenigwyr yn eu meysydd Hanes. Mae’r mwyafrif wedi cymhwyso gyda PhD ac mae ganddynt TUAAU hefyd. I ganfod mwy am ein staff, ewch i’n tudalen staff yr adran.

Modiwlau Dechrau Medi - 2023

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dissertation HY30340 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Bywyd a Gwaith ym Meysydd Glo Prydain, 1842-1914 (Rhan 1) HP37420 20
Bywyd a Gwaith ym Meysydd Glo Prydain, 1914-1948 (Rhan 2) HP37520 20
From Burma to Myanmar (Part I): colonial Burma under British rule (1824-1941) HQ39220 20
From Burma to Myanmar (Part II): Challenges for a young nation state since 1942 HQ39320 20
The English Reformation, 1520-58: Revolution and Counter Revolution HQ35020 20
The English Reformation, 1558-1648: Consolidation and Conflict HQ35620 20
The Reign of Edward II, 1307-27 (Part 2): Sources HQ34620 20
The Third Reich (Part 1): The Holocaust, the Eastern Front and the Nazi Occupation of Eastern Europe HQ38320 20
The Third Reich (Part 2): The German Home Front, 1939-1945 HQ38420 20
The reign of Edward II, 1307-27 (Part 1) HQ34520 20
African-American History, 1808 to the Present HY38820 20
Crime, Riot and Morality in Wales 1750-1850 WH33420 20
Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950 HC34420 20
Cymru a Brenhinoedd Prydain: Gwrthdaro, Grym a Hunaniaeth yn Ynysoedd Prydain, 1039-1417 HC30120 20
European Society and the Medieval Mind 1200-1500 HY35820 20
Globalising Post-War Germany(s) 1945-2015 HY39520 20
Media and Society in Twentieth Century Britain HY37520 20
Modern Japan: From Samurai to Salary Men HY39820 20
Science, Religion and Magic HY38620 20
Stori yr Unol Daleithiau ar Ffilm a Theledu, 1865-2008 HA38120 20
The Atlantic World, 1492-1825 HY39720 20
The Century of the Superpowers and the Global Cold War IQ25220 20
The Making of Europe: Christendom and beyond, c. 1000-1300 HY35720 20
The Rise of Modern Medicine, c.1750-2000 HY37320 20
The Tudors: A European Dynasty? HY30920 20
Y Rhyfel Mawr trwy Lygaid y Cymry HC32320 20

Gyrfaoedd

Pa ragolygon gyrfa a ddaw gyda gradd Hanes?

Mae ein graddedigion wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau swyddi mewn llawer o wahanol feysydd:

 • addysg
 • y gyfraith
 • archifo
 • cyhoeddi
 • gwleidyddiaeth
 • y Gwasanaeth Sifil
 • y cyfryngau
 • y lluoedd arfog
 • Eentrepreneuriaeth.

Fel adran, rydym yn falch iawn o'n cynfyfyrwyr nodedig ac uchel eu parch;

 • Dr Tim Brain, cyn Brif Gwnstabl Swydd Gaerloyw
 • Guto Bebb, Aelod Seneddol
 • Dr Joanne Cayford, BBC 
 • Berwyn Davies, Pennaeth Swyddfa Addysg Uwch Cymru, Brwsel
 • Iwan Griffiths, gohebydd chwaraeon S4C.

Lleoliadau gwaith i fyfyrwyr yn y sector treftadaeth

Mae gan ein hadran gysylltiadau cryf gyda'r sector treftadaeth, a phortffolio sefydledig o leoliadau myfyrwyr. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi treulio hyd at dair wythnos yn y Llyfrgell Genedlaethol (gan gynnwys cyfleoedd drwy gyfrwng y Gymraeg), Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, a Chymdeithas Hynafiaethwyr Llundain. Mae'r lleoliadau hyn yn ychwanegu gwerth i CV myfyriwr.

Cyfleoedd rhyngwladol

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig cyfle oes i chi astudio, gwirfoddoli neu weithio mewn gwlad arall, am flwyddyn academaidd, semester

sengl neu ychydig wythnosau yn y gwyliau. Archwiliwch ddiwylliannau eraill, heriwch eich hun a chasglwch brofiadau a fydd yn helpu gyda'ch gyrfa. Gall yr amser a dreulir yn archwilio gwlad a diwylliant newydd hogi'ch sgiliau rhyngbersonol, gwella'ch gallu iaith, ac ehangu eich meddylfryd rhyngwladol. Canfod ble gallwch chi fynd.

Sgyrsiau graddedig a mentora gan gyn-fyfyrwyr

Mae’r cynllun e-Fentora yn gyfle i chi gysylltu â chyn-fyfyrwyr o amrywiaeth o yrfaoedd, a hynny mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Bydd hyn yn rhoi’r cyfle ichi ganfod beth oedd eu llwybr nhw i’w swyddi presennol a pha wybodaeth y gallant ei rhannu wrth i chi feddwl am eich camau nesaf. Mae’r Adran Hanes a Hanes Cymru’n cydweithio â’r Gwasanaeth Gyrfaoedd gyda’r bwriad o drefnu sgyrsiau gan gyn-fyfyrwyr ar wahanol adegau yn eu gyrfaoedd, megis y sgwrs lwyddiannus: ‘O’r brifysgol i yrfa ym maes treftadaeth ddiwylliannol: y camau cyntaf’, a gyflwynwyd gan un o’n graddedigion diweddar a lwyddodd i gael lle ar raglen uchel ei bri i hyfforddai yn Oriel y Tate.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i wneud profiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y

cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran

Gyrfaoedd. 

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, gallech ddarganfod:

 • Sgiliau hanesyddol a chysyniadau newydd
 • Dulliau a chyfnodau newydd
 • Hanes Cymru rhwng 1250-1800
 • Prydain a'r Rhyfel Byd Cyntaf
 • Moderniaeth a sut daeth Asia i fod
 • Gweithiau hanesyddol diweddar cyffrous
 • Ein dewis o fodiwlau eraill sy'n adlewyrchu ystod gronolegol a thematig eang.

Yn ystod eich ail flwyddyn, gallech archwilio:

 • Y dull hanesyddol, sy'n archwilio'r newidiadau yn ystyr hanes, ei ddulliau, a'r ffordd o'i gofnodi drwy'r oesoedd
 • Hanes Ewrop
 • Yr Almaen a Natsïaeth
 • Yr Ymerodraeth Brydeinig: Prydain ac Iwerddon, 1850-1914
 • Cipolwg ar grefft yr hanesydd
 • Pynciau a chyfnodau gwahanol o'n rhestr gynhwysfawr o fodiwlau.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, gallech astudio:

 • Pwnc arbennig sy'n eich galluogi i wneud ymchwil ddwys, gan ddefnyddio ffynonellau gwreiddiol sy'n eich galluogi i ddefnyddio sgiliau ymchwil sy'n hanfodol i hanesydd ymarferol
 • Rhywedd mewn Hanes
 • Cymdeithas Prydain a'r chwyldro Ffrengig
 • Gwyddoniaeth, Crefydd a Hud a Lledrith
 • Stalin a Rwsia.

Sut bydda i'n cael fy addysgu a fy asesu?

Bydd y gwahanol ddulliau o ddysgu, addysgu ac asesu rydyn ni'n eu defnyddio yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau cyflwyno mewn grwpiau bach (seminarau ac asesiadau llafar), ysgrifennu ffurfiol (traethodau), ymchwil a datblygu syniadau'n ysgrifenedig (traethawd hir), a gweithio fel rhan o dîm (seminarau a chynadleddau i fyfyrwyr, fel Colocwiwm Canoloesol Gregynog). Mae'r Adran Hanes a Hanes Cymru hefyd yn cynnal tiwtorialau academaidd unigol ar gyfer yr holl fyfyrwyr – sy'n brin y tu allan i Rydychen a Chaergrawnt – ac mae ganddi system gefnogol o diwtoriaid personol. Drwy'r cyswllt un i un hwn, bydd modd i chi drafod gyrfaoedd posib, neu astudiaeth bellach efallai, gyda mentoriaid academaidd.

Tystiolaeth Myfyrwyr

Rydw i wrth fy modd gyda 'Hanes', gan fod y cwrs yn berffaith i bobl sy'n mwynhau hanes, ond sy'n ansicr pa faes o Hanes sydd orau ganddyn nhw. Des i i'r brifysgol yn y sefyllfa yma, ond mae'r cwrs yma'n eich galluogi i ddarganfod hyn drwy roi cyfle i chi astudio llawer o wahanol gyfnodau. Yn ystod fy amser yma, rydw i wedi astudio llawer o wahanol gyfnodau a digwyddiadau, o'r Pla Du i Gymru Ganoloesol, i Wleidyddiaeth Prydain yn yr ugeinfed ganrif. Rydw i'n hoffi Hanes gan nad yw e'n eich cyfyngu chi fel cyrsiau eraill, ac mae'n caniatáu i chi ddarganfod eich Hanesydd mewnol go iawn.

Christopher Pines

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|